Актуальні проблеми історичної науки

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Зашкільняк Л. О.Асс-3

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою навчальної дисципліни є ознайомити докторантів із сучасним розвитком історичної науки і думки в зарубіжних країнах Європи, Америки, а також зі станом історичної науки в сучасній Україні, сформувати у них уявлення про процеси нагромадження та інтерпретації історичних знань і ту роль, яку вони відіграють у суспільному житті сучасного світу. Без знання основних віх розвитку сучасної світової історіографії, її здобутків та проблем не можна повною мірою опанувати фах історика-дослідника.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння студентами основної історіографічної термінології, методичних прийомів аналізу історичних праць, опанування інформацією про основні теоретичні та конкретно-історіографічні здобутки провідних національних історіографій, суспільно-політичні та інтелектуальні умови розвитку і примноження історичних знань в провідних країнах світу, основні історичні напрями та школи, дослідників, які внесли помітний вклад у розвиток історичної думки та історіографії за останні півстоліття.

За результатами навчання докторанти зможуть:

 •  Опанувати нову теоретичну і конкретно-історичну інформацію щодо стану історичних досліджень в передових країнах світу, а також в Україні;
 • Самостійно працювати з фаховою історичною літературою, піддавати аналізові науково-історичні знання;
 • Вміти дати коротку і розширену характеристику науково-історичних праць, виступити з критичними зауваженнями і побажаннями щодо їх змісту;
 • Атрибутувати науково-історичні праці за їх методологічним спрямуванням та приналежністю до наукових шкіл і напрямів;
 • Мати навики підготовки і репрезентації історіографічних текстів;
 • Розкривати суспільно-політичні та ідейні спонуки авторів науково-історичних праць, змальовувати вплив соціальних чинників на історіописання;
 • Визначати соціальні функції та ідейне спрямування фахових історичних творів.

Рекомендована література

Основна

 • Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа “Анналов” в современной буржуазной историографии. – Москва, 1980.
 • Бессмертный Ю.Л. “Анналы”: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. – Москва, 1991.
 • Бессмертный Ю.Л. Как же писать историю? Методологические веяния во французской историографии 1994-1997 гг. // Новая и новейшая история. – 1998. – № 4.
 • Блок М. Апология истории или Ремесло историка. – Москва, 1973.
 • Верменич Я.В. Історична регіоналістика. Навчальний посібник / відп.ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014.
 • Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення. – Київ, 2012.
 • Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе. Пер. з англ. Н. Комарова. Київ, 2001.
 • Гобсбаум Е. Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку. 1914-1991. – Київ, 2001.
 • Горобець В. “Нова соціальна історія”: можливі українські перспективи у світлі європейських досягнень і проблем // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – Випуск 1-2.
 • Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. – Москва, 1993.
 • Дейвіс Н. Європа. Історія. – Київ, 2000.
 • Драбкин Я.С. Проблемы и легенды в историографии германской революции 1918-1919. – Москва, 1990.
 • Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. – Київ, 2012.
 • Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года // Одиссей. Человек в истории. 1991. – Москва, 1991.
 • Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіографія ХХ століття. – Львів, 2001.
 • Зашкільняк Л. Радянські міфи в сучасній українській історіографії: час змін і замін // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2016. – Випуск 5.
 • Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів,1999.
 • Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Львів, 2007.
 • Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / Под ред. И.П.Дементьева и А.И.Патрушева. – Москва, 2000.
 • Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. – Москва, 1996.
 • Історик і Влада. Колективна монограія /Відп.ред. В.°Смолій. – Київ, 2016.
 • Кінан Е. Російські історичні міти. – Київ, 2003.
 • Калакура Я. Методологія історіографічного дослідження. Науково-методичний посібник. – Київ, 2018.
 • Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – Київ, 2004.
 • Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. – Київ, 2013.
 • Количественные методы в советской и американской историографии / Отв. ред. И.Д.Ковальченко, В.А.Тишков. – Москва, 1983.
 • Кунина А.Е. США: методологические проблемы историографии, практика исследований. – Москва, 1988.
 • Кондратюк К.К., Сухий О.М. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914–2009 рр.). – Львів, 2010.
 • Лещенко Н.Ф. «Революция Майдзи» в работах японских историков-марксистов. – Москва, 1984.
 • Национальные исторические организации в странах Западной Европы и США / отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1988.
 • Нові перспективи історіописання. За редакцією Пітера Берка. – Київ, 2004.
 • Одиссей. Человек в истории. – Москва, 1990 – 2003.
 • Организация исторической науки в странах западной Европы / Отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1988.
 • Портнов А. Упражнения с историей по-украински. – Москва, 2010.
 • Портнов А. Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії ХХ століття. – Київ, 2011.
 • Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII-XX століть. – Київ, 2002.
 • Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика – Москва, 2011.
 • Репина Л.П. “Новая историческая наука” и социальная история. – Москва, 1998.
 • Рохас К.А.А. Историография в ХХ веке. История и историки между 1848 и 2025 годами. – Москва, 2008.
 • Россия и Япония в исследованиях советских и японсктх ученых. Сб. статей. – Москва, 1986.
 • Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. – Львів, 2010.
 • Согрин В.В. Критическое направление немарксистской историографии США ХХ в. – Москва, 1987.
 • Согрин В.В.,Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография Великобритании. – Москва, 1991.
 • Социальная история: проблемы синтеза / Отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1994.
 • Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг школы «Анналов». – Москва, 1993.
 • Таран Л.В. Французька історіографія (70-ті роки ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.). – Київ, 1991.
 • Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія за редакцією Леоніда Зашкільняка. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003.
 • Февр Л. Бои за историю. – Москва, 1991.

Допоміжна

 • Буржуазные революции XVII- ХIХ вв. в современной зарубежной историографии / Под ред. Ю.С.Кукушкина. – Москва, 1986.
 • Мерцалова Л.А. Германский фашизм в новейшей историографии ФРГ. – Воронеж, 1990.
 • Михайленко В.И. Итальянский фашизм: основные вопросы историографии. – Свердловск, 1987.
 • Мотрук С. Нові тенденції у розвитку чеської та словацької історіографії в 90-х роках ХХ ст. // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – Вип. 1-2. – С. 72-81.
 • Мучник В.М. Формирование и эволюция идейно-теоретических воззрений А.Дж.Тойнби. – Томск, 1987.
 • Патрушев А.И. Неолиберальная историография ФРГ: Формирование, мнтодология, концепции. – Москва, 1981.
 • Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 р..). – Харків, 2003.
 • Политическая история на пороге ХХI века / Отв. ред. Л.П.Зверева. – Москва, 1995.
 • Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Київ, 1994. Т.1-2.
 • Тишков В.А. История и историки в США. – Москва, 1985.
 • Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХIХ века. Екатеринбург, 2002.
 • Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. – острог, 2009.
 • Breіsach A. Historiography. Ancient. Medieval. Modern. – Chicago and London, 1983.
 • Evans R.J. In Defense of History. New York and London, 1999.
 • Grabski A.F. Dzieje historiografii. Wprowadzenie Rafał Stobiecki. Poznań, 2003.
 • Grabski A.F. Zarys historii historiografii polskiej. – Poznań, 2000.
 • Historians on History. An Anthology edited and introduced by John Tosh. London, 2000.
 • Historiografia krajów Europy Śródkowo-Wschodniej. Polska-Czechosłowacja-Węgry-Rumunia-była Jugosławia-Bułgaria / Red. J.Kłoczowski, P.Kras. – Lublin, 1997.
 • Iggers G.G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Honover and London, 1997.
 • New Perspectives on Historical Writing / Edited by Peter Burke. – Pennsylvania, 1992.
 • What is History Today / Edited by Juliet Gardiner. – Atlantic Highlands, 1992.
 • White H. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Europe. – Baltimore and London, 1973.
 • World History by the World’s Historians / P.Spickard, J.V.Spickard, K.M.Cragg. – Boston etc., Mc Graw Hill, 1998.
 • Wrzosek W. Historia – Kultura – Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. – Wrocław, 1995. Шарифжанов И.И. Современная английская буржуазная историография: проблемы, теории и методы. – Москва, 1984.

Матеріали

Інформаційні ресурси

  • Львівський національний університет імені Івана Франка (www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html)
  • Африкана.ру (Росія) (www.africana.ru/)
  • Библиотека Гумер (Росія) (www.gumer.info/)
  • Всемирная история (Росія) (//history.xsp.ru/)
  • «Гео. Непознанный мир». Елисеевское географическое общество (Росія) (www.geografia.ru/)
  • Інститут історії України НАН України (www.history.org.ua/)
  • Институт всеобщей истории РАН (Росія) (www.igh.ru/)
  • Інтернет-сторінка “Історія” (Росія) (//history.tuad.nsk.ru/)
  • Люди (Росія) (www.peoples.ru/)
  • Мир истории. Российский электронный журнал (Росія) (www.historia.ru/)
  • Міжнародний комітет історичних наук (www.cish.org/)
  • Научно-образовательный центр «Новая локальная история» (Росія) (www.newlocalhistory.com/)
  • Рефераты по истории (Росія) (www.bestreferat.ru/)
  • Российское образование. Система федеральных образовательных порталов (Росія) (www.auditorium.ru/)
  • Русский биографический словарь. Сетевая версия (Росія) (www.rulex.ru/)
  • Страны мира (Росія) (www.countries.ru/)
  • Хронос – всемирная история в Интернете (Росія) (www.hrono.ru/)
  • Центр восточных культур (Росія) (www.orient.libfl.ru/)
  • Центр исследований по философской антропологии Европейского гуманитарного университета (Беларусь) (www.ehu-international.org/)
  • Электронная библиотека (Україна) (www.lib.com.ua/)
  • ACLS History E-Books Project (США) (historyebooks.org/)
  • Hartford Web Publishing (США) (hatforf.hwp.com/)
  • Instytut Pamięci Narodowej (Польща) (ipn.gov.pl/)
  • Nauka w Polsce (Польща) (naukawpolsce.pap.pl/)
  • Redakcja “Historycy.pl” (Польща) (historycy.pl/)

  Wydawnictwo naukowe PWN (Польща) (www.pwn.pl/)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Актуальні проблеми історичної науки

Завантажити силабус