Козицький Андрій Михайлович

Посада: доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

історія галицького краєзнавства, соціально-політична історія Львова XVIII-XIX ст., сходознавчі дослідження в Галичині другої половини ХІХ-початку ХХ ст. На цю тему опубліковано понад 20 статей.

 

Курси

Публікації

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 • Краєзнавчо-туристичне товариство “Плай” (1924–1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 33 / Від. ред. М. Крикун. Львів, 1998. С. 161–168.
 • Кружок любителів Львова (1921–1923) // Наукові зошити історичного факультету. Вип.2 / Від. ред. Г. Кипаренко. Львів, 1999. С. 152–155.
 • Громадський відпочинок львів’ян наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. // Львів: місто, суспільство, культура: Зб. наук. праць за ред. М. Мудрого. Львів: Львів. держ. ун-т. ім. І. Франка, 1999. [Вісник Львів. ун-ту. Сер. істор. Спец. вип.]. С. 308–315.
 • Українські краєзнавчі музеї Галичини міжвоєнного періоду // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 34 / Від. ред. М. Крикун. Львів, 1999. С. 467–477.
 • Проблеми арабо-ізраїльських стосунків у сучасній англомовній історіографії // Українські варіанти. (Львів). 1999. № 1–2 (7–8). С. 109–114.
 • Новітня історія країн Азії та Африки (1918–1999 рр.). Курс лекцій. Львів, 2000. 159 с.
 • Проект історико-геграфічного словника Галичини та Буковини Мирона Кордуби // Наукові записки університету “Острозька Академія”. Історичні науки. Вип. 1 / За ред. І.Д. Пасічника. Острог, 2000. С. 189–195.
 • Авіація УГА // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. Львів, 2000. С. 320–327.
 • Кримінальний світ старого Львова. Львів, 2001. 230 с. [У співавтор. з С.М. Білостоцьким].
 • Етнографічні матеріали в науковій спадщині львівського мандрівника та сходознавця XVII ст. Міхала Боїма // Записки наукового товариства імени Т. Шевченка. Секція етнографії та фольклористики. Львів, 2001. T. 242. С.560–569.
 • Ян Гжегожевський та його сходознвчі дослідження // Наукові зошити історичного факультету. Вип.4 / Від. ред. Т. Полещук. Львів, 2001. С. 219–224.
 • Львівська орієнталістика кінця XIX – першої третини XX ст. // Наукові записки університету “Острозька Академія”. Історичні науки. Вип. 2. Острог, 2002. С. 207–217.
 • Дослідження історії країн Сходу у Львівському університеті в другій половині 40 – 60-х рр. XX ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 37. Част. 1. / Від. ред. М. Мудрий. Львів, 2002. С. 501–510.
 • Новітня історія Азії та Африки. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Львів, 2004. 430 с.
 • Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2004. С. 387–397.
 • Operacja Karpacko-Dukielska: z nowej historiografii postsowieckiej // Tędy szli… Operacja Karpacko-Dukielska – retrospekcja 60 lat później. Praca zbiorowa pod red. W. Wróblewskiego. Krosno, 2004. S. 43–49.
 • Львів. Туристичний путівник. Львів: Видавництво “Афіша”, 2005. 128 с., іл.
 • Lwów. Przewodnik turystyczny. Lwów: Wydawnictwo “Afisza”, 2005. 128 s., il.
 • Z ostatnich badań nad operacją Karpacko-Dukielską: spojrzenie z Ukainy i Białorusi // Karpacko-Duklianska operacia – plany, realita, vysledky (1944–2004). Zbornik prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidniku 30. septembra – 1. októbra 2004. Bratislawa, 2005. S. 33–40.
 • Військова авіація у Галичині в 1914–1915 рр. Вісник університету “Львівська Політехніка”. Вип. 528. Держава і армія. Львів, 2005. С. 55–62.
 • Словацькі військові формування на початковому етапі німецько-радянської війни (червень – жовтень 1941 р.) // Вісник університету “Львівська Політехніка”. Вип. 541. Держава і армія. Львів, 2005. С. 151–156.
 • Розвиток повітроплавання та авіації на західних теренах України (Короткий історичний напис 1784–1939 рр.) // Дослідження з історії техніки. Збірник наукових праць. Вип. 6. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Київ, 2005. С. 35–42. [У співавтор. з Я. Янчаком].
 • Дослідник історії України Юрій Киричук // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 7. Львів, 2005. C. 268–273.
 • Szemrany światek starego Lwowa.Tłumaczenie na polski Agata Buczko. Warszawa: “Bellona”, 2006. 264 s. [У співавторстві із С. Білостоцьким].
 • Військова авіація Австро-Угорщини в Першій світовій війні // Військово-науковий вісник. Львівський військовий ордена Червоної Зірки інститут ім. Гетьмана П. Сагайдачного Національного університету “Львівська Політехніка”. Вип. 8. Львів, 2006. C. 151–167.
 • Lwów Lema // Postscriptum. Pόłrocznik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śłąskiego w Katowicach. Katowice, 2006. № 51. S. 41–54.
 • Ukraińcy w siłach zbrojnych ZSSR i Niemiec w czasie drugiej wojny światowej. Oceny z perspektywy sześćdziesięciu lat // Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje. Praca zbiorowa pod redakcją naukową W. Wróblewskiego. Krosno, 2006. S. 75–91.
 • Боротьба поспільства проти зловживань військових та шляхти // Історія Львова. У трьох томах. Т. 1. 1256–1772. Львів, 2006. C. 231–234.
 • Щоденне життя // Історія Львова. У трьох томах. Т. 2. 1772–1918. Львів, 2007. C. 115–122.
 • Стефан Стасяк та його сходознавчі дослідження // Збірник наукових праць. Серія “Історія та географія”. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2007. Вип. 27. С. 39–45.
 • Авіаційні епізоди з історії УПА // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. Ч. 1 (14). Київ, 2007. С. 73–88.
 • Сходознавчі студії Владислава Котвича // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич, 2007. Вип. 20. Історія. С. 87–96.
 • Авіація в боях за Львів у серпні 1920 р. // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. Ч. 1 (16). Київ, 2008. С. 52–66.
 • Війна в небі Закарпаття і Словаччини (березень 1939 р.) // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. 2008. Ч. 2 (17). Київ, 2008. С. 26–42.
 • Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 10. Львів, 2009. С. 13–35 [У співавтор. з А. Кравчук].
 • 190 lat historii katedr filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Postscriptum Polonistyczne. Pόłrocznik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śłąskiego w Katowicach. Katowice, 2009. № 1 (3). S. 213–226.
 • Львів. Місто наших героїв. Путівник / За ред. А. Козицького. Львів: Видавництво “Афіша”, 2009. 248 с. [У співавтор. із О. Дєдиком, В. Морозом та В. Муравським].
 • Історія Стародавнього Сходу у Львівському університеті міжвоєнного періоду // Східний світ. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2010. С. 56–61.
 • Львів. Туристичний путівник. Львів: Видавництво “Афіша”, 2010. 152 с., іл.
 • Lwów. Przewodnik turystyczny. Lwów: Wydawnictwo “Afisza”, 2010. 152 s., il.
 • Сходознавчі студії Владислава Котвича // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич, 2007. Вип. 20. Історія. С. 87–96.
 • Війна в небі Закарпаття і Словаччини (березень 1939 р.) // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. 2008. Ч. 2 (17). Київ, 2008. С. 26–42.
 • Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Вип. 10. Львів, 2009. С. 13–35 [У співавтор. з А. Кравчук].
 • Історія Стародавнього Сходу у Львівському університеті міжвоєнного періоду // Східний світ. Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Київ, 2010. С. 56–61.
 • Львівські сходознавці першої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 45 / Під ред. О. Вінниченка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. С. 389–410.
 • Авіація в боях за Львів у вересні 1939 р. // Військово-історичний альманах. Центральний музей Збройних Сил України. Ч. 1 (22). Київ, 2011. С.28–42.
 • Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки) / Навчальний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Львів: «Літопис», 2012.

Біографія

shapeimage_2

БІОГРАФІЯ

    Народився 1970 р. у м. Сокалі Львівської області у сім’ї службовців. У 1987 р. закінчив № 3 в м. Сокалі. Упродовж 1987-1993 рр. навчався на історичному середню школу факультеті Львівського університету ім. Івана Франка. З 1993 по 1996 рр. навчався в аспірантурі цього ж вузу. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Український краєзнавчий рух в Галичині міжвоєнного періоду (1918-1939)” (керівник – доц. Я. І. Серкіз). З січня 1997 р. – асистент, з липня 2000 р. – доцент кафедри нової та новітньої історії Львівського університету. З 1998 р. – редактор щорічного збірника “Матеріали наукової конференції студентів історичного факультету”, секретар редколегії “Наукових зошитів історичного факультету”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!