Історія Центрально-Східної Європи в добу Середньовіччя та раннього Нового часу 014 Середня освіта

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Лешкович Н. О.Ісо-31с, Ісо-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Ісо-31сдоцент Лешкович Н. О.
Ісо-32сдоцент Лешкович Н. О.

Опис курсу

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Розглядаються та аналізуються передумови і особливості процесу утворення та розвитку держав Центральної та Східної Європи; формування їх політики, геополітичних інтересів, соціально-економічних моделей, ідеології, культури.

Результати навчання:

Знати:

 •  сучасну науково-теоретичну базу проблематики утворення та розвитку держав регіону;
 • витоки, етапи, загальні тенденції та особливості процесу державотворення народів регіону;
 • специфіку організації, модель та функціонування центральної влади в політичних системах регіону;
 • особливості соціально-економічного розвитку, культурних процесів, формування ментальності народів регіону;
 • роль як окремих особистостей, так і подій, явищ, процесів суспільного життя;
 • найголовніші події в історії народів регіону зазначеного періоду.

Вміти:

 •  поповнити свої знання найновішими історіографічними здобутками щодо вказаної проблеми;
 • пояснювати специфіку та особливості державотворчих процесів в історії народів регіону;
 • володіти основним фактологічним матеріалом з історії країн регіону;
 • визначити цивілізаційні характеристики політичних, соціально-економічних, ідеологічних, культурних процесів в регіоні.

 

Рекомендована література

 

 • Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально–Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. Київ, 2004.
 • Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. Москва, 1987.
 • Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. Москва, 1961.
 • Гельмольд. Славянская хроника. Москва, 1963.
 • Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мінск,  1998. Ч.1.
 • Грачев В.  Сербская государственность в X-XIV вв. Москва, 1972.
 • Гуситское движение в Чехии XV ст. Москва, 1990.
 • Гуситское движение в освещении современников. Источники и материалы практических занятий. Москва, 1992.
 • Грабеньский Вл. История польского  народа. Минск, 2006.
 • Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії і цивілізації. Київ, 2000.
 • Дейвіс Норман. Боже ігрище. Історія Польщі. Київ, 2008.
 • Достян И.  Борьба сербского народа против турецкого ига в XIV-XV вв. Москва, 1962.
 • Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с  древнейших времен до наших дней. Варшава, 1995.
 • Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002.
 • Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) / Отв. ред. Л. Лаптева. Москва, 1999.
 • Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) / Отв. ред. Л. Лаптева. Москва, 1999.
 • История средних веков / Под ред. М. Стасюлевича. Москва−Санкт-Петербург, 2001. Т. 1−2.
 • Історія Центрально – Східної Європи:   посібник / за ред. Л.Зашкільняка. Львів, 2001.
 • Історія західних і південних слов’ян ( з давніх часів до XX ст): навчальний посібник / за ред. В. Ярового. Київ, 2001.
 • История Центрально-Восточной Европы. Алексюн Н., Бовуа Д., Дюкре М-Э., Клочовский Е., Самсонович Г., Вандич П. / под ред. Карачинского А., Носкова В. СПб, 2009.
 • Камінський Анджей. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів 1505-1795. Київ, 2011.
 • Клочовський Є. Історія Польщі до кінця XV ст. Сандомир, 2005.
 • Козьма Пражский. Чешская хроника. Москва, 1962.
 • Королюк В.  Славяне и восточные германцы в эпоху раннего средневековья. Москва, 1985.
 • Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. Москва, 2002.
 • Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1987.
 • Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней / отв. ред. Т.Исламов. Москва, 1991.
 • Коротка історія Угорщини. Ніредьгаза, 1997.
 • Краткая история Румынии: С древнейших времен до наших дней . Москва, 1987.
 • Краткая  история Польши: С древнейших времен до наших дней . Москва, 1993.
 • Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней / отв. ред. А. Клеванский. Москва, 1988.
 • Кріль М. Історія Словаччини. Львів,  2006.
 • Лаптева Л. История Чехии периода феодализма (V – середина XVII вв.). Москва, 1993.
 •   Лаптева Л.  Письменные источники по истории Чехии периода феодализма. Москва, 1985.
 • Лаптева Л.  Гуситское движение в Чехии XV в. Москва, 1990.
 • Литаврин Г.  Византия и славяне. СПб, 1999, 2001.
 • Литаврин Г.  Раннефеодальные государства на Балканах VI–XII вв. Москва, 1985.
 • Литаврин Г.  Византия, Болгария, Древняя Русь (IX– н. XIII вв.). СПб, 2000.
 • Лордкипанидзе Д.  Ян Амос Коменский (1592–1670). Москва, 1970.
 • Лужицькі серби. Львів, 1997.
 • Озолин А.  Социально-экономическое развитие Чехии в XIV- н. XV вв. Саратов, 1981.
 • Орешков С.  Османская империя: система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. Москва, 1986.
 • Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV−XVI вв. Москва, 1984.
 • Островер Л. Костюшко. Москва, 1961.
 • Очерки истории культуры славян. Москва, 1996.
 • Польские мыслители эпохи Возрождения. Сборник текстов / Подбор, ред. И. Нарского. Москва, 1960.
 • Потульницький В. Корона і ціна. Історіософія династичної історії Центральної та Східної Європи IX –XVIII століть. Львів, 2018.
 • Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. Москва, 1988.
 • Семенова Л. Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. Москва, 2006.
 • Сказание о начале славянской письменности. Москва, 1981.
 • Славіч Б. Історія Балкан XVIII i XIX століття. Київ, 2003.
 • Славяне и их соседи. Международные отношения в эпоху феодализма. Москва, 1989.
 • Стеценко М.  Страны Восточной Европы в IX–XI вв. Москва, 1995.
 • Тодоров Н. Балканский город XV–XIX вв.: социально-экономическое и политическое развитие. Москва, 1976.
 • Формирование раннефеодальных славянских народностей. Москва, 1981.
 • Филиппов М.  Ян Гус, его жизнь и реформаторская деятельность. Москва, 1995.
 • Фрейденберг М. Чернышов А. В. Коммунальный строй далматинских городов. Калининград, 1983.
 • Фрейденберг М. Дубровник и Османская империя. М, 1984.
 • Хрестоматия по истории средних веков. В 3 Т. / под ред. С.Д. Сказкина. Москва, 1961-1963. Т. 1-3.
 • Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т. 1−3. Минск, 1987−1991.
 • Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян. Давня доба, Середньовіччя / за ред. В. Ярового. Київ, 2011
 • Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян  / за ред. В. Ярового. Т.2 Нова доба. Київ, 2016.
 • Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. Москва, 2002.
 • Чиркович Сима М. История сербов. Москва, 2009.
 • Чорній В. Слов’янознавчі студії. Львів, 2002.
 • Чорній В. Історія Болгарії. Львів, 2007.
 • Шумов С., Андреев А. История Сербии и Чорногории. Босния, Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия. Москва, 2002.
 • Kłochowski J. Młodsha Europa. Warszawa, 1998.
 • Topolski J. Historia Polski: Od czasów najdawniejszych do 1990 r. Wyd.6. Warszawa, 1995.
 • Wielka historia Polski. Kraków, 1997-2000. T.1-12.
 • Пурковић М. Историϳа Срба. Београд, 1997.
 • Ћирковић С. Срби у средњем веку. Београд, 2005.
 • Dejiny zemi Korony ceske. Od prichodu slovanu do  roky 1740. Praha, 1997.
 • Ангелов Д. История на българската средновековна държава и право. С., 1992.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 • Библиотек Гумер (Росія)
 •  Всемирная история (Росія)
 •  Інститут історії України НАН України
 •  Институт всеобщей истории РАН
 •  Страны мира
 •  Хронос

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Історія Центрально-Східної Європи в добу Середньовіччя та раннього Нового часу

Завантажити силабус