Качараба Степан Петрович

Посада: завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Історія української еміграції.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 • “Українська еміграція (1890-1914 рр.)”. – Львів, 1995. (у співавторстві)
 • “Українська еміграція зі Східної Галичини і Північної Буковини в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.” – Львів, 1992. (тексти лекцій у двох частинах)
 • Роль морехідних компаній і їх агентури в еміграційному процесі // Українська еміграція. Історія і сучасність. Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених сторіччю еміграції українців до Канади. – Львів, 1992. – С. 47-58.
 • Участь морехідних компаній в організації переселення західноукраїнського селянства в Латинську Америку у міжвоєнний період ( 1918-1939 рр.) // Наукові зошити історичного факультету. – Вип. 2. – Львів, 1999. – С. 169-171.
 • Еміграційний Дім у Львові // Львів: місто-суспільство-культура. Зб. наукових праць. – Т. 3. – Львів, 1999. – С. 513-517.
 • Оповідання і чутки про еміграцію в Галичині наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст. // Народознавчі зошити. – Львів, 1999. – № 2. – С. 150-153.
 • Польське еміграційне товариство у Львові (1927-1939 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 479-485.
 • Щоденник Івана Дорундяка (До історії української еміграції в Канаду) // Вісник Львів. ун-ту. Серія історична. – Вип. 37. – Ч. II. – Львів, 2002.
 • Еміграція євреїв із Західної України в Палестину у 1919-1939 роках // Модерна Україна. – Київ – Львів, 2002.
 • Еміграційна політика Польщі та її реалізація на Західній Україні (1919-1939) // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 52. – Львів, 2002.
 • Ставлення єврейської громадськості Львова до проблеми еміграції в Палестину (1919-1939) // Львів: місто, суспільство, культура. Збірник наукових праць. Т.6. – Львів, 2007 . – С. 523-535.
 • Сезонна еміграція зі Східної Галичини в Німеччину у першій третині ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип..16. Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича. Львів, 2008. – С. 207-217.
 • Нарис історії Яворівщини. – Дрогобич: Коло, 2008. – 218 с. Вид. друге. / Наукова редакція проф.Голубко В.Є., проф.Качараба С.П., доц.Середяк А.В. (у співавторстві з Й. Гронським).
 • Етнодемографічний розвиток Галичини за умов австрійського панування // Галичина: етнічна історія. Тематичний збірник статей. – Львів, 2009. – С.116-130.
 • Польська еміграція із Західної України до США (1919-1939 рр.) // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, Міжнародні відносини. – Тернопіль, 2009. – Вип.2. – С.90-99.
 • Експозитура Еміграційного управління у Львові в системі польських еміграційних інституцій // Lwów: miasto-spoleczeństwo-kultura. Studia z dziejów Lwowa pod redakciją Kazimierza Karolczaka і Łukasza Sroki. – Kraków, 2010. – T.VII. – S.157-167.
 • Діяльність греко-католицького духовенства серед сезонних емігрантів у Німеччині (1900-1914) // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Вип. 10. Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея. – Львів, 2011. – С.188-196.
 • Суспільна опіка Греко-католицької церкви над українською еміграцією в Боснії та Герцеговині (кінець XIX – початок ХХ ст.) // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, Міжнародні відносини. –Тернопіль, 2011. – Вип. 5. У 2 т. Ч.2. – С. 275-282.
 • Греко-католицька церква у США наприкінці XIX – на початку XX ст.: проблеми становлення // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / НАН України, Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича. – Львів, 2012. – С.361-369.
 • Греко-католицька церква у ставленні до української еміграції з Галичини наприкінці XIX – на початку XX ст. Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка , 2011. – Вип. 46 / За редакцією Руслана Сіромського. – С. 116-130.
 • “Бразилійський гаразд” Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел ? // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 48 / За редакцією Руслана Сіромського. – С. 104-114.
 • Еміграційна політика Польщі та її реалізація у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) // Волинська трагедія: через історію до порозуміння. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Луцьк, 19-20 червня 2013 року / уклад. Анатолій Шваб. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С.128-139.
 • З Галичини до Америки: подорож українського емігранта (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) // Lwów: miasto-spoleczeństwo-kultura. Studia z dziejów Lwowa pod redakciją Kazimierza Karolczaka і Łukasza Sroki. – Kraków, 2014. – T.IX. – S.136-144.
 • Душпастирська опіка Греко-католицької церкви над українською еміграцією у Боснії та Герцеговині (кінець XIX – початок ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Спеціальний випуск 49 / За редакцією Олексія Сухого. – С. 130-143.

Біографія

shapeimage_2 (2)

Народився 1958 р. у с. Молотові Жидачівського району Львівської області у сім’ї робітників. У 1973 р. закінчив Демидівську восьмирічну школу Жидачівського району. У 1973-1977 рр. навчався у Новороздольському політехнічному технікумі. У 1977-1979 рр. служив у Радянській Армії. У 1979-1980 рр. навчався на підготовчому відділенні, у 1980-1985 рр. – на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. З 1985 р. працював старшим лаборантом кафедри історії СРСР, з 1986 р. ассистент кафедри історії України.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Трудова еміграція із Східної Галичини і Північної Буковини наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст.”. У 2003 р. захистив докторську дисертацію “Еміграція з Західної України”.

З 1990 р. – доцент кафедри історії та етнографії України. У 1991-1995 рр. заступник декана історичного факультету. З 1998 р. завідувач кафедри історичного краєзнавства. У 2008 р. зайняв посаду завідувача кафедри нової та новітньої історії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!