Кафедра давньої історії України та архівознавства

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

shapeimage_3 (1)

У 1995 році на історичному факультеті була створена кафедра „Давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін”. З 1995 до 2014 року її завідувачем був професор Шуст. Р.М. З січня 2015 р. обов’язки завідувача кафедрою виконує доцент Щодра О.М. У 2009 р. кафедра була перейменована у кафедру „Давньої історії України та архівознавства”. У складі кафедри утворено дві секції – „Давньої історії України” та „Архівознавства”. У різні роки на кафедрі працювали професори В. Александрович, Я. Дашкевич, В. Потульницький, О. Мацюк, доценти В. Гавриленко, В. Фрис. У даний  період викладання дисциплін кафедри забезпечують професори Р. Шуст, Л. Войтович, М. Капраль, доценти О. Щодра, А. Заяць, О. Вінниченко, О. Дудяк, О. Дух, В. Кметь, О. Целуйко, С. Білостоцький, О. Осередчук, В. Герун, М. Ільків-Свидницький, старші викладачі Г. Громова, Н. Царьова, І. Підкова, асистенти В. Костишин, В. Суботін, М. Шиманський.

 Викладачі кафедри викладають загальні нормативні курси, зокрема, історії України – „Історія України у стародавні часи та в епоху раннього і високого середньовіччя” (доц. О. Щодра), „Історія України епохи пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби” (проф. Р. Шуст), „Історія України ХVІІ–ХVІІІ століть” (доц. А. Заяць), спеціальних історичних дисциплін – „Спеціальні історичні дисципліни” (проф. Р. Шуст, доц. В. Кметь), „Основи музеєзнавства та архівознавства” (доц. О. Дудяк), „Джерелознавство історії України” (доц. О. Вінниченко), а також курс „Історія світових релігій” (доц. О. Дух).

Окрім загальних курсів на спеціалізації „Давня історія України”, відповідно до програми підготовки бакалаврів, читаються дисципліни вільного вибору – „Історична географія України: взаємодія природничого і антропогенного чинників в історичному процесі”, „Історія українського середньовіччя в життєписах і політичних портретах діячів» (О. Щодра), „Археографія”, „Історія української Церкви в середньовічну і ранньомодерну епохи” (А. Заяць), „Латинська палеографія” (М. Ільків-Свидницький, Н. Царьова), „Історія середньовічної рукописної книги” (М. Ільків-Свидницький), „Людина в українському середньовічному соціумі: правова свідомість та морально-етичні норми» (С. Білостоцький), „Французька книга у Львові у ХVІІ–ХVІІІ ст.”, „Київська митрополія в ранньомодерний період: соборноправність та проблеми конфесіоналізації” (В. Кметь), „Злочинність та протиправна поведінка в українському соціумі ранньомодерного часу: мікроісторія та інтерпретація джерел” (О. Вінниченко).

Програма підготовки бакалаврів на спеціалізації „Архівознавство” включає наступні дисципліни вільного вибору: „Історична демографія” (О. Дудяк), „Генеалогія як спосіб пізнання історії” (О. Целуйко), „Латинська палеографія” (М. Ільків-Свидницький, Н. Царьова), „Історія християнства на українських землях в середньовічну і ранньомодерну добу” (О. Дух), „Нематеріальна культурна спадщина” (Р. Мельник), „Основи діловодства” (Г. Громова), „Архівне право та організація архівів”, „Міжнародне архівне співробітництво” (О. Осередчук), „Основи джерелознавства: тексти та їх інтерпретація” (О. Вінниченко).

Кафедра забезпечує також підготовку спеціалістів і підготовку магістрів на двох спеціалізаціях – „Українське суспільство середньовічної та ранномодерної доби” і „Архівознавство”.

Магістерська програма кафедри „Українське суспільство середньовічної та ранньомодерної доби” складається з трьох блоків. У перший блок „Україна і Європа в середньовічну і ранньомодерну епохи: закономірності і особливості політичних процесів” входять такі нормативні курси:

„Правлячі династії України і Європи: династичні шлюби і велика політика” (доц. О. Целуйко), „Українські монархи в історії європейського середньовіччя” (проф. Л. Войтович), „Парламентські, виборчі та публічно-політичні практики на українських землях Речі Посполитої ХVІ–ХVІІІ ст.” (доц. О. Вінниченко).

У другий блок „Соціокультурні модернізаційні чинники українського середньовічного суспільства” входять курси:

„Українське місто Правобережної України ХVІ–ХVІІ ст. як осередок суспільного прогресу” (доц. А. Заяць), „Корпорації ремісників середньовічного Львова: особливості організації і розвитку» (проф. М. Капраль), „Українське чернецтво середньовічної та ранньомодерної доби як чинник модернізації slavia ortodoxa і slavia unita” (доц. В. Кметь, доц. О. Дух).

Третій блок „Джерелознавство та історіографія середньовічної та ранньомодерної історії України: традиційні і нові методи аналізу та інтерпретації джерел” складається з наступних курсів:

„Спеціальні історичні дисципліни у становленні новітньої методології історичної науки” (доц. О. Целуйко), „Джерела та історіографія середньовічного Львова” (проф. М. Капраль”, „Наративні джерела з історії Русі та їх інтерпретації в сучасній російській історіографії” (доц. О. Щодра).

Магістерська програма «Архівознавство» також включає три лекційні цикли.

Цикл перший „Сучасна методологія та методика архівознавства”, „Проблеми теорії та методики сучасного архівознавства” (ст. викл. Г. Громова), „Джерелознавство середньовічної та ранньомодерної історії України” (доц. О. Вінниченко), „Сучасні інформаційні технології та системи створення та упорядкування архівних баз даних” (проф. І. Дияк).

Цикл другий „Організація архівної справи та наукові інституції”, „Архіви та бібліотеки як інститути історичної пам’яті” (доц. В. Кметь), „Архівний менеджмент в Україні і світові управлінські технології” (доц. О. Дудяк), „ЦДІАУ у Львові: особливості формування фондів та їх джерельна значимість” (ст. викл. Царьова Н.М.).

Цикл третій „Писемні пам’ятки українського середньовіччя та ранньомодерного часу: мова джерел”, „Мова і палеографія українських рукописних пам’яток як культурний феномен епохи”, „Латинська мова середньовіччя і ранньомодерного часу” (доц. М. Ільків-Свидницький), „Кирилична палеографія” (доц. В. Кметь).

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за різними напрямами: соціально-економічна і суспільно-політична історія західноукраїнських земель середньовічної та ранньомодерної доби, історія міст Правобережної України у ХVІІ–ХVІІІ століттях, історія української церкви, історія історичної науки, історіографія історії України, спеціальні історичні дисципліни.

Кафедра підтримує наукові контакти з університетами України, а також з Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава, Польща), Інститутом Центрально-Східної Європи (Люблін, Польща), Педагогічним університетом імені Комісії національної освіти (Краків, Польща), Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща), Центром досліджень античної традиції (Варшавський університет, Польща), Жешувським та Вроцлавським університетами (Польща).

виступ на засіданні Міждисциплінарного семінару “Modus Legendi” – “Каміль Стефко – професор права і ректор Львівського університету”, який відбувся 16.04.2015 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка.

Виступ на засіданні Міждисциплінарного семінару “Modus Legendi” – “Каміль Стефко – професор права і ректор Львівського університету”, який відбувся 16.04.2015 р. у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка.

Виступ на міжнародній науковій конференції: „Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym”, яка відбулася 20-22.04.2015 року у Вроцлавському університеті (Республіка Польща). Виступ на міжнародній науковій конференції: „Kraje Latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym”, яка відбулася 20-22.04.2015 року у Вроцлавському університеті (Республіка Польща).

Зліва направо: доц. С.М. Білостоцький, проф. К. Цомпляк в перерві на каву (20.04.2015) Зліва направо: доц. С.М. Білостоцький, проф. К. Цомпляк в перерві на каву (20.04.2015)

Співробітники

завідувачЩОДРА Ольга Михайлівназавідувач
професорКАПРАЛЬ Мирон Миколайовичпрофесор
професор (сумісник)ШУСТ Роман Мар’яновичпрофесор (сумісник)
доцентБІЛОСТОЦЬКИЙ Степан Мироновичдоцент
доцентВІННИЧЕНКО Олексій Олександровичдоцент
доцентДУДЯК Олег Анатолійовичдоцент
доцентДУХ Олег Зіновійовичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Андрій Євгеновичдоцент
доцентІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ Микола Мирославовичдоцент
доцентКМЕТЬ Василь Федоровичдоцент
доцентПІДКОВА Ігор Зіновійовичдоцент
доцентЦЕЛУЙКО Олександр Петровичдоцент
старший викладачГРОМОВА Галина Леонідівнастарший викладач
старший викладачЦАРЬОВА Наталія Миколаївнастарший викладач
асистент (сумісник)ГУДИМА Юрій Володимировичасистент (сумісник)
асистент (сумісник)ШИМАНСЬКИЙ Михайло Мирославовичасистент (сумісник)
асистентШУКАЛОВИЧ Анна Миколаївнаасистент
асистент (сумісник)ЮРЕЙКО Павло Степановичасистент (сумісник)
старший лаборант, асистент (сумісник)КОСТИШИН Володимир Ярославовичстарший лаборант, асистент (сумісник)

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Запроваджено онлайн систему вільного вибору дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів 1-го курсу

25.02.2017 | 13:16

Покрокова інструкція:
Зайди на сайт вибіркових дисциплін за адресою http://194.44.198.79 та обери для вивчення дисципліни з переліку запропонованих.
При першому вході в систему вільного вибору дисциплін студент (денної/заочної форми навчання) у блоці Дисципліни має можливість ознайомитися з переліком вибіркових дисциплін, визначених за семестрами,  їх описом та подати адресу своєї електронної пошти для зворотного зв’язку. Після ознайомлення обрати одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 3 семестр та одну дисципліну на 4 семестр 2017/2018 навчального року.
Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить 3 кредити...

Читати »

Розпочався ІІ СТУДЕНТСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ТУРНІР

22.02.2017 | 10:27

Сьогодні 21 лютого 2017 р. розпочався ІІ Студентський історичний турнір імені Михайла Грушевського, який уже другий рік поспіль організовує Наукова бібліотека та історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за підтримки Львівської міської ради.
У турнірі беруть участь 23 команди – студенти (історики та юристи) вищих навчальних закладів України, таких як:

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Запорізький національний університет.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Національний...

Читати »

Обговорення й оновлення програм з історії для базової загальної середньої освіти (5–9 класи)

20.02.2017 | 00:43

До уваги вчителів і викладачів історії! На платформі EdEra можна долучитися до обговорення й оновлення програм з історії для базової загальної середньої освіти (5–9 класи). Мета цієї роботи – розвантаження й осучаснення програм середньої школи.
Докладніше див. за посиланням:
https://histmon59.ed-era.com/
 
 

Читати »