Маркетингові дослідження

Тип: На вибір студента

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Марусяк Т. С.Ісс-41c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720Іссм-11с

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» полягає у засвоєнні студентами бакалаврської програми сучасних знань про маркетингові дослідження як розділ прикладної соціології, історію виникнення маркетингу і маркетингових досліджень, суть, напрями, технологію та методи маркетингових досліджень.

Відвідування та активна участь студентів у роботі навчальних занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, презентації власних ідей і точок зору. Протягом семестру група 2 осіб повинна виконати груповий проект маркетингового дослідження. Результати повинні бути представлені у формі мультимедійної презентації на одному з занять.

 

 

Результати навчання:

 

Знати історію виникнення маркетингу і маркетингових досліджень, суть, напрями, технологію та методи маркетингових досліджень, основні положення Міжнародного кодексу з практики маркетингових і соціальних досліджень, фактори, що впливають на поведінку споживачів

 

Зміст понять: маркетинг, маркетингове середовище, маркетингова інформація, ринок, попит, споживачі, конкуренція, маркетингове дослідження, програма маркетингового дослідження.

 

Вміти використовувати методи та технології маркетингових досліджень, розробляти програму маркетингового дослідження.

Рекомендована література

 1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Учебное пособие, руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, учебная программа / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. — М. 2004, — 414 с.
 2. Винославська С.,  Победаш  О.,  Таньківська  Ю.  Маркетингові  дослі-дження// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1998. — №1–2.
 3. Войчак А. В.   Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с.
 4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. — М.: Финпресс, 1998.
 5. Дмитриева Е.  В.  Фокус-группы  в  маркетинге  и  социологии.  —  М., 1998.
 6. Ильясов Ф. Н. Репрезентативность результатов опроса в маркетинговом исследовании / Ф.Н. Ильясов // Социологические исследования. 2011. № 3. С. 112—116.
 7. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю.Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.
 8. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. – 1134 с
 9. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с.
 10. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 960 с.
 11. Парсяк В. Н., Рогов Г. К. Маркетинговые исследования. — К., 1995.
 12. Пешкова Е. П.  Маркетинговый  анализ  в  деятельности  фирмы.  —М., 1997.
 13. Полторак В. Маркетингові дослідження: сутність, методи , технології / В.Полторак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 1.
 14.  Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.
 1. Рогов Г.К., Парсяк В.Н. Теорія та практика маркетингу. Навчальний посібник. Миколаїв: НУК, 2010. – 130 с.
 2. Тєлєтов О.С. Маркетингові дослідження: навчальний посібник – К: Знання України, 2010. – 299 с.
 3. Хэмилтон Дж.  Что  такое  маркетинговое  исследование?  // Социс.  — 1994. — №3, 5, 8, 9.
 4. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. Г. Л. Багиева. — СПб.: Питер, 2007. — 704 с: ил. — (Серия «Классический зарубежный учебник»).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус