Гуманітарні дисципліни: освітні завдання і навчальні методики

Тип: Нормативний

Кафедра: давньої історії україни та архівознавства

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Білостоцький С. М.Істм-51c

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Євроінтеграційні процеси висувають нові вимоги до підготовки сучасних фахівців різних галузей, які спроможні ефективно, мобільно і нестандартно реалізовувати себе в умовах ХХІ століття.

Швидкий розвиток інформаційних технологій упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століть призвели до знецінення гуманістичного, соціального та духовного аспектів в професійній підготовці та діяльності сучасних продуцентів матеріальних благ. Сучасний викладач гуманітарних дисциплін повинен вміти мотивувати, зацікавити студентів різних спеціальностей до вивчення соціальних наук, показати нерозривний зв’язок між  соціальними та природничими науками, застосовувати різноманітні методики для  розкриття внутрішніх можливостей студентів, обґрунтування ними власної думки, позиції.

 

Результати навчання:

знати: системи освіти, які існують на сучасному етапі та методики викладання гуманітарних дисциплін в цих системах.

вміти: на практиці застосовувати сучасні методи та методики викладання гуманітарних дисциплін, вміти поєднувати знання з різних  гуманітарних дисциплін, синтезувати і комплексно подати значний обсяг фактологічного матеріалу.Opys_Human_Dysc_2018

Рекомендована література

 • Актуальні проблеми дослідження гуманітарних дисциплін у нефілологічних ВНЗ : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. заочної конференції «Духовні цінності – поза межами духовних кордонів». – Макіївка : ДонДАБА, 2000. – 669 с.
 • Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи України. – К.: Либідь, 1998. – 436 с.
 • Атаманчук Ю., Россоха М. Організаційно-педагогічні умови формування конкурентноспроможного випускника вищого навчального закладу [Електорнний ресурс ]. – Режим доступу: library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/…/2012_3_1.pdf
 • Баханов К. Навчання історії за інтегрованою системою // Історія в школі.— Київ, 2000.— № 5—6.— С. 37—43.
 • Баханов К. Навчання історії у Вальдорфській школі // Історія в школі (Київ).— 2000.— № 8.— С. 13—20.
 • ЗадорожнаЛ. Навчити працювати самостійно (Інтеграційний метод роботи з історичними документами) // Історія в школах України (Київ).— 2004.— № 5.— С. 7—10.
 • Зашкільняк Л. Історія «своя» й історія «чужа» // Критика (Київ).— 2009.— Ч. 9—10 (Вересень—Жовтень).— С. 24—27.
 • Історична освіта: європейський та український досвід. Викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи / Пер. з нім.— Київ, 2010.
 • Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам / За ред. Барбари Кубіс; Пер. з пол.; Наук. ред. Олексій Сокирко.— Київ, 2007.
 • Лузік Е. Гуманітарна освіта в процесі підготовки спеціалістів профільних ВНЗ України проблеми та перспективи / Е. Лузік //Філософія освіти. – 2006. – № 2(4). – С. 266 – 276.
 • Луцик І. Г. Використання інтерактивних методів як засіб створення інтенсивного освітнього середовища / І. Г. Луцик // Нові технології навчання : наук. метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2007. – № 46. – С. 59–63.
 • Професійна освіта в зарубіжних країнах порівняльний аналіз: Монографія / за ред. Н.Г. Ничкало, В.О. Кудіна. – Черкаси: Вибір, 2002. – 322 с.
 • Уваркіна О. Специфіка гуманітарної підготовки студентів вищих медичних закладів освіти / О. Уваркіна // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, № 2. – С. 183 –186.

Матеріали

Інформаційні ресурси

1.Використання лекційно-семінарської системи на уроках історії. – http://i-karnarod.ru/referatu/pedagogika

2.Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. -http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/zmist.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму