Національні рухи в “західних окраїнах” Російської імперії (кінець ХVІІІ– поч. ХХ ст.): взаємодія і конфлікт націоналізмів

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Полещук Т. С.

Опис курсу

          Анотація  навчальної   дисципліни:

 Нормативний курс знайомить студентів із  сучасними теоріями націй та націоналізму, розглядає виникнення та розвиток Російської поліетнічної держави, розкриває політику Центру щодо неросійських етносів “західних окраїн”, простежує взаємодію російського націоналізму з польським, литовським, українським, білоруським та єврейським національними проектами, аналізує передумови і розпад Російської імперії в 1917 р.

           Результати навчання:

          Знати:

  • основні факти й події з історії Росії як поліетнічної імперії, усвідомлювати Росію як євразійську державу, що знаходиться на перехресті цивілізаційних упливів між Заходом і Сходом; основні етапи та зміст державної політики у сфері національних відносин; загальні тенденції й особливості формування націй у складі Російської імперії, зокрема польської, литовської, української, білоруської та єврейської; причини розпаду Росії в 1917 р.

         Вміти:

  • аналізувати передумови виникнення й етапи розвитку Російської поліетнічної імперії; показати вплив багатоетнічного й багатоконфесійного характеру держави на її розвиток; характеризувати політику Центру щодо неросійських народів, особливо в ХІХ – на початку ХХ ст.; аналізувати спільне й відмінне в розвитку національних рухів “західних окраїн” Російської імперії; показати взаємодію різних чинників, зокрема й національного, які зумовили розпад Росії.

опис навчальної дисципліни 2020

 

Рекомендована література

Базова

Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой (1914 – 1917 гг.). – М.: РОССПЭН, 2004.

Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики. Поляки в России и русские в Польше (ХІХ – начало ХХ в.). –  М.: Издательство «Индрик», 1999.

Западные окраины Российской империи / Ред. М. Долбилов, А. Миллер. – М.: НЛО, 2006.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – Львів: Вид-во УКУ, 2005.

Миллер А. Империя Романових и национализм. –М.: НЛО, 2006.

Миллер А. И. Украинский вопрос в Российской империи. – К.: Laurus, 2013.

Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження. – К.: Критика, 2009.

Російський імперіалізм / Упор. Т. Гунчак. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010.

Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь. 1569–1999. –  К.: Дух і Літера, 2012.

Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. – К.: Основи, 2006.

Хоскинг Дж. Россия: народ и империя. – Смоленск: Русич, 2000.

Шпорлюк Р. Імперія та нації. – К.: Либідь, 2000.

Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща. – К.: Дух і Літера,  2013.

 

Допоміжна

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914). – М.: НЛО, 2011.

Гібернау М. Ідентичність націй. – К.: Темпора, 2012.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад. – К.: Критика, 2011.

Земський Ю. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. – Хмельницький, 2011.

Кабузан В.М. Народы России в ХVІІІ веке: Численность и этнический состав. – М.: Наука, 1990.

Кабузан В.М. Народы России в первой половине ХІХ века: Численность и этнический состав. – М.: Наука, 1992.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999.

Кінан Е. Російські історичні міфи. – К.: Критика,  2001.

Когут З. Коріння ідентичності: Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К.: Критика, 2004.

Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К.: Вид-во «Час», 1998.

Плохій С. Козацький міф. Історія та націєтворення в епоху імперій. – К.: Laurus, 2013.

Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. – М.: Новое издательство,  2005.

Солженицын А. Двести лет вместе (1795–1995). – М., 2001. Ч.1; М., 2002. Ч. 2.

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Т.1: Верстюк, В.Ф., Горобець В.М., Толочко О. П. Українські проекти в Російській імперії. – К.: Наукова думка, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму