Економічний розвиток Східної Галичини в міжвоєнний період

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Опис курсу

Цілі курсу

Даний предмет читається для спеціалістів першого року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Історія) і має загальний обсяг 20 аудиторних годин (20 лекційних).

Мета курсу

Дати студентам ґрунтовні знання, що стосуються економічного розвитку Східної Галичини у міжвоєнний період, ознайомити із основними тенденціями в промисловості, торгівлі, фінансах, транспорті і комунікації краю.

Завдання  курсу

Студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактографічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій економічного розвитку в Східній Галичині у міжвоєнний період.

Вимоги курсу

Лекції є основною формою занять. У процесі лекційних занять передбачаються включення елементів інтерактивного діалогу із студентами.

Форма контролю

Курс закінчується складанням заліку. У процесі теоретичного курсу проводяться два контрольні заходи: 1) тестове контрольне опитування; 2) захист письмової роботи, що стосується аналізу теоретичних проблем викладених у конкретно взятих працях з економіки Східної Галичини.

Принципи оцінювання роботи студентів

Тестове контрольне опитування (25 тестових завдань) оцінюється від 0 до 50 балів. Кожне тестове завдання оцінюється 0 або 2 бали.

Письмова робота оцінюється від 0 до 50 балів.

 

Залік: Залік виставляється за роботу в семестрі як сума двох контрольних заходів

 

Підсумкова оцінка виставляється відповідно до встановленої 100 бальної шкали.

 

90-100 зараховано 5 А
81-89 зараховано 4 В
71-80 зараховано С
61-70 зараховано 3 В
51-60 зараховано Е
до 51 бала не зараховано  

2

 

FX