Аркуша Олена Георгіївна

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія України кінця XVIII – початку ХХ ст., формування новочасної політичної культури та національної ідентичності, історія українського парламентаризму, українсько-польські відносини

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 1996. 173 с.

 2. Bibliografia Europy Wschodniej: Polska–Litwa–Bialorus–Ukraina–Rosja. Tom VI: Bibliografia ukrainska 1991–1993. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 2000. 286 s.; Tom ХVI: Bibliografia ukrainska 1994–1995. Czesc 1. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 2001. 288 s.; Tom ХVII: Bibliografia ukrainska 1994–1995. Czesc 2. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 2002. 244 s.

 3. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 34. Львів, 1999. С. 231–268 [співавт. М. Мудрий].

 4. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 35–36. Львів, 2000. С. 168–206.

 5. Відкриття Галицького Крайового сейму у Львові // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura. T. IV. Studia z dziejow Lwowa pod red. Kazimierza Karolczaka. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. S. 135–164.

 6. Українсько-польські відносини у Східній Галичині на початку ХХ століття: акція Влодзімєжа Козловського 1902–1903 років // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37. Ч. 1. С. 268–314.

 7. Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку ХХ століття: політичне товариство «Руська громада» // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка. Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2004. С. 63–99.

 8. Шлях українського політика з провінції до Львова: політичні дилеми Євгена Олесницького // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura. T. VI. Studia z dziejow Lwowa pod red. Kazimierza Karolczaka. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. S. 79–103.

 9. Польські націонал-демократи та українське питання в Галичині на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 39–40. Львів, 2005. С. 149–202.

 10. Ukrainskie przedstawicielstwo w sejmie galicyjskim // Ukrainskie tradycje parlamentarne XIX–XX wiek / Pod redakcja Jaroslawa Moklaka. Krakow, 2006. S. 13–57.

 11. Суспільно-політичні рухи. Партії та їх політика в 1900–1914 роках // Історія Львова. У трьох томах / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; редколегія: Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Т. 2: 1772 – жовтень 1918. Львів, 2007. С. 255–279.

 12. Українські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (1772–1918) // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / НАН України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса; Гол. ред. В. М. Литвин. Київ: Ніка-Центр, 2008. С. 321–377.

 13. Краківський консерватизм та проблема українсько-польських взаємин у Галичині на початку ХХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. Львів, 2008. С. 282–315.

 14. Polsko-ukrainskie dyskusje o charakterze narodowym Galicji Wschodniej na poczatku XX wieku // Formuly patriotyzmu w Europie Wschodniej i Srodkowej od nowozytnosci do wspolczesnosci. Zredagowali: Andrzej Nowak, Andrzej A. Zieba / Polska Akademia Umietnosci, Komisja Wschodnioeuropejska; Uniwersytet Jagiellonski, Wydzial Historyczny. Krakow, 2009. S. 299–322.

 15. Розділ 9. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії // Історія державної служби в Україні / Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій / НАН України, Інститут історії України; Головне управління державної служби України: У 5 т. Т. 1. Київ, 2009. С. 319–403.

 16. Польський і російський чинники у формуванні сучасної національної свідомості галицьких українців: історичний досвід і сучасні паралелі // Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; за ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2009. С. 144–209.

 17. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин. Частина перша: Формування політичної кар’єри // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2009. Вип. 44 / Під редакцією Олексія Вінниченка. С. 107–162.

 18. Губернатори Галичини (1772–1849) // Lwow: miasto – spoleczenstwo – kultura. Tom VII: Urzedy, urzednicy, instytucje. Studia z dziejow Lwowa pod redakcja Kazimierza Karolczaka i Lukasza T. Sroki [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne nr 560]. Krakow, 2010. S. 226–264.

 19. Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В. М. Литвин, кер. авт. колективу В. А. Смолій; НАН України. Інститут історії України. Київ: Видавництво «Дніпро», 2010. Т. 1, розділ 7: «Українці у представницьких інституціях Габсбурзької монархії». С. 203–240; Т. 2, розділ 9: «Українці у парламентських установах Австро-Угорщини». С. 265–285.

Біографія

shapeimage_2

Народилася 27 квітня 1970 р. у м. Львові. У 1987 р. закінчила середню школу № 37 м. Львова з поглибленим вивченням французької мови; у 1992 р. – історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

У 1992–1995 рр. навчалася в аспірантурі Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Українське представництво в Галицькому сеймі (1889–1901 рр.)».

З 1995 р. працює у відділі новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України на посадах історика-архівіста, молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника, з 1998 року є членом Вченої ради інституту. З 2002 р. – доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету ім. І. Франка (за сумісництвом). Наукові проекти були підтримані Американською радою наукових товариств і польськими науковими фондами, неодноразово стажувалася в історичних та історично-правових наукових осередках Кракова і Варшави (Ягеллонський університет, Педагогічний університет у Кракові, Варшавський університет).

Монографія «Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр.» у 1998 р. була відзначена премією Президії НАН України для молодих учених. Була упорядником і відповідальним редактором чотирьох наукових щорічників Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність» (випуски 6, 7, 9, 16), співредактором 6-го тому серії «Львів: місто – суспільство – культура», що видається Львівським національним університетом ім. І. Франка і Педагогічним університетом у Кракові, співредактором наукового щорічника «Історія релігій в Україні» за 2008–2009 рр., укладачем кількох томів анотованого бібліографічного покажчика українських видань, що публікується у Варшаві в рамках проекту «Бібліографія Центрально-Східної Європи». Є авторкою розділів у колективних монографіях «Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності», «Історія державної служби в Україні», «Історія українського парламентаризму», що виконувалися в Інституті історії України НАН України. Близько 70 наукових статей опубліковані у фахових виданнях України і Польщі.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!