Сучасна світова історіографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
340професор Зашкільняк Л. О.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Сучасна світова історіографія» передбачає формування у студентів-істориків системних знань про розвиток, здобутки і проблеми історичної думки та науки у світі від завершення Другої світової війни до наших днів, їх суспільне значення та використання в конкретних суспільних організмах.. Головна увага приділена трансформаціям європейського історіописання, яке внаслідок цивілізаційного поступу продовжує посідати провідні позиції в осмисленні минулого і поширенні історичних знань.

Результати навчання:
Знати:
• Основні етапи формування історичних теорій і методів вивчення минулого та формування та розвитку історичної науки після Другої світової війни;
• Провідних істориків та теоретиків історії, історичні школи минулого і сучасності;
• Основні етапи формування наукової історії та історичної науки у світі й Україні;
• Складові частини й етапи пізнавальної діяльності історика;
• Особливості застосування наукових методів та отримання науково-історичних знань;
• Місце і роль історичних знань у сучасному суспільстві та їх суспільну значущість.

Вміти:
• Опрацьовувати науково-історичну літературу, виокремлювати пізнавальні засади і методи створення історичних знань, окреслювати їхні суспільні аспекти;
• Застосовувати наукову критику до аналізу поглядів дослідників минулого та сучасного, робити власні узагальнення щодо теоретичного і методичного рівня наукових праць з історії;
• Вміти проводити історіографічний аналіз здобутків світової історичної літератури;
• Кваліфіковано розробити наукову гіпотезу на підставі доступного джерельного матеріалу і позаджерельних знань;
• Фахово проводити самостійне історичне дослідження;
• Використовувати здобуті історичні знання у практичній діяльності.

Опис Сучасна світова історіографія

Рекомендована література

Базова

• Блок М. Апология истории или Ремесло историка. – Москва, 1973.
• Верменич Я. Локальна історія як науковий напрям: традиції й новації. Київ, 2012.
• Верменич Я.В. Історична регіоналістика. Навчальний посібник / відп.ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014.
• Вжосек В. Історія – культура – метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення. Київ, 2012.
• Гірц К. Інтерпретація культур: Вибрані есе. Пер. з англ. Н. Комарова. Київ, 2001.
• Гобсбаум Е. Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку. 1914-1991. – Київ, 2001.
• Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. – Москва, 1993.
• Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ, 2012.
• Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года // Одиссей. Человек в истории. 1991. – Москва, 1991.
• Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіографія ХХ століття. – Львів, 2001.
• Зашкильняк Л.А. Формирование и развитие исторической науки в Польше. Львов, 1986.
• Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів,1999.
• Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Львів, 2007.
• Изучение истории Африки: Проблемы и достижения / Отв. ред. Б.Б.Петровский, Б.М.Туполев. – Москва, 1985.
• Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки / Под ред. И.П.Дементьева и А.И.Патрушева. – Москва,2000.
• Историография новейшей истории Китая (1917-1949). Сб обзоров ИНИОН. – Москва, 1987.
• Историческая наука в КНР / Отв. ред. Р.В.Вяткин. – Москва, 1981.
• Историческая наука в странах Африки: История Африки, исследования и публикации / Отв. ред. А.Б.Давидсон. – Москва, 1979.
• Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. – Москва, 1996.
• Кінан Е. Російські історичні міти. – Київ, 2003.
• Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. – Київ, 2013.
• Количественные методы в советской и американской историографии / Отв. ред. И.Д.Ковальченко, В.А.Тишков. – Москва, 1983.
• Кунина А.Е. США: методологические проблемы историографии, практика исследований. – Москва, 1988.
• Лещенко Н.Ф. «Революция Майдзи» в работах японских историков-марксистов. – Москва, 1984.
• Мерцалова Л.А. Германский фашизм в новейшей историографии ФРГ. – Воронеж, 1990.
• Михайленко В.И. Итальянский фашизм: основные вопросы историографии. – Свердловск, 1987.
• Мотрук С. Нові тенденції у розвитку чеської та словацької історіографії в 90-х роках ХХ ст. // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – Вип. 1-2. – С. 72-81.
• Национальные исторические организации в странах Западной Европы и США / отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1988.
• Нора П. Теперішнє, нація, памʼять. – Київ, 2014, 272 с.
• Оболенская С.В. “История повседневности” в современной историографии ФРГ / С. В. Оболенская // Одиссей: Человек в истории. Личность и общество / отв. ред. А. Я. Гуревич. — М., 1990. — С. 182—198.
• Организация исторической науки в странах западной Европы / Отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1988.
• Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 р..). – Харків, 2003.
• Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та української історії XVII-XX століть. – Київ, 2002.
• Репина Л.П. “Новая историческая наука” и социальная история. – Москва, 1998.
• Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика — Москва, 2011.
• Россия и Япония в исследованиях советских и японских ученых. Сб. статей. – Москва, 1986.
• Рохас К.А.А. Историография в 20 веке. История и историки между 1848 и 2025 годами. Москва, 2008.
• Современная историография стран зарубежного Востока: Критика буржуазного национализма. Сб статей. – Москва, 1977.
• Согрин В.В.,Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография Великобритании. – Москва, 1991.
• Социальная история: проблемы синтеза / Отв. ред. В.В.Согрин. – Москва, 1994.
• Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг школы «Анналов». – Москва, 1993.
• Таран Л.В. Историческая мысль Франции и России 70-е годы ХIХ – 40-е годы ХХ в. – Киев, 1994.
• Урсу Д.П. Историография истории Африки (Учебное пособие для вузов). – Москва, 1990.
• Урсу Д.П. Современная историография Тропической Африки. 1960-1980. – Москва, 1983.
• Февр Л. Бои за историю. – Москва, 1991.
• Яковенко Н. Вступ до історії. – Київ, 2007.
• Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст. Монографія у 2-х частинах. Київ, 2014. Частина 1-2.
• Breіsach A. Historiography. Ancient. Medieval. Modern. – Chicago and London, 1983.
• Evans R.J. In Defense of History. New York and London, 1999.
• Grabski A.F. Dzieje historiografii. Wprowadzenie Rafał Stobiecki. Poznań, 2003.
• Grabski A.F. Zarys historii historiografii polskiej. – Poznań, 2000.
• Historians on History. An Anthology edited and introduced by John Tosh. London, 2000.
• Historiografia krajów Europy Śródkowo-Wschodniej. Polska-Czechosłowacja-Węgry-Rumunia-była Jugosławia-Bułgaria / Red. J.Kłoczowski, P.Kras. – Lublin, 1997.
• Iggers G.G. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Honover and London, 1997.
• Kelley Donald R. Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku. – Warszawa, 2009.
• New Perspectives on Historical Writing / Edited by Peter Burke. – Pennsylvania, 1992.
• What is History Today / Edited by Juliet Gardiner. – Atlantic Highlands, 1992.
• World History by the World’s Historians / P.Spickard, J.V.Spickard, K.M.Cragg. – Boston etc., Mc Graw Hill, 1998.

Допоміжна

• Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики: Французская историческая школа “Анналов” в современной буржуазной историографии. – Москва, 1980.
• Бессмертный Ю.Л. “Анналы”: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня. – Москва, 1991.
• Бессмертный Ю.Л. Как же писать историю? Методологические веяния во французской историографии 1994-1997 гг. // Новая и новейшая история. – 1998. – № 4.
• Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV – XVIII ст. Т. І: Структури повсякденності: можливе і неможливе. – Київ, 1995; Т. 2: Ігри обміну. – Київ, 1997; Т. 3: Час світу. – Київ, 1998.
• Буржуазные революции XVII- ХIХ вв. в современной зарубежной историографии / Под ред. Ю.С.Кукушкина. – Москва, 1986.
• Горобець В. “Нова соціальна історія”: можливі українські перспективи у світлі європейських досягнень і проблем // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – Випуск 1-2.
• Григорьева И.В. Исторические взгляды Антонио Грамши. – Москва, 1978.
• Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. – Москва, 1990.
• Далин В.Н. Историки Франции ХІХ-ХХ вв. – Москва, 1981.
• Драбкин Я.С. Проблемы и легенды в историографии германской революции 1918-1919. – Москва, 1990.
• Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. – Екатеринбург, 2000.
• Левченко Л.Л. Архіви і архівна справа Сполучених штатів Америки: історія та організація. Миколаїв, 2013, 1204 с.
• Мучник В.М. Формирование и эволюция идейно-теоретических воззрений А.Дж.Тойнби. – Томск, 1987.
• Одиссей. Человек в истории. Альманах. – Москва, 1990 – 2003.
• Пак М.Н. Очерки по историографии Кореи (К критике буржуазно-националистических идей южнокорейских историков). – Москва, 1987.
• Патрушев А.И. Неолиберальная историография ФРГ: Формирование, мнтодология, концепции. – Москва, 1981.
• Политическая история на пороге ХХI века / Отв. ред. Л.П.Зверева. – Москва, 1995.
• Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Київ, 1994. Т.1-2.
• Современная зарубежная немарксистская историография. Критический анализ / Отв. ред. В.Л.Мальков. – Москва, 1989.
• Согрин В.В. Критическое направление немарксистской историографии США ХХ в. – Москва, 1987.
• Таран Л.В. Французька історіографія (70-ті роки ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.). – Київ, 1991.
• Тишков В.А. История и историки в США. – Москва, 1985.
• Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХIХ века. Екатеринбург, 2002.
• Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи. Матеріали міжнародної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1-3 липня 2012 р.). Київ, 2014.
• Уманский П.Б. Американская революция ХVIII века в буржуазной историографии США (конец XVIII – 60-е годы ХХ века). – Казань, 1988.
• Хобсбаум Э. Век Революции. Европа 1789-1848. – Ростов-на-Дону, 1999; Его же. Век Капитала 1848-1875. – Ростов-на-Дону, 1999; Его же. Век Империи 1875-1914. – Ростов-на-Дону, 1999.
• Шарифжанов И.И. Современная английская буржуазная историография: проблемы, теории и методы. – Москва, 1984.
• Wrzosek W. Historia – Kultura – Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii. – Wrocław, 1995.

Матеріали

Інтернет-ресурси:

• Львівський національний університет імені Івана Франка (www.lnu.edu.ua/faculty/webhistory/sid/index.html)
• Африкана.ру (Росія) (www.africana.ru/)
• Библиотека Гумер (Росія) (www.gumer.info/)
• Всемирная история (Росія) (//history.xsp.ru/)
• «Гео. Непознанный мир». Елисеевское географическое общество (Росія) (www.geografia.ru/)
• Інститут історії України НАН України (www.history.org.ua/)
• Институт всеобщей истории РАН (Росія) (www.igh.ru/)
• Інтернет-сторінка “Історія” (Росія) (//history.tuad.nsk.ru/)
• Люди (Росія) (www.peoples.ru/)
• Мир истории. Российский электронный журнал (Росія) (www.historia.ru/)
• Міжнародний комітет історичних наук (www.cish.org/)
• Научно-образовательный центр «Новая локальная история» (Росія) (www.newlocalhistory.com/)
• Рефераты по истории (Росія) (www.bestreferat.ru/)
• Российское образование. Система федеральных образовательных порталов (Росія) (www.auditorium.ru/)
• Русский биографический словарь. Сетевая версия (Росія) (www.rulex.ru/)
• Страны мира (Росія) (www.countries.ru/)
• Хронос – всемирная история в Интернете (Росія) (www.hrono.ru/)
• Центр восточных культур (Росія) (www.orient.libfl.ru/)
• Центр исследований по философской антропологии Европейского гуманитарного университета (Беларусь) (www.ehu-international.org/)
• Электронная библиотека (Україна) (www.lib.com.ua/)
• ACLS History E-Books Project (США) (www.historyebooks.org/)
• Hartford Web Publishing (США) (www.hatforf.hwp.com/)
• Instytut Pamięci Narodowej (Польща) (www.ipn.gov.pl/)
• Nauka w Polsce (Польща) (www.naukawpolsce.pap.pl/)
• Redakcja “Historycy.pl” (Польща) (www.historycy.pl/)
• Wydawnictwo naukowe PWN (Польща) (www.pwn.pl/)