Ровенчак Ольга Адамівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Наукові інтереси

Міжнародна міґрація; адаптація та ідентичності міґрантів; сім’їміґрантів, міґрація і міжнародна безпека у контексті мультикультурних суспільств.

Курси

Публікації

 

 • Ровенчак О. Соціологія міґрації: Міжнародні аспекти : Навчальний посібник. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. — [У друці].
 • Ровенчак О. Соціокультурні характеристики сучасної української еміґрації до Німеччини // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (серія «Соціологія і політичні науки»). — 2016. — [У друці].
 • Ровенчак О. Соціокультурні причини та перспективи сучасної європейської міґгаційної кризи // Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально-економічний та гуманітарний виміри. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 14 квітня 2016 р.) / Упор. Р. Вовк, О. Кучик. — Львів, факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — С. 67-71.
 • Ровенчак О., Володько В. Міжнародна міґрація: теорія та практика : Монографія. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. — 412 с.
 • Pовенчак О., Яворський М. Міжнародна міграція як виклик безпеці: особистісний, національний та глобальний виміри // Політичний менеджмент. — 2013. — 1-2 (57-58). — С. 212-226.
 • Ровенчак О. (Міжнародна) міґрація крізь призму соціологічної версії соціокультурного підходу // Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень. Збірник тез наукових робіт на Міжнародній науково-практичній конференції (Дніпропетровськ, 15-16 лютого 2013 р.). — Дніпропетровськ: НО «Відкрите суспільство», 2013. — С. 51-54.
 • Ровенчак О. Українська міграція до Польщі та Греції в системі класифікації міграцій // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка. — 2012. – Вип. 6. — С. 96-107.
 • Ровенчак О. Сімейні ідентифікаційні практики та ідентичності українських міґранток до Польщі та Греції // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми і шляхи їх розв’язання. Збірник наукових статей і виступів на Міжнародній науково-практичній конференції (Львів, 22 березня 2012 р.). — Львів: МІОК, Національний університет «Львівська Політехніка», фонд «Запорука» та ін., 2012. — С. 360-368.
 • Ровенчак О. Міграційна ідентичність як не-базова у структурі інтегральної соціокультурної ідентичності українських емігрантів та практики, пов’язані з нею // Грані. — 2012. — № 9(89). — С. 78-83.
 • Ровенчак О. Трансформація культурних та релігійних ідентичностей та практик на прикладі української міґрації до Польщі та Греції // Соціальна психологія. — 2012. — № 1-2(51-52). — С. 253-263.
 • Ровенчак О. Соціальні, культурні та особистісні наслідки міграції українок до Польщі та Греції // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. — Том ХІІ. — Вип. 211. — С. 282-291.
 • Ровенчак О. Проблеми та моделі соціокультурної адаптації українців у Польщі // Грані. — 2012. — № 1(81). — С. 3-8.
 • Ровенчак О. Проблеми та моделі соціокультурної адаптації українців у Греції та реадаптації в Україні // Соціальні технології. — 2011. — № 51. — С. 118-130.
 • Ровенчак О. Етнічні й мовні ідентичності та практики українських міґрантів до Польщі та Греції // Соціальна психологія. — 2011. — № 6(50). — С. 97-106.
 • Ровенчак О. Особистісна складова ідентичностей і практик українських еміґрантів // Соціальна психологія. — 2011. — № 5(49). — С. 120-130.
 • Ровенчак О. Зміни професійних/посадових і класових/майнових ідентичностей українських міґрантів // Соціальна психологія. — 2011. — № 4(48). — С. 133-143.
 • Ровенчак О. Національні, реґіональні та політичні ідентичності та практики українських імміґрантів у Польщі та Греції // Соціальна психологія. — 2011. — № 3(47). — С. 87-97.
 • Ровенчак О., Володько В. Порівняльний контент-аналіз українських видань щодо висвітлення питань міжнародної міґрації та місця в ній України // Статистика України. — 2010. — № 3(50). — С. 52-58.
 • Ровенчак О. Інтеґраційна складова міґраційної політики // Психологія і суспільство. — 2010. — № 3(41). — С. 150-175.
 • Ровенчак О. Висвітлення питань міжнародної міґрації на сторінках української преси // Український соціум. — 2010. — № 3(34). — С. 39-49.
 • Ровенчак О., Володько В. Українські трудові мігранти в Греції (ґендерний аспект) // Західна аналітична група. — 02.01.10.— Доступно з http://zgroup.com.ua/article.php? articleid =3491
 • Ровенчак О. Теоретичний аспект політики інтеґрації імміґрантів та прикладі України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону: [зб. наук. пр.] / НАН УКраїни. Ін-т регіональних досліджень; ред. Є. І. Бойко. — Львів, 2009. — Вип. 6(80). — С. 190-196.
 • Ровенчак О. Міжнародна міґрація крізь призму її причин та наслідків // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка. — 2009. – Вип.3. — С. 125-142.
 • Володько В., Ровенчак О. Структурно-діяльнісний підхід як теоретична основа вивчення соціальних ролей // Вісник Харківського Національного університету “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – 2008. – №795 – С. 42–47.
 • Ровенчак О., Володько В Проблеми трансформації ідентичностей у контексті міжнародної міґрації // Studia methodologica. — 2009. — Вип. 26. — С. 31-45.
 • Володько В., Ровенчак О. Моделі соціокультурної адаптації імміґрантів // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. — Львів: ЛНУ ім. І. Франка. — 2008. — Вип. 2. — C. 31-45.
 • Pовенчак О. Значення, функції та роль міжнародної міґрації // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. — 2007. — Выпуски 33-34. — С. 94-122.
 • Черниш Н., Ровенчак О. Варіації на тему ідентичності для соціокультурного оркестру // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2007. — № 1. — С. 33-48.
 • Pовенчак О. Види та етапи міжнародної міґрації: історико-соціологічний огляд // Соцыальные технологии. — 2006. — Выпуск 29. — С. 288-300.
 • Pовенчак О. Визначення та класифікації міґрацій: наближення до операційних понять // Політичний менеджмент. — 2006. — 2 (17). — С. 127-139.
 • Черниш Н., Ровенчак О. Основні поняття й положення соціокультурного підходу та специфіка їх застосування в соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2006. — № 1. — С. 37-53.
 • Pовенчак О. Інтенсифікація міґраційних процесів як чинник безпеки розвинутих держав // Збірник наукових статей за редакцією І. Маркова “Українська трудова міґрація у контексті змін сучасного світу”. — Львів. — 2005. — С. 51-57.
 • Ровенчак О. Проблема вивчення міґрації та її зв’язку з процесами ґлобалізації в соціології // Український соціум. — 2005. — № 4 (9). — С. 35-45.
 • Черниш Н., Ровенчак О. Соціокультурний підхід у соціогуманітарних науках: обмін сенсами // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2005. — № 4. — С. 92-103.
 • Rovenchak О. Tne Right to Be an Alien. Legal And Interpersonal Issues of Mass Migration // УправлениеисториянаукакультураТезисы докладов 8-й научной межвузовской студенческой конференции. (Апрель, 2004, Петрозаводск, Россия). — Петрозаводск. — 2004. — С. 215-218.
 • Rovenchak О. Ethnic Culture and Ethnic Identity under the Globalization Conditions // Identity and Tolerance in Interethnic Civil Society. Selected papers of the III international seminar (May, 11-14, 2004 Alushta, Ukraine). — Oslo. — 2004. — P. 95-108.

Біографія

Rovenchak

Народилася 15 квітня 1981 р. у м. Львові.

Освіта:

 • Жовтень 2011 р. – Захист дисертації на тему “Соціологічна концептуалізація сучасної міжнародної міграції як соціокультурного феномену доби глобалізації” (Спеціалізована вчена рада Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).
 • Листопад 2003 р. – жовтень 2011 р. – Аспірант кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Вересень 2002 р. – червень  2003 р. – Студент факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.Диплом маґістра міжнародних відносин та політології, диплом перекладача(з відзнакою)(“Інтенсифікація міґраційних процесів як чинник безпеки розвинутих держав”).
 • Вересень 1998 р. – червень 2002 р. – Студент факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.Диплом бакалавраміжнародних відносин(з відзнакою)(“Співпраця ЄС – Україна”)
 • 1987–1998 рр. – Навчання у львівських СШ № 36, 89, 25.

Участь у практиках, конференціях, школах:

 • 2016-2017 – Співавтор та спів-координатор науково-дослідницького проекту із вивчення характеристик соціокультурної адаптації кримських татар у Львові, Києві та Херсоні.
 • 23 лютого 2016 – Учасник круглого столу “Глобальна міграційна криза: виклики державі та людині, Львів, Україна (“Соціокультурні причини та перспективи сучасної європейської міґраційної кризи”).
 • 5 лютого 2016 р. – Учасник міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки», Одеса, Україна (“Соціокультурні характеристики сучасної української еміґрації до Німеччини).
 • 19 жовтня 2015 – Гостьовий лектор в літній школі Нортумбрійського університету (Northumbria University Newcastle) «Geographies of B/orderingUkrainian Fieldtrip» («Географія кордонів: подорож до України») : Modern Ukraine in International Migration Flows (Сучасна Україна в світових міґраційних потоках) — Львів, Україна.
 • 19 жовтня 2016 – Гостьовий лектор в літній школі Нортумбрійського університету (Northumbria University Newcastle) «Geographies of B/orderingUkrainian Fieldtrip» («Географія кордонів: подорож до України») : Modern Ukraine in International Migration Flows (Сучасна Україна в світових міґраційних потоках) — Львів. — 2015. — 19 жовтня.
 • 3 вересня 2015 – Учасник міжнародного симпозіуму “Міграція в кризових умовах: українсько-польський контекст”, Львів, Україна.
 • 2015 – Учасник науково-дослідницького проекту із дослідження моделей соціокультурної адаптації українців у США.
 • 2014 – Учасник науково-дослідницького проекту із дослідження проблем соціокультурної адаптації українських міґрантів в Німеччині
 • 15-16 лютого 2013 – Учасник міжнародної науково-практичної конференції “Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень”, Дніпропетровськ, Україна. (“(Міжнародна) міґрація крізь призму соціологічної версії соціокультурного підходу”)
 • 22 березня 2012 – Учасник міжнародної науково-практичної конференції “Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи розв’язання”, Львів, Україна. (“Сімейні ідентифікаційні практики та ідентичності українських міґранток до Польщі та Греції”)
 • 17-18 грудня 2009 р. – Учасник міжнародної науково-практичної конференції “Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка”, Львів, Україна. (“Теоретичний аспект політики інтеґрації імміґрантів та приклад України”)
 • Жовтень 2008 – червень 2010 рр. – Співавтор та спів-координатор науково-дослідницького проекту із дослідження української рееміграції мігрантів із досвідом проживання у Греції (м. Львів).
 • Вересень 2008 р. – Співавтор та спів-координатор науково-дослідницького проекту із дослідження української імміграції у Греції (м. Афіни).
 • 25 травня – 7 червня 2005 р. – Учасник Першої міжнародної літньої школи з соціології та політології Львівського національного університету імені Івана Франка та Університету Канзасу (США) Львів, Україна.
 • Січень – квітень 2005 р. – Учасник програми співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка та Університету Канзасу (США):
  • Відвідувач курсів “Соціологія культури” та “Порівняльні суспільства” на факультетісоціології Університету Канзасу;
  • Співлектор Н. Черниш на двох лекціях “Про українську ідентичність” для студентів Центру російських та східноєвропейських студій (ЦРСЄС) Університету Канзасу;
  • Учасник міжнародного круглого столу “Помаранчева революція в Україні” при ЦРСЄС, Університету Канзасу, 28 березня 2005 року. (“Соціальне сприйняття українських президентських виборів 2004”).
 • Травень 2004 р. – Учасник міжнародного семінару “Ідентичність і толерантність в мультиетнічному громадянському суспільстві”, Алушта, Україна. (“Етнічна ідентичність та етнічна культура за умов ґлобалізації”).
 • Квітень 2004 р. – Учасник міжнародної студентської конференції “Менеджмент: істарія, наука культура”, Петрозаводськ, Росія (“Право бути чужинцем. Правові та міжособистісні аспекти масової міґрації” (“The Right to Bean Alien. Legal And Interpersonal Issues of Mass Migration”)).
 • 4 листопада 2003 р. – Учасник міжнародного наукового семінару “Українська трудова міґрація в контексті змін сучасного світу”, Львів, Україна. (“Інтенсифікація міґраційних процесів як чинник безпеки розвинутих держав”).
 • Серпень 2003 р. – Учасник Міжнародного літнього університету з соціальних наук (‘SocialScienceCourse’), Умеа, Швеція.
 • Липень 2003 р. – Учасник міжнародної літньої школи “Конфлікти та співпраця в Центральній Європі” (‘Conflict&CooperationinCentralEurope’), Вроцлав, Польща.
 • Серпень 2002 р. – Учасник Європейського Форуму в Альпбаху “Комунікації та мережі” (‘Communication&Networks’), Альпбах, Австрія
 • Липень 2001 р. – Проходження практики в українських посольствах у Будапешті (Угорщина), Братиславі (Словаччина), Варшаві (Польщі), Відні (Австрія) та Генеральному консульстві України в Кракові.
 • Липень 1999 р. – Проходження практики в українських посольствах у Будапешті (Угорщина), Братиславі (Словаччина), Варшаві (Польщі), Празі (Чехія) та Генеральному консульстві України в Кракові.

Мови: українська (рідна); англійська, російська (вільно); німецька, чеська, польська (зі словником)

Проекти

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!