Овсінський Юрій Володимирович

Посада: доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

аграрна історія Речі Посполитої XVIII ст., фільваркове господарство на Правобережній Україні XVIII ст.

Курси

Публікації

Етнічні і державотворчі процеси у Центрально-Східній Європі (V-X ст.) // Історія Центрально-Східної Європи: Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / Відп. ред. Л. Зашкільняк. Львів, 2001. С. 36-70. [співавт.: А. Плахонін].

Книги розпоряджень Міхала Жевуського адміністрації маєтків у Подільському і Волинському воєводствах (30-70-ті роки XVIII століття) // Записки НТШ. Т.ССХL. Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Відп. ред. О.Купчинський. Львів, 2000. С. 53-71.

Фільваркова адміністрація подільсько-волинських маєтків Міхала Жевуського в 40-70-х роках XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 37. Част. 1. / Відп. ред. М. Мудрий. Львів, 2002. С. 198-212.

Стан тваринництва у фільварках Подільського воєводства у XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 38. / Відп. ред. О. Вінниченко. Львів, 2003. C. 123-139.

Фільваркове господарство Речі Посполитої XVIII ст. в оцінці польської історіографії // Проблеми слов’янознавства. Вип. 55. / Відп. ред. В. Чорній. Львів, 2005. С. 29-40.

Фільваркове господарство в Подільському воєводстві Речі Посполитої у XVIII ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Львів, 2005. – 18 с.

Зернове господарство фільварків Подільського воєводства речі Посполитої у 40-70-х роках XVIII ст.(за матеріалами маєтків Міхала Жевуського) // Записки НТШ. Т.CCLI. Праці історично-філософської секції. / Відп. ред. О.Купчинський. Львів, 2005. C. 49-85.

Подільський фільварок у 20-80-х роках XVIII cт.: основні типи та структура (на прикладі маєтків Жевуських) // Український селянин: Зб. наук. праць Вип. 11. Черкаси, 2008.

Маєтковий комплекс Жевуських на Поділлі у XVIII ст. // Folwark, wies, latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Кєльце, 2009.

Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої в XVIII столітті // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 59–72.

Методи та окремі рецепти фільваркової ветеринарії у Подільському воєводстві Речі Посполитої у першій половині XVIII ст. // Український селянин. Зб. наук. праць  / За ред А.Г. Морозова.  – Черкаси: Черкаський національний університет ім Б.Хмельницького, 2010. Вип. 12. – С. 139–142.

Medium aevum: Середні віки / За ред. Л.Войтовича. Підручник для історичних спеціальностей ВУЗів. – Львів, 2010. – 502 с. (у співавторстві).

Міньковецький ключ як маєтність роду Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої у другій половині XVIII ст. // Матеріали 13-ї Подільської історико-краєзнавчої конференції. 20–22 жовтня 2010 р. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 23–31.

Постать Жанни д’Арк у сучасній історіографії: нове й традиційне у “дворянській” версії // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. / Відпов. ред.. М. Литвин (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність). Збірник наукових праць. Вип. 20. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2011. – С. 522-534.

Фільваркове бджільництво на Поділлі у 30–90-х роках XVIII ст. (за матеріалами з маєтків Міхала Жевуського) / Юрій Овсінський // Наукові студії : зб. наук. пр. / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів, 2015. – Вип. 6. – С. 340–355.

Архів Жевуських як джерело для вивчення магнатського господарства на Поділлі у XVIII ст. / Юрій Овсінський // Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності. – Львів, 2015. – С. 104–108.

Біографія

shapeimage_2

Народився 28 травня 1968 р. у м. Львові, в сім’ї робітників. 1985 р. закінчив середню загальноосвітню школу № 87 м. Львова. Упродовж 1986-1988 рр. перебував на строковій військовій службі (Північно-Західний військовий округ). Протягом 1988-1998 рр. працював робітником на ЛВШО “Спецодяг” (з 1997 р. колективне підприємство Львівська фірма “Спецстиль”). У 1991-1998 рр. заочно навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 1998-2003 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історії слов’янських країн ЛНУ імені Івана Франка (науковий керівник – проф. Крикун М.Г). У листопаді-грудні 1999 р. проходив наукове стажування у Вищій Педагогічній Школі м. Жешова (WSP w Rzeszowie) Республіки Польща. З 1 вересня 2000 р. асистентом кафедри археології, античності та середньовіччя (з 2004 р. – кафедра історії середніх віків та візантиністики). 31 березня 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Фільваркове господарство в Подільському воєводстві Речі Посполитої у XVІІІ ст.” (спеціальність – 07.00.02 – Всесвітня історія). З 2010 р. – доцент кафедри.

Брав участь у XIV (м. Львів, 24-26 травня 2005 р.) та XV (м.Львів, 16-18 травня 2006 р.) Міжнародних славістичних колоквіумах; у VI Всеукраїнському симпозіумі з проблем аграрної історії (м. Черкаси, 16-17 березня 2006 р.).

Проекти

1.2005-2008.Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2006

2.2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2007

3.2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2008

4.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2009

5.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2010

6.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія і Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–XІV ст.)-2011

7.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2012

8.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2013

9.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах IX‒XV ст. -2014

10.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2015

11.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!