«Інший» та «чужий»: ксенофобія у Франції у ХІХ – на поч. ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: нової та новітньої історії зарубіжних країн

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Сипко Б. В.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c

Опис курсу

Мета: на прикладі Франції простежити, як впродовж ХІХ – ХХ ст. змінювалися світоглядні уявлення європейців про “Іншого”.

Завдання: ознайомити студентів із найяскравішими проявами ксенофобії у Франції від початку ХІХ ст.; проаналізувати, як змінювався образ “Іншого”, і хто в різні періоди уособлював “Чужого”; з’ясувати, з чим пов’язаний поворот до самозвинувачення, характерний для початку ХХІ ст.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– Основні расові теорії, сформульовані у Франції на зламі ХІХ – ХХ ст.;
– Стереотипи про основні іммігрантські спільноти Франції другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (бельгійці, італійці, іспанці, поляки);
– Причини формування негативного образу “Бошів” у Франції;
– Про нові підходи в інтерпретації суті справи Дрейфуса;
– Про резонансні злочини, вчинені іноземцями у Франції;
– Основні прояви ксенофобської політики режиму Віші;
– Особливості французької політики щодо ромів;
– Про зміни у ставленні до осіб нетрадиційної орієнтації;
– Основні етапи прийняття французького імміграційного законодавства;
– Нові тенденції у сучасній французькій політиці пам’яті.

вміти:
– критично осмислювати інформацію, почерпнуту із засобів масової інформації та публіцистичних творів;
– працювати з історичними джерелами новітнього періоду;
– аналізувати карикатури та пропагандистські плакати;
– пояснити терміни “ксенофобія”, “дискримінація”, “антисемітизм”, “расизм”, “євгеніка”, “ісламофобія”, “ромофобія”, “гомофобія”, “Параїмос”, “Шоа”, “харкі”, “зони пріоритетного навчання”, “складні міські зони”, “бідонвілль”, “контракт про прийом та інтеграцію”, “паспорт кочівника”, “алжирський синдром”, “позитивна дискримінація”.

Рекомендована література

Джерела:

1. Брюкнер П. Тирания покаяния. Эссе о западном мазохизме [пер. с франц. С. Дубина]. – Санкт-Петербург: Издательство Ивана Лимбаха, 2009. – 256 с.
2. Гобино Ж. А. Опыт о неравенстве человеческих рас. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 13–202.
3. Ґарі Р. Летючі змії: роман [пер. з франц. П. Таращука]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. – 232 с.
4. Золя Е. Жерміналь [пер. з франц. В. Черняхівської]. – Х.: Фоліо, 2008. – 516 с.
5. Золя Э. Я обвиняю. Письмо господину Феликсу Фору, Президенту Республики // Золя Э. Собрание сочинений в 26 т. Т. 26. – М.: Издательство Художественная литература, 1966. – С. 216–232.
6. Пюимеж Ж. Шовен, солдат-землепашец. Эпизод из истории национализма [пер. с франц. В. Мильчиной]. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 400 с.
7. Пюимеж Ж. Солдат Шовен // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок [пер. с франц. Д. Хапаевой]. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. – С. 186–224.
8. Франс А. Острів пінгвінів // А. Франс. Твори в п’яти томах. Т. 4. – К.: Видавництво художньої літератури “Дніпро”, 1977. – С. 129–352.

Література:

16. Бірнбаум П. Франція для французів. Історія проявів націоналістичної ненависті. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2015. – 373 с.
17. Крайнова Д. Дело Дрейфуса // Новая и новейшая история. – 2007. – № 1.
18. Майлз Р., Браун М. Расизм [пер. с англ. Л. Пантиной]. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2004. – 240 с.
19. Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять [пер. з франц. А. Рєпи]. – К.: ТОВ “Видавництво КЛІО”, 2014. – 272 с.
20. Расизм, ксенофобия, дискриминация. Какими мы их увидели… / Сб. статей; сост. и отв. ред. Е. Деминцева. ‒ М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 384 с.
21. Тагиефф П.-А. Цвет и кровь. Французские корни теории расизма [пер. с франц. А. Славохотова]. – М.: Научно-издательский центр “Ладомир”, 2009. – 238 с.
22. Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок [пер. с франц. Д. Хапаевой]. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. – 328 с.
23. Шнирельман В. “Порог толерантности”. Идеология практика нового расизма. – Т. 1. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 552 с.
24. Noiriel G. Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIX‒XX siècle): Discours publics, humiliations privées / Gérard Noiriel. – Paris : Librairie Arthème Fayard, 2007. – 720 p.

Матеріали

Кіноматеріали:

1. Божевільні сусіди, реж. Ф. де Шеврон. – Франція, 2017.
2. Недоторкані (1+1), реж. Е. Толедано, О. Накаш. – Франція, 2011.
3. Облава [La Rafle], реж. Р. Бош. – Франція, Німеччина, Угорщина, 2010.
4. Самба, реж. Е. Толедано, О. Накаш. – Франція, 2014.
5. Сам по собі [Korkoro], реж. Т. Гатліф. – Франція, 2009.
6. Справа Дрейфуса, реж. Ж. Мельєс. – Франція, 1899.
7. Тоні, реж. Ж. Ренуар. – Франція, 1935.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус