Тарнавський Роман Богданович

Посада: заступник декана історичного факультету з наукової і навчально-виховної роботи, доцент кафедри етнології (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

Історія розвитку етнологічної науки у Львівському університеті; трудові традиції та громадсько-виробничий побут українців; поминальні мотиви в обрядовості українців; етнічна історія народів світу.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. “Віха” як елемент толочної обрядовості // Народознавчі зошити. – 2008. – № 5–6. – С. 525-530.
 2. Звичай толоки в контексті народного господарського календаря українських селян (За матеріалами з теренів Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 11. – С. 129-140.
 3. Культурно-генетичний, трудовий та обрядовий аспекти звичаю “супряга”: новий погляд на відому тематику // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 117-129.
 4. Електронний навчальний посібник з історії для очно-дистанційного навчання. Секція історії. – Львів : Поліграфічний центр Видавництва Львівської політехніки, 2010. – Ч. І. – 100 с.; Ч. ІІ. – 100 с. (в співавторстві з Баран З. А., Барабаш Т. М., Кокотко Н. В., Полещук Т. С.).
 5. Семантика терміна “толока” в заняттях і звичаєвості українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2011. – Вип. 46. – С. 346-371.
 6. Обжинковий вінок у системі обряду “Віхи” (До проблеми з’ясування первісної семантики обжинкового вінка) // Міфологія і фольклор. – 2011. – № 2. – С. 69-78.
 7. Етнографічний музей // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 483.
 8. Етнології (етнографії та етнології) // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 483.
 9. Етнології зі спеціальним оглядом етнографії польських земель // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 483–484.
 10. Етнологічний інститут (заклад) // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 485.
 11. Університет Яна Казимира у Львові. 1918–1939 // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 54–77 (в співавторстві з Я. Притулою).
 12. Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія”. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 20 с.
 13. Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 995–1009.
 14. Габілітація Адама Фішера у Львівському університеті: передумови, перебіг, результати // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies (Maria Curie-Sklodovska University in Lublin). – 2012. – Vol. III. – S. 346–354.
 15. Толока як відробіткова рента у господарствах великих землевласників  // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 35–48.
 16. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 5. – С. 40–53.
 17.  Формування колективу кафедри фольклору й етнографії Львівського університету під керівництвом Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецької традиції (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси): зб. наук. пр. та мат. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 33–50. (Серія: Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Вип. 13).
 18. Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 279–288.
 19. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності // Вісник Інституту археології. – 2013. – Вип. 8. – С. 105–120.
 20. Катедра антропології Львівського університету “За перших і других совітів” // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies (Maria Curie-Sklodovska University in Lublin). – 2013. – Vol. V. – S. 252–261.
 21. Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 48. – С. 410–431.
 22. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис професора етнології Львівського університету // Народна творчість та етнологія. – 2013. – № 5. – С. 40–53.
 23. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 49. – С. 11–41 (у співавторстві з Р. Шустом).
 24. Антропологічно-етнологічний інститут Львівського університету як основа формування наукової школи Яна Чекановського // Народознавчі зошити. – 2014. – № 1. – С. 18–28.
 25. Етнологічний інститут Львівського університету: формування колективу та напрямів діяльності (1924–1939)  // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 158–179.
 26. Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930–1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 395–417 (у співавторстві з О. Бондарем).
 27. Кафедри народознавчого спрямування Українського університету у Львові: викладачі та специфіка навчального процесу / Роман Тарнавський // Вісник Інституту археології. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 9. – С. 66–79.
 28. Етнологічний інститут Львівського університету (1924–1939) як основа формування наукової школи Адама Фішера // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : Паіс, 2015. – С. 167–173.
 29. Adam Fischer jako student i wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego // Adam Fisher / pod. red. Piotra Grochowskiego i Adriana Mianeckiego. – Toruń ; Wrocław : PTL, 2015. – S. 7–21.
 30. Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті у другій половині XVII – на початку XX століття // Народна творчість та етнологія. – 2015. – № 4. – С. 76–85.
 31. Гощанщина 1930–1940-х років у спогадах професора Степана Арсентійовича Макарчука // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : Видавець О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 150–154.
 32. Слов’янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 81–92.
 33. Спогади професора Степана Арсентійовича Макарчука як джерело до вивчення народної культури волинян // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 89–101.
 34. Сільськогосподарські толоки в побуті марамороських долинян та волинян: порівняльна характеристика (За матеріалами польових етнографічних експедицій 2010 р.) // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : збірник наукових праць на пошану професора Михайла Тиводара. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 360–376.
 35. Обжинковий вінок в обрядовості волинян: загальноукраїнські риси та локальна специфіка // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 181–201.
 36. Толока під час будівництва: закарпатсько-надсянсько-волинські паралелі (за матеріалами експедицій 2010 р.) // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. – Вип.3 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини” (Ужгород, 26–27 червня 2015 р.). – С. 327–331.
 37. Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 236 с.

Література про вченого

 1. Купин Л. Тарнавський Роман Богданович / Л. Купин // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. ІІ : Л–Я. – C. 499.

Біографія

Народився 19 липня 1986 р. у м. Львові. У 2003 р. закінчив із золотою медаллю СШ № 33 м. Львова. З 2003 р. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність “етнологія”), який закінчив з відзнакою у 2008 р. У студентські роки брав участь у Всеукраїнських конкурсах і олімпіадах: переможець Всеукаїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук (І місце; м. Вінниця, 2007), Всеукраїнської студентської олімпіади з історії (І місце в індивідуальному та командному заліках; м. Харків, 2008).

У 2008–2011 рр. – аспірант, з 2011 р. – асистент, з 2015 р. – доцент кафедри етнології, водночас у 2008-2011 рр. – член редакційної колегії проекту “Енциклопедія Львівського університету”. З 2014 р. – заступник декана історичного факультету з наукової роботи.

У 2010/11 навч. р. – член вченої ради історичного факультету Львівського університету. З 2014 заступник декана з наукової роботи історичного факультету Львівського університету. З 2009 р. співпрацює з Львівською обласною Малою академією наук (секція історії). Учасник польових етнографічних експедицій кафедри етнології Львівського університету (2005–2010, 2014 рр.).

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію “Толока та супряга в громадському побуті селян Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: культурно-генетична проблема” (керівник – проф. С. А. Макарчук).

Автор більше 30 наукових праць, кількох десятків статей в “Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка” (2011. Т. І; 2014, Т. ІІ) та поетичних творів, які друкувалися на сторінках альманаху “Святий Володимир” (Київ), антології “М’якуш” (Харків Фоліо, 2012), журналу “Дзвін” (Львів), газети “Каменяр” (Львів) та інших періодичних видань.

Проекти

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011 2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!