Аркуша Олена Георгіївна

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія України кінця XVIII – початку ХХ ст., формування новочасної політичної культури та національної ідентичності, історія українського парламентаризму, українсько-польські відносини

Курси

Публікації

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

 Окремі видання та розділи в колективних монографіях

Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1996. – 173 с.

Олександр Барвінський (до 150-річчя від дня народж.) / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1997. – 34с.

Українське представництво в Галицькому сеймі (1889–1901рр.). Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1997. – 28 с.

Суспільно-політичні рухи. Партії та їх політика в 1900–1914 роках // Історія Львова: У трьох томах / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; редколегія: Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Т. 2: 1772 – жовтень 1918. – Львів, 2007. – С. 255–279.

Українські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії (1772–1918) // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / НАН України, Інститут історії України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса; Гол. ред. В. М. Литвин. – Київ: Ніка-Центр, 2008. – С. 321–377.

Розділ 7. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії (1772–1918 рр.) // Нариси історії державної служби в Україні / Головне управління державної служби України; Інститут історії України Національної академії наук України; гол. редкол.: В. А. Смолій, Т. В. Мотренко; кер. авт. колект. С. В. Кульчицький. – Київ: Ніка-центр, 2008. – С. 131–166.

Олександр Барвінський // Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; гол. ред. ради Я. Ісаєвич, упоряд. М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. – Львів, 2009. – С. 48–66.

Розділ 9. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії // Історія державної служби в Україні / Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій / НАН України, Інститут історії України; Головне управління державної служби України: У 5 т.– Київ, 2009. – Т. 1. – С. 319–403.

Польський і російський чинники у формуванні сучасної національної свідомості галицьких українців: історичний досвід і сучасні паралелі // Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; за ред. Л. Зашкільняка. – Львів, 2009. – С. 144–209.

Розділ 7. Українці у представницьких інституціях Габсбурзької монархії // Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В. М. Литвин, кер. авт. колективу В. А. Смолій; НАН України, Інститут історії України. – Київ: Видавництво «Дніпро», 2010. – Т. 1. – С. 203–240.

Розділ 9. Українці у парламентських установах Австро-Угорщини // Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення / Голова ред. ради В. М. Литвин, кер. авт. колективу В. А. Смолій; НАН України, Інститут історії України. – Київ: Видавництво «Дніпро», 2010. – Т. 2. – С. 265–285.

«Найсильніший інтелект з-поміж політичних діячів Галицької України»: громадсько-політична біографія Євгена Олесницького. Вступ. стаття // Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Упоряд. М. М. Мудрий, Б. О. Савчик. – Львів, 2011. – С. 15–129.

Національна політика цісарського і провінційних урядів // Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси / Голова ред. ради В. М. Литвин; відп. ред. В. А. Смолій, кер. авт. колективу Л. Д. Якубова. – Київ: Ніка-Центр, 2012. – С. 75–98.

Формування образу «ідеального» українського депутата: історія і сучасність / Український парламентаризм і політична культура суспільства /НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. М. Литвин. – Львів, 2012. – С. 27–69.

Статус краю// Галичина: історія, політика, культура: В 11 т. – Т. 6: Перша світова війна / [гол. ред. ради М. Литвин; відп. ред. І. Патер]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів–Тернопіль, 20016. – С. 17–48.

Галицький політикум // Галичина: історія, політика, культура: В 11т. – Т. 6: Перша світова війна / [гол. ред. ради М. Литвин; відп. ред. І. Патер]; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів–Тернопіль, 20016. – С. 49–100.

Навчальний посібник

Аркуша О. Г., Кондратюк К. К., Мудрий М. М., Сухий О. М. Час народів. Історія України ХІХ століття: Навчальний посібник / За заг. ред. М. М. Мудрого. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка; [Вид-во «Літопис»], 2016. – 408 с. ISBN 978-966-8853-62-3.

 

Статті у фахових наукових виданнях в Україні

Український національно-політичний рух у Галичині наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, відп. ред. Ю. Сливка. – Львів, 1997. – Вип. 3–4. – С. 118–139.

Польські політичні середовища Львова та Кракова на зламі ХІХ–ХХ століть: спроба порівняння // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / За ред. М. Мудрого. – Львів: Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, 1999 – С. 362– [Вісник Львів. ун-ту. Сер. істор. Спец. вип.].

Русофільство в Галичині в середині ХІХ– на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. М. Крикун. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 231–268 [співавт. М. Мудрий].

Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. М. Мудрий. – Львів, 2000. – Вип. 35–36. – С. 168–206.

Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, відп. ред. Ю. Сливка. – Львів, 2000. – Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиція. – С.68–91.

Політика польських клубів Галицького сейму щодо українського питання (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича / Відп. ред. Я. Ісаєвич. – Львів, 2000. – Вип. 7: Зб на пошану проф. Ю.Сливки. – С. 191–220.

Галицький сейм у висвітленні сучасної польської історіографії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича, відп. ред. О. Акуша. – Львів, 2001. – Вип. 9: Істор. студії, присвяч. 70-річчю Феодосія Стеблія. – С. 339–369.

З історії спорудження будинку Галицького крайового сейму у Львові // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Зб. наук. праць. – Львів, 2001. – Вип. – С. 133–144 [співавт. М. Мудрий].

Українсько-польські відносини у Східній Галичині на початку ХХ століття: акція Влодзімєжа Козловського 1902–1903 років // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. М. Мудрий. – Львів, 2002. – Вип. 37. Ч. 1. – С. 268–314.

Вибори до Галицького Сейму 1901 року: до проблеми політичної модернізації українського суспільства Галичини // Вісник Львівського університету. Серія історична/ Відп. ред. Р. Сирота. – Львів, 2003. – Вип.  – С. 171–218.

Польські націонал-демократи та українське питання в Галичині на початку ХХстоліття // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. Р. Сирота. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 149–202.

Українське представництво в Галицькому сеймі 1901–1907 років // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Ред. О. Купчинський. – Львів, 2006. –Том CCLI: Праці Історично-філософської секції. – С. 191–239.

Суспільність Львова і Кракова у виборчих кампаніях (на прикладі виборів до Галицького сейму 1901 року) // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – Т. 6: Львів – Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2007]. – С. 388–410.

Польсько-українські дискусії про національний характер Східної Галичини на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. М. Крикун. – Львів, 2006–2007. – Вип. 15: Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – С. 586–606.

Образ Австрії у висвітленні українських істориків Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, відп. ред. О. Аркуша. – Львів, 2008. – Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера. – С. 143–164.

Краківський консерватизм та проблема українсько-польських взаємин у Галичині на початку ХХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Ред. О. Купчинський. – Львів, 2008. – Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції. –  С. 282–315.

Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин. Частина перша: Формування політичної кар’єри // Вісник Львівського університету. Серія історична / Під ред. О. Вінниченка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 44. – С. 107–162.

Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин. Частина друга: Галицький намісник // Вісник Львівського університету. Серія історична / Під ред. О. Вінниченка. – Львів, 2010. – Вип. 45. –С. 169–282.

Місце Львова в дискусіях про національний характер Східної Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наукових праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Т. 8. Ч. 1: Влада і суспільство. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. – С. 365–410.

Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини // Вісник Львівського університету. Серія історична / За ред. Р. Сіромського та Р. Тарнавського. – Львів, – Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету. – С. 19–41 [співавт. М. Мудрий].

Вибори в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття: до проблеми політичної модернізації українського суспільства // Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції. Збірник наукових праць / НАН України, Київський університет права, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Київ: Ліра-К, 2015. – С. 22–32.

Щоденники Теофіла Грушкевича як джерело до вивчення світогляду української інтеліґенції в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика / НАН України, Інститут історії України; відп. ред. В. Даниленко. – Вип. 20. – Львів: Растр-7, 2015. – С. 236–262.

Представники політичної еліти Галичини у Львові початку ХХ століття: між офіційним і приватним просторами // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Том 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. Частина 1 [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2016]. – С. 272–309.

«Ми не знаємо кордонів»: моделі поведінки польських землевласників у Східній Галичині зламу ХІХ–ХХ століть щодо українців // Історичні та культурологічні студії / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 5–61.

 

Публікації в наукових виданнях за кордоном

Sejm Krajowy Galicyjski a kwestia stosunków polsko-ukraińskich // Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / Pod redakcją Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. – 121–131.

Problem nadużyć w czasie wyborów sejmowych w Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym. Prawo a praktyka // Ustrój a prawo w przeszłości dalszej a bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej / Pod redakcją Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. – 211–228.

Відкриття Галицького Крайового сейму у Львові // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – IV: Studia z dziejów Lwowa pod red. Kazimierza Karolczaka. – S. 135–164. [Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne. – Nr 326].

Шлях українського політика з провінції до Львова: політичні дилеми Євгена Олесницького // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa pod red. Kazimierza Karolczaka. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. –  VI. – S. 79–103.

Ukraińskie przedstawicielstwo w Sejmie galicyjskim // Ukraińskie tradycje parlamentarne XIX–XX wiek / Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; pod red. Jarosława Moklaka. – Kraków: Historia Iagellonica, 2006. –  13–57.

Polsko-ukraińskie dyskusje o charakterze narodowym Galicji Wschodniej na początku XXwieku // Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności / Polska Akademia Umiętności, Komisja Wschodnioeuropejska; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny. Zredagowali: Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba. – Kraków, 2009. –  299–322.

Губернатори Галичини (1772–1849) // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa pod red. Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki. – Kraków, 2010. – Tom VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje. –  226–264. [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne. –  Nr 560].

Polacy i Ukraińcy w Galicji wobec «dużych i małych ojczyzn». Ewolucja pojęcia ojczyzny jako wynik modernizacji świadomości narodowej na przełomie XIX i XX stulecia // «Duża i mała ojczyzna» w świadomości historycznej, źródłach i edukacji / Pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010. – 41–58.

XIX-wieczna arystokracja polska w Galicji Wschodniej wobec ruskich (ukraińskich) aspiracji narodowych // Krakowskie Pismo Kresowe. Pismo pod patronatem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowyh i Politycznych UJ oraz Instytutu Historii UJ. / Red. A. Świątek. – Kraków, 2012. – Rocznik 4 (2012): Galicja jako pogranicze kultur  – 145–171. [співавт. М. Мудрий].

«Высказати ясно и полякамъ, и Европе»: Європа в уявленнях галицьких українців ХІХ – початку ХХ століття // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne / Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Instytut Stosunków Międzynarodowych. – Kraków – Przemyśl, 2012. –  12. – S. 15–41.

Від січневого повстання до захисту вітчизни «на кресах»: еволюція політичної програми східногалицької шляхти в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Galicja a powstanie styczniowe / Pod red. M. Hoszowskiej, A. Kawalec i L. Zaszki – Warszawa – Rzeszów: Wydawnictwo DiG, 2013. – S. 391–410.

Образ Австрії у висвітленні українських істориків Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Historia – mentalność – tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku / Pod red. Eugeniusza Koko, Magdaleny Nowak i Leonida Zaszkilniaka. – Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2013. – 182–195.

Повсякденне життя українського інтелігента у Львові кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами фонду родини Грушкевичів) // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta / Red. naukowa Kazimierz Karolczak i Łukasz T. Sroka. – Kraków: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – T.IX: Życie codzienne – S. 210–243.

Політичні настрої селянства в гуцульських повітах Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / Red. naukowa B.Halczak, S. Dudra, Roman Drozd i in. Słupsk – Zielona Góra – Świdnik: Uniwersytet Zielonogórski, 2014. – Т. 5. – S. 19–38.

Andrzej Potocki: życie i śmierć c.k. namiestnika galicyjskiego na tle stosunków polsko-ukraińskich przełomu XIX–XX stuleci. – Między polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego / Pod red. W.Łazugi i S. Paczosa. – [Publikacje Instytutu Historii, 128]. – Poznań, 2015. – S. 189–203.

Stosunki ukraińsko-polskie w Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. O czym mówi i o czym milczy ukraińska historiografia // Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej. Związki polityczne i ich odbicie w historiografii / [red. A. Cetnarowicz, S. Pijaj]. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2016. – S. 69–93.

Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX – początku XX wieku między ukraińskim a wszechruskim wariantem tożsamości narodowej // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne. – Kraków, 2017. – Nr 144. – Z. : Kstałty galicyjskich tożsamości / Pod red. A. Świątka. – S. 277–302.

 

Тези виступів на наукових конференціях

та інші публікації в наукових виданнях

Суспільно-політична ситуація в Галичині напередодні приїзду М.Грушевського до Львова (кінець 80-х – початок 90-х рр.) // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доп. і повідом. наук. конф., Львів, 26–28 жовтня 1994 р. / Львів. держ ун-т ім. І. Франка; Наук. т-во ім. Шевченка; НАН України, ЗНЦ та ін.; відп. ред. А. Карась. Львів: Світ, 1995. С. 15–17 [співавт. М. Мудрий].

Проблема консолідації національно-політичних сил українського галицького суспільства у 90-х рр. ХІХ ст. // Молода нація. Альманах / Гол. ред. О.Проценко. – Київ: Смолоскип, 1996. – Вип.  – С. 198–212.

Русофільська орієнтація в Галичині в останній чверті ХІХ ст. // ІІІ Міжнар. конгрес україністів, Харків, 26–29 серпня 1996 р. / Міжнар. асоц. україністів; НАН України. Доп. і повідом.: Історія. – Харків: Око, 1996. – Ч.  – С. 120–125.

Від «подоляків» до «ендеції» (еволюція польсько-українських взаємин на зламі ХІХ–ХХ ст.) // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХст. Мат. міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21–22 листопада 1996 р. / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С. 83–

Краківський консерватизм та українське питання в Галичині на зламі ХІХ–ХХст. // Молода нація. Альманах / Гол. ред. О. Проценко. – Київ: Смолоскип, 1997. – Вип. 6. – С. 145–

Парламентські вибори в Галичині 1897року // Український альманах. 1997. – Варшава: Об’єдн. українців у Польщі, 1997. – С. 113–115 [співавт. М. Мудрий].

Документи «гуртка українофілів» як джерело до вивчення модернізації українського руху в 90-х роках ХІХ ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 20–21 вересня 1996 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; упоряд. М. М. Трегуб. – Львів, 1999. – С. 65–80.

[Рецензія на]: Protokoły Koła Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa (lata 1867–1868) / Opracowanie i wstęp Z. Fras i S. Pijaj. – Kraków, 2001 // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 754–759 [співавт. М. Мудрий].

Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку ХХстоліття: політичне товариство «Руська громада» // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка. – Львів: ЛНУ, 2004. – С. 63–99.

Щоденники Теофіла Грушкевича як джерело до вивчення світогляду української інтелігенції в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база. Міжнарод. наук. конф., Львів, 17–18 травня 2012. Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 2012. –С. 127–131.

Соціально-професійна група українських адвокатів у Галичині другої половини ХІХ – початку ХХІ століття: методологія і контексти досліджень // Адвокатура України: історія і сучасність. Матеріали Всеукр. круглого столу, 25 січня 2013 р., м. Київ. – Київ – Тернопіль, 2013. – С. 63–67.

Від наукового редактора // Колб Н. «З Богом за Церкву і вітчизну»: греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках ХІХ століття / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Жовква: Місіонер, 2015. – С. 5–9.

[Рецензія:] Аркуша О. Про мистецтво політичної гри. Огляд книги: Waldemar Łazuga. Kalkulować… Polacy na szczytach c.k. monarchii. – Poznań: Wydawnictwo «Zysk i s-ka», 2013. – 458 s. // Історичні та культурологічні студії / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 429–439 (1 друк. арк.).

 

Навчально-методичні розробки

Галичина від княжих часів до кінця XVIII ст.: історичний нарис // Історія в школах України. Науково-методичний журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 36–38 [співавт. М. Мудрий].

Галичина від кінця XVIIIст. до початку ХХ ст.: історичний нарис // Історія в школах України. Науково-методичний журнал. – Київ, 2004. – № 5. – С. 48–52. [співавт. М. Мудрий].

Галичина у ХХ столітті: історичний нарис// Історія в школах України. Науково-методичний журнал. – Київ, 2004. – № 7. – С. 49–52 [співавт. М. Мудрий].

Парламентська традиція галицьких українців: Галицький крайовий сейм (1861–1914). 1. Правове становище українців у Галицькому сеймі// Історія в школах України. Науково-методичний журнал. – Київ, 2005. – №  – С. 61–65 [співавт. М. Мудрий].

 

Енциклопедичні статті

Довідник з історії України / За заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста / Ін-т іст. досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка; Вид-во «Генеза». Вид. 2-ге, дооопрац. і доп. – Київ: Генеза, 2001 [статті: «Барвінський Олександр Григорович». – С.51–52; «Галицький крайовий сейм». – С. 143–144; «Галицьке намісництво». – С. 142; «Нова ера».  – С. 517–518 [співавт. М. Мудрий]; «Франц Йосиф І».  – С. 1003–1004].

Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. –Київ: Наук. думка, 2003. – Т.  [статті: «Барвінський Олександр Григорович». –С. 189; «Барвінський Осип Григорович». – С. 189–190; «Бобжинський Міхал». – С. 304; «Виборча сеймова ординація для Галичини». – С. 501].

Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. –Київ: Наук. думка, 2004. – Т. 2 [статті: «Галицьке намісництво». – С. 31; «Галицький крайовий сейм». – С. 31–32].

Staruch Tymofij // Polski Słownik Biograficzny / Polska Akademia Nauk; Polska Akademia Umiętności. – Warszawa-Kraków, 2004. – T.XLII/3.  174. – S. 372–374 [співавт. E. Orman–Michta].

Stecker Michał // Polski Słownik Biograficzny / Polska Akademia Nauk; Polska Akademia Umiętności. – Warszawa-Kraków, 2004. – XLIII/1. Zesz. 176. – S. 64–65.

Галицький крайовий сейм // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 5. – С. 331–332.

Галичина // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 5. – С. 338–341. [співавт. М. Мудрий].

Енциклопедія Львова. / За ред. А. Козицького і І. Підкови. – Львів: Літопис, 2007. – Т. 1 [статті: «Бадені Станіслав». – С. 144–145; «Барвінський Олександр». –С. 178–179; «Бобжинський Міхал». – С. 248–249; «Галицький крайовий сейм». – С. 475–479; «Галицький становий сейм». – С. 478–479; «Галицько-руська матиця». – С. 484–485; «Ґломбінський Станіслав». – С. 622–623; «Ґрабський Станіслав». – С. 639].

Дідушицький (Дзєдушицький) Войцех // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2008. – Т. 2. –С. 83–84.

Куїловський-Сас Юліян // Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2008. – Т. 5. – С. 454–455.

Мир // Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2009. – Т. 6. – С. 662.

Католицький русько-народний союз // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2010. – Т. 3. – С. 160.

Куїловський-Сас Юліан // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. Львів: Літопис, 2010. – Т. 3. – С. 664–665.

Szaszkiewicz Markijan // Polski Słownik Biograficzny / Polska Akademia Nauk; Polska Akademia Umiętności. – Warszawa-Kraków, 2010. – T. XLVII. Zesz.  – S. 148–151 [співавт. Ст. Стемпєнь].

Szaszkiewicz Włodzimierz // Polski Słownik Biograficzny / Polska Akademia Nauk; Polska Akademia Umiętności. – Warszawa-Kraków, 2010. – T.XLVII. Zesz.  – S. 151–153 [співавт. Ст. Стемпєнь].

Нова ера // Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2010. – Т. 7. – С. 427–430.

Подоляки // Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2011. – Т. 8. – С. 310–311.

Потоцький Анджей // Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2011. – Т. 8. – С. 453–454.

Марков Осип (Йосиф) // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. Львів: Літопис, 2012. – Т. 4. – С. 520–521.

Сеймова угода 1914  // Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 507.

Сембратович Йосиф // Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 521.

Сембратович Сильвестр // Енциклопедія історії України: У 10 тт. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 521.

Австрія // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Ред. О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорчак; Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ – Львів – Тернопіль, 2012. – Т. 1.  – С. 67–76 [співавт. М. Мудрий].

Барвінський Олександр // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Ред. О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорчак; Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ – Львів – Тернопіль, 2012. – Т. 1. – С. 442–449.

Будзиновський В’ячеслав // Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Ред. О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорчак; Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 375–378.

У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів: Довідник / [кол. авторів О. Аркуша, Ю. Гудима, О. Гуль та ін.]; упоряд. І. Мацевко, М. Мудрий. – Львів: Центр міської історії та ін.; Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. – 84 с.: іл. (6,5 друк. арк.; автор. текст – 0,5 друк. арк.).

 

Реферативні бібліографічні огляди

Bibliografia Europy Wschodniej: Polska–Litwa–Białoruś–Ukraina–Rosja. Tom VI: Bibliografia ukraińska 1991–1993. – Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. – 286 s.

Bibliografia Europy Wschodniej: Polska–Litwa–Białoruś–Ukraina–Rosja. Tom ХVI: Bibliografia ukraińska 1994–1995. Część 1. – Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – 288 s.

Bibliografia Europy Wschodniej: Polska–Litwa–Białoruś–Ukraina–Rosja. Tom ХVII: Bibliografia ukraińska 1994–1995. Część 2. – Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2002. – 244 s.

Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України. Бібліографія праць наукових співробітників. 1990–2001 / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича, відп. ред. Я. Ісаєвич. – Львів, 2001. – 444 с. [упорядник].

Публіцистика та науково-популярні видання

«Органічна праця»: з досвіду підавстрійської Галичини [25.11.2011] // http://zaxid.net/

Межі безвідповідальності [13.01.2012] // http://zaxid.net/

Українсько-польські дискусії про Львів у кінці ХІХ – на початку ХХ століття [24.05.2012] // http://zaxid.net/

Львів початку ХХ століття очима українського інтелігента [27.07.2012] // http://zaxid.net/

Виборча система в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття [06.09.2012] // http://zaxid.net/

Виборчі зловживання в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття [08.11.2012] // http://zaxid.net/

Парламентські традиції галицьких українців. [Галицький дискусійний клуб «Митуса»]. Текст виступу та відео: http://mytusa.org/index.php/perelik-tem.

У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів / О. Аркуша, Ю. Гудима, О. Гуль та ін.; Львівський національний університет ім. І. Франка, Центр міської історії Центрально-Східної Європи; упоряд. І. Мацевко, М. Мудрий. – Львів, 2015. – 84 с., іл.

Упорядкування, редагування

[Співупоряд. наук.-довід. апар.]: Лiтопис нескореної України: Документи, матерiали, спогади. Кн. I / АН України, Ін-т українознавства, Львівське від-ня Ін-ту укр. археографії та ін.; відп. ред. Я. Лялька. – Львiв: Просвiта, 1993. – 800 с.

[Співупоряд.]: Українознавство. Реферативно-бібліографічний бюлетень / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Я. Ісаєвич. – Львів, 1997. – 368 с.

[Наук. співред.]: Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр.: У 2 т. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1998. – Т. 1. – 524 с., т. 2. – 504 с.

[Наук. співред.]: Сапеляк А. Київська церква на слов’янському сході. Канонічно-екуменічний аспект / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Буенос-Айрес–Львів, 1999. – 232 с.; Видання друге, доповнене. – Буенос-Айрес–Львів, 2002. – 264 с.

[Ред.]: Орлевич І. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII – 60-і рр. ХІХ ст.) / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Львів. музей історії релігії. – Львів: Логос, 2000. – 188 с.

[Упоряд.]: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2000. – Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиція. – 370 с.

[Співупоряд.]: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2000. – Вип. 7: Зб. на пошану проф. Ю. Сливки. – 602 с.

[Відп. ред., співупоряд.:] Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2001. – Вип. 9: Істор. студії на пошану Феодосія Стеблія. – 648с.

[Ред.:] Киричук О. Львівський Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Львів. музей історії релігії. – Львів: Логос, 2001. – 152 с.

[Наук. та літ. ред.:] Маґоцький Іван. Спогади. Львів: Видавництво «Папуга», 2002. – 736 с.: 9 іл.

[Співред.:] Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 6: Львів – Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. – [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2007]. – 660 с.

[Відп. ред.:] Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; голова редколегії Я. Ісаєвич. – Львів, 2008. – Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера. – 682 с., іл.

[Співред.:] Галицька митрополія 1303–1807–2007. Статті і матеріали / Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. – Львів, 2008. – 152 с.

[Співред.:] Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. –Т. 8. Ч. 1: Влада і суспільство. 476 с. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012].

[Співред.:] Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – Т. 8. Ч. 1: Культура, освіта, наука, церква. – 432 с. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012].

[Наук. ред.:] Колб Н. «З Богом за Церкву і вітчизну»: греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках ХІХ століття / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Жовква: Місіонер, 2015. – 372 с.

[Заступник відп. ред.:] Історичні та культурологічні студії/ НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014–2015. – Вип. 6–7. –  478 с.

[Співред.:] Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Том 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. Частина 1 [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2016]. – 396 с.

 

Переклади

[Перекл. із польської]: Карольчак К. Вплив власників нерухомості на політику Краківської міської Ради (злам ХІХ–ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. М. Крикун. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 277–288.

[Перекл. із польської]: Явор Ґ. Волоське осадництво на теренах Розточчя у пізньому середньовіччі // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. М. Мудрий. – Вип. 35–36. – Львів, 2001. – С. 58–75.

[Перекл. із російської]: Дмитрієв М. «Єресь гусів» та «єресь Феодосія Косого» в українсько-білоруському релігійному житті третьої чверті XVI ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. М. Мудрий. – Львів, 2002. – Вип. 37. Ч. 1. – С. 122–144.

[Перекл. із польської]: КарольчакК. Закордонні інформаційно-пресові бюро львівської Національної ради (1907–1914) // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. М. Мудрий. – Львів, 2002. – Вип.  Ч. 1. – С. 410-422.

[Перекл. із польської]: ПіяйС. Політика Аґенора Ґолуховського щодо галицьких українців у 1866–1868 роках та її наслідки // Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. М. Мудрий. – Львів, 2002. Вип.  Ч. 1.  – С. 246–267.

[Перекл. із польської]: Борек П. Місце історії в творчості Яна Томаша Юзефовича// Вісник Львівського університету. Серія історична / Відп. ред. Р. Сирота. – Львів, 2003. – Вип.  – С. 409–426.

[Перекл. із польської]: Свйонтек А. Мистецтво на службі народу: роль малярства у формуванні уявлень поляків про руські землі в період поділів // Історичні та культурологічні студії / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С. 62–80 (1,5 друк. арк.).

Біографія

Народилася 27 квітня 1970 р. у м. Львові. У 1987 р. закінчила середню школу № 37 м. Львова з поглибленим вивченням французької мови; у 1992 р. – історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

У 1992–1995 рр. навчалася в аспірантурі Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Українське представництво в Галицькому сеймі (1889–1901 рр.)».

З 1995 р. працює у відділі новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України на посадах історика-архівіста, молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника, з 1998 року є членом Вченої ради інституту. З 2002 р. – доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету ім. І. Франка (за сумісництвом). Наукові проекти були підтримані Американською радою наукових товариств і польськими науковими фондами, неодноразово стажувалася в історичних та історично-правових наукових осередках Кракова і Варшави (Ягеллонський університет, Педагогічний університет у Кракові, Варшавський університет).

Монографія «Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр.» у 1998 р. була відзначена премією Президії НАН України для молодих учених. Була упорядником і відповідальним редактором чотирьох наукових щорічників Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність» (випуски 6, 7, 9, 16), співредактором 6-го тому серії «Львів: місто – суспільство – культура», що видається Львівським національним університетом ім. І. Франка і Педагогічним університетом у Кракові, співредактором наукового щорічника «Історія релігій в Україні» за 2008–2009 рр., укладачем кількох томів анотованого бібліографічного покажчика українських видань, що публікується у Варшаві в рамках проекту «Бібліографія Центрально-Східної Європи». Є авторкою розділів у колективних монографіях «Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності», «Історія державної служби в Україні», «Історія українського парламентаризму», що виконувалися в Інституті історії України НАН України. Близько 70 наукових статей опубліковані у фахових виданнях України і Польщі.

Нагороди

Премія Президії НАН України для молодих учених (1998).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!