Кондратюк Костянтин Костянтинович

Посада: професор кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

українська історіографія ХІХ-ХХ ст., український національний рух ХІХ-ХХ ст. Науковий доробок складає понад 200 наукових, науково-популярних і навчальних публікацій.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

 1. Профспілки України в повоєнний час: деформації, шляхи оновлення // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1992. Вип. 28. С. 90-96.

 2. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. Тернопіль, 1993. 98 с.

 3. Історія України. Від половини ХІХ ст. до 1917 р.: Навчальний посібник. Тернопіль, 1994. 176 с.

 4. Портрети видатних українських митців ХІХ – початку ХХ століть. Львів, 1995. 122 с.

 5. Видатні історики України ХІХ – початку ХХ ст. Історіографічні нариси. Част. І. Львів, 1996. 160 с.

 6. Національна ідея в програмах та діяльності західноукраїнських політичних партій у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // ІІІ Міжнародний Конгрес Україністів. 26-29 серпня 1996 р. Історія. Харків, 1996. Ч. І. С. 101-107 (У співавторстві з О. Сухим).

 7. Видатні історики України ХХ століття. Історіографічні нариси. Част. ІІ. Львів, 1998. 74 с. (У співавторстві з П. Біляном).

 8. Видатні львівські архітектори кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Lwow. Miasto, spoleczenstwo, kultura. Studia z dziejow Lwowa pod red. K. Karolczaka i H. W. Zalinskiego / Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Krakowie. Prace Monograficzne nr 240. Krakow, 1998. T. II. S. 463-471.

 9. Західноукраїнська інтелігенція у перші роки радянської влади (вересень 1939 – червень 1941) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1998. Вип. 33. С. 178-185 (У співавторстві з І. Лучаківською).

 10. Видатні вчені природознавці і техніки України ХІХ-ХХ ст.: Навчальний посібник. Львів, 1999. 60 с.

 11. Втрати населення Західної України у 1939-1941 рр. // Україна – Польща: важкі питання. Матеріали IV Міжнародного семінару істориків “Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни”. Варшава, 8-10 жовтня 1998 р. Варшава, 1999. Т. 4. С. 160-175.

 12. Театральне життя Львова в перші повоєнні роки (1944-1950) // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів, 1999. Т. 3. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск]. С. 624-631 (У співавторстві з Р. Попп).

 13. Дослідження історії Української революції 1917 – початку 1918 рр. вченими в еміграції // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2000. Вип. 35-36. С. 261-273 (У співавторстві з П. Біляном).

 14. Політичні, соціально-економічні та духовні аспекти “радянізації” західних областей України у 1939-1941 рр. // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали наукової конференції. Львів, 23-24 вересня 1999 р. Львів, 2001. С. 21-31.

 15. Мовне питання в українському національному русі другої половини ХІХ ст. (за матеріалами журналу “Правда”) // Збірник праць науково-дослідного центру періодики Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Львів, 2001. Вип. 9. С. 393-402 (У співавторстві з І. Вушко).

 16. Українська історіографія ХІХ – початку ХХ століть: основні напрями і концепції. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. 240 с.

 17. Українці і поляки в радянському партизанському русі в роки ІІ світової війни // Polska – Ukraina: trudne pytania. Warszawa, 2002. T. 9. S. 190-204.

 18. Волинська трагедія 1943 року в оцінках українських і польських істориків // У пошуках правди. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції “Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки”. Луцьк, 22-23 травня 2003 р. Луцьк, 2003. С. 439-445.

 19. Українське національне відродження ХІХ – початку ХХ століть у сучасній вітчизняній історіографії // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2004. С. 154-167 (У співавторстві з В. Мандзяком).

 20. Краєзнавча спадщина Мирона Кордуби // Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku. Rzeszow, 2005. T. 3. S. 409-417.

 21. Велич і трагедія українців у збройній боротьбі з німецьким фашизмом (1941-1945 рр.) // Мандрівець. Тернопіль, 2005. № 3. С. 16-23.

 22. Демографічні втрати України у період Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. Тернопіль, 2006. Вип. 2. С. 209-214.

 23. Громадсько-політична діяльність Івана Франка // Мандрівець. Тернопіль, 2006. № 4. С. 15- 18.

 24. Iwan Krypiakewicz (1886-1967) // Zlota ksiega historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J. Maternickiego przy wspolpracy L. Zaszkilniaka. Rzeszow, 2007. S. 537-552.

 25. Етносоціальні зміни населення Львова у другій половині 1950 – 1980 рр. // Історія Львова: У 3 т. / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів: Центр Європи, 2007. Т. 3. С. 360-363 (У співавторстві з Г. Боднар).

 26. Профспілки України у 1945–1990 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. Київ, 2009. № 3. С. 112–118.

 27. Іван Франко – дослідник історії культури України // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка. Львів, 2010. Т. 2. С. 854–860.

Біографія

shapeimage_2


    Народився 1944 р. у с. Нападівка Ланівецького району Тернопільської обл. у селянській сім’ї. У 1963 р. закінчив Ланівецьку середню школу. Протягом 1964-1968 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. З 1970 по 1974 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії СРСР Львівського університету. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Діяльність профспілок УРСР в 1966-1970 рр.”, у 1991 р. – докторську дисертацію “Профспілки України у перше повоєнне десятиліття (1945-1955 рр.)”. Трудову діяльність розпочав у 1968 р. вчителем історії середньої школи № 9 м. Тернополя. У 1970-1973 рр. – керівник лекторської групи Тернопільського обкому комсомолу. З січня 1974 р. по даний час – викладач на історичному факультеті Львівського університету. З 1976 р. – доцент кафедри історії СРСР. У 1984-1990 рр. – завідувач кафедри історії СРСР. У 1991-1994 рр. – професор кафедри історії та етнографії України. З червня 1995 р. по даний час – завідувач кафедри новітньої історії України. У 1978 р. упродовж семестру читав лекційний курс “Історія СРСР” у Велико-Тирновському університеті імені Кирила і Мефодія (Болгарія). У 1985 р. стажувався у Московському університеті. З 1995 р. по даний час – член Вченої ради історичного факультету, з 2004 р. – член Вченої ради Університету. Голова спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій з історичних наук при Львівському університеті імені Івана Франка, член спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських і докторських дисертацій при Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України. Член редколегій “Вісника Львівського університету. Серія історична”, “Наукових зошитів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка”, наукового журналу “Мандрівець”. Підготував 13 кандидатів наук. Науковий консультант двох докторів наук. У 2004 р. здобув почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, у 2006 р. – почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!