Кріль Михайло Михайлович

Посада: професор кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

українсько-слов’янські історичні зв’язки (кінець ХVІІІ-XIX ст.), історія Чехії і Словаччини, історія славістики, історичне краєзнавство

Курси

Публікації

Опубліковано понад 400 праць, у т.ч. дві монографії, статті, біографічний довідник (у співавторстві), енциклопедичні статті, навчальні посібники з палеографії, історії Центрально-Східної Європи, історії Словаччини, тексти навчальних лекцій, навчально-методичні поради для студентів та ін.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

Слов’янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові взаємини. 1772-1867. Львів, 1999. 296 с.

Чехи в Галичині. Біографічний довідник. Львів, 1998. 120 с. (Співавтори А. Дрбал, А. Моторний, В. Моторний, Є. Топінка)

Основи палеографії. Навчальний посібник. Київ, 1995. 196 с.

 

Розпад Югославської федерації та утворення нових держав на Балканах. Текст лекцій. Львів, 1996. 32 с.

Історія Югославії. 1918-1990 рр. Львів, 1997. 90 с. (Співавтор 3. А. Баран).

Історія Словаччини. Навч. посібник. Львів, 2006. 264 с.

Слов’янські країни на рубежі епох: трансформація суспільства наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Навч. посібник. Дрогобич, 2008. 180 с.

Львів в українсько-білоруських культурних зв’язках початку ХХ ст. / Михайло Кріль // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць –Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2008. – Вип. 17 – С. 28–34.

Історія Центрально-Східної Європи. Навч. посібник. Київ, 2008. 284 с.

Старосамбірщина: історія і культура. Монографія. Львів, 2009. 600 с.

Товариство українських наукових викладів імені Петра Могили (1908–1939 рр.) / Михайло Кріль, Наталія Лешкович // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2011. – Вип. 46. – С. 430–452.

Франц Кодеш / М. Кріль // AVD Revue. – Praha, 2013. – Č. 3. – S. 13–15.

Британські військові місії в Югославії (штаб Драже Михайловича) у 1941−1944 рр. / Михайло Кріль, Марта Яремко // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 48 / За ред. Руслана Сіромського. – С. 171−181.

Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кінець XVIII – початок ХХ ст.): методичні матеріали до семінарських занять / Михайло Кріль. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 66 с.

Національний інститут імені Оссолінських у Львові: передумови заснування / М. Кріль, Г. Гошко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 14. – С. 125–134.

Славістична книга у Львові в кінці XVIIIст. / Михайло Кріль // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ПАІС, 2013. – Вип 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету / За ред. Олексія Сухого. – С. 42–51.

Невідомі документи з історії 37 пластового куреня ім. Д. Вітовського у Самборі / Михайло Кріль // Дрогобицький краєзнавчий збірник.– Дрогобич, 2014.– Вип. 17–18. – C. 527−573.

Чеські гусити і українське козацтво на тлі епохи: спроба порівняння / М. Кріль // AVD Revue. – Praha, 2014. – Č. 3. – S. 6–11.

Добромильський літопис 1648–1705 рр. як історико-культурна пам’ятка / Михайло Кріль // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 24 : На пошану проф. В. А. Смолія. – С. 38–52.

Національно-визвольний рух на Добромильщині (осінь 1944 р. – початок 1950-х рр. / Михайло Кріль // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Коло, 2015. – Спецвип. 2. – С. 236–246.

Кріль М. Галичина: сентиментальні мандри [Рец. на кн.: ПагутякГ. Сентиментальні мандрівки Галичиною. Львів, 2014] / Михайло Кріль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/27622.

Кріль М. Добромиль як важливий оздоровчо-реабілітаційний ресурс України / Михайло Кріль // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: зб. мат. ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 27 березня 2015 р.). – Львів : ЛІЕТ, 2015. – С. 23–32.

Кріль М. Добромильський край у Першій світовій війні / Михайло Кріль // Літопис Бойківщини. – Самбір, 2014. – Ч. 2. – С. 60–69.

Кріль М. Історико-культурні дослідження Ігнаца Яна Гануша // Історія та історики у Львівському університеті: традиції і сучасність (до 75-річчя створення Історичного факультету) : колективна монографія/ за ред. Леоніда Зашкільняка і Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 214–220.

Юліян Боберський – душпастир, просвітянин, батько / Михайло Кріль // Літопис Бойківщини. – 2015. – Ч. 2. – С. 61–71.

Священик Онуфрій Гадзевич – організатор українського національного життя (До 135–річчя народження) / Михайло Кріль // Літопис Бойківщини. – Самбір, 2015. – Ч. 1. – С. 74–80.

Дві визначні особистості з нашого краю: Михайлина Стефанович-Ольшанська. Теофіль Ольшанський / Михайло Кріль // Літопис Бойківщини. – 2016. – Ч. 1. – С. 59–68.

Пам’ятні місця євреїв Добромиля / Михайло Кріль // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : зб. матер. ІVрегіональної наук.-практ. конф. (Львів, 25 березня 2016 р.). – Львів : ЛІЕТ, 2016. – С. 19–32.

Добромиль у долині Вирви. Т. 2 : Історія і культура / Михайло Кріль. – Львів : Бадікова Н. О., 2016. – 936 с.

Історія села Комаровичі / Михайло Кріль. – Львів : : Бадікова Н. О., 2016. – 424 с.

Література про вченого:

Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1940-2000). Ювілейна книга. Львів, 2000.

Михайло Кріль. Біобібліографічний покажчик. Львів, 2006. 110 с.

Біографія

shapeimage_2 (5)

 

Народився 11 липня 1954 р. у м. Добромилі Львівської області в робітничій родині. Протягом 1971-1974 рр. працював слюсарем меблево-деревообробної фірми “Добромиль”. У 1974-1979 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка. З 1979 р. працює у ЛНУ ім. Івана Франка: старший лаборант(1979), асистент (1980–1988), доцент (1988-2004), професор (2004-2007), завідувач кафедри (з 2007 р.). Був аспірантом-заочником (1980-1984) і докторантом (1996-1999). У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Українсько-чесько-словацькі громадські і культурні зв’язки в 20-60-х роках ХІХ ст.” (керівник – доц. В. П. Чорній), а у 2000 р. – докторську дисертацію на тему “Слов’янські народи Австрійської монархії: культурно-освітні та наукові зв’язки з українцями. 1772-1867” (консультант – проф. М. Г. Крикун). Член редколегій наукових збірників “Проблеми слов’янознавства”, “Питання сорабістики” та ін.

Проекти

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!