Інтелектуальна історія України ХІХ ст.-ХХ ст.

Тип: Нормативний

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Опис курсу

Змістові модулі

№ 1

Предмет і завдання інтелектуальної історії

 1. Поняття «інтелектуальна історія». Становлення та інституційне оформлення «інтелектуальної історії» як окремого напряму в історіографії.
 2. Напрями інтелектуальної історії: англо-американська «кембриджська школа», французька «історія ментальностей», німецька «історія понять» та можливості їх застосування у вивчення українського ХІХ століття.
 3. ХІХ століття в історії України: культурно-інтелектуальні контексти доби. Просвітництво. Романтизм. Позитивізм.

№ 2

Український інтелігент / інтелектуал ХІХ століття: формування, умови діяльності, взаємини з владою та національно-культурна місія

 1. 1. Освітні стратегії та можливості в ХІХ столітті. Університети на території України.
 2. Українська інтеліґенція ХІХ століття: структура колективного образу. Поняття «інтелігент» та «інтелектуал».
 3. Український інтелектуал і влада. Поняття подвійної лояльності
 4. Книга і преса в Україні як основні засоби інтелектуальної комунікації. Читацькі практики в Україні ХІХ століття.
 5. 5. Український інтелігент ХІХ століття: між служінням народу та викликами повсякденного життя.
 6. «Інтелектуальне співтовариство» як форма організацї українського національного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Інституційний розвиток української гуманітаристики ХІХ століття.
 7. Мемуари як джерело до вивчення української інтелектуальної історії.

№ 3

Простори ідентичностей

 1. Українська мова як головна культурна складова українського руху в ХІХ століття.
 2. Народження нової української історіографії. «Історія русів» про «козацький малоросійський народ», її українське, російське та польське прочитання.
 3. Творення російсько-української ідентичності. Микола Гоголь.
 4. Метанаратив про Україну як художній міф. Тарас Шевченко.
 5. Формування національної ідентичності українців у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: приклад Галичини.
 6. Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини
 7. Роль Церкви й духовенства у формуванні основ новочасного українського суспільства.

№ 4

Інтелектуальні біографії

 1. Становлення професійної української історіографії. Микола Костомаров.
 2. Зміна поглядів як прикмета інтелектуала: Пантелеймон Куліш.
 3. Культурництво як вибір українського інтелектуала в Російській імперії: Володимир Антонович.
 4. Галицькі романтики: ідеї та життєві долі діячів «Руської Трійці».
 5. Український інтелектуал як організатор національного руху: приклад Олександра Кониського.
 6. «Європеїзація» українського руху. Михайло Драгоманов та його ідейні впливи.
 7. Іван Франко: інтелектуальна біографія.
 8. Ідея «органічної праці» в Галичині: Олександр Барвінський.
 9. Історик як націєтворець: Михайло Грушевський.
 10. Повернення еліт: інтелектуальна біографія В’ячеслава Липинського.

№ 5

Історія понять і термінів в українському національному русі ХІХ–ХХ століть (на вибраних прикладах)

 1. Дискусії навколо етнонімів «Русь / руський», «Україна / український» в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ століття.
 2. Поняття «наша земля» / «наш край» в українському русі Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Рекомендована література

 

ДЖЕРЕЛА:

Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. – Київ, 1995. – 816 с.

Багалій Д. І. Автобіографія. 50 літ на сторожі української культури // Багалій Д. І. Вибрані праці: У 6 т. – Харків, 1999. – Т. 1: Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Упор., вступ. ст., комент. В. В. Кравченка. – С. 96–115.

Барвінський О. Спомини з мого життя. Частини перша та друга / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; Українська вільна академія наук у США, історична секція; упоряд. А. Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар, І. Гирич. – Нью-Йорк – Київ, 2004. – 528 с.

Барвінський О. Спомини з мого життя. Том другий, частини третя та четверта / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка; Українська вільна академія наук у США, історична секція; Українська американська асоціація університетських професорів; упоряд. А. Шацька, коментар Б. Янишина, ред. Л. Винар, М. Жулинський. – Нью-Йорк – Київ: Видавничий дім «Стилос», 2009. – 1120 с.

Войнаровський Т. Спогади з мого життя // Історичні постаті Галичини ХІХ–ХХ ст. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1961. – С. 11–75.

Галаган М. З моїх споминів (1880-ті – 1920 р.): Документально-художнє видання / Передм. Т. Осташко, В. Соловйова. – Київ: Темпора, 2005. – С. 45–151.

Грушевський М. Спомини / Передм. Ф. П. Шевченка; публ., підгот. тексту і прим. С. І. Білокoня // Київ. – 1988. – № 9. – Вересень. – С. 115–149.

Грушевський М. С. Щоденник (1888–1894 рр.). Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова Л. Зашкільняка / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; ЦДІА України, м. Львів. – Київ, 1997. – 264 с.

Грушевський М. Як мене спроваджено до Львова // Грушевський М. Твори: У 50 тт. / Гол. ред. П. Сохань. Серія: Суспільно-політичні твори. – Т. 1. – Львів: світ, 2002. – С. 117–122.

Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки) / Передм. К. Галушко, прим. К. Галушко, К. Лобанова. – Київ: Темпора, 2007. – 272 с.

Драгоманов М. П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; Приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри. – Київ, 1991. – («Пам’ятки історичної думки України»).

Драгоманов М. Австро-руські спомини. Частина перша. // М. Драгоманов. Літературно-публіцистичні праці. У 2-х томах. – Київ: Наукова думка, 1970. –  Т. 2. – С. 151–288.

Дучимінська О. Весняні дні // Дучимінська О. Сумний Христос. Львів: Каменяр, 1992. – С. 152–218.

Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади) / Упоряд., вступ. стаття І. Гирич. – Київ: Темпора, 2011. – 792 с.

Заболотна І. Гімназійний щоденник Івана Крип’якевича 1903–1904 років // Український археографічний щорічник. Зб. наук. праць. – Вип. 12.– Київ, 2007. – С. 433–488.

Заклинський О. Записки пароха старих Богородчан. – Торонто, 1960. – 128 с.

Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Сост. и ист.-биогр. очерк В. А. Замлинского; примеч. И. Л. Бутича. 2-е изд. – Киев, 1990. – 736 с.

Крип’якевич І. Спогади (Автобіографія) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред. Я. Ісаєвич, упоряд. Ф. Стеблій. – Львів, 2001. – С. 75–140.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. На підставі споминів. – Львів: З друкарні ОО. Василіян у Жовкві, 1926. – 746 с.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін. – Київ, 1990. – Т. 1–3.

Конисский Г. История Русов / Репринтное воспроизведение издания 1846 года; Отв. ред. В. А. Замлинский. – Киев, 1991.

Кравченко У. Записки учительки. – Львів: Апріорі, 2010. – 176 с.

Куліш П. Щоденник / Упор. тексту, прим. С.Кіржаєва. – Київ, 1993. – 88 с.

Куліш П. Жизнь Куліша // Твори: У 2 т. – Т. 1. – Київ, 1994.

Максимович М. Автобіографія // Киевская старина. – 1904. – № 9. – С. 322–346.

Михайло Драгоманов у спогадах / Уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. – Київ: Либідь, 2012. – 312 с.

Мудрий М. «Згадки з життя свого і своєї родини»: спогади Тита Реваковича як джерело до історії Галичини ХІХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2006. – С. 708–762.

Науменко В. Александръ Федоровичъ Кистяковскій (Біографическій очерк, съ отрывкомъ из рукописной автобіографіи его) // Киевская старина. – 1895 – № 1. – С.1–43.

Окуневський Т., д-р. Автобіографія // Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський (до 150-річчя від дня народження) / За ред. Б. Якимовича. – Львів: Афіша, 2010. – С. 228–233.

Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Упоряд. М. М. Мудрий, Б. О. Савчик, авт. вступ. статті О. Г. Аркуша; авт. прим. та комент. М. М. Мудрий – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2011. – 432 с.

Ольга Кобилянська в критиці та спогадах. – Київ: Держ. вид-во худ. літ-ри, 1963. – 559 с.

Пристай О. З Трускавця у світ хмародерів. Спомини з минулого й сучасного. Репринтне видання. І том. – Дрогобич: Коло, 2010. – 260 с.

«Русалка Дністрова» [Кн. І]. Репринтне відтворення першодруку 1837 р.; [Кн. ІІ]. Науково-критичне видання / Ред.-упорядн. та автор післямови М. Шалата. Відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович. – Львів, 2007.

Русова С. Мої спомини. Репринтне видання / Передм. О. В. Проскури. – Київ: Україна-Віта, 1996. – 208 с.

Русова С. Мемуари. Щоденник / Упоряд. В. Сергійчук; ред. М. Іщенко. – Київ: Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

Стеблій Ф. Визначна пам’ятка української політичної думки середини ХІХ століття – «Слово перестороги» Василя Подолинського // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів). – 1994. – Т. CCXXVIII: Праці Історично-філософської секції. – С. 434–487.

Солтановський А. А. Отрывки из записокъ // Киевкая старина. – 1892. – № 4. – С. 71–85; № 5. – С. 231–238; № 6. – С. 420–437; № 7. – С. 95–108; № 8. – С. 199–216; № 9. – С. 389–404; № 11. – С. 232–246; № 12. – С. 409–425; 1893. – № 3. – С. 470–484; № 4. – С. 120–133; № 5. – С. 292–307; № 7. – С. 100–125; № 9. – С. 401–417; № 11. – С. 262–279; № 12. – С. 385–407; 1894. – № 1. – С. 34–92; № 3. – С. 459–479.

Спогади про В’ячеслава Липинського // В’ячеслав Липинський: Твори. Архів. Студії / Ред. Я. Пеленський. – Київ; Філадельфія, 1994. – С. 235–250.

Спогади про Івана Франка / Упоряд., вступ. стаття, прим. М. І. Гнатюка. 2-е видання, доп., переробл. – Львів: Каменяр, 2011. – 814 с.

Спогади про Лесю Українку. – Київ: Радянський письменник, 1963. – 518 с.

Спогади про Михайла Коцюбинського. – Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 429 с.

Спогади про Михайла Коцюбинського / Упоряд., післямова і примітки М. М. Потупейка. – Київ: Дніпро, 1989. – 278 с.

Спогади про Тараса Шевченка. – Київ: Дніпро, 1982. – 547 с.

Тарнавський Ф., о. Спогади / Упоряд. А. М. Базилевич, Р. І. Данилевич. – Торонто: Добра книжка, 1981. – 266 с.

Трильовський К. З мого життя / Упоряд. П. Трильовський, вступ. стаття О. Павлишина. – Київ – Едмонтон – Торонто: видавництво «Таксон», віддруковано в Чернівецькій облдрукарні, 1999. – 280 с.

Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807–1808 років: Збірник документів / Упоряд., вступ. ст. та комент. В. Ададурова. – Львів, 2011.

Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: У 2 тт. / Укл.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; Вступ. стаття В. І. Іващенко; наук. ред: С. І. Посохов. – Харків: «Видавництво Сага», 2011. – 540 с+550 с, 11 іл.+18 іл.

Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження: У 3 тт. / Упоряд. Б. З. Якимовича за участю З. Т. Грень, О. В. Седляра. – Львів, 2002. – Т. 1. – 514 с.

Чикаленко Є. Спогади (1861–1907): Документально-художнє видання / Передмова: В. Шевчук. – Київ: Темпора, 2003. – 416 с.

Чикаленко Є. Щоденник. Т. 1:1907–1917 рр. – Київ: Темпора, 2004. – 428 с.

Чотири розповіді про Дмитра Багалія / Упоряд. О. Багалій. – Харків: Сага, 2007. – 94 с.

Шах С. Львів – місто моєї молодости. Спомин присвячений Тіням забутих Львов’ян. Частини І і ІІ. – Львів: Видавництво «Друкарські куншти», 2006 (передрук за виданням: Мюнхен: Видавництво «Християнський Голос», 1955). – 208 с.

Шах С. Львів – місто моєї молодости. Часть ІІІ: Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010 (передрук за виданням: Мюнхен: Видавництво «Християнський Голос», 1956). – 240 с.

Шах С. Де срібнолентий Сян пливе. Історичний нарис державної української гімназії в Перемишлі / Накладом товариства «Рідна школа» в Німеччині. – Брюсель: Українська друкарня, 1977. – 146 с.

Шашкевич М. Повне зібрання творів / Упорядник і редактор М. Шалата. – Дрогобич, 2012.

Шевченко Т. Щоденник // Шевченко Т. Зібрання творів: У 6 тт. / Голова редкол. М. Жулинський. – Київ, 2003. – Т. 5. – С. 9–187.

Шухевич С., д-р. Моє життя. Спогади / Вступ. слово В. Янева, С. Шухевич-Строкон. – Лондон: Видання Української видавничої спілки, 1991.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. – Львів, 2007.

Андрєєв В. Інтегральний напрям сучасної історіографії: інтелектуальна історія // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 17–23.

Антоняк І. Політичні дилеми Греко-католицької церкви в Галичині в останній чверті ХІХ століття (на прикладі діяльності митрополита Сильвестра Сембратовича) // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Львів, 2012. – Т. 8. – Част. 2: Культура, освіта, наука, церква. – (Вісник Львів. ун-ту. Серія істор. Спец. вип.). – С. 70–94.

Аркуша О. Г., Кондратюк К. К., Мудрий М. М., Сухий О. М. Час народів. Історія України ХІХ століття: Навчальний посібник. – Львів, 2016.

 Аркуша О. Польський і російський чинники у формуванні сучасної національної свідомості галицьких українців: історичний досвід і сучасні паралелі // Історичні міфи і стереотипи та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; за ред. Л. Зашкільняка. – Львів, 2009. – С. 144–209

Аркуша О., Мудрий М. Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини // Вісник Львівського університету. Серія сторична. – 2014. – Вип. 50. – С. 19–41.

Аркуша О., Мудрий М. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 231–268.

Бояновська Е. М. Микола Гоголь: між українським і російським націоналізмом. – Київ, 2013.

Вараниця А. Про можливості просопографічного методу в дослідженнях учителів народних шкіл Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Історичні та культурологічні студії. – Львів, 2014–2015. – С. 345–363.

Венгерська В. О. Інтелектуали в ХІХ ст.: феномен множинних лояльностей // Інтелігенція і влада. Серія: Історія (Одеса). – 2011. – Вип. 21. – С. 17–27.

Вендланд А. В. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією, 1848–1915 / Пер. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Мудрий. – Львів, 2015.

Верменич Я. Історія ідей та криза історизму // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 24–27.

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т. – Ню Йорк; Бавид Брук, 1977. – Т. 3 (XVIII–XX ст.). – (Репринт. вид.: Київ, 1998).

Вульпіус Р. Релігія та національний рух у Східній Україні. Роль православного духовенства у «націотворенні» (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії. – Львів, 2001. – Число 3. – С. 321–333.

Вульпіюс Р. І ворог, і жертва: Унійна Церква в Україні з погляду православних (1830–1920) // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії. – Львів, 2012. – Число 6: Насилля влади проти свободи сумління. – С. 115–137.

Ганусин О. Структура колективного образу української інтелігенції Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Історичні та культурологічні студії. – Львів, 2014–2015. – С. 331–343.

Гирич І. Українські інтелектуали іполітична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.). – Київ, 2014.

Голик Р. Культурна пам’ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині. – Львів, 2015.

Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – Київ, 2003.

Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Перекл. з англ. С. Павличко. Друге виправлене й авторизоване видання. – Київ, 1998.

Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів). – 1991. – Т. CCXXII: Праці історико-філософської секції. – С. 71–110.

Грицак Я. «Яких-то князів були столиці в Києві?..»: до конструювання історичної пам’яті галицьких українців у 1830–1930-ті роки // Україна модерна (Львів). – 2001. – Число 6. – С. 77–95.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). – Київ, 2006.

Грицак Я. Руслан, Богдан і Мирон: три приклади конструювання ідентичності серед галицьких русино-українців // Україна модерна (Київ–Львів). – 2003. – Число 8. – С. 25–50.

Грушевський М. З починів українського соціалістичного руху. Начерки і фрагменти // Михайло Грушевський. Твори у 50 томах / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. – Т. 1: Серія «Історичні студії та розвідки (1917–1923)». – Львів, 2009. – С. 86–198 (коментарі М. Мудрого. – С. 435–462).

Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. – Київ, 2009.

Гундорова Т. Франко не каменяр. – Київ, 2006.

Дашкевич Я. «Весна народів» 1848 року та її передісторія в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – 2000. – Вип. 3. – С. 5–13.

Дашкевич Я. Берлін, квітень 1791 р. Місія В. В. Капніста. Її передісторія та історія // Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. Друге, виправлене й доповнене видання. – Львів, 2007. – С. 205–246.

Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / 2-ге вид., виправл. й доповн. – Львів, 2007. – С. 295–332 (Михайло Драгоманов), 366–449 (Михайло Грушевський).

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці, 1999.

Єкельчик С. Українофіли. Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття. – Київ, 2010.

Зашкільняк Л. Інтелектуальна історія: спроба конвенції (деякі методологічні міркування) // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 28–35.

Земський Ю. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ століття. – Хмельницький, 2011.

Земський Ю. С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ). – 2011. – № 2. – С. 21–40.

Історія літератури: Збірник статей / Упоряд. О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка). – Київ, 2010.

Калакура Я. С. Класифікація джерел інтелектуальної історії України // Історичний архів (Миколаїв). – 2012. – Вип. 8. – С. 106–113.

Капелер А. Самоучка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична школа // Україна модерна (Київ). – 2010. – Число 6 (17). – С. 45–76.

Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ–ХХ століть: соціально-політичний портрет. – Київ, 1993.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. – Київ, 1999.

Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ, 1990.

Кіян О. Історіософія Володимира Антоновича // Київська старовина (Київ). – 2006. – № 3, березень–квітень. – С. 61–75.

Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / Перекл. з англ. С. Грачової та ін.; Наук. ред. Т. Курила та ін.; Післямова В. Кравченка. – Київ, 2004.

Кожухар Л. Український інтелігент другої половини ХІХ – початку ХХ століття крізь призму приватного житття // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія «історія». – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 86–100.

Колб Н. «З Богом за Церкву і Вітчизну». Греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині у 90-х роках ХІХ століття. – Жовква, 2015.

Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. – Київ, 2013.

Колесник І. І. Гоголь у культурно-інтелектуальній історії України: міфи та стереотипи (до 200-річчя Миколи Гоголя) // Український історичний журнал (Київ). – 2009. – № 2. – С. 135–160.

Колесник І. І. Українська культура та історіографія: історія ментальностей // Український історичний журнал (Київ). – 2002. – № 1. – С. 26–37.

Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб леґітимації культурної історії України. ХІХ століття // Український історичний журнал (Київ). – 2008. – № 1. – С. 169–193.

Колесник І. Культурно-інтелектуальна історія як дзеркало «нової наукової революції» // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 36–45.

Колесник І. Українська історіографія в полі національної історії: Modern of Postmodern? // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 227–246.

Колесников К. Історіографічний постмодернізм: нова інтелектуальна історія // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 46–60.

Кондратюк К. Українська історіографія ХІХ – початку ХХ століть: основні напрями і концепції. – Львів, 2002.

Кравченко В. «Історія русів» у сучасних інтерпретаціях // Кравченко В. Україна, Імперія, Росія: Вибрані статті з модерної історії та історіографії. – Київ, 2011. – С. 299–318.

Крижановська О. О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у XVIII – на початку ХХ ст.). – Київ, 1998. [= Крижановська О. О. Таємні організації: масонський рух в Україні. – Київ, 2010. – (Сер. «Невідома Україна»)].

Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. – Чернівці, 2000.

Куций І. Українська науково-історична думка Галичини (1830–1894 рр.): рецепція національної історії. – Тернопіль, 2006.

Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця XVIII – початку ХХ ст.: між слов’янщиною та Європою. – Тернопіль, 2016.

Лейн В. Ґ. Дати на службі націй: польсько-українська дискусія кінця ХІХ – початку ХХ ст. навколо дати заснування університету у Львові // Україна модерна (Львів). – 1999. – Число 2–3 (за 1997–1998 рр.). – С. 122–131.

Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак. – Київ, 1994. – Т. 1. – С. 173–191.

Лисяк-Рудницький І. Каразин і початки українського національного відродження // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак. – Київ, 1994. – Т. 1. – С. 203–220.

Лисяк-Рудницький І. Карпатська Україна: народ у пошуках своєї ідентичності // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак. – Київ, 1994. – Т. 1. – С. 451–470.

Лисяк-Рудницький І. Перша українська політична програма «Переднє слово» до «Громади» Михайла Драгоманова // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак. – Київ, 1994. – Т. 1. – С. 349–374.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової. – Київ, 2007.

Маґочій П. Р. Мовне питання як фактор національного руху // Маґочій П. Р. Галичина (історичні есе). – Львів, 1994. – С. 131–155.

Мазепа В. Історіософські ідеї Івана Франка // Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал (Київ). – 2000. – № 1, січень–лютий. – С. 62–72; № 2, березень–квітень. – С. 18–32; № 3, травень–червень. – С. 38–80.

Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII–ХІХ ст. – Харків, 2007.

Меджецький В. Селяни у націотворчих процесах Центральної і Східної Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Україна модерна (Львів). – 2001. – Число 6. – С. 59–76.

Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908–1916. – Дрогобич, 2006.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.). – Санкт-Петербург, 2000 (2-ге, доповнене вид.: Украинский вопрос в Российской империи. – Киев, 2013).

Мозер М. Мовне відродження галицьких українців (1772–1848/49 рр.) у центральноєвропейському контексті // Міхаель Мозер. Причинки до історії української мови. Вид. третє перегл. і поправл. / За заг. ред. С. Вакуленка. – Вінниця, 2011. – С. 303–331.

Мудрий М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського Собору 1848 року // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2009. – Вип. 44. – С. 75–106.

Мудрий М. Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37/1. – С. 465–500.

Мудрий М. Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 115–147.

Мудрий М. Поняття «наша земля» / «наш край» в українському русі Галичини ХІХ – початку ХХ століття // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка. – Львів, 2004. – С. 160–177.

Наумов С. О., Посохов С. І. Харківський університет у суспільно-політичному русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Український історичний журнал (Київ). – 2005. – № 1. – С. 56–70.

Нахлік Є. К. Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. – Львів, 2003.

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературознавчі студії». Вип. 11/12. – Київ, 2007. – Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія; Т. 2: Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша.

Нахлік Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст – інтертекст – контекст. – Львів, 2015. – (Серія «Літературознавчі студії»; вип. 21).

Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка. – Львів, 2007.

Пахолків С. Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації / Пер. з нім. Х. Николин. – Львів, 2014.

Перерва В. Церковні школи в Україні (кінець XVIII – початку ХХ ст.): забутий світ. – Біла Церква, 2014. – Т. І: Загальна частина.

Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров. – Київ: Наукова думка, 1992.

Пінчук Ю. А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоусвідомлення української нації / НАН України. Інститут історії України. – Київ, 2009.

Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій / Авториз. пер. з англ. М. Климчука. – Київ, 2013.

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського. – Київ, 2011.

Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій. – Київ, 2012.

Поліщук Я. І ката, і героя він любив… : Михайло Коцюбинський: літературний портрет. – Київ, 2010.

Попович М. В. Нарис історії культури України. – Київ, 1999. – С. 290–379 (Культура України першої половини ХІХ ст.), 380–535 (Культура України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.).

Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. – Київ, 1991. – Т. 1. – С. XL–LXXIII.

Райківський І. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття. – Івано-Франківськ, 2012.

Райківський І. Я. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830–1840-х рр. // Український історичний журнал (Київ). – 2009. – № 1. – С. 39–55.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія (Івано-Франківськ). – 2007. – Вип. ХІІ–ХІІІ. – С. 3–14; 2008. – Вип. XIV. – С. 3–17.

Сарбей В. Г. Микола Зібер у контексті своєї і нинішньої епохи // Український історичний журнал (Київ). – 1995. – № 6. – С. 79–91.

Світленко С. І. Світ модерної України кінця XVIII – початку ХХ століття: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2007.

Сергієнко Г. Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов’янському світі // Український історичний журнал (Київ). – 1996. – № 1. – С. 14–28.

Середа О. Національна свідомість і політична програма ранніх народовців у Східній Галичині (1861–1867) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 199–214.

Скринник М. А. Наративні практики української ідентичності: Доба Романтизму. – Львів, 2007.

Смолій В. Інтелектуальна історія: спроба конвенції // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 3–16.

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті). – Львів, 2003.

Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття). – Дрогобич, 2002.

Толочко А. Киевская Русь и Малороссия в ХІХ веке. – Киев, 2012. – (Глава вторая: Россия «открывает» Украину. – С. 47–133; Глава шестая: Спор о наследии Киевской Руси: Максимович versus Погодин. – С. 205–235).

Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Пер. з англ. М. Корчинської. – Київ, 2006.

Турій О. «Попи» і «хлопи»: соціальна «доктрина» греко-католицького духовенства і національно-політична мобілізація українського селянства Галичини в середині ХІХ століття // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії. – Львів, 2001. – Число 3. – С. 296–320.

Турій О. «Українська ідея» в Галичині в середині ХІХ століття // Україна модерна (Львів). – 1999. – Число 2–3 (за 1997–1998 рр.). – С. 59–75.

Турій О. Греко-Католицька Церква та українська національна ідентичність у Галичині // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії (Львів). – 2003. – Число 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / Відп. ред. О. Турій. – С. 67–85.

Турій О. Національне і політичне полонофільство серед греко-католицького духовенства Галичини під час революції 1848–1849 років // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів). – 1994. – Т. CCXXVIII: Праці Історично-філософської секції. – С. 183–206.

Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. – Київ, 2011.

Фенич В. Конфесійна та національна ідентичність духовенства Мукачівської греко-католицької єпархії 1771–1949 рр. // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії (Львів). – 2003. – Число 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / Відп. ред. О. Турій. – С. 146–161.

Химка І. Релігія й національність в Україні другої половини XVIII – ХХ століть // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії (Львів). – 2003. – Число 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / Відп. ред. О. Турій. – С. 55–66.

Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. – Львів, 2014.

Черчович І. Образ жінки-русинки в русофільській публіцистиці Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 20–21. – С. 121–126.

Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Пер. П. Таращук. – Київ, 2004.

Шкраб’юк П. Ми, українські радикали… (Михайло Павлик і Радикальна партія). – Львів, 2012.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII – початку ХІХ століть // Україна: наука і культура (Київ). – 1991. – Вип. 25. – С. 159–167.

Янишин Б. М. Українська міська політична еліта в Галичині та народовський рух останньої третини ХІХ ст.: становлення та інституційний розвиток / НАН України. Інститут історії України. – Київ, 2008.

Яременко В. І. Історіософський зміст Шевченкових «Гайдамаків» (до 170-річчя виходу поеми) // Український історичний журнал (Київ). – 2011. – № 2. – С. 159–179.

Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова // Україна модерна (Київ–Львів). – 2006. – Число 10. – С. 37–57.

Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): У 2 ч. / За ред. В. А. Смолія. – Київ, 2014. – Ч. 1.

Ясь О. В. Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця XVIII – XX ст. // Український історичний журнал (Київ). – 2012. – № 5. – С. 6–38.

Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича. – Київ, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму