Кафедра cоціології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 

Кафедра соціології є продовжувачем і носієм традицій Львівської соціологічної школи, розвиток і становлення якої набули особливого значення із набуттям Україною незалежності. Перша кафедра соціології  (завідувач,  д-р екон. наук, проф. А.Г. Хоронжий) була створена у Львівському університеті в 1991 р. на економічному факультеті (1991-2009), а перший випуск соціологів датований 1995 р. За час існування кафедри було захищено 2 докт. і 8 канд. дисертацій її працівниками та випускниками аспірантури. У структурі кафедри з 1992 по 2005 рр. діяв науковий підрозділ – лабораторія соціологічних досліджень.

Вагомим етапом розвитку соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка було створення у 2002 р. на історичному факультеті кафедри теорії та історії соціології (завідувач кафедри, д-р соціол. наук, проф. Н.Й.Черниш ). У 2006 р. за участю кафедри був утворений Центр моніторингу університету, головним завданням якого є вивчення громадської думки  студентів та академічної спільноти з різноманітних проблем функціонування університету, шляхів реформування вищої освіти. У 2007 р. кафедрою було започатковано проведення Міжнародного Львівського cоціологічного форуму, видання «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна», який  2009 р. став фаховим виданням із соціології, а з 2018 р. його включено у наукометричну базу Index Copernicus (IC). Від часу існування кафедри відбулися захисти 14 кандидатських дисертацій випускниками аспірантури.

З 1 вересня 2016 р. Вченою радою Львівського університету кафедру історії та теорії соціології перейменовано на кафедру соціології. З 1.07.2017 р. кафедру очолює д-р. соціол. наук проф. Ю.Ф. Пачковський. Станом на 2019 р. на кафедрі працює одинадцять викладачів. Серед них: три професори,  доктори соціологічних наук (Ю.Ф. Пачковський, Н.В. Коваліско, Н.Й.Черниш), шість кандидатів наук, доцентів (О.Б. Демків, О.Т. Калиняк, Г.І. Кудринська, О.С. Козаченко, Т.Д. Лапан, Р.О. Савчинський, О.А. Ровенчак), два асистенти, кандидати наук (Т.С. Марусяк, О.С. Химович). Кафедра готує соціологів-бакалаврів за двома спеціалізаціями «Прикладна соціологія» та «Бізнес-соціологія» в межах освітньо-професійної програми «Соціологія». Кафедра забезпечує підготовку фахівців на магістерській програмі за двома спеціалізаціями «Соціальна аналітика» і «Соціальне проектування та експертиза», а також підготовку аспірантів у межах PhD програм із спеціальності «Соціологія». У травні 2016 р. створено спеціалізовану вчену раду К 35.051.26 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» (термін дії спецради до кінця 2020 р.).

Усі навчальні курси  забезпечені кафедрою методично:  кожна дисципліна (робоча навчальна програма, опис курсу) представлені на сайті кафедри в електронній версії; з багатьох предметів створено читанки-хрестоматії, а також комплекси тестових завдань. Кафедра має бібліотеку, укомплектовану за проектом «Громадянська освіта» Міжнародного фонду «Відродження», яка налічує понад 1000 позицій різноманітної наукової літератури із соціології. Члени кафедри є авторами численних підручників та навчальних посібників: Черниш Н.Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2009. – 468 с.; Соціологія і психологія / за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760 с.; Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007 та перевидано 2009. – 328 с.; Соціологія: підручник / за ред. Ю. Ф. Пачковського. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.; Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / за ред. проф., д-рів наук Н.Й. Черниш, Н.В. Коваліско. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 564 с.; Соціологія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посібник / за ред. Н.Й. Черниш.  – К.: Знання, 2012. – 446 с.;  Коваліско Н.В. Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навч.посібник.– Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 310 с.; Лапан Т. Історія соціології. Ч.1: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 236 с.;  Демків О.Б. Соціологія права і девіантної поведінки: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 124 с.; Коваліско Н.В., Кудринська А.І. Основи економічної соціології: навч.-метод. посібник – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 442 с.; Ровенчак О.А.  Соціологія міграції: міжнародні аспекти: навч. посібник.. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с.; Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: навч. посібник. 4-те видання. – К.: Каравела, 2017. – 416 с. та ін.

Кафедра підтримує зв’язки з провідними як науковими, так і дослідницькими центрами України (Інститут соціології НАН України, соціологічними факультетами Київського, Харківського університетів, соціологами Одеського, Ужгородського, Запорізького, Східноєвропейського університетів ін.). Кафедра має широкі зв’язки і виконує низку спільних освітянських і дослідницьких проектів із закордонними центрами університетської освіти, соціологами  з Великої Британії, Канади, Польщі, США, Фінляндії, Швеції, Швейцарії  та ін.

Співробітники

завідувачПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцентКАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент
доцентКОЗАЧЕНКО Ольга Олександрівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Анна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
доцентСЕНЮРА Оксана Володимирівнадоцент
асистентІЛИК Христина Василівнаасистент
асистентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнаасистент
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)МОТ Христина Мирославівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Історія соціології за ред. І. П.Рущенка 2017 р.

Соціологія Пачковський Ю.Ф.

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт

10-Й ЛЬВІВСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

Запитання_Соціологія_Аспірантура

Відео з публічної дискусії “Соціологія та agenda setting в Україні” 13.10.2016 р.

 

zbirnyk-tez-Х-lvivskoho-sotsiolohichnoho-forumu

press-release-forum-2016

054 Osvit-Nauk.Programa 2richna Mag Sociology 2017

OSVITNYA_PROGRAMA_Magistr

OSVITNYA_PROGRAMA_BAKALAVR

Grafik_konsul

Rozklad_Vykladachi_I_Sem

PLAN roboty kaf 19 20

План роботи наукового семінару 1 семестр 2019-2020

 

 

 

 

 

 

Дослідження

Лабораторія соціологічних досліджень

Лабораторія соціологічних досліджень кафедри історії та теорії соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка створена 2005 року відповідно до ухвали Ректорату та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Предмет діяльності Лабораторії

 1. Лабораторія створена відповідно до Статуту Університету з метою виконання наступних проектів науково-дослідного та педагогічного змістів:
 • проведення емпіричних соціологічних досліджень, які сприятимуть розбудові демократії та громадянського суспільства як у м. Львові та Львівській області, так і в Україні в цілому;
 • розпрацювання та запровадження в процес викладання нових соціологічних дисциплін, що ґрунтуються на використанні результатів емпіричних соціологічних досліджень, а також пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки;
 • проведення спеціалізованих соціологічних науково-педагогічних досліджень;
 • переведення на електронні носії інформації навчально-методичних матеріалів кафедри та занесення їх на веб-сторінку кафедри з її систематичним оновленням, забезпечення інтернет-ресурсів для виконання навчальних програм та науково-дослідних проектів кафедри;
 • переведення частини навчального процесу кафедри у комп’ютерний діалоговий режим за допомогою пересилання завдань на електронні адреси студентів та одержання зворотного звітування студентів про їхнє виконання;
 • використання дистанційного навчання із залученням українських та закордонних партнерів.
 1. Завданням Лабораторії є також сприяння набуттю студентами спеціальності “Соціологія” навичок практичної участі у плануванні та проведенні емпіричних соціологічних досліджень. Лабораторія є базою для проведення навчальних і виробничих практик студентів цієї спеціальності.

 

 

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.

Рік заснування: 2007.

Періодичність: 1-2 рази на рік.

У Віснику публікуються наукові праці, які містять нову інформацію в галузі соціології, аналіз сучасних соціологічних теорій та результати соціологічних досліджень, проведених провідними соціологічними центрами і службами як в Україні, так і за її межами. “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” публікує статті з історії та теорії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, результати соціологічних досліджень, навчально-методичні матеріали для викладачів соціології, бібліографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукове життя соціологічної спільноти. Для науковців, викладачів, студентів.

“Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” включений ВАК України до переліку фахових видань з соціології, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 14617-3588 P від 30.10.2008

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену (Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія) спеціальності “Соціологія” (ОС „Магістр”) випуску 2019 року

02.12.2019 | 10:19

Перелік питань для підготовки до Державного екзамену (Розвиток соціології на початку ХХІ ст. Аналітична соціологія) спеціальності “Соціологія” (ОС „Магістр”) випуску 2019 року

Читати »

Cоціологічне дослідження на тему “Політичні цінності студентської молоді як показник стану політичної культури”

28.11.2019 | 10:14

Шановне студенство!🤓
Команда студентів-соціологів проводить соціологічне дослідження на тему “Політичні цінності студентської молоді як показник стану політичної культури”. Якщо Ви є студентом(-ткою) ЗВО України – запрошуємо відповісти на декілька запитань в рамках онлайн-опитування😉
.
Відповіді на запитання є цілком анонімними, а кінцеві дані будуть використані в узагальненому вигляді🙃
.
Посилання на онлайн-анкету Ви знайдете нижче👇
.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfo0rMDX8LkS-pBnb…/viewform

DOCS.GOOGLE.COM

Читати »