Новітня історія Центральної та Східної Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Шпик І. Є.Іст-41с, Іст-42c, Іст-43c, Ісо-41с, Ісо-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іст-41сдоцент Шпик І. Є.
Іст-42cпрофесор Зашкільняк Л. О.
Іст-43cдоцент Шпик І. Є.
Ісо-41сдоцент Шпик І. Є.
Ісо-42сдоцент Шпик І. Є.

Опис курсу

Курс охоплює період від завершення Першої світової війни і до теперішнього часу. Він покликаний подати послідовний та цілісний виклад новітньої історії як загалом регіону, так і зокрема кожної держави, приналежної до нього. Особливий акцент у ньому зроблено на аналізі розвитку різних сфер суспільного життя центрально-східноєвропейських народів, особливостей їх співіснування та
взаємовідносин.

Мета: подати студентам систематизований виклад новітньої історії Центрально-Східної Європи та сформувати у них цілісне уявлення про характер, основні етапи й особливості історичного розвитку народів і держав регіону.

Завдання:

 • Висвітлити найважливіші події, явища та процеси суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн і народів Центрально-Східної Європи в новітній час;
 • Показати місце та роль центрально-східноєвропейських держав в системах міжнародних відносин, глобалізаційних та євроінтеграційних процесах;
 • Сприяти формуванню глибокого розуміння специфіки регіону;
 • Розкрити найважливіші теоретико-концептуальні та методологічні підходи до вивчення новітньої історії Центрально-Східної Європи;
 • Вдосконалити навики і вміння студентів опрацьовувати історичні джерела та наукову літератури;
 • Забезпечити розвиток критичного мислення студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

 • Ключові факти та дати;
 • Зміст найважливіших термінів і понять;
 • Суть визначальних історичних подій, явищ та процесів;
 • Видатних історичних діячів;
 • Особливості історичного розвитку регіону;
 • Наукову літературу та джерела з курсу.

 вміти:

 • Опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу;
 • Знаходити, критично осмислювати, самостійно аналізувати й узагальнювати історичні факти;
 • розкривати причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями;
 • послідовно і логічно відтворювати засвоєну інформацію;
 • використовувати здобуті історичні знання для розуміння сучасних реалій європейського регіону та світу загалом.

Рекомендована література

Рекомендована література

(Базова)

 • Алексієвець Л.М. Новітня історія Польщі (1918–1939). Київ; Тернопіль, 2002.
 • Баран З., Кріль М. Історія Югославії. 1918–1990. Текст лекцій. Львів, 1997.
 • Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від середньовіччя до
  сьогодення. Київ, 2004.
 • Вулф Л. Винайдення Східної Европи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. /
  Пер. з англ. С. Біленького. Київ, 2009.
 • Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі. Київ, 2008.
 • Дильонгова Г. Історія Польщі. 1795-1990. Київ, 2007.
 • Єлавіч Б. Історія Балкан ХХ століття. К., 2004.
 • Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів,
  2002.
 • Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. Нариси історії Чехії : навчальний
  посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, 2017.
 • Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних
  факультетів університетів / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001.
 • Кені П. Карнавал революції : Центральна Европа 1989 року; пер. з англ. Андрія Портнова,
  Тетяни Портнової ; наук. ред. Микола Климчук. Київ, 2006.
 • Кірсенко М.В. Греція на зорі сучасності. Київ, 1996.
 • Кірсенко М. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918–1920 років. Політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки. Київ, 1997.
 • Кріль М. Історія Словаччини. Львів, 2006.
 • Кріль М. Історія Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХ ст.). Київ. 2008.
 • Кріль М. Слов’янські країни наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.: трансформація суспільства. Дрогобич, 2008.
 • Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії. 1917–1991 / Пер. з англ. Київ, 2000
 • Постоловський Р.М., Пугач Є.П., Страшнюк С.Ю. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1953). Хрестоматія для студентів історичних
  факультетів вищих навчальних закладів України. Харків, 2000.
 • Пугач Є.П., Страшнюк С.Ю. Історія західних та південних слов’ян ХХ століття. Посібник. ків, 1998.
 • Ротшильд Дж. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. Київ, 2001.
 • Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи. Навчально-методичний посібник з курсу. Острог: Острозька друкарня, 2009.
 • Снайдер Т. Криваві землі: Європа між Гітлером і Сталіним. К., 2011.
 • Страшнюк С.Ю., Пугач Є.П. Політичні кризи та антитоталітарні рухи в країнах Східної опи (50–80-ті роки ХХ ст.). Харків, 1998.
 • Тисменяну В. Поворот у політиці: Східна Європа від Сталіна до Гавела. Київ, 2003.
 • Чорній В.П. Історія Болгарії. Львів, 2007.
 • Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. ХХ століття: учник для вищих навчальних закладів. Київ, 2005.
 • Яровий В.І. Історія західних і південних слов’ян у ХХ столітті. Курс лекцій. Київ, 1996.
 • Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. 40-90-ті роки XX ст. Київ, 1997.
 • Halecki O. Borderlands of Western Civilization, a History of East Central Europe. New York: Ronald
  Press Co., 1952.
 • Dragnich A. The First Yugoslavia: Search for a Viable Political System. Stanford: California: ver Institution Press, 1983.
 • Brzoza Cz., Sowa А. Historia Polski 1918–1945. Kraków, 2007.
 • Cox J.- K. The History of Serbia. Greenwood Publishing Droup, 2002.
 • Crampton R. A Concise History of Bulgaria. Cambridge, UK, New York: Cambridge University s, 2005.
 • Szücs J. Trzy Europy. Lublin, 1995.
 • Historia Europy Środkowo-Wschodniej / redakcja: Jerzy Kłoczowski. Lublin 2000.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус