Кафедра cоціології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра історії та теорії соціології створена у 2002 році і є наймолодшою на історичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка. Її створенню передувало відкриття у 2001 р. спеціалізації “Історія та теорія соціології” на кафедрі етнології історичного факультету. Своє функціонування спеціалізація розпочала з вересня 2001 р., коли перші навчальні курси з історії та загальної теорії соціології почали викладатися для 15 студентів 1 курсу. З 2001/2002 у межах спеціалізації навчалося дві академічні групи студентів.

У 2002 було здійснено перший набір академічної групи студентів на напрям підготовки 6.030101 “Соціологія”. Із 2006/2007 н.р. кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) “Спеціаліст” (7.03010101) і “Магістр ” (8.03010101).

Ідея створення на історичному факультеті кафедри історії та теорії соціології має своїм корінням думки з приводу розбудови співпраці історії та соціології видатного українського історика, свого часу професора Львівського університету М.Грушевського. Перебуваючи в еміграції, він створює у Відні у 1919 р. Український соціологічний інститут і пише низку праць, в яких розпрацьовує свій історико-соціологічний метод. Його суть полягає в тому, що дослідження будь-якого сучасного суспільного явища чи процесу є неможливими без знання його історичного минулого. Докладний опис цього методу міститься у відомій праці М.Грушевського “Початки громадянства. Генетична соціологія”. Одразу ж після повернення до України (березень 1924 р.) М.Грушевський виголошує доповідь “Український соціологічний інститут і дослідча кафедра історії культури загальної й української” перед спільними зборами ВУАН. В ній він ознайомив присутніх із планами розбудови УСІ в Україні, зокрема з проектом створення п’яти кафедр та постійно діючого семінару. Планам М.Грушевського в радянській Україні збутися не судилося. Із зміцненням радянської влади і комуністичного режиму соціологія оголошується буржуазною наукою і фактично припиняє свій розвиток. І лише після проголошення незалежності України створюються сприятливі умови для її перетворення на самостійну академічну науку.

У структурі кафедри з 2005 р. функціонує науковий підрозділ – лабораторія соціологічних досліджень (наказ ректора Львівського національного університету № 266 від 4 лютого 2005 р.), на який покладено функції проведення емпіричних досліджень з наступним запровадженням їхніх результатів і баз даних до навчального процесу, участь у проведенні моніторингів якості процесу викладання та навчання студентів в університеті, наповнення змістом веб-сторінки кафедри в частині інформування про науково-дослідну діяльність кафедри, участь у вдосконаленні дистанційного навчання із залученням українських та закордонних партнерів. З 2010 р. лабораторія виступає організатором і виконавцем проекту з запровадження щорічних омнібусів кафедри з метою накопичення соціологічної інформації для написання кваліфікаційних робіт бакалаврів, дипломних випускних робіт студентів магістерської програми та програми підготовки спеціалістів, а також аспірантів та молодих викладачів кафедри.

У 2006 р. за участю провідних викладачів кафедри був створений Центр моніторингу університету. Під науковим керівництвом, здійснюваним кафедрою, Центр моніторингу проводить систематичні соціологічні дослідження в галузі підвищення якості навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення, вивчення громадської думки академічної спільноти з різноманітних проблем функціонування університету, його служб та підрозділів.

Професорсько-викладацький склад кафедри є нечисельним, але добре фахово підготованим. Частка викладачів кафедри віком до 35 років становить 57%; середній вік викладачів становить 36 років. Десятеро викладачів працюють на постійній основі на повній ставці (бюджетній чи позабюджетній); всі вони мають науковий ступінь доктора/кандидата наук. Всі викладачі, що працюють на посаді доцента, мають також атестати доцентів кафедри. Четверо молодих викладачів працюють внутрішніми сумісниками, основний вид діяльності яких пов’язаний з основною роботою лаборантами кафедри або з навчанням на останніх етапах навчання в її аспірантурі.

Завідувачем кафедри  у 2002 р. призначена доктор соціологічних наук, професор Черниш Наталія Йосипівна. Згодом вона була двічі обрана на цю посаду за конкурсом терміном по 7 років. Проф. Черниш Н.Й. є автором близько 100 наукових праць, засновником і головою редколегії «Вісника Львівського університету. Серія соціологічна», членом п’яти редколегій Всеукраїнських і регіональних періодичних видань, постійним співголовою Оргкомітету Міжнародного Львівського соціологічного Форуму, який проводиться щороку (з 2007 р.) кафедрою та Львівським регіональним відділенням Соціологічної асоціації України (САУ). У 2009 р. вийшло з друку п’яте видання підручника з соціології проф. Черниш Н.Й (Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2009. – 468 с.), визнане Соціологічною асоціацією України найкращим підручником з соціології в країні. Проф. Черниш Н.Й. обрана Заслуженим професором Львівського університету (2012) і є Заслуженим діячем науки і техніки України (2008). Проф. Черниш Н.Й. є заступником голови Науково-методичної комісії при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. Рішенням УІІ з’їзду соціологів України була обрана віце-президентом САУ.

З 2010 р. на кафедрі історії та теорії соціології працює професор Коваліско Наталія Володимирівна – кандидат соціологічних наук (2000), доктор соціологічних наук (2010), доцент за кафедрою соціології  (2002), професор за кафедрою історії та теорії соціології (2012). У науковому доробку Коваліско Н.В. понад 90 наукових та близько 20 науково-методичних праць. Її навчальний посібник «Основи соціальної стратифікації» витримав 2 видання (2007 та 2009 рр.) і був визнаний Соціологічною асоціацією України кращим навчальним посібником з соціології  2008 р. в Україні. Проф. Коваліско Н.В. є членом редколегії «Вісника Львівського університету. Серія соціологічна», редакційної ради «Українського соціологічного журналу», а також членом редколегії польського наукового журналу «Суспільство та родина» Католицького університету м. Любліна. Є співголовою Оргкомітету Міжнародного Львівського соціологічного Форуму з 2008 р., який проводиться щороку кафедрою та Львівським регіональним відділенням САУ, головою якого є  з 2004 року. Рішенням УІІ з’їзду соціологів України була обрана членом правління у складі контрольно-ревізійної комісії Соціологічної асоціації України.

На кафедрі також працюють висококваліфіковані молоді викладачі, переважна більшість яких має досвід стажування і відповідні наукові ступені закордонних навчальних закладів. У 2007 р. були видані навчальні посібники низки членів кафедри (Лапан Т. Історія соціології. Ч.1: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.; Середа В. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.; Демків О. Соціологія права і девіантної поведінки: Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 124 с.). Ця робота була продовжена і в наступні роки. Прикладами успішної навчально-методичної роботи кафедри слугують наступні видання для студентів:

 • Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: Навч. – метод. посібник для студ. вищих навч. закладів /за ред. проф., д-рів наук Н.Й. Черниш, Н.В. Коваліско / Н.В. Коваліско Н.В., О.Т. Бень, Т.С. Бурейчак та ін. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 564 с.;
 • Соціологія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів. Навч. посіб. /за ред. Н.Й. Черниш / Н.Й. Черниш, Н.В. Коваліско, Т.Д. Лапан та ін. – К.: Знання, 2012. – 446 с.

Кількість викладачів кафедри щороку зростає за рахунок випускників аспірантури, які успішно захистили кандидатські дисертації. Аспірантура при кафедрі за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології – функціонує від 2002 р., і з цього часу відбулися захисти 14 кандидатських дисертацій випускників аспірантури кафедри. Двоє викладачів (доценти Середа В.В. та Сусак В.І.) захистили кандидатські дисертації після закінчення аспірантури при Інституті соціології НАН України (науковий керівник обох зазначених викладачів – д. філос. н., проф., заступник директора Інституту з наукових питань, завідувач відділу історії, теорії та методології соціології Головаха Є.І.). Сьогодні вони працюють над докторськими дисертаціями за науковим консультуванням проф. Головахи Є.І. (Середа В.В.) та проф. Куценко О.Д., завідувача кафедри політичної соціології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (доц. Сусак В.І. є докторантом цієї кафедри).

Нині на кафедрі працює 14 викладачів, у тому числі два доктори соціологічних наук, професори; 6 – кандидати наук, доценти; 6 асистентів (серед останніх четверо кандидатів соціологічних наук). Шестеро випускників аспірантури, кандидатів соціологічних наук, сьогодні працюють на кафедрі; одна (к. с. н., ас. Шедловська М.В.) є керівником Центру моніторингу Львівського національного університету імені Івана Франка. Аспірантура кафедри готує професійних фахівців для органів міської влади (к. с. н. Зінчук В.П.), інших вищих навчальних закладів міста (зокрема, к. с н. Лободинська О.В. працює доцентом Національного лісотехнічного університету України), соціологічних центрів (к. с. н., доц. Зайцева-Чіпак Н.О. є керівником Українського центру вивчення громадської думки «Соціоінформ»).

З 2004/2005 навч. р. до 2009 р. працювала міждисциплінарна магістерська програма з соціології для гуманітаріїв. Багато представників професорсько-викладацького складу кафедри мають першу базову освіту з історії і є випускниками історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Усі навчальні курси, які викладаються кафедрою, є добре забезпечені методично; з кожного курсу розпрацьована навчальна робоча програма, опис курсу, методичні посібники, з багатьох предметів створено читанки/малі хрестоматії в електронному варіанті, створені комплекси тестових завдань з навчальних предметів, а також для вступу на програми підготовки магістрів і спеціалістів. Кафедра має бібліотеку, укомплектовану за проектом “Громадянська освіта” Міжнародного Фонду “Відродження”, яка налічує понад 1000 позицій різноманітної наукової літератури із соціології.

У науково–дослідній роботі головна увага викладачів та аспірантів кафедри зосереджена на питаннях соціокультурних вимірів сучасного українського суспільства в контексті глобалізаційних процесів, в тому числі на конструюванні індивідуальних, групових та соцієтальної ідентичностей, дослідженні суспільних лояльностей та інституціональному розвитку українського соціуму. Ця проблематика сформована в рамках виконання довгострокового трендового міжнародного проекту за участю науковців з України (співкерівники проекту – проф. Грицак Я.Й., проф. Черниш Н.Й., доц. Сусак В.І., учасниця проекту доц. Середа В.В.), США (співкерівники – професор Мічиганського університету М. Кеннеді, доктор соціальної психології Інституту соціальних досліджень О. Маланчук, керівник Центру Східноєвропейських та Російських студій проф. Б. Андерсон, працівник Центру доктор М. Остафін), Канади, Швеції, Польщі. Його реалізація передбачала спочатку здійснення порівняльного аналізу процесів ідентифікації та формування суспільних лояльностей мешканців Львова і Донецька як центрів західного і східного регіонів України (1994-2004), а згодом, з 2010 р., – аналогічних процесів у п’яти великих містах України (Львові, Києві, Херсоні, Житомирі, Донецьку) з додатковим проведенням загальноукраїнського омнібусу стосовно формування ідентичностей в усіх областях України та АР Крим. Найвагоміші результати здійснюваного міжнародного проекту знаходять своє застосування у таких напрямках:

 • у вдосконаленні навчально-виховного процесу шляхом запровадження отриманих результатів у викладання переважної більшості нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
 • у створенні та оприлюдненні підручників, посібників, інших методичних матеріалів (зокрема, методичних рекомендацій з написанні і оформлення кваліфікаційних курсових і дипломних робіт із залученням матеріалів дослідження та порадами щодо якісного аналізу баз даних);
 • у формуванні тематики кандидатських дисертацій аспірантів і пошукувачів кафедри;
 • у студентській науковій роботі із залученням студентів старших курсів до опрацювання й вторинного аналізу баз даних з подальшим використанням при написанні кваліфікаційних курсових і дипломних робіт;
 • у наукових публікаціях викладачів, аспірантів, пошукувачів та студентів кафедри (насамперед у колективних та індивідуальних монографіях, збірках наукових праць, публікаціях матеріалів наукових конференцій, у фахових виданнях з соціології).

Крім зазначеної наукової проблематики, на кафедрі розробляються нові напрямки наукових досліджень відповідно до професійних інтересів і зацікавлень викладачів. Проф. Коваліско Н.В. разом із доц. Кудринською А.І. започаткували на кафедрі поглиблений науковий пошук в галузі економічної соціології, соціології праці та управління. Предметом їхнього наукового аналізу виступають соціальна стратифікація, нові стратифікаційні порядки, соціальна нерівність у сучасному українському суспільстві, – тобто теми, які мають відчутний резонанс у сучасному українському суспільстві.

Доц. Сусак В.І. як керівник соціологічної лабораторії кафедри (на громадських засадах) з 2010 р. запровадив проведення щорічних омнібусів для викладачів і аспірантів (1 семестр) та студентів старших курсів (2 семестр навчального року). Вони передбачають здійснення кількісних досліджень серед населення Львівської області, міста Львова та студентів вищих навчальних закладів Львівщини, матеріали яких згодом лягають в основу розробки та вдосконалення викладання навчальних дисциплін, написання кандидатських і підготовку докторських дисертацій, кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Найвагоміші наукові результати кафедри представлені низкою наукових і науково-методичних публікацій. Починаючи з 2007 р. основний науковий доробок кафедри склали наступні види друкованої продукції, в яких відображено здобутки її викладачів і аспірантів:

 • підручники (2; загальний обсяг 42.5 др. арк.; обидва з грифом МОН/МОНСМУ);
 • науково-методичні посібники (12, загальний обсяг 168.92 др. арк.; з них 6 з грифом МОН/МОНСМУ);
 • монографії та розділи в монографіях (7, загальний обсяг 42.9 др. арк.);
 • збірки наукових праць (2, загальний обсяг 75.7 др. арк.).

У 2007 р. було започатковано проведення Міжнародного Львівського Соціологічного Форуму, який став щорічним. З цього ж року стараннями працівників кафедри виходить «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна», який у 2009 р. став фаховим виданням зі соціології.

Від моменту свого створення кафедра історії та теорії соціології налагоджувала і зміцнювала свої зв’язки з міжнародними навчальними закладами, в яких здійснюється викладання соціології як академічної дисципліни, а також з міжнародними соціологічними дослідницькими центрами та організаціями. Кафедра має широкі зв’язки і виконує низку спільних проектів з закордонними центрами університетської освіти. З 2003 р. кафедра спільно з факультетом соціології та Центром Російських та Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) працювала над створенням нових навчальних курсів і програм з соціології.; здійснено стажування низки викладачів і аспірантів кафедри у США.

Навчальні дисципліни, розроблені викладачами кафедри, неодноразово оцінювалися та вдосконалювалися у співпраці з науковцями з Інституту Гаррімана, Гарвардського Українського Дослідного Інституту (HURI), Канзаського та Мічиганського університетів США, Канадського Інституту українських студій (CIUS) та факультету соціології університету Альберти в Канаді, Інституту Людини (IWM) у Відні (Австрія), університету Лондон Метрополітан у Великій Британії, Коркського університету в Ірландії, Новосибірського університету у Росії, Гонконзького університету, Вроцлавського університету у Польщі. Кафедра має досвід дослідницької наукової співпраці з соціологами з Великої Британії, Канади, Польщі, США, Фінляндії, Швеції, Швейцарії у виконанні міжнародних трендових науково-дослідних проектів. Науковці кафедри залучалися до зовнішньої міжнародної експертизи та ліцензування освітніх соціологічних програм Литовської Республіки, а також до зовнішньої міжнародної експертизи навчальних програм, розроблених викладачами Росії та Казахстану, у рамках програми Академічних Стипендій (OSI).

Діяльність працівників кафедри отримала широке визнання в межах всієї України та за її кордонами. Яскравим прикладом цього є той факт, що проф. Черниш Н.Й. згідно з Указом Президента України від 1 жовтня 2008 року отримала почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. Проф. Черниш Н.Й. та доц. Сусак В.І. є переможцями програми сенатора Фулбрайта (США), випускниця аспірантури кафедри, к. с. н., ас. Володько В.В., а також випускниця магістерки Зіятдінова Е.Б. – молодіжної фулбрайтівської програми (США).

Три роки поспіль викладачі кафедри виборювали провідні місця на конкурсі “Найкращий молодий соціолог України”, що його проводить Інститут соціології НАН України. За підсумками 2007 р. вперше золоту медаль цього конкурсу імені видатного українського соціолога Наталії Паніної виграв доцент кафедри, кандидат соціологічних наук Олег Демків, за підсумками 2008 р. міжнародне журі віддало срібну медаль доцентові, кандидату соціологічних наук Тетяні Бурейчак, а за результатами конкурсу 2009 р. золоту медаль переможця отримала доцент кафедри, кандидат соціологічних наук Вікторія Середа. У 2014 р. срібну медаль цього міжнародного конкурсу виборов кандидат соціологічних наук, асистент Данило Судин.

Кафедра приділяє велику увагу керівництву науковою роботою студентів. При кафедрі діє студентський науковий гурток, керівником якого є к. с. н., ас. Судин Д.Ю. Наукова проблематика роботи гуртка визначається в межах виконання кафедральних наукових тем. Студентські наукові доповіді обговорюються на засіданнях гуртка і кращі з них рекомендуються, по-перше, на висвітлення під час проведення традиційних “Днів  науки” на факультеті, по-друге, до участі у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Також на засіданнях студентського наукового гуртка проводиться І відбірковий тур Всеукраїнської Олімпіади з соціології. Внаслідок органічного сполучення наукових інтересів викладачів і студентів вдається домогатися вагомих результатів на фінальних турах Всеукраїнських фахових змагань для студентів напряму «Соціологія». Студенти кафедри виборювали перше (Н. Отріщенко, 2012, Берездецька Л., 2015), другі (Д. Судин, 2007; Д. Данильченко, 2009; Л. Куземська, 2010; Н. Отріщенко, 2011, Приходько Т., 2016) і треті (Гордієнко В., 2013) місця на Всеукраїнських Олімпіадах з соціології, перші (О. Борачок, 2009; Л. Куземська та Д. Данильченко, 2010; Ю. Гілевич, 2011; Н. Отріщенко, 2012, Пашко Н., 2013, Гордієнко В., 2014, Коваль О., 2015, Галушка Л., Гойсан В., 2016) і другі місця (Е. Зіятдінова, 2009; Ю. Ших, 2011; О. Гунько, 2012, Луців О., 2015) на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.  У 2016 році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із гендерних студій друге місце здобула Сивохіна Каріна.

В травні 2016 року створено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” строком на 2 роки.

З 1 вересня 2016 року кафедру історії та теорії соціології перейменовано на кафедру соціології.

 

Співробітники

завідувачПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцент (сумісник)КАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент (сумісник)
доцентКОЗАЧЕНКО Ольга Олександрівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Анна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентРОВЕНЧАК Ольга Адамівнадоцент
доцентСАВЧИНСЬКИЙ Руслан Орестовичдоцент
асистентІЛИК Христина Василівнаасистент
асистентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнаасистент
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент
спеціалістДЗЯБКА Ірина Романівнаспеціаліст
старший лаборантМОТ Христина Мирославівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Історія соціології за ред. І. П.Рущенка 2017 р.

Соціологія Пачковський Ю.Ф.

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт

10-Й ЛЬВІВСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

Запитання_Соціологія_Аспірантура

Відео з публічної дискусії “Соціологія та agenda setting в Україні” 13.10.2016 р.

 

zbirnyk-tez-Х-lvivskoho-sotsiolohichnoho-forumu

press-release-forum-2016

054 Osvit-Nauk.Programa 2richna Mag Sociology 2017

OSVITNYA_PROGRAMA_Magistr

OSVITNYA_PROGRAMA_BAKALAVR

Sociology_054_Bachelor_Specialization_2017_2018 Sociology_054_Magistr_Specialization_2017_2018_24.03.2017

Rozklad_Vykladachi_I_Sem

Grafik_konsul

Методологічний семінар 1819

 

 

 

 

 

Дослідження

Лабораторія соціологічних досліджень

Лабораторія соціологічних досліджень кафедри історії та теорії соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка створена 2005 року відповідно до ухвали Ректорату та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Предмет діяльності Лабораторії

 1. Лабораторія створена відповідно до Статуту Університету з метою виконання наступних проектів науково-дослідного та педагогічного змістів:
 • проведення емпіричних соціологічних досліджень, які сприятимуть розбудові демократії та громадянського суспільства як у м. Львові та Львівській області, так і в Україні в цілому;
 • розпрацювання та запровадження в процес викладання нових соціологічних дисциплін, що ґрунтуються на використанні результатів емпіричних соціологічних досліджень, а також пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки;
 • проведення спеціалізованих соціологічних науково-педагогічних досліджень;
 • переведення на електронні носії інформації навчально-методичних матеріалів кафедри та занесення їх на веб-сторінку кафедри з її систематичним оновленням, забезпечення інтернет-ресурсів для виконання навчальних програм та науково-дослідних проектів кафедри;
 • переведення частини навчального процесу кафедри у комп’ютерний діалоговий режим за допомогою пересилання завдань на електронні адреси студентів та одержання зворотного звітування студентів про їхнє виконання;
 • використання дистанційного навчання із залученням українських та закордонних партнерів.
 1. Завданням Лабораторії є також сприяння набуттю студентами спеціальності “Соціологія” навичок практичної участі у плануванні та проведенні емпіричних соціологічних досліджень. Лабораторія є базою для проведення навчальних і виробничих практик студентів цієї спеціальності.

 

 

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.

Рік заснування: 2007.

Періодичність: 1-2 рази на рік.

У Віснику публікуються наукові праці, які містять нову інформацію в галузі соціології, аналіз сучасних соціологічних теорій та результати соціологічних досліджень, проведених провідними соціологічними центрами і службами як в Україні, так і за її межами. “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” публікує статті з історії та теорії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, результати соціологічних досліджень, навчально-методичні матеріали для викладачів соціології, бібліографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукове життя соціологічної спільноти. Для науковців, викладачів, студентів.

“Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” включений ВАК України до переліку фахових видань з соціології, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 14617-3588 P від 30.10.2008

Вітаємо учасників і призерів Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Соціологія”

11.04.2019 | 09:26

Вітаємо учасників і призерів Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності “Соціологія” Наталю Антонів, Христину Жилич, Дарину Ткачук! Дякуємо за достойну участь і зичимо успіхів у всіх подальших починаннях. Так тримати!
Пишаємося нашими кращими студентами!

Читати »

Вітаємо студентку 5 курсу Вікторію Кутікіну з ІІ місцем у конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Соціологія”

04.04.2019 | 09:12

Вітаємо студентку 5 курсу Кутікіну Вікторію з ІІ місцем у конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Соціологія” з актуальною темою сьогодення “Трансформація волонтерських організацій в сучасному українському суспільстві в умовах воєнних дій (к. 2013 – 2018 рр.)”
Бажаємо Вікторії успіхів у всіх починаннях і маємо сподівання на подальшу наукову співпрацю на докторській програмі!
Висловлюємо також подяку науковому керівнику проф., д.с.н. Наталії Йосипівні Черниш за грунтовну підготовку наукової роботи.

Читати »

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів групи ІСС-31с денної форми навчання

26.02.2019 | 09:45

Навчальна практика (з обробки та аналізу соціологічної інформації) без відриву від навчання студентів групи ІСС-31с денної форми навчання

Читати »