Русь в Європі

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Войтович Л. В.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c

Опис курсу

Маючи величезні території і прикордонні зони з оточуючим  світом, Русь підтримувала контакти з різними за рівнем розвитку  країнами та етнічними утвореннями: мисливцями та скотарями Північно-Східної Європи, кочовиками причорноморських степів, землеробським населенням Центральної Європи та Балкан. У курсі розглядається проблема співіснування різних, на перший погляд, етнічних спільнот, характеризується мобільність середньовічних людей, указується на місце, яке відігравала Русь у дипломатичних комбінаціях середньовіччя.

Студент повинен зрозуміти ментальні, культурно-релігійні, економічні та політичні зв’язки Русі з країнами середньовічного Заходу, оволодіти знаннями стосовно найвидатніших русів у тогочасній Європі.

Студент повинен вміти висвітлити роль та місце Русі на політичній, соціально-економічній та культурній мапі середньовічної Європи, використовуючи найновіші публікації та дослідження зарубіжних вчених.

Рекомендована література

Базова

 1. Александрович В., Войтович Л. Король Данило Романович. – Біла Церква, 2013.
 2. Войтовчи Л. «Баварський географ»: спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи ІХ ст. // УІЖ. – 2009. – № 5.
 3. Войтович Л. Галич у політичному житті Європи XI–XIV століть. – Львів, 2015. – 478 с.
 4. Войтович Л. Гольмгард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович // Український історичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (522). – С. 37–55.
 5. Войтович Л. Княжа доба на Русі / Л. Войтович. – Біла Церква, 2006.
 6. Войтович Л. Лев Данилович, князь галицько-волинський. – Львів, 2014.
 7. Войтович В. Угорська політика галицьких князів часів Данила Романовича (1205–1264 рр.) // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України. – Галич, 2013. – С. 3–18.
 8. Войтович Л. Хольмгард-Новгород: загадки истории Руси Х – первой половины ХІ века // Вестник Удмуртского университета. Серия 5. История и философия. – Ижевск, 2015. – Вып. 1. – С. 7–18.
 9. Волощук М. Віце-воєвода Трансільванії Петро, син Миколи, прозваний Руським, з роду Балог // Галичина. – 2013. – Ч. 22–23.
 10. Волощук М. До питання східнослов’янського походження Петра Петуні // УІЖ. – № 3.
 11. Волощук М. “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції. – Івано-Франківськ, 2014.
 12. Волощук М. Руські переселенці в Угорщині XII–XIV ст.: обов’язки та соціальне становище // УІЖ. – Київ, 2012. – № 4.
 13. Гарді Дж. Ким був “der kunic von Râzen” на весіллі герцога Бели, молодшого сина угорського короля Бели ІV і Кунігунди Бранденбурзької, яке відбулося біля міста Pottenburg 1264 року // Княжа доба: історія і культура. – Львів, – Вип. 5.
 14. Головко А. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X – первой трети XIII вв. – Киев, 1988.
 15. Грушевський М. Історія України-Руси. – Київ, 1991–1994. – Т. 1–4.
 16. Джаксон Т. Исландские королевские саги о Восточной Европе. – Москва, 2000.
 17. Диба Ю. Формування території “Руської землі” ІХ–Х ст. у контексті функціонування трансєвропейського торговельного шляху Булгар–Київ–Реґенсбурґ // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. – Луцьк, 2015. – Вип. 55.
 18. Древняя Русь в свете зарубежных источников. – Москва, 2000.
 19. Иванов П. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до конца ХIV века. – Одесса, 1895.
 20. Карпов С. Итальянские морские республики в Южном Причерноморье в XIII–XV вв. – Москва, 1990.
 21. Котляр М. Початки Русі. Довкола 862-го року // УІЖ. – 2012. – № 2.
 22. Кузенков П. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средневековых  письменных источниках // Древнейшие государства Восточной Европы. 2000 г. Проблемы источниковедения. – Москва, 2003.
 23. Лонгинов A. Родственные связи князей с угорским королевским домом. – Вильно, 1893.
 24. Луняк Є. Анна Ярославна: деміфологізація образу // Гуманітарний журнал. – 2010. – № 1-2.
 25. Майоров А. Русь, Византия и Западная Европа. Из истории внешнеполитических и культурных связей ХII–ХIII вв. – Санкт-Петербург, 2011.
 26. Мандзяк В. Ростислав Михайлович – “Dux Galiciae et imperator Bulgarorum” // Княжа Доба: історія і культура. – Львів, 2011. – Вип. 5.
 27. Матузова В., Назарова Е. Крестоносцы и Русь. Конец ХII в. – 1270 г.: Тексты, перевод, комментарий. – Москва,
 28. Мельникова Е. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в представлениях летописцев ХI  – начала ХII вв. // Древнейшие государства. 2005 г. Рюриковичи и российская государственность. – Москва, 2007.
 29. Мусин А. Анна Киевская: между историографией и историей // Княжа доба: історія і культура. – 2014. – Вип. 8.
 30. Мусин А. Князь Владимир Святой и культура Киевской Руси глазами Титмара Мерзебургского // Княжа доба: історія і культура. – 2016. – Вип. 10.
 31. Назаренко А. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических отношений IX–XII веков. – Москва, 2001.
 32. Назаренко А. Еще раз о «Русской марке» (Ruzaramarcha) из грамоты Людовика Немецкого 862/863 года // От Древней Руси к России Нового времени. – Москва, 2003.
 33. Назаренко А. Имя «Русь» и его производные в немецких средневековых актах (IX–XIV вв.): Бавария – Австрия // Древнейшие государства на территории СССР: 1982 год. – Москва, 1984.
 34. Назаренко А. Несостоявшееся посольство папы Евгения III (1145–1153 гг.) на Русь // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2009. – № 3 (37). Назаренко А. О «Русской марке» в средневековой Венгрии // Восточная Европа в древности и средневековье. –Москва, 1978.
 35. Назаренко А. Русско-немецкие связи домонгольского времени (IX – середина XIII в.): Состояние проблемы и перспективы дальнейших исследований // Славяно-германские исследования. – Москва, 2000. – Т. 1–2.
 36. Наливайко Д. Україна очима Заходу. Вид. 2., доп. – Київ, 2008.
 37. Паршин І. Вектори політики князя Юрія-Болеслава Тройденовича до року 1333: між набутим та “успадкованим” // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / [ред. кол. Гаврилюк С. В. (голов. ред.), Стрільчук Л. В. та ін.]. – Луцьк, 2015. – № 5 (306). – С. 4–10.
 38. Паршин І. Галицькі війська у битві при Дюрнкурті 1278 року: факти і здогади // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 45–60.
 39. Паршин І.  Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави  на початку XIV століття? // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 318–325.
 40. Паршин І. Хроніка Іоанна з Вінтертура (Іоанна Вітодуранського) як джерело до історії Галицько-Волинської Русі першої половини XIV ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2014. – Вип. 17–18. – С. 71–78.
 41. Паславський І. Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича // УІЖ. – Київ, 2013. – № 5.
 42. Пашуто В.Внешняя политика Древней Руси. – Москва, 1968.
 43. Толочко А. Очерки начальной руси. – Киев, 2015.
 44. Шушарин В. Древнерусское государство в западно- и восточноевропейских средневековых памятниках // Древнерусское государство и его международное значение. – Москва, 1965.
 45. Adamovyč V. Rus v Českých kronikách 13–14 storočia // Княжа доба: історія і культура. – Львів, – Вип. 7.
 46. Bakala J. Laska či politika? O důvodech cňatku Violy Těšinske a Vaclava III // Dějiny a současnost. Kulturně historicka revue. – Praha, 2007. – R. 29, Č.
 47. BaumgartenN.GénéalogiesetmariagesoccidentauxdesRurikidesRussesduX-eauXIII-е siècle // OrientaliaChristiana. – Roma, 1927. – Т.
 48. Charewiczowa Ł. Handel Lwowa z Mołdawią i Multanami w wiekach średnich // Kwartalnik Historyczny. – – T. 38.
 49. Dąbrowski D. Król Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze. – Kraków, 2016.
 50. Dąbrowski D. Rodowód Romanowiczów książat halicko-wołyńskich. – Poznań; Wrocław, 2002.
 51. Goldfrank D. The Lithuanian Prince-Monk Vojšelk: A Study of Competing Legends // Harvard Ukrainian Studies. – Cambridge, 1987. – Vol. 11, Nr. 1/2.
 52. Mika N. Polityka czeska ksiazia Lwa Daniłowicza. Z dziejów stosunków rusko-czeskich w drugiej połowie XIII wieku // Colloquia Russica. Series 2. – Kraków, 2013. – Vol. 1: Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich (X – połowa XIV w.).
 53. Nagirnyj W. Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198(1199)–1264. – Kraków,
 54. Palacky F. O ruském knižeti Rostislavovi otci králowny české Kunhuty // Časopis Muzea Královsvi Českiego. – Praha, 1842. – T. 16, Nr. 1.
 55. Vojtovyč L. Kralj Danylo Romanovyč // Ukrajinska Galicija. – Zagreb, 2015. – S. 41–88.

 

Допоміжна

 1. Бережков Н. О хронологии русских летописей по XIV век включительно // Исторические записки. – Москва, 1947. – Т. 23.
 2. Войтович Л. О некоторых спорных проблемах изучения Галицко-Волынской Руси времен Романа Мстиславича и Даниила Романовича (заметки о новейшей историографии) // Русин. – Кишинев, – № 1(35). – С. 52–63.
 3. Войтович Л.В. Рюрик и происхождение династии Рюриковичей: новые дополнения к старым спорам // Ладога и Ладожская земля. – Вып. 5. Материалы международной конференции “Город Ладога и Северная Русь в первые века Русской истории” (Старая Ладога, 13 июня 2015 года). – Санкт-Петербург, 2015. – С. 148–183.
 4. Головко О. Останній похід князя Романа Мстиславича у джерелах та історичній думці // УІЖ. – Київ, 2009. – № 4.
 5. Демиденко Г. Ярослав Мудрий – великий князь Русі: науково-популярний нарис. – Харків, 2013.
 6. Дашкевич Я. Данило Романович і єпископ Петро в освітленні караїмського джерела // Українські землі часів короля Данила Галицького: Церква і держава. Статті і матеріали. – Львів, 2005.
 7. Котляр М. Воєнне мистецтво Давньої Русі. – Київ, 2011.
 8. Срока С. Чи існувала руська дружина угорського короля Карла Роберта на початку XIV століття? // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2010. – Вип. 3.
 9. Шахматов А. Разыскания о русских летописях. – Москва, 2001.
 10. Zakrzewski S. Wpływ sprawy ruskiej na państwo Polskie w XIV w. – Zamość, 1922. – 63 s.