Лапан Тетяна Дмитрівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

 Історія західної класичної та сучасної соціології, історія української соціології, усна історія, історія Другої світової війни, жіноча історія.

Курси

Публікації

Лапан Т. Д. “Хронічні війни” як один з чинників міграції населення / Т. Д. Лапан // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці / Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 травня 2016 р., м. Київ.  – К. : Логос, 2016. – С. 74–76

Лапан Т. Ібн Хальдун / Т. Лапан // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 649–650.

Лапан Т. М.Драгоманов / Т. Лапан // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 517–519.

Лапан Т. С. Стауфер / Т. Лапан // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 387–389.

Лапан Т. Розвиток вітчизняної соціології у 60–70-ті рр. ХХ ст.: історичний досвід Львова / Тетяна Лапан // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів, 2015. – Вип. 9. – С. 131–138.

Лапан Т. Нетрадиційна війна в сучасній Україні / Тетяна Лапан // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914–2014 : тези доп. // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27–28 листопада 2014 р.). – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 241–242.

Лапан Т., Микитів Б. Соціологічні центри радянського періоду у Львові // Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича Національної академії наук України в 2011 році. Інформаційний бюлетень / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2013. – С.173-176 (0.2 др. арк.).

Лапан Т. Соціологічні центри радянського періоду у Львові / Тетяна Лапан // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип. 23. – С. 581–588.

Лапан Т.Д. Українські остарбайтери нацистської Німеччини: депортація, примусова праця, репатріація // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції [«Війна в історичній та індивідуальній памяті», (присвячена 68-річниці Визволенння України від гітлерівських загарбників)], (Кривий Ріг, 28 жовтня 2012 р.) / [Відп.ред.: д.і.н. В.О. Шайкан] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг: Видавництво «Діоніс», 2012. – С.52-57.

Лапан Т. Hitler’s slaves: life stories of forced labourers in Nazi-occupied Europe/ edited by Alexander von Plato, Almut Leh, and Christoph Thonfeld // Lapan T. The Experience of Forced Labourers from Galician Ukraine – 1st ed.p.cm. – Bergbabn Books. New York-Oxford. – 2010. − 238-250.

Лапан Т. Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей НАН України. Ін-т історії України. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 73-86.

Lapan T. Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich. / Die Westukraine und die Erfahrung der Zwangsarbeit 2008. S.220-230.

Лапан Т., Середяк А., Дудяк О. Історичне краєзнавство в системі навчання та розвитку практичних навиків студентів історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка // Сучасні вимоги до діяльності музейних закладів на громадських засадах. Матеріали наради-семінару присвячені 115-річчю Львівського історичного музею та 40-річчю діяльності Науково-методичного відділу музейного будівництва. 14 травня. 2008 р. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – С. 28-44.

Лапан Т. Регіональні особливості пам’яті українців про примусову працю у Райху під час Другої світової війни // Вісник Одеського національного університету. – 2008. – Т.13. – Вип. 5. Соціологія і політичні науки. – С. 112-120.

Лапан Т. Усні історії галичан-остарбайтерів: специфіка примусового досвіду / Т. Лапан // Схід – Захід: Іст.-культ. зб. Вип. 11-12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 198–223.

Історія соціології. Частина І. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.

Лапан Т. Інтерв’ю з Анною Павлівною Помірчою (Міжнародний проект збору документальних свідчень людей, яких було залучено до рабської та примусової праці) // Україна модерна. – 2007. – Число 11. – С. 190-243.

Лапан Т. Українські жінки на примусових роботах у третьому Райху // Україна Модерна. – 2007. – №11. – С. 127-139.

Лапан Т. Застосування усної історії як методу дослідження проблеми цивільного населення із дистрикту Галичина, вивезеного на примусові роботи до ІІІ Райху // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – Вип. 1. – С. 162-176.

Лапан Т., Химович О. Еміграційна активність жіночого населення в Україні // «Євроатлантичний вибір України: погляд молоді»: Матеріали наукової конференції. Львів, 30 жовтня 2007. – Львів: ЛОЦРНМ, 2007. – С. 77-82.

Лапан Т. Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 19. – Тернопіль: Астон, 2007. – С. 464-473.

Лапан Т. Діяльність українських громадських організацій на захист становища депортованих українських робітників у ІІІ Райху // Етнічна культура українців. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С. 91-100.

Лапан Т. Порівняльний аналіз становища українців дистрикту Галичина і райхскомісаріату Україна на роботах у Німеччині під час ІІ Світової війни // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. Вип. 6. – Львів: Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 176-181.

Лапан Т. Порівняльний аналіз вивезення українців з дистрикту Галичина і райхскомісаріату Україна на роботи до ІІІ Райху та умови їх праці і побуту // Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції /Упор. Страшко Є.М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – С. 127-131.

Лапан Т. Процес репатріації та система репатріаційних органів в СРСР (з оглядом на Галичину) // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. Вип. 5. – Львів: Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2004. – С. 164-171.

Лапан Т. Українці на примусових роботах у Німеччині під час Другої світової війни та проблеми їх післявоєнної адаптації Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка на пошану професора К. Кондратюка / Упорядник О. Сухий.–Львів: Видавництво «Піраміда», 2004. – С. 392-408.

Лапан Т. Українські жінки на примусових роботах у Німеччині Українка в світі // Квартальник Світової Федерації Українських Жіночих Організацій. – Торонто. – 2002. – С. 31-37.

Лапан Т. Умови і шляхи повернення українських остарбайтерів на Батьківщину // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Зб. наук. праць. Вип. 3. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2000. – С. 295-300.

Біографія

Lapan_foto

Освіта:

 • 1998-2005 – кафедра етнології історичного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка,(аспірант);
 • 1993-1998 – історичний факультет, Львівський державний університет імені Івана Франка, (студентка);
 • 1983-1993 – Львівська середня школа № 63, (учениця).

Досвід роботи:

 • 11.2007 – по цей час – доцент кафедри історії та теорії соціології (з 2016 р. – соціології) історичний факультет,  Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • 09.2004 – 10.2007 – асистент кафедри історії та теорії соціології, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • 10.2006 – 12. 2008 – завідувач Центру моніторингу, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Наукові ступені:

 • Кандидат історичних наук, диплом Львівського національного університету, 2005;
 • Спеціаліст із отриманою кваліфікацією історик, викладач історії, диплом Львівського державний університету імені Івана Франка, 1998.

Вчені звання:

 • Доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008.

Мови: українська – рідна, російська – вільно, англійська, польська – середній рівень.

Проекти

Нагороди

 • Диплом з відзнакою (Львівський державний університет імені Івана Франка), 1998;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 1993.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!