Історія України (061 Журналістика)

Тип: Нормативний

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Боднар Г. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Мета навчального курсу – ознайомити з ключовими подіями історії України від найдавніших часів до сьогодні, відтворивши процеси та явища, які відбувалися на території сучасної України у різний час. У рамках курсу студенти виконують науково-дослідне завдання: записують напівстурктуроване проблемне інтерв’ю, що дозволяє випробувати їх фахові здібності до журналістики у перший рік навчання. Здобуті під час цього курсу знання та навички допоможуть студентам ознайомитися з історичною спадщиною та досвідом українців у різні історичні епохи, а також орієнтуватися у суспільно- політичному житті України та її громадян, сприятимуть формуванню політичної культури та громадянської позиції.

Рекомендована література

Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України ХІХ століття: Навчальний посібник / за заг. ред. М. Мудрого. Львів, 2016. 408 с.
Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ‒ХХ ст. 2-е вид. Київ, 2000.
Нариси новітньої історії України, 1991‒2021; зб. ст. / ред. М. Мінаков, Г. Касьянов та М. Роджанскі. Київ, 2021. 344 с.
Новітня історія України. 1914–2008 рр.: навч. посіб. / К. К. Кондратюк, Г. А. Боднар, В. М. Качмар, В. Є. Голубко. Київ, 2011.
Попович М. В. Нарис історії культури України. Київ, 1999.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України.Вид. друге, перероблене та розширене. Київ, 2005.
Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII‒XVIII ст.: кордони, населення, право. Київ, 1996.
Даниленко В. Україна в 1985‒1991 рр.: остання глава радянської історії. Київ, 2018.
Єкельчик С. Повсякденний сталінізм: Київ та кияни після Великої війни / авториз. переклад з англ. Я. Стріхи. Київ, 2018.
Історія державної служби в Україні: у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. К. : Ніка-Центр, 2009. Т. 1. (Розділи 3, 4, 6). Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960‒80-х рр. Київ, 2019.
Киричук Ю. Український національний рух 40‒50-х років ХХ століття: ідеологія та практика. Львів, 2003.
Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). Київ, 1999. (У серії: Україна крізь віки. Т. 12).
Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. Київ, 1984. 174 с.
Лисяк-Рудницький І. Структура української історії в ХІХ столітті // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. / Відп. ред. Ф. Сисин; упорядн. Я. Грицак. Київ, 1994. Т. 1. С. 193‒202.
Литвин М. Р. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. Львів, 1998.
Макарчук С. А. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій. Львів, 1999.
Плохій С. Остання імперія. Занепад і крах Радянського Союзу. Пер з англ. Я. Лебеденка, А. Сагана. Харків, 2019. 512 с.
Про гідність. Волонтерський рух в Україні 2013–2017 років / за редакцією Олени Аркуші та Миколи Литвина; упорядники Галина Боднар, Олена Лукачук, Леся Хлипавка; Національна академія наук України, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича. Львів, 2018.
Рубльов О., Реєнт О. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр.
Київ, 1999. (У серії: Україна крізь віки. Т. 10).
Рубльов О. С. Західнукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914‒1939). Київ, 2004.
Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648‒1676 рр.). Київ, 2009. Україна і виклики посттоталітарного транзиту (1990–2019) / НАН України, Ін-т історії України. Київ: Академперіодика, 2021. 592 с., 48 с. іл. (Україна. Нариси історії). Українське суспільство в 1960–1980-х рр. Історичні нариси: Колективна монографія / Відп. ред. В. Даниленко; Упоряд.: В. Крупина, М. Смольніцька. НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2021. 959 с.

Силабус:

Завантажити силабус