Мудрий Мар'ян Михайлович

Посада: заступник декана історичного факультету з навчально-методичної роботи, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Українсько-польські відносини, національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини у ХІХ – на початку ХХ ст., дидактика історії.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Польські ліберал-демократи та українське питання в Галичині у 80-х рр. ХІХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський державний університет імені Івана Франка. Львів, 1997. Вип. 32 / Відп. ред. М. Крикун. С. 99–109.

 2. Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60–70-і роки ХІХ ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, держаність: Збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Ю. Сливка. Львів, 1997. Вип. 3–4. С. 58–117.

 3. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849–1914) // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський державний університет імені Івана Франка. Львів, 1998. Вип. 33 / Відп. ред. М. Крикун. С. 91–101.

 4. Листування Б. Дідицького з В. Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в Галичині початку 80-х років ХІХ ст. // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20–21 вересня 1996 року / НАН України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника; упорядкування, загальна редакція текстів, допоміжні покажчики М. М. Трегуб, відп. ред. О. О. Дзьобан. Львів, 1999. С. 52–64.

 5. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 1999. Вип. 34 / Відп. ред. М. Крикун. С. 231–268. [Співавт. О. Аркуша].

 6. Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2000. Вип. 35–36 / Відп. ред. М. Мудрий. С. 571–604.

 7. Галицька автономія в 70–80-х роках ХІХ століття: українське та польське бачення // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник на пошану професора Юрія Сливки / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; відп. ред. Я. Ісаєвич, упоряд. М. Литвин, О. Аркуша. Львів, 2000. Вип. 7. С. 166–190.

 8. Ідейні витоки ЗУНР: національні та політичні орієнтації галицьких українців у ХІХ – на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2000. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції / Відп. ред. Ю. Сливка; упоряд. О. Аркуша. С. 96–110.

 9. Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і перспективи дослідження // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2001. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / Відп. ред. О. Аркуша; упоряд. О. Середа, О. Аркуша. С. 254–280.

 10. Від Австрії до Польщі: проблема українського університету у Львові в першій чверті ХХ ст. // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura. Studia z dziejow Lwowa / Pod red. K. Karolczaka / Львів. Місто – суспільство – культура. Студії з історії Львова / За ред. К. Карольчака. Krakow: W-wo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. T. IV. S. 291–309 [Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne. Nr 326].

 11. Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2002. Вип. 37. Част. 1 / Відп. ред. М. Мудрий. С. 465– 500.

 12. Угода між галицькими народовцями та русофілами 1882 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2002. Т. CCXLIІІ: Праці Історично-філософської секції. С. 653–685.

 13. Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей) // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2003. Вип. 38 / Відп. ред. Р. Сирота. С. 115–147.

 14. Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в Галичині // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. С. 421–440.

 15. Поняття «наша земля» / «наш край» в українському русі Галичини ХІХ – початку ХХ століття // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка на пошану професора Костянтина Кондратюка / Упоряд. О. Сухий. Львів, 2004. С. 160–177.

 16. Юліан Лаврівський (1821–1873): портрет галицького полонофіла // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura / Studia z dziejow Lwowa pod red. K. Karolczaka. T. V: Ludzie Lwowa. Krakow: W-wo Naukowe AP, 2005. S. 37–65 [Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace Monograficzne. Nr 430].

 17. Ідея польсько-української унії та «русини польської нації» в етнополітичному дискурсі Галичини 1859–1869 років // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005. Вип. 39–40 / Відп. ред. Р. Сирота. С. 83–148.

 18. «Згадки з життя свого і своєї родини»: Спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини ХІХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2006. Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 708–762.

 19. Dylematy narodowosciowe w Sejmie Krajowym galicyjskim (na przykladzie poslow formacji gente Rutheni natione Poloni) // Ukrainskie tradycje parlamentarne, XIX–XXI wiek / Pod red. Jaroslawa Moklaka. Krakow: Wydawnictwo Historia Iagellonica, 2006. S. 59–94.

 20. «Русини польської нації» (gente Rutheni, natione Poloni) в Галичині ХІХ ст. і поняття «вітчизни» // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа. Львів, 2006–2007 (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України). С. 461–474.

 21. Руський Собор 1848 року: організація та члени // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2008. Вип. 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; гол. редкол. Ярослав Ісаєвич, відп. ред. Олена Аркуша. С. 107–126.

 22. Gente Rutheni в польській Центральній Раді Народовій 1848 року // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2008. Том CCLVI: Праці Історично-філософської секції. С. 244–281.

 23. Formacja gente Rutheni, natione Poloni w XIX-wiecznej Galicji a pojecie ojczyzny // Formuly patriotyzmu w Europie Wschodniej i Srodkowej od nowozytnosci do wspolczesnosci / Zredagowali: Andrzej Nowak, Andrzej A. Zieba. Krakow, 2009. S. 285–298.

 24. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2009. Вип. 44 / Під ред. О. Вінниченка. С. 75–106.

 25. Посада заступника маршалка Галицького крайового сейму (1861–1918) // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura. T. VII: Urzedy, urzednicy, instytucje / Studia z dziejow Lwowa pod red. K. Karolczaka i L. T. Sroki. Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. С. 111–129.

Біографія

Народився 1970 р. в с. Красів Миколаївського району Львівської області. У 1987 р. закінчив середню школу № 49 м. Львова, у 1992 р. – історичний факультет, а в 1995 р. – аспірантуру Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1995 р. – асистент, з 1998 р. по даний час – доцент кафедри новітньої історії України Львівського університету. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Українсько-польські відносини в Галичині у 1867–1890 роках: політичний аспект» (наук. керівник – проф. К. К. Кондратюк). У 1996–1999 рр. – заступник декана історичного факультету цього університету з навчально-виховної роботи, у 1999–2000 рр. – з навчально-методичної роботи (вдруге – з 2016 р. і дотепер), у 2000–2001 рр. – з наукової роботи. У 2000–2002 рр. – відповідальний редактор «Вісника Львівського університету. Серія історична» (вип. 35–37). У 2001–2004 рр. – докторант Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1998 р. співкоординатор українсько-польського дослідницького і видавничого проекту «Львів: місто – суспільство – культура», упорядник і редактор ряду однойменних збірників наукових праць з історії Львова (1999, 2007, 2012). Учасник проекту з моніторингу шкільних підручників з історії України «Концепція історичної освіти» під егідою Українського інституту національної пам’яті (2007–2009). Співкоординатор соціально-культурного проекту «Інформаційна база даних “Міські голови Львова”» (2014). З 2017 р. учасник проекту «Нова українська школа». Учасник енциклопедичних проектів: «Енциклопедія історії України», «Енциклопедія історії Львова», «Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія», «Polski Słownik Biograficzny» та ін. Автор індивідуальних наукових проектів, які були підтримані Американською радою наукових товариств (ACLS), Фондом ім. Стефана Баторія (Варшава), Фондом підтримки науки «Каса ім. Юзефа Мяновського» (Варшава), Фондом королеви Ядвіґи (Краків), Музеєм історії Польщі (Варшава). Стажувався в польських наукових та освітніх осередках – Національному закладі ім. Оссолінських (Оссолінеум) у Вроцлаві (1995), Педагогічній академії (тепер університет) у Кракові (1999, 2002–03), Яґеллонському університеті в Кракові (2004, 2007), Вроцлавському університеті (2017). Учасник Конґресів закордонних дослідників історії Польщі (2007, 2012). Член редколегій видань «Res Gestae. Czasopismo historyczne» (Краків), «Nowa Ukraina» (Краків–Перемишль), «Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny» (Вадовіце). Автор бл. 100 наукових публікацій, учасник бл. 50 міжнародних наукових конференцій. Розробник навчальних курсів з історії України кінця XVIII – початку ХХ ст. та дидактики історії.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!