Гілевич Ігор Ярославович

Посада: асистент кафедри етнології, старший лаборант кафедри етнології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: ihor.hilevych@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія української етнологічної науки, етнографічне дослідження Полісся та історико-етнографічної Волині (кінець ХVІІІ – початок ХХІ ст.), сімейна та календарна обрядовість українців, біографістика, історія Радехівщини.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Баба-повитуха у селянському житті галицької Волині у ХІХ – першій половині ХХ ст. (За матеріалами зі с. Синькова та присілка Діброви Радехівського району) // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С. 247-265.
 2. Експедиційне дослідження Полісся в повоєнний період (1944 – поч. 1960‑х рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 9. – С. 116-128.
 3. Мустафа Козакевич – дослідник традиційної архітектури українців Полісся та Волині // Народознавчі зошити. – 2008. – № 3-4. – С. 215-227.
 4. Українська етнографічна наука у першому повоєнному десятилітті та польові дослідження Полісся // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2008. – Вип. 43. – С. 34-53.
 5. Польові етнографічні дослідження Полісся України науковцями львівського скансену: історія, географія, тематика, результати та подальші перспективи // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2009. – Вип. 16. – С. 221-225.
 6. Стан і перспективи історико-краєзнавчих досліджень на Радехівщині. – Львів, 2010. – 84 с.
 7. Польові дослідження традиційної сімейної обрядовості поліщуків (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 11. – С. 171-187.
 8. “Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії” і польові дослідження в Україні (середина 1960‑х – початок 1970‑х рр.) // Народознавчі зошити. – 2011. – № 3. – С. 401-412.
 9. Польові етнографічні дослідження Полісся України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія”. – Львів, 2012. – 19 с.
 10. 150‑літня традиція дослідження народних приказок та прислів’їв мешканців Радехівщини // В селі говорять : збірка приказок та прислів’їв / упорядник В. Прус. – Радехів : Видавничий дім “Радехів”, 2012. – С. 3–7.
 11. Життєвий і науковий шлях етнолога, історика та мовознавця Василя Пастущина (1889–1958)  // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету. – С. 245–272.
 12. Монастир, якого не було: до питання про чернечу обитель оо. василіан у селі Синькові на Радехівщині // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 21–22 березня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 246–256.
 13. Маловідома праця Василя Пастущина про традиційну культуру поліщуків // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : наук. зб. Вип. 44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80‑річчю від дня народження Олекси Ошуркевича (16–17 квітня 2013 р., м. Луцьк). – Луцьк, 2013. – С. 123–128.
 14. Радехівщина та дивізія “Галичина”: джерелознавчо-історіографічний огляд краєзнавчої літератури другої половини 1980‑х – початку 2000‑х років // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. Вип. 6 (Матеріали сьомої краєзнавчої конференції, присвяченої 70‑ій річниці створення української дивізії “Галичина”, 19 квітня 2013 р.). – Броди : Просвіта, 2013. – С. 15–21.
 15. Іван Дік та дослідження традиційної весільної обрядовості Радехівщини // Міфологія і фольклор. – 2013. – № 2–3. – С. 100–111.
 16. Польові етнографічні дослідження історико-етнографічного регіону як об’єкт історіографічних студій // Мова і культура : зб. навук. арт. / рэдкал. : В. М. Касцючык ; пад. агул. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 54–57.
 17. Польові дослідження російських і білоруських етнологів та етнолінгвістів на теренах Полісся України у 1945–1980-х рр. // Народознавчі зошити. – 2014. – № 1. – С. 38–47.
 18. Невідомий отець Теодор Кизима (1903–1970) – священик, який вінчав крайового провідника Івана Климіва – “Легенду” // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. Вип. 7 (Матеріали восьмої краєзнавчої конференції, присвяченої Міжнародному дню музеїв, 23 травня 2014 р.). – Броди : Просвіта, 2014. – С. 117–124.
 19. Михайло Скорик – етнолог, історик, фольклорист // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2014. – Вип. 50. – С. 206–243.
 20. Основні господарські заняття поліщуків у наукових студіях другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : Видавець О. Зень, 2014. – Вип. 25. – С. 170–173.
 21. Родовід Юліана Павликовського // Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. – Броди, 2015. – Вип. 3: Мат-ли третьої наук.-теоретичн. конф., присвяченої 150-річчю створення гімназії. – С. 71–83.
 22. Наукова та педагогічна діяльність Михайла Скорика у 1944–1947 роках // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : Паіс, 2015. – С. 302–310.
 23. Старий цвинтар у м. Радехів: історія та реалії сьогодення : історико-біографічний огляд / Ігор Гілевич. – Львів, 2015. – 38 с. (Праці Радехівського районного краєзнавчого товариства імені Якова Миколаєвича. Т. ІІ).
 24. З історії дослідження традиційного житлово-господарського будівництва волинян упродовж ХІХ – першої половини ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2015. – Вип. 26. – С. 269–273.
 25. Внесок Людмили Шевченко у підготовку двотомної колективної монографії “Українці” (1954 – початок 1960-х років) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 16. – C. 102–120.
 26. Комплексні Закарпатські експедиції другої половини 1940-х років: завдання, проведення та наукові результати / Ігор Гілевич // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 319–337.
 27. Рец. на: Kukiz T. Ziemia Radziechowska i Ludzie Stamtąd / Tadeusz Kukiz. – Wrocław, 2008. – 448 s. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 16. – C. 289–297.
 28. Фольклорно-етнографічні дослідження Якова Миколаєвича на теренах галицької Волині наприкінці ХІХ ст.  // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2015. – Вип. 51. – С. 123–175.
 29. Польові дослідження північних районів Київщини під час підготовки двотомної колективної монографії про Полісся (кінець 1970-х – початок 1980-х рр.): історія та наукові результати // Археологія і давня історія України. – 2016. – Вип. 3 : Дослідження Київського Полісся. – С. 187–196.
 30. Від Кайзервальду до Шевченківського гаю – ґенеза похідних народних назв Музею народної архітектури та побуту у Львові  // Музей народної архітектури і побуту у Львові – спадщина Митрополита Андрея Шептицького : матеріали наукової конференції з нагоди 150-ліття від дня народження митрополита Андрея Шептицького (30–31 жовтня 2015 р. Б.). – Львів : Колесо, 2016. – С. 160–178.
 31. Міхал Броніслав Сокальський (1858–1929): життєвий шлях та краєзнавча спадщина // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. – Броди : Просвіта, 2016. – Зб. 9 : Мат-ли Х наук.-краєзнавч. конф. – С. 115–120.
 32. Наукові студії Людмили Шевченко у повоєнний період: поліссєзнавчий аспект // Народознавчі зошити. – 2016. – Вип. 6. – С. 1377–1387.
 33. Старий цвинтар у м. Радехів: історія та реалії сьогодення : історико-біографічний огляд. – Львів, 2015. – 38 с. (Праці Радехівського районного краєзнавчого товариства імені Якова Миколаєвича. Т. ІІ).
 34. Московський період діяльності карпатознавця Івана Симоненка (1943–1949 рр.) // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”. – Львів: Простір-М, 2018. – Кн. 3. – С. 354–371.
 35. Просвіта на Радехівщині: календар на 2019 рік / автор-упорядник Ігор Гілевич. – Львів, 2018. – 38 с. (Праці Радехівського районного краєзнавчого товариства імені Якова Миколаєвича. Т. 3).
 36. Традиційна культура українців галицької Волині у працях Івана Франка  // “Я єсть пролог…”: матеріали Міжнародного наукового конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22–24 вересня 2016 р.): у 2 т. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. – Т. 1. – С. 218–235.
 37. Постчорнобильські експедиції 1993–2018 років на тлі польових дослідженнях Полісся України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста / за ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського. – С. 952–966.

Література про вченого:

 1. Дзьобан Т. Про роботу Центру краєзнавчих досліджень Радехівщини // Народна справа (м. Радехів). – 2010. – 23 квітня. – С. 4.
 2. Дмитрівський В. [Прус В.]. Книга про краєзнавчі дослідження на Радехівщині // Народна справа. – 2011. – 21 січня. – № 3.
 3. Матиящук В. Наукові здобутки наших краєзнавців // Народна справа. – 2012. – Від 13 квітня. – С. 4.

Біографія

Народився 1.02.1986 р. у с. Синьків Радехівського району Львівської області у селянській сім’ї. У 2003 р. зі золотою медаллю закінчив Синьківську ЗОШ І‑ІІІ ст. У 2008 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “етнологія”. У 2008-2009 р. працював вчителем історії та українознавства Синьківської ЗОШ І‑ІІІ ст. У 2008-2011 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі етнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2011 р. старший лаборант, з 2015 р. – асистент кафедри етнології. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Польові етнографічні дослідження Полісся України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)” (керівник – проф. М. С. Глушко). З 2012 р. голова Радехівського районного краєзнавчого товариства імені Якова Миколаєвича.

Автор бл. 30 наукових праць, 8 енциклопедичних статей у “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (Львів, 2011. Т. І; 2014, Т. ІІ) та 19 публікацій на краєзнавчу тематику на сторінках преси.

Проекти

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!