Компаративний аналіз в соціології

Тип: Нормативний

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Лапан Т. Д.Ісс-31c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Ісс-31cХміль Я. В.

Опис курсу

У сучасному світі дедалі більшого значення при вивченні соціальних процесів і явищ набувають порівняльні (компаративні) дослідження. Порівняльні дослідження можливі і досить поширені в рамках однієї країни, але набувають поширення і міжнародні (міждержавні) дослідження, які також є одним із різновидів порівняльних досліджень. Це обумовлено проблемами глобалізації, взаємопроникненням культур, що розвиваються шляхом міжнародного співробітництва, динамікою соціального життя, потребою соціологів отримувати і порівнювати інформацію про ідентичні соціальні процеси і соціальні зрушення у різних соціальних прошарках і групах, регіонах, товариствах, громадах, країнах тощо. По суті соціологія повинна і має бути порівняльною. І це випливало, в першу чергу, з розуміння соціології її засновників та класиків.

 

Предметом вивчення є порівняльні соціологічні дослідження; їх методологічні, методичні та організаційні особливості.

Міждисциплінарні зв’язки: засвоєння знань з цієї дисципліни базується на глибокому розумінні загальної теоретичної соціології, галузевих соціологічних теорій. Дисципліна логічно пов’язана з наступними дисциплінами «Програмування соціологічних досліджень», «Методи збору соціологічної інформації»

Рекомендована література

Рекомендована література

 

 1. Головаха Е.И. Сравнительные социологические исследования в познании современных социальных феноменов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 1-2. – С.26 – 30.
 2. Головаха Є., Горбачик А., Паніна Н. Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2006.- 142 c.
 3. Ковтуненко Е.С. Евристичний потенціал соціологічної теорії трансформаційних процесів// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць. – К.: Фенікс, 2009.- Вип.9.- с. 35-40
 4. Ковтуненко Е.С. Соціальні зміни: поняття та види// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2002. – с.224-228
 5. Новая постиндустриальная волна на западе. Антология / под. ред.В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999.
 6. Паниотто В. И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. – Киев: , 2003 – 270 C.
 7. Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадськості в п’ятнадцяти державах Європи (1991-1998) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №3. – С. 123-150.
 8. Головаха Є. Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві // Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. С.Макеєва. – К., 2006. – С. 162-189
 9. Головаха Є.,Горбачик А. Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами «Європейського соціального дослідження» 2005-2007 роки. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 133 с.
 10. Головаха Є., Паніна Н. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1992-2008 роки. К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 85 с.
 11. Андреенкова А.В. Межстрановые сравнительные исследования в социальных науках: методология, этапы развития, современное состояние // Мир России. – 2011. – №3. – С.125 – 145.
 12. Вельцель Х., Інглхарт Р. Людський розвиток і “вибух” демократії: варіації змін режимів серед 60 суспільств // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 1. –– С. 85-118.
 13. Горбачик А.П. Методологічні проблеми порівняльних соціологічних досліджень // Вісник Київського університету. Серія Соціологія. Психологія. Педагогіка. – № 12-13. – 2002. – С. 7-10.

 

Додаткова:

 1. Балик С., Пшея П. Переход к демократии – чешский опыт. – Брно: Центр по изучению демократии и культуры, 2006. – 315 с.
 2. Батыгин Г.С. Опыт построения типологии социальных показателей образа жизни// Социс. – 2007. – №2. – C. 78-86.
 3. Бек У. Глобализация цивилизационных рисков // Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М. 2000. – 384 с.
 4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М. 2000. – 384 с.
 5. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию. – М. 2001. – 304 с.
 6. Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на западе. Антология/под.ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 101-123
 7. Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і практика // Структурні виміри сучасного суспільства: навчальний посібник / за ред.. С.Макеєва. – К., 2006. – С.7-43
 8. Головаха Е., Панина  Н. Постсоветская деинституционализация и становление  нових социальных институтов в украинском обществе // Социология, теория, методы, маркетинг, 2001, № 4
 9. Горбачик А.П. Архіви соціальних даних: цілі існування, форми роботи, проблеми створення // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – № 3. – 2000. – С. 130-144.
 10. Горбачик О.А. Електронні банки соціологічних даних // Український соціум. – № 2 (29). – 2009. – С. 14-21.
 11. Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения. – М.: Политиздат, 1967 – 400 с.
 12. Глобальная социология  И.Уоллерстайна// История теоретической социологии. В 4-х томах. Т.4. / отв.ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. СПб.: РХГИ, 2003. – с. 404-422
 13. Сартори Дж.. Искажение концептов в сравнительной политологии  // Полис. –  2003. – № № 2 – 4.
 14. Заславская Т.И. Методологические проблемы изучения посткоммунистических трансформационных процессов // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества: сборник научных трудов. – Харьков. 1999. – С. 3-9
 15. Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая постиндустриальная волна на западе. Антология/ под.ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С.261-291
 16. Капустин Б.Г.  Конец “транзитологии”? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // Политические исследования.  – 2001. –  № 4. – С. 6-26
 17. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика. Общество. Культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – Глава 8, С. 435-490
 18. Ковтуненко Е.С. Аналіз основних понять теорії соціальних трансформацій // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип.15-16. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2003. – с.78-81
 19. Ковтуненко Е.С. Методологічні проблеми соціологічного дослідження трансформаційних процесів // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. Вип.19. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2003. –  с.10-13.
 20. Ковтуненко Е.С. Методологія соціологічного дослідження соціального настрою// Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. Выпуск 38.  Киев-Москва-Одесса-Запорожье. 2008.Стр.245-251
 21. Ковтуненко Е.С. Образ трансформаційних процесів в сучасних західних соціологічних парадигмах// Соціологічні дослідження: збірник наукових праць. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2002, №1(2). – с. 97-103
 22. Ковтуненко Е.С. Основні проблеми формулювання гіпотез в інтеркультурних порівняльних дослідженнях// Вісник НТУУ (КПІ) «Філософія. Психологія. Педагогіка» Збірник наукових праць. Випуск 2 (частина 2).- К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2007 р. – с.26-30
 23. Ковтуненко Е.С. Проблеми моделювання трансформаційного процесу в сучасних соціологічних теоріях// Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008 р. – с. 190-196
 24. Ковтуненко Е.С. Трансформаційні процеси в суспільстві: концептуалізація пострадянських змін // Сторінки історії: Збірник  наукових праць. Випуск 20.- К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006 р. – с.79-86
 25. Крупець Я.Н. Социальное самочувствие как интегральный показатель адаптированности //  Социс. -2003.- № 4. – С. 106-113. с.106
 26. Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм. – К. «Сталь». 2005. – 500 с.
 27. Мартэн Д. Социальные измерения трансформации и модернизации: теоретические уроки эмпирических исследований// Социологические исследования. – 2002. – №8. – С. 57-65.
 28. Махонин П., П. Кухарж, К. Мюллер, М. Тучек, Л. Гатнар, Я. Червенка. Трансформация и модернизация чешского общества // Социологические  исследования. – 2002. – №7 – С. 32-47
 29. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – К.: Абрис. – 1996.
 30. Методологические и методические аспекты сравнительных социологических исследований. – М.,  Ин-т социологических исследований АН СССЗ, 1983. –  195 с.
 31. Мониторинг перемен: основные тенденции // Мониторинг общественного мнения ВЦИОМ. –  2000 – №1 – С. 3-58
 32. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных заведений. – M., 2001. – 128 с.
 33. Погорецкий В.Г. Вторичный анализ: функциональное ядро архивов  социологической информации // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. Ч.2. М.,1998. – Режим доступа: http://www.lab1-3.narod.ru/pogorfynyadro.htm
 34. Погоріла Н. Довіра населення до політичних та публічних інституцій у порівняльному контексті (Україна, Польща, Росія, Угорщина) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -2003. – № 3 – С. 144-156
 35. Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание/ под ред. О.Д.Куценко, С.С.Бабенко. –  Харьков. 2004
 36. Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Мораль в сравнительном измерении // Социологические исследования, 1998. –  № 6. – С. 88-101.
 37. Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. – М.: СОВПАДЕНИЕ, 1998. – 368 с.
 38. Смелзер. О компаративном анализе, междисциплинарности и интернационализации в социологии (пер. с англ.) // Социологические исследования, 2004. – № 11. – С. 3-12.
 39. Сравнительный анализ и методика социологических исследований: [Сб.ст.] / Отв.ред. В.Г.Андреенков, С.М.Маслова. – М.: Ин-т социологии, 1989. – 180 с.
 40. Стрельникова А.В. Исследовательские архивы: расширение возможностей для вторичного анализа // Социологические исследования. – 2005. – № 1. – С. 126-131.
 41. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, досвід / за ред.. В.Танчера. – К., 2004. – С. 5-48
 42. Тарасенко В.І. Копіювальний експеримент в Україні // Українське суспільство: десять років незалежності. Соціологічний моніторинг та коментар науковцій. – Київ: НАНУ Іститут соціології – 2001 – С. 113-127.
 43. Тучек М. Изменения социальной структуры и социальные проблемы трансформации Чехии и Словакии // Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание /под ред. О.Д.Куценко, С.С.Бабенко. –Харьков, 2004. – С.183-204
 44. Уайт С. Еще раз о посткоммунистической транзиции // Социологические исследования. – 2003. – №11. – C. 60-66
 45. Цапф В. Теория модернизации и различие путей общественного развития // Социологические исследования. – 1998. – № 8. – С. 14-26
 46. Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе (статья вторая) // Социологические исследования. – 2001. –  № 2. – С. 3-12.
 47. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. – 2001. –  № 1. –  С. 6-16.
 48. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.: «Добросвет», 1999. – с. 367-378.
 49. Dogan, M. Strategies in Comparative Sociology / Comparative Sociology, V. 1, Issue 1, 2002. – Режим доступу http://www.matteidoganpersonal.com/
 50. Ember, C.R, Ember, M. Cross-cultural Research Methods. – 2nd ed. – AltaMira Press, 2009. – 237 pp.
 51. H.Teune Measurement in Comparative research – Comparative Political Studies, vol. 1, 1968, pp. 123-138
 52. http://www.matteidoganpersonal.com/ – персональна сторінка дослідника Матея Догана, там же бібліотека з вибраними статтями
 53. John Stuart Mill, Two Methods of Comparison, selection from his A System of Logic, New York, Harper & Row, Publishers, 1888, pp. 278, 279-283. – Режим доступу  http://poli.haifa.ac.il/~levi/Mill.htm
 54. Linda Hantrais, Steen Mangen. Cross-National Research Methods in the Social Sciences. -Pinter, 1996.
 55. Measuring Attitudes Cross-Nationally. Lessons from the European Social Survey. – London: Sage, 2007. – 272 pp.
 56. Patricia Kennett. A Handbook of Comparative Social Policy. – London: Edward Elgar, 2004. – 422 pp.
 57. Pranee Liamputtong. Doing Cross-Cultural Research. Ethical and Methodological Perspectives. – Australia: Springer, 2008 – 310 pp.
 58. Przeworski, A. and Teune, H. The Logic of Comparative Social Inquiry.- New York: Wiley, 1970.
 59. Ragin, Charles. The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies.- University of California Press, 1987 (Є переклад російською стор.1-18 – Рэгин Ч. Особенности компаративистики)
 60. Sartori G. 1970. Concept Misformation in Comparative Politics. – The American Political Science Review, vol. 64, № 4. (Є переклад рос. – Дж. Сартори. Искажение концептов в сравнительной политологии)
 61. Vijver, Fons J. R van de and Leung, Kwok. Methods and Data Analysis of Comparative Research // Handbook of Cross-Cultural Psychology. Volume 1. Theory and Method. – pp. 257-300.

 

 

 1. Інформаційні ресурси

 

 1. http://www.worldvaluessurvey.org/ – «Вивчення світових цінностей” (World Values Survey)
 2. http://europeanvaluesstudy.eu/ – «Вивчення європейських цінностей” (European Values Survey)
 3. http://europeansocialsurvey.org – «Європейське соціальне дослідження» (European Social Survey)
 4. http://ec.europa.eu/public_opinion/ – «Європейський барометр» (Eurobarometer) –
 5. http://issp.org/ – «Програма міжнародного соціального дослідження» (International Social Survey Programme)
 6. http://sofist.socpol.ru/ – «Система організації фактографічної інформації за соціологічною тематикою»
 7. http://ropercenter.uconn.edu/ – Центр Роупера
 8. http://www.icpsr.umich.edu/ – Міжуніверситетське об’єднання політичних і соціальних досліджень.
 9. http://cessda.org/ – Рада європейських архівів соціальних даних.
 10. http://dawww.essex.ac.uk/ – банк даних соціальних досліджень в університеті Есексу (Велика Британія)
 11. http://kiis.com.ua – Відкритий банк соціальних даних КМІС
 12. http://www.soc.univ.kiev.ua/SCI/UA/ – Архів опитувань громадської думки в Україні
 13. http://dif.org.ua/ua/archiveАрхів опитувань фонду «Демократичні ініціативи»
 14. http://www.isras.ru/Databank.html – Банк соціологічних даних Інституту соціології РАН
 15. http://nesstar.com – онлайновий програмний комплекс для роботи з банками даних.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму