Історія Центрально-Східної Європи в новітній час

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Шпик І. Є.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, Ісо-31с, Ісо-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Іст-31с
Іст-32c
Іст-33c
Ісо-31с
Ісо-32с

Опис курсу

Пропонований навчальний курс є однією з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів університетів спеціальностей “032 Історія та археологія” та “014.03 Середня освіта (Історія)”. Територіально він охоплює народи реґіону та їх держави (сучасні Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Болгарія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Білорусь, Греція і Албанія), а також бездержавних лужицьких сербів. Хронологічно історичні події, які в ньому розглядаються, обмежені 1918 р. і початком ХХІ ст. Нижня межа обумовлена геополітичними змінами, які наступили в реґіоні після закінчення Великої війни (розпад імперій, утворення нових держав), а верхня – сьогоденням.

Мета: подати студентам систематизований виклад новітньої історії Центрально-Східної Європи та сформувати у них цілісне уявлення про характер, основні етапи й особливості історичного розвитку народів і держав регіону.

Завдання:

 • Висвітлити найважливіші події, явища та процеси суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку країн і народів Центрально-Східної Європи в новітній час;
 • Показати місце та роль центрально-східноєвропейських держав в системах міжнародних відносин, глобалізаційних та євроінтеграційних процесах;
 • Сприяти формуванню глибокого розуміння специфіки регіону;
 • Розкрити найважливіші теоретико-концептуальні та методологічні підходи до вивчення новітньої історії Центрально-Східної Європи;
 • Вдосконалити навики і вміння студентів опрацьовувати історичні джерела та наукову літератури;
 • Забезпечити розвиток критичного мислення студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

 • Ключові факти та дати;
 • Зміст найважливіших термінів і понять;
 • Суть визначальних історичних подій, явищ та процесів;
 • Видатних історичних діячів;
 • Особливості історичного розвитку регіону;
 • Наукову літературу та джерела з курсу.

 вміти:

 • Опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу;
 • Знаходити, критично осмислювати, самостійно аналізувати й узагальнювати історичні факти;
 • розкривати причинно-наслідкові зв’язки між історичними подіями;
 • послідовно і логічно відтворювати засвоєну інформацію;
 • використовувати здобуті історичні знання для розуміння сучасних реалій європейського регіону та світу загалом.

Рекомендована література

Рекомендована література

(Базова)

 • Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917–1990). Москва, 1999. Вып.1.
 • Алексієвець Л.М. Новітня історія Польщі (1918–1939). Київ; Тернопіль, 2002.
 • Арш Г.Л. и др. Краткая история Албании / Под ред. А.Ф.Миллера. Москва, 1965.
 • Баран З., Кріль М. Історія Югославії. 1918–1990. Текст лекцій. Львів, 1997.
 • Валента И. Советское вторжение в Чехословакию 1968. Москва, 1991.
 • Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від середньовіччя до сьогодення. Київ, 2004.
 • Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований / Под ред. В. Михалки. Москва, 1997.
 • Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов европейской Турции в 1905‒1912 гг. Москва, 1960.
 • Гиренко Ю.С. Сталин –Тито. Москва, 1991.
 • Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Мінск, 1998. Ч. 1‒
 • Гуськова Е. История югославського кризисна (1999‒2000). Москва, 2001.
 • Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі. Київ, 2008.
 • Дильонгова Г. Історія Польщі. 1795-1990. Київ, 2007.
 • Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002.
 • Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. Нариси історії Чехії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця, 2017.
 • История Белоруси. Учебное пособие. Минск, 1997.
 • История России XX – начала XXI века / А. С. Барсенков; А. И. Вдовин; С. В. Воронкова; под ред. Л. В. Милова. – Москва, 2006.
 • История стран Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ века. Москва, 1997.
 • История южных и западных славян. Курс лекций. В 2-х т. Москва, 1998. Т. 2.
 • Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001.
 • Кадацкий В.Ф. Политическая борьба в Болгарии в 30-е годы ХХ в. Москва, 1984.
 • Кені П.Карнавал революції : Центральна Европа 1989 року; пер. з англ. Андрія Портнова, Тетяни Портнової ; наук. ред. Микола Климчук. Київ, 2006.
 • Кироякидис Г.Д. Греция во Второй мировой войне. Москва, 1967.
 • Кірсенко М.В. Греція на зорі сучасності. Київ, 1996.
 • Кірсенко М. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918–1920 років. Політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки. Київ, 1997.
 • Клинге М. Мир Балтики. Хельсинки, 1994.
 • Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. Москва, 2002.
 • Коротка історія Угорщини. Ніредьгаза, 1997.
 • Краткая история Албании: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1992.
 • Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1987.
 • Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1991.
 • Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1993.
 • Краткая история Румынии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1987.
 • Кріль М. Історія Словаччини. Львів, 2006.
 • Кріль М. Історія Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХ ст.). Київ. 2008.
 • Кріль М. Слов’янські країни наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.: трансформація суспільства. Дрогобич, 2008.
 • Лебедев Н. И. Крах фашизма в Румынии. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва, 1983.
 • Мюнхен – преддверие войны. Москва, 1988.
 • Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії. 1917–1991 / Пер. з англ. Київ,
 • Наленч Д., Наленч Г. Юзеф Пилсудский: легенды и факты. Москва, 1990.
 • Писарев Ю. А. Образование Югославского государства. Москва, 1975.
 • Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. Изд. 2-е, испр. и доп. Новосибирск, 2000.
 • Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20–60-е годы. Москва, 1991.
 • Политический кризис 1939 года и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Москва, 1989.
 • Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов. Москва, 1997
 • Поп И.А., Болован И. История Румынии.Москва, 2005.
 • Постоловський Р.М., Пугач Є.П., Страшнюк С.Ю. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1953). Хрестоматія для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України. Харків, 2000.
 • Пугач Є.П., Страшнюк С.Ю. Історія західник та південних слов’ян ХХ століття. Посібник. Харків, 1998.
 • Романенко С. А. Югославия: история возникновения, кризис, распад, образование независимых государств. Москва, 2000.
 • Ротшильд Дж. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. Київ, 2001.
 • Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи. Навчально-методичний посібник з курсу. Острог: Острозька друкарня, 2009.
 • Смирнова Н. Д. История Албании в XX веке. Москва, 2003.
 • Сорос Д. Боснія. Київ, 1992.
 • Социалистическая оппозиция в Чехословакии. 1973-1975. Подборка документов. Лондон, 1976.
 • Страшнюк С.Ю., Пугач Є.П. Політичні кризи та антитоталітарні рухи в країнах Східної Європи (50–80-ті роки ХХ ст.). Харків, 1998.
 • Стругар В. Югославия в войне 1941–1945 гг. Москва, 1985.
 • Тисменяну В. Поворот у політиці: Східна Європа від Сталіна до Гавела. Київ, 2003.
 • Соколов А. К., Тяжельников В. С. Курс советской истории, 1941–1991: Учебное пособие для студентов вузов. Москва: Высшая школа, 1999.
 • Улунян А.А. Политическая история современной Греции (конец XVIII–90-е годы ХХ в.). Курс лекций. Москва, 1998.
 • Фирсов Е.Ф. Эволюция парламентской системы в Чехословакии в 1920-е годы. Москва, 1989.
 • Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. Минск, 1987–1991. Т.1–
 • Чиркович С. М. История сербов. Москва, 2009.
 • Чорній В.П. Історія Болгарії. Львів, 2007.
 • Шеменков К.А. Греция. Проблемы современной истории. Москва, 1987.
 • Шляпентох В. Современная Россия как феодальное общество. Новий ракурс постсоветской эры. Москва, 2010.
 • Шмераль Я.Б. Образование Чехословацкой республики в 1918 году. Москва, 1967.
 • Югославия в огне. Документы, факты, комментарии (1990–1992) / Отв.ред.Е.Ю.Гуськова. Москва, 1992.
 • Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. ХХ століття: підручник для вищих навчальних закладів. Київ, 2005.
 • Яровий В.І. Історія західних і південних слов’ян у ХХ столітті. Курс лекцій. Київ, 1996.
 • Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. 40-90-ті роки XX ст. Київ, 1997.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму