Кудринська Анна Іванівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Економічна активність, економічна поведінка, зайнятість, самозайнятість, трудова мобільність, соціальні конфлікти.

Курси

Публікації

Кудринська А. Економічна активність населення України на сучасному етапі (регіональний аспект) / А. Кудринська // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – Х.: Видавничий центр  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2002. – С. 347–349.

Кудринська А. Оцінка стану економічної активності молоді на ринку праці / А. Кудринська // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 20-21 травня 2005 р. – Дрогобич–Львів: Вимір, 2005. – С. 504-509

Кудринська А. Характеристики економічної активності населення Львівської області / А. Кудринська // Український соціум. –  2007. –  №5-6 (22–23). – С. 119–128.

Кудринська А. Соціологічна концептуалізація феномену самозайнятості населення / А. Кудринська  // Український соціум. – 2008. – № 1 (24). – С. 36-45.

Кудринська А.І. Соціологія і психологія: навч. посіб. / за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – С. 629–657.

Кудринська А.І. Специфіка та різновиди повсякденних соціальних практик у регіональному розрізі / Н.В.Коваліско, А.І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2011. – Т. 16. – Вип. 10. – С. 44–52.

Кудринська А.І. Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-метод. посіб. (частина 1): [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско, О.Т. Бень, Т.С. Бурейчак та ін.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –  С. 374–394; С. 466–493.

Кудринська А.І. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. / Н. Й.Черниш, Н.В.Коваліско, Т.Д.Лапан та ін.; за ред.. Н.Й.Черниш. – К.: Знання, 2012. – С. 202–233.

Кудринська А.І. Економічна поведінка як властивість людської діяльності: концептуалізація поняття / А.І. Кудринська // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління». Серія: Спеціальні та галузеві соціології. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. XIV. – Вип. 258. – С. 247–254.

Кудринська А.І. Соціально-економічні аспекти оптимізації самозайнятості в сучасному українському суспільстві / Н.В.Коваліско, А.І. Кудринська // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць.– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2013. – Вип. 30. – С. 150–154.

Кудринська А.І. Феномен економічної поведінки та її типологія в соціоекономічному дискурсі / А.І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 3(19). – С. 63–71.

Кудринская А.И. Предпринимательство как тип экономического поведения в социологическом дискурсе / А.И.Кудринская // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2014. – № 03(36). – С. 51–56.

Кудринська А. І. Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів / А. І. Кудринська, О. В. Бутиліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2015. – Вип. 1. – С. 182–190.

Кудринська А. І. Перспективи працевлаштування крізь призму уявлень студентської молоді / А. І. Кудринська, О. В. Бутиліна // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : зб. наук. праць. – Дрогобич ; Жешув : “Трек ЛТД”, 2015. – Вип. 6. – С. 123–128.

Кудринська А. І. Роль практичної підготовки у формуванні професійних компетенцій студентів вищих навчальних закладів / А. І. Кудринська, Т. В. Шевчук // Современные тенденции в науке и образовании: сб. науч. статей. Педагогика. – Краков, 2016. – С. 95–100

Коваліско Н. В. Основи економічної соціології / Н. В. Коваліско, А. І. Кудринська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 442 с.
Кудринська А. Гумплович Людвіг / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 116–118.

Кудринська А. Коваліско Наталія Володимирівна / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 530–531.

Кудринська А. Самнер Уільям Грем / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 380–381.

Кудринська А. Хоронжий Андрій Гнатович / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 625–626.

Біографія

kudrynska

Освіта                

  • 2002-2007 – пошукувач кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • 1985-1990 – Львівський університет імені Івана Франка, економічний факультет;
  • 1975-1985 – Львівська середня школа № 34.

Дипломи               

  • диплом кандидата соціологічних наук, 2010;
  • диплом спеціаліста з присвоєною кваліфікацією економіста Львівський університет імені Івана Франка, 1990.

 Громадська робота:

  • 2008 – до тепер – член Львівського регіонального відділення Соціологічної асоціації України

Навички: досвід роботи з Microsoft Office, SPSS 11.0

Мови: українська – рідна; російська – вільно; англійська – посередньо.

Проекти

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!