Глушко Михайло Степанович

Посада: професор кафедри етнології

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Походження, джерела та етапи розвитку різних об’єктів традиційної матеріальної і духовної культури українського етносу, слов’ян загалом, українська усна народна творчість, історія української етнологічної науки. Останніх півтори десятка років працює на стику різних гуманітарних наук – археології, історії, етнології, фольклористики, лінгвістики.

Курси

Публікації

Автор більше 220 наукових праць.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

 1. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XIX-поч. XX ст. Київ, 1993
 2. Лісозаготівлі // Гуцульщина : історико-етнографічне дослідження. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 119-125.
 3. Средства связи и транспорт // Украинские Карпаты: Культура. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 54-61.
 4. Колядки і щедрівки / Упоряд. М. С. Глушко, О. А.  Чабаненко, вст. стаття М. С. Глушка. – Львів : ХОСЕН, 1990. – 40 с.
 5. Колядки і щедрівки / Упоряд., вст. стаття, примітки М. С. Глушка, вcт. стаття Р. Ф. Кирчіва. – К. : Музична Україна, 1991. – 239 с.
 6. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XIX – поч. XX ст. – К. : Наук. думка, 1993. – 226 с.
 7. Етнографія бойківського лісосплаву // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 1992. – Т. CCXXIII: Праці секції етнографії та фольклористики. – С. 155-171.
 8. Засоби пересування // Поділля : історико-етнографічне дослідження. – К. : ВНКЦ “Доля”, 1994. – С. 313-322.
 9. Науковий доробок Зоряни Болтарович (до 60-річчя з дня народження) // Народознавчі зошити. – 1995. – № 1. – С. 13–16.
 10. Релікти водного транспорту поліщуків Київщини // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1995. – Т. CCXXX: Праці Секції етнографії та фольклористики. – С. 190-199.
 11. Колиска слов’янства у постатомній резервації: До десятої річниці аварії на Чорнобильській АЕС // Універсум. – 1996. – № 3–4. – С. 44-47.
 12. “Норовистому коневі і майдан тісний” (З дискусійних проблем про об’єкти деяких східнослов’янських зворотів) // Народознавчі зошити. – 1997. – № 1. – С. 57-62.
 13. Традиційний сухопутний транспорт // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів : ІН НАН України, 1997. – Вип. 1: Київське Полісся, 1994. – С. 25-52.
 14. Від Уборті до Дніпра (Заключний етап комплексного історико-етнографічного дослідження Центрального Полісся) // Народознавчі зошити. – 1997. – № 6. – С. 368-384.
 15. Лісорубство і транспортування деревини на Лемківщині // Науковий збірник Музею українсько-руської культури у Свиднику. – Пряшів, 1998. – Т. 21. – С. 216-226.
 16. Системи запрягу коня у транспортні засоби українського селянства XVI–XX ст.: Проблеми походження // Народознавчі зошити. – 1998. – № 4. – С. 359-373.
 17. “На нашій ниві колосся, як у шолудивого волосся”. (Ремікси “культурного релятивізму” чи космополітизм “кабінетної етнології”) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1998. – Вип. 3. – С. 326-344. (в співавторстві з Ю. Гошком).
 18. Засоби зв’язку і транспорту // Лемківщина : історико-етнографічне дослідження: В 2-х т. – Львів : ІН НАН України, 1999. – Т. 1: Матеріальна культура. – С. 193-217.
 19. “Для України жить!” (До 70-річчя з дня народження Григорія Дем’яна) // Народознавчі зошити. – 1999. – № 3. – С. 273-290.
 20. Бовкун як етнокультурний феномен українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 501-516.
 21. Рибальські снасті та способи їх застосування // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів : ІН НАН України, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 19-32.
 22. Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців: Реконструкція первісного образу та історичного змісту // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2000. – Вип. 35-36. – С. 399-425.
 23. Листування Романа Кирчіва і Григорія Дем’яна / вст. стаття, упоряд., наук. прим. М. Глушка // Народознавчі зошити. – 2000. – № 3. – С. 414-447.
 24. Ніна Заглада. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року / Публ., підг. тексту, прим., “Остання експедиція Ніни Заглади. Замість післямови” М. Глушка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2001. – Т. CCXLII: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 443-505.
 25. “Коня дехто жаліє, яким оре хто-небудь”: нове прочитання літописного факту // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Ч. 1: Статті та повідомлення. – С. 513-524.
 26. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
 27. Оглобля: слово і реалія // Діалектологічні студії. – Львів : Вид-во Ін-ту українозн. ім. І. Крип’якевича, 2003. – [Т.] 2: Мова і культура. – С. 103-111.
 28. Походження “полазника” як звичаю зимової календарної обрядовості українців (нова концепція) // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 83-89.
 29. Традиційне рибальство // Полісся України : матеріали історико-етнографічного. – Львів : ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 17-36.
 30. Упряж тяглових тварин в Україні доби енеоліту та бронзи: сучасні наукові інтерпретації з погляду етнолога // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 501-522.
 31. Голодомор 1932–1933 років на теренах київського Полісся (свідчення очевидців) // Відлуння голодомору-ґеноциду 1932–1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – Львів, 2005. – С. 163-173.
 32. Походження та джерела слов’янської “колодки” як звичаю весняної календарної обрядовості // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 433-455.
 33. Типологія санного транспорту у сучасній етнологічній науці (На матеріалах дослідження транспортних засобів східних і західних слов’ян) // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 115-132.
 34. Методика реконструкції об’єктів культури населення України доісторичного періоду (досвід етнологів) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 193-210.
 35. Гужовий полозний транспорт населення України доби енеоліту: реконструкція ходової частини і кузова // Вісник Інституту археології. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 55-73.
 36. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посіб. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 288 с.
 37. Етнографічне районування української Галичини (За матеріалами наукових досліджень XIX – початку XXI ст.) // Галичина: Етнічна історія : тематич. зб. ст. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 46-80.
 38. Михайло Грушевський – ініціатор та організатор етнографічних досліджень в НТШ // Народознавчі зошити. – 2008. – № 1–2. – С. 14-20.
 39. Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С. 12-23.
 40. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України: локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 15–33.
 41. Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи розвитку // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 217-257.
 42. Тетяна Пархоменко. Календарні звичаї та обряди Рівненщини. Рівне: Видавець Олег Зень, 2008. 199 с., іл., ноти // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 465–471.
 43. Артефакт воза з Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів : Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 358-365.
 44. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 179-214.
 45. Шляхи сполучення і традиційний транспорт Старосамбірщини // Народознавчі зошити. – 2009. – № 5–6. – С. 634–648.
 46. Роман Кирчів – невтомний член НТШ в Україні // Народознавчі зошити. – 2010. – № 1–2. – С. 29–37.
 47. Народознавчі дисципліни у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка: дефініції і предметний засяг // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 335-363.
 48. Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX – 30-ті роки XX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 413-436.
 49. Хто ж записав “Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської ґубернії”? // Народознавчі зошити. – 2011. – № 1. – С. 28-42.
 50. Пам’ять про Василя Доманицького незгасна // Народознавчі зошити. – 2011. – № 2. – С. 365–367.
 51. Корнелій Кутельмах – дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків / Михайло Глушко, Ігор Гілевич // Народознавчі зошити. – 2011. – № 6. – 1051–1055.
 52. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) // Народознавчі зошити. – 2012. – № 1. – С. 3–18.
 53. Невідомий Андрій Веретельник // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 119–126.
 54. Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові // Вісник Львівського університету: Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 6–16.
 55. Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України? // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 48. – С. 299–318.
 56. Дослідження традиційного будівництва у Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX – початок XXI ст.) // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 191–199.
 57. З глибин народного досвіду. Ігнатенко І. Народна медицина Середнього Полісся: традиції і сучасність (на польових етнографічних матеріалах) / Ірина Ігнатенко. — Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. — 334 с. : іл. // Народознавчі зошити. – 2013. – № 4. – С. 765–766.
 58. Наукові зв’язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету. – С. 73–109.
 59. Праця етнолога з інформатором у сучасних умовах: ключові аспекти // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень : У 5 т. / [за наук. ред. М. Гримич; упоряд. О. Брайченко, М. Гримич, С. Жовтий]. – Київ : Дуліби, 2014. – Т. 1 : Вступ до спеціальності. – С. 119–126.
 60. Допоміжні господарські заняття населення Старосамбірщини // Народознавчі зошити. – 2014. – № 2. – С. 229–235.
 61. Історія народної культури українців : навч. посібник. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 414 с.
 62. Нове слово про історію, культуру і побут українців Одещини. Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав’я (друга половина XIX – перша половина XX ст.) / В.Г. Кушнір. – Одеса : КП ОМД, 2012. — 191 с. : іл. // Народознавчі зошити. – 2015. – № 1. – С. 268–271.
 63. “Етнографічна” тематика українських мовознавців на шпальтах збірника “Діалектологічні студії” // Народознавчі зошити. – 2015. – № 2. – С. 306–320.
 64. Цінне дослідження. Пономар Л.Г. Народний одяг Правобережного Полісся середини XIX – середини XX століть (Історико-етнографічний атлас. Словник) / Л.Г. Пономар. — Київ : Бизнесполиграф, 2014. – 267 с. : іл. // Народознавчі зошити. – 2015. – № 4. – С. 992–995.
 65. Іван Раковський – дослідник антропологічних рис Тараса Шевченка // Народознавчі зошити. – 2015. – № 5. – С. 999–1003.
 66. Листування Василя Доманицького з Іваном Кревецьким // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 257–265.
 67. Важлива історіографічна праця. Конта Р.М. Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.): історіографія. Монографія / Р.М. Конта. – Київ : VADEX, 2014. – 454 с. // Народознавчі зошити. – 2016. – № 1. – С. 236–240.
 68. Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння // Народознавчі зошити. – 2016. – № 6. – С. 1320–1330.
 69. Традиційний санний транспорт волинян // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 61–72.
 70. Історіографія народознавчого дослідження Надсяння // Народознавчі зошити. – 2017. – № 2. – С. 368–379.
 71. Коляда – від Різдва до Водохреща.

Література про вченого

 1. Дем’ян Г. Чарівний світ захоплень // Комуністичне слово (Баранівка). – 1981. – 7 листопада.
 2. Сербин Д. Етнограф і фольклорист М. Глушко // Радянська Верховина (м. Сколе). – 1988. – 23 липня.
 3. Дем’ян Г. Михайло Глушко // Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. – Львів : Каменяр, 1991. – С. 254-260.
 4. Макарчук С. Кафедра етнології // Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000). Ювілейна книга / Упоряд. О. Вінниченко, О. Целуйко; відп. за вип. Р. Шуст. – Львів, 2000. – С. 53-58.
 5. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 6. Дем’ян Г. Грабовець (Історико-народознавче дослідження). – Львів, 2007. – 383 с.
 7. Тарнавський Р. Глушко Михайло Степанович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 351–352.
 8. Тарнавський Р. Глушко Михайло Степанович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. І : А–К. – C. 351–352.

Біографія

shapeimage_2 (22)

Народився 5 листопада 1955 р. у с. Грабовець Сколівського району Львівської області в селянській родині. Навчався у початковій школі у рідному селі (1963-1967 рр.), Славській десятирічці (1967-1973 рр.), на історичному факультеті Ужгородського державного університету (1973-1978 рр.), який закінчив з відзнакою та рекомендацією в аспірантуру. У 1978-1982 рр. – вчитель історії Дубрівської десятирічки Баранівського району Житомирської області, у 1982-1984 рр. – керівник початкової військової підготовки Новороздільської СШ № 1 Миколаївського району Львівської області.

З квітня 1984 р. – молодший науковий співробітник, у 1990-1992 рр. – науковий співробітник, у 1992-1994 рр. – заступник директора з наукової роботи, у 1994-1997 та 1999-2003 рр. – старший науковий співробітник, у 1997-1999 рр. – завідувач відділом карпатознавства Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (з 1992 р. – Інститут народознавства НАН України).

З 1998 – доцент кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка (до 2003 р. за сумісництвом), з квітня 2005 р. – професор цієї ж кафедри. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Сухопутні засоби транспорту українців Карпат другої половини XIX – початку XX ст. (Особливості і розвиток)” (керівник – проф. Ю. Гошко), у 2004 р. – докторську дисертацію на тему “Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема)” (наук. консультант – проф. Р. Ф. Кирчів).

Організатор, керівник та учасник близько сорока історико-етнографічних експедицій, під час яких було досліджено Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину, Надсяння, Опілля, Покуття, Поділля, Волинь, Середнє Подніпров’я, Полісся та інші етнографічні райони України. Організатор і керівник комплексних історико-етнографічних, фольклористичних та мистецтвознавчих експедицій у радіоактивно забруднених районах Середньо Полісся (1994-1997, 2004 рр.).

Зібрав майже півтора тисячі українських народних пісень, десятки казок, легенд, переказів і народних оповідань, сотні прислів’їв і приказок тощо, які і досі не опубліковані. У 2004-2005 рр. прочитав курс лекцій “Етнографія України” в Інституті етнології та культурної антропології Варшавського університету (Польща). У 1990-1992 рр. – секретар, у 1992-2008 рр. – голова Етнографічної комісії, з 1996 р. – член Президії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні. У 2005 р. обраний дійсним членом НТШ. Член редколегії часопису “Міфологія і фольклор”, щорічників “Вісник Львівського університету. Серія історична”, “Вісник Інституту археології”, “Наукові зошити історичного факультету”, “Кайндлівські читання”, серійного видання “Записки Наукового товариства імені Шевченка”. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей “фольклористика” та “етнологія”. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисерацій за спеціальністю 07.00.05 – “етнологія”.

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!