Етносоціальна та політичні відносини на західноукраїнських землях у ІІ половині ХІХ – на початку ХХст.: методологія та інтерпретація

Тип: Нормативний

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Сухий О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Аркуша Олена, Мудрий Мар’ян. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 231–268.

Аркуша Олена. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр.  [Текст] / О.Аркуша; НАН України, Інститут українознавства ім.. І.Крип’якевича. – Львів, 1996. – 174 с.

Валіцький Анджей. В полоні консервативної утопії: структура і видозміни російського слов’янофільства/ Переклав з польської Моренець В. – К.: Основи, 1998. – 712 с.

Вахнянин А. Причинки до історії рускої справи в Галичині в літах 1848-1870 / Передрук з «Основи» з 1871 року. – Львів: Накладом Льва Лопатинського, 1901. – 98 с.

Вінцковський Д. Григорій Яхимович і современное русское движение: Очерки. – Львів: Изд.ред.газ. «Галицкая Русь», 1892.

Возняк М. До історії української науковоїі просвітної організації в Галичині 1848р. /Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 110. – Львів. – С. 163-182.

Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині (30-і – середина 40-х років ХІХ століття). Львів, 1959. – 160 с.

Грицак Ярослав. Нариси історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. [Навч.посібник]. – Київ: Генеза, 1996. – 360 с.

Грушевський М. Очерки истории украинского пери ода. – Киев, 1911. – 468 с.

Дашкевич Я. Нація та націоналізм: теоретичні проблеми й історіографічні висновки// Україна в минулому. – Київ: Львів, 1996. – Вип. 9.

Доманицький В. Про Галичину та життя галицьких українців. З малюнками. – К.: Друкарня Першої Київської Друкарської Спілки, 1906. – 66 с.

Ісаєвич Я. Українське національно-культурне відродження в ХІХ ст.: передумови, контекст, значення // Шашкевичіана. Збірник наукових праць. – Львів-Вінніпег, 2000. – Вип. 3-4.

Качмар В. За український університет у Львові: Ідея національної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Львів, 1999.

Киричук О. Львівський Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Львів, 2001.

Лисяк-Рудницький Іван. Українці в Галичині під австрійським пануванням // Історичні есе. – Київ, 1994. – Т. 1. – 450 с.

Лозинський М. Українство і москвофільство серед українсько-руського народу в Галичині / М.Лозинський. – Львів: Накладом В.Бачинського, 1909. – 96 с.

Макарчук, Степан. Москвофільство: витоки та еволюція (середина ХІХ ст. – 1914рр. // Вісник Львівського університету. Серія історія. – Випуск 32. – Львів, 1997. – С. 82-98.

Москвофільство: документи і матеріали / М-во освіти і науки України, Львів. нац.. ун-т ім. Івана Франка; за заг.ред. С.А. Макарчука; вступ. ст., комент. та добірка док. О.Сухого. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 235 с.

Мудрий М. Спроби українсько-польського порозуміння в Галичині (60-70-і роки ХІХ ст.). В кн.: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вип.. 3-4. Львів, 1997.

Мудрий М. Місцеве самоврядування Галичини  в контексті українсько-польських взаємин (друга половина ХІХ століття) – Україна в минулому. – К., 1996. – Вип. 9. – С.77-102.

Середа О. Національна свідомість і політична програма ранніх народовців у Східній Галичині (1861-1867) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 199-215.

Сухий, Олексій Миколайович. Галичина: між Сходом і Заходом: нариси історії ХІХ – початку ХХ ст. / Олексій Сухий; [Львів.нац.ун-т ім. Івана Франка, Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України]. – 2-ге вид., допов. – Львів, 1999. – 226 с.

Сухий О. Товариство імені Михайла Качковського: ідеологія та напрями діяльності (70-80-ті рр. ХІХ ст.) / Сухий О. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2004. – 7. – С. 205-228.

Сухий О. Українські політичні партії Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: проблеми державності. // Українські політичні партії Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: проблеми державності. (О.Я. Мазур співавтор).

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ ст.) / Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 498 с.

Стеблій Ф. Львів – центр українського національного відродження // Львів: історичні нариси / Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; [упоряд.: Я.Ісаєвич, Ф.Стеблій, М.Литвин]. – Львів: Ін-т  українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України,  1996. – С. 150-167.

Стеблій Ф. Початки українського національного руху в Галичині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб.наук.пр. / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича; [редкол.: Я.Ісаєвич (відп.ред.) та ін]. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 59-70.

Турій Олег «Українська ідея» в Галичині в середині ХІХ століття // Україна модерна. – Львів: Інститут історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана Франка, 1999. – С. 59-75.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму