Росія в ХІХ – на поч. ХХІ ст.: влада і суспільство

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Полещук Т. С.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, , ,

Опис курсу

Мета курсу – вивчити основні події, напрями і зміст історичного розвитку Росії у ХІХ – на початку ХХІ ст., акцентуючи на внутрішній політиці влади, громадській думці, суспільно-політичних течіях та рухах, революційних зламах, проблемах формування нової російської державності.

    Завдання курсу – охарактеризувати державну політику російської влади у ХІХ – на початку ХХ ст., її вплив на різні суспільно-політичні течії та рухи, соціальні верстви й прошарки; проаналізувати основні етапи історії радянської Росії, взаємини у трикутнику “держава – суспільство – народ”; вивчити зміст і наслідки  державної політики в 1990-х – 2000-х роках, простежити еволюцію російської політичної системи, труднощі формування нової російської ідентичності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні факти, дати й події з історії Росії ХІХ – початку ХХІ ст.;  загальні тенденції розвитку Росії; особливості організації та функціонування центральної влади, суспільно-політичного, соціально-економічного, духовного, культурного розвитку на різних етапах історії, усвідомлювати Росію як євразійську поліетнічну державу, що знаходиться на перехресті цивілізаційних упливів між Заходом і Сходом.

 вміти: аналізувати етапи російської державності; характеризувати роль самодержавної влади як одного з визначальних чинників російської історії; показати вплив багатоетнічного й багатоконфесійного характеру держави на її розвиток;  виявляти вплив зовнішніх факторів, особливо Заходу, на розвиток Росії; критично оцінювати значення як окремих історичних особистостей, так і соціальних груп у подіях, явищах і процесах суспільного життя.

Рекомендована література

Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России: 1917–2009. – 3-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2010.

Вернадский Г. В. Начертание русской истории. – СПб.: Издательство “Лань”, 2000.

Геллер М. История Российской империи: В 3 т. – М.: МИК, 1997. – Т. 1–3.

Журавлев С. В., Соколов А. К., Пихоя Р. Г. История современной России. Десятилетие либеральных реформ: 1991–1999 гг. – М.: Новый хронограф, 2011.

История России. ХХ век: В 2-х т./ Отв. ред. А. Зубов. – М.: АСТ, 2009. – Т. 1–2.

История России. ХІХ век: Учебник для вузов: В 2 ч. / Под ред. В. Г. Тюкавкина. – М.: Владос, 2004. – Ч. 1–2.

История России ХІХ – начала ХХ в.: Учебник для исторических факультетов университетов / Под ред. В.А. Федорова. – М.: Зерцало,1998.

История России с древнейших времен до наших дней: В 2-х т.: Учебник / Под ред. А. Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – Т.1 – 2.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Пер. з нім. – Львів: Вид-во Українського католицького ун-ту,  2005.

Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії. 1917–1991 / Пер. з англ. – К.: Мегатайп, 2000.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVІІІ – начало ХХ в.): В 2 т. –2-е изд., испр. – СПб.: Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2000. – Т. 1–2.

Нариси історії Росії / За заг. редакцією О. О. Чубар’яна / Пер. з рос. – К.: Ніка-Центр, 2007.

Новейшая история России: Учебник / Под ред. А. Н.Сахарова. – М.: Проспект, 2013.

Отечественная история России новейшего времени: 1985–2008 гг.: Учебник / Отв. ред. А. Б. Безбородов.– 2-е изд., перераб и доп.  – М.: РГГУ, 2009.

Полещук Т. Історія Росії ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посіб. – Львів: ПАІС, 2008.

Соколов А. К. Курс советской истории,1917–1940: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Высшая школа, 1999.

Соколов А. К., Тяжельников В. С. Курс советской истории, 1941–1991: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Высшая школа, 1999.

Троицкий Н. А. Россия в ХІХ веке: Курс лекций. – М.: Высшая школа, 1997.

Хоскинг Дж. История Совесткого Союза. 1917–1991 / Пер. с англ. – Смоленск: Русич, 2000.

Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917) / Пер. с англ. – Смоленск: Русич, 2000.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму