Оцінка ефективності PR – технологій

Тип: Нормативний

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012Марусяк Т. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами системою теоретичних знань у галузі зв’язків з громадськістю та реклами, одержання практичних вмінь та навиків щодо аналізу PR-кампанії і рекламних повідомлень, визначення їх ефективності. Розробка  власної PR концепції та критеріїв її ефективності.

Програмою передбачені лекційні, семінарські заняття, а також самостійна робота студентів. Кожен студент протягом семестру має виконати два індивідуальні наукові завдання. Підсумковою формою контролю є залік.

 

 

Результати навчання:

 

Знати методологічні і теоретичні основи вивчення зв’язків з громадськістю; функції, завдання реклами і ПР у суспільстві, природу,  характеристики масової комунікації, практичні методи та інструментарій зв’язків з громадськістю, принципи роботи ЗМК, правила розробки PR-кампанії, методи кризових ПР кампаній, критерії ефективності ПР кампаній.

Зміст понять: громадськість, зв’язки з громадськістю, масова комунікація, імідж, реклама, рекламне повідомлення, комерційна і соціальна реклама, маніпуляція, громадська думка, ЗМК, PR-кампанія, корпоративна культура, кризові ПР, ефективність ПР-кампанії.

Вміти аналізувати PR-кампанії, а також форми рекламних повідомлень у різних соціальних сферах робити оцінку її ефективності, створювати концепцію успішної PR-діяльності, проводити практичну роботу в галузі паблік рилейшнз, визначати стратегічні цілі та мету кампанії зв’язків з громадськістю (в залежності від мети кампанії) у різних економічних, виробничих та політичних ситуаціях.

 

Рекомендована література

 1. Алешина И. Корпоративный имидж / И. Алешина // Маркетинг. – 1998.– №1. – С. 50-53.
 2. Алешина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров / И. Алешина. – М.: 1997. – 134 с.
 3. Блэк С. PR: Международная практика / Блєк С. – М.:1997. – 231 с.
 4. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз / Блэк С. – Ростов-на-Дону: 1998.
 5. Борисов Б. Реклама и паблик рилейшнз. Алхимия власти / Борисов Б. – М, 1998. – 66 с.
 6. Заярна О. Як переконати масову аудиторію: психологічні чинники ефективності пропаганди / Заярна О. // Нова політика.–1999.–№1. – С.28-31.
 7. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації : навч. посіб. / Л. Д. Климанська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 164 с
 8. Зернецька О. Роль “поставлених подій” у міжнародній комунікації / Зернецька О. // Людина і політика.– 2000.– №2. – С.62-64.
 9. Королько В. До питання про соціальну роль та етику паблік рилейшнз / Королько В. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.– 2000.– №1. – С.61-76.
 10. Королько В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика / Королько В.Г., Некрасова О. В. – К: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 831 с.
 11. Лапаева В. Общественное мнение и законодательство / Лапаева В.В. // Социс.– 1997.– №9. – С. 16-28.
 12. Михайлова М. Украинские PR проблемы / Михайлова М. // Советник.– 2000.– №2. – С.48-51.
 13. Моисеев В. Паблик рилейшнз. Теория и практика / Моисеев В. – К.: 1999. – 214 с.
 14. Основи реклами і зв’язків із громадськістю: підручник / за заг. ред. В.Ф.Іванова, В.В.Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 431 с.
 15. Почепцов Г. Г. Паблик Рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением . — М. : Центр , 2004. −336 с
 16. Сидорук C. PR: формула доброї репутації / Сидорук C. // Галицькі контракти. –1999.– №6. – С.32-36.
 17. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001. — 104 с.
 18. Теория и практики корпоративних паблик рилейшнз / под ред. И.Е Бельских. – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2005. – 160 с.
 19. Тихомирова Є. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник / Тихомирова Є. Б. – Київ: НМЦВО, 2001 – 560 с.
 20. Тикер Элисон. Паблик рилейшнз: Учебник / Переводчик Сергей Бердышев. – М.: Проспект, 2006. – 336 с.
 21. PR-технологии в коммерческой деятельности: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос.техн. ун-та, 2004.- 104 с.
 22. Шарков Ф.И. Паблик рилейшнз: учебник. – М.: Дашков и К, 2010. – 312 с.
 23. Горкина М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б. «PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR»: Альпина Паблишер; Москва; 2003
 24. Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів. [текст] : навч. посіб. – К. :«Центр учбової літератури», 2013. – 202 с.
 25. Уотсон Т., Нобл П. Методы оценки деятельности PR-подразделения компании: лучшее практическое руководство по планированию, исследованию и оценке связей с общественностью: Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.

 

 

 

Допоміжна

 1. Адаир Д. Эффективная коммуникация. – М.: Эксмо, 2006. – 320 с.
 2. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом “Довгань”, 1995. – 661 с.
 3. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.
 4. Дьякова Е., Трахтенберг А. Массовая коммуникация и проблема конструирования реальности: Анализ основных теоретических подходов. – Екатеринбург, 1999. // http://www.visiology.fatal.ru/texts/mass-communication.htm
 5. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. — 275 с.
 6. Куліш А. Public Relation для громадських (недержавних) організацій: Практичні поради на щодень.-К., 2001. – 140 с.
 7. Масова комунікація // Соціологія: Навч.посіб. / За ред.. С.О. Макєєва. – К.: Т-во «Знання», 2005. – С. 211-249.
 8. Харисс Р. Психология массовых коммуникаций: Секреты воздейсвия, иннформационной безопасности и др. – М., 1999. – 290 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму