Галайчук Володимир Васильович

Посада: доцент кафедри етнології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Традиційна духовна культура українців: рослини у світоглядних уявленнях українців, українська демонологія, календарна обрядовість українців.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

 • Прозовий фольклор Київського Полісся // Полісся України : Матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів : ІН НАН України, 1997. – Вип. 1: Київське Полісся. 1994. – С. 229-244.
 • Демонологічні персонажі Середнього Полісся (за матеріалами експедицій) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 471-485.
 • Календарно-обрядовий фольклор Овруччини: огляд мотивів та образів // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів : ІН НАН України, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 245-272.
 • Уявлення та повір’я поліщуків про рослинний світ (за матеріалами експедицій) // “З його духа печаттю…” : зб. наук. пр. на пошану І. Денисюка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – Т. 2. – С. 123-131.
 • Особливості побутування і прикметні структурно-семантичні риси середньополіських замовлянь хвороб (на матеріалі текстів з Олевського району Житомирської області) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2003. – Вип. 31. – С. 113-131.
 • Жанрова палітра та основні мотиви календарної поезії в експедиційних записах з Полісся 1996 року // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 249-266.
 • Прозовий фольклор Полісся в записах 1996 року // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів : ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 277-290.
 • “Взаємини” людини та домовика у віруваннях українців Полісся // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 568-584.
 • Лексичні одиниці мікросистеми “Рослини” в українських фольклорних текстах : автореф. дис. […] канд. філол. наук : спеціальність 10.02.01 – “українська мова”. – Львів, 2004. – 20 с.
 • Уявлення про домашніх духів у селі Пороги Богородчанського р‑ну Івано-Франківської області (За польовими матеріалами) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 456-485.
 • Демонологічна палітра бойків Старосамбірщини: Вірування у домашніх духів (На польових матеріалах) // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 198-216.
 • Міфологічні уявлення про рослини // Етногенез та етнічна історія населення українських Карпат: У 4‑х томах. – Львів : ІН НАН України, 2006. – Т. 2: Етнологія та мистецтвознавство. – С. 590-608.
 • Причинки до поліської демонології: вірування у домовика // Народознавчі зошити. – 2006. – № 3-4. – С. 457-464.
 • Демонологічні уявлення населення Середнього Полісся про русалок // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2008. – Вип. 43. – С. 320-381.
 • З народної демонології Старосамбірщини // Міфологія і фольклор. – 2008. – № 1. – С. 108-120.
 • Різдвяно-водохресні свята в околицях Кременця // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2009. – Вип. 44. – С. 215-240.
 • З духовної культури Богородчанщини: звичаї, вірування та повір’я, пов’язані зі світоглядними уявленнями про смерть і померлих // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 3-4 (7). – С. 27-49.
 • Демонологія Кременеччини // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 198–240.
 • Традиційні уявлення про домовика на історико-етнографічній Волині // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 48. – С. 343–382.
 • Народний календар Зарічненщини в обрядах, звичаях та фольклорі // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 14. – С. 37–77.
 • Формування колективу кафедри фольклору й етнографії Львівського університету під керівництвом Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецької традиції (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): зб. наук. пр. та мат. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 33–50. (Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Вип. 13).
 • Традиційна демонологія Зарічненщини // Міфологія і фольклор. – 2014. – № 1–2. – С. 30–50.

 

Література про вченого

 • Глушко М. Перше постчорнобильське історико-етнографічне дослідження Київського Полісся // Народознавчі зошити. – 1995. – № 3. – С. 135-144.
 • Глушко М. На древній Овруччині // Народознавчі зошити. – 1996. – № 2. – С. 70-76.
 • Глушко М. Від Уборті до Дніпра: заключний етап комплексного історико-етнографічного дослідження Центрального Полісся // Народознавчі зошити. – 1997. – № 6. – С. 368-384.
 • Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 • Сілецький Р. Галайчук Володимир Васильович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 318.

Біографія

shapeimage_2 (23)

БІОГРАФІЯ

Народився 29.01.1973 р. у м. Кременець Тернопільської обл. У 1989 р. закінчив Кременецьку СШ № 3, а в 1994 р. – філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1994–1997 рр. навчався в аспірантурі на філологічному факультеті Львівського університету. З 1998 р. – працював молодшим науковим, відтак – науковим співробітником відділу історичної етнології (до реорганізації – відділ карпатознавства) Інституту народознавства НАН України. З 2002 р. працює на кафедрі етнології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2008 р. доцент кафедри етнології). У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію “Лексичні одиниці мікросистеми “Рослини” в українських фольклорних текстах” (керівник – Космеда Т. А.). З 2006 р. співпрацює з Львівською обласною Малою академією наук (секція історії). Учасник більше 40 фольклорно-етнографічних експедицій на теренах Правобережного Полісся, Бойківщини, Гуцульщини та Волині (1994–2011 рр.). Автор більше 50 наукових праць та бл. 100 енциклопедичних статей в “Малій енциклопедії українського народознавства” (Львів, 2007) та “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (Львів, 2011. Т. І; 2014. Т. ІІ).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!