Соціальна і політична історія Львова: події, персоналії, інтерпретації

Тип: На вибір студента

Кафедра: давньої історії україни та архівознавства

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Білостоцький С. М.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c, Ісо-21c, Ісо-22c

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: Львів – одне з найдавніших і найкрасивіших міст Європи, яке одним із перших на Русі отримало магдебурзьке право – право на міське самоуправління та власне судочинство. За соціальним становищем населення було чітко структуризоване: міські багатії (патриції), міщани з міським правом (міське поспільство), міська біднота (плебеї). Місто було великим торгівельним та ремісничим центром Центрально-Східної Європи. Тому, до нього був підвищений інтерес правителів держав, Тут оселилися та проживали люди різних культур, релігій, майнового статку, моральних цінностей. Постійний пошук компромісу для співіснування між ними, витворив особливий образ Львова, як в сприйнятті його сучасниками так й інтерпретації дослідниками, літераторами.

           Результати навчання:

знати: джерела до соціальної та політичної історії, наукові інтерпретації цих джерел, принципи побудови органів управління у місті, взаємовідносини з органами державної влади та їх посадовими особами, фактори впливу на соціаліні та політичні процеси в місті, роль та місце королів, знатних міщанських родин в історії Львова, інтерпертацію історичних подій в художніх творах.

вміти: аналізувати, порівнювати, узагалюнювати відомості з історичних джерел Львова, виявляти взаємозв’язки між соціальними та політичними подіями та як вони вплинули на культурний, інфраструктурний розвиток міста, його імідж.Opys_Soc_polit_ist_Lwowa_II_k

 

Рекомендована література

Базова

 1. Історія Львова. Короткий нарис. – Львів: Львівський університет, 1956. – 295 с.
 2. Історія Львова / Під ред. Ю.Сливки, Ф.Стеблія та ін. – К.:Наукова думка, 1984. – 414 с.
 3. Історія Львова. У трьох томах / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.  — Львів : Центр Європи, 2006. – Том 1.
 4. Історія Львова в документах і матеріалах. – Київ: Наукова думка, 1986. 417 с.
 5. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові. — Львів: Каменяр, 1991. — 168  с.
 6. Зіморович Б. «Потрійний Львів. Leopolis Triplex», Переклад з латинської Н.Царьової; Науковий коментар І.Мицька; Відповідальний редактор О.Шишка. — Львів: Центр Європи, 2002. — 224 с. а.
 7. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Д. Зубрицький ; пер. з пол. І. Сварника ; комент. М. Капраля. – Львів : Центр Європи, 2002.
 8. Ілько Лемко, «Львів. Місто кохання» .
 9. Винничук Юрій. Аптекар.
 10. Винничук Юрій Легенди Львова.
 11. Іваничук Роман. Манускрипт з вулиці Руської.
 12. Лотоцький Антін. Княжа Слава [Данило-король, Князь Лев Данилович, Король Юрій, Останні князі].
 13. Лупій Олесь. Падіння давньої столиці.
 14. Опільський Юліан. Золотий лев.
 15. Пушик Степан. Галицька брама.

 

Допоміжна

 1. Александрович В. Епілог львівського середовища малярів вірменського походження: майстри середини ХVІІ – першої третини ХVІІІст. // Україна в минулому. – К.; Львів, 1996. – Вип.8, с. 136–150.
 2. Александрович В. Західноєвропейські малярі на західноукраїнських землях наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІст. // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Іванівни Крушельницької. – Львів, 1998, с. 314-324.
 3. Александрович В. Західноукраїнські малярі ХVІст. Шляхи розвитку професійного середовища. – Львів, 2000. – 310 с. (= Студії з історії українського мистецтва. – Т.3).
 4. Александрович В. Іконостас П’ятницької церкви у Львові // Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996, с.103–144.
 5. Александрович В. Львівські малярі кінця ХVІст. – Львів, 1998. – 198 с. (= Студії з історії українського мистецтва. – Т.2).
 6. Александрович В. Малярі – члени Успенського братства кінця ХVІ – першої половини ХVІІст. // Успенське братство і його роль у національно-культурному відродженні. – Львів, 1996, с. 31-35.
 7. Антонович В. Українські міста // Розвідки про міста і міщанство на Україні Руси в XV-XVIII ст. – Київ-Львів, 1904. – Ч.2. —
 8. Антонович В. Предисловие // Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною коммиссиею для разбора древних актов, учрежденный при киевском, подольском и волынском генерал-губернаторе. – Киев, 1869. – Ч.1. Т.5. – С.1-94.
 9. Білецький С. Боротьба міщан Львова проти засилля шляхти в першій половині ХVІІст. // З історії західноукраїнських земель. – К., 1957. – Вип.І, с. 15-24.
 10. Білецький С. Боротьба підмайстрів з майстрами у Львові в середині ХVІІст. // З історії західноукраїнських земель. – К., 1960. – Вип.5, с. 15-24.
 11. Білецький С. Розвиток ремесла і промислів у Львові в середині ХVІІст. // З історії західноукраїнських земель. – К., 1957. – Вип.2, с. 3-31.
 12. Білостоцький С. Провадження в кримінальних справах у Львівському лавничому суді ХVI-XVIII ст.. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1998. – Вип. 33, с.80-85.
 13. Бойко І. Наукові джерела про правове становище вірменьких громад в Україні (ХІV-XVIIIст.) // Вісник Львівського університету. Львів, 2004. – Серія юридична. Випуск 40. С.90-97.
 14. Владімірський-Буданов М. Німецьке право в Польщі і Литві // Розвідки про міста і міщанство в Україні-Руси в XV-XVIII в. – Львів, 1903. – Ч.1. –462 с.
 15. Вуйцик В. Будівельний рух у Львові другої половини ХVІІІст. // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 2001. – Т.241: Праці Комісії архітектури та містобудування, с. 113–125.
 16. Вуйцик В. Фонтани старого Львова // Його ж. Вибрані праці. – Львів, 2004, с.173–175 (= Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. – Ч.14).
 17. Горбачевский Н. Словарь древняго актоваго языка Северо-Западнаго Края и Царства Польскаго. – Вильна, 1874. – 398с.
 18. Гошко Т. Львівська магдебургія через призму окремих рукописних джерел (XIV-XVIII ст.) // Україна в минулому. – Київ-Львів, 1992. – Вип.2. – С.27-49.
 19. Гошко Т. З історії вивчення проблеми самоврядування міст України в XVI-XVIII ст. // Україна в минулому. – Київ-Львів, 1993. – Вип.4. –
 20. Гошко Т.Дослідження історії міського самоврядування ХІV-XVII ст. польськими істориками Львова (початок ХХ ст.) // Львів:місто-суспільство-культура. – Львів, 1999. – Спеціальний випуск Вісника Львівського університету. – Серія історична. – Т.3. – С.396-408.
 21. Гошко Т. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХІV – початок ХVІІст.) – Львів: Афіша, 2002. – 255 с.
 22. Гошко Т. Магдебурзьке право Львова (XIV-XVIIст.) // Незалежний культоролічний часопис “Ї”. – Львів, 2003. Число 29. – С.81-87.
 23. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1993. – Т.3. – 586с.
 24. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1993. – Т.4. – 544с.,
 25. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1994. – Т.5. – 586с.
 26. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., – Т.6. – 667 с.
 27. Дашкевич Я. Армянское самоуправление во Львове в 60-80-х гг. (Протоколы армянского сонета старійшин как исторический источник) // Вanber Matenadarani / Вестник матенадарана. – Yerevan,1969. — № 9. – С.213-240.
 28. Дзира Я. Татаро-турецькі напади на Україну ХІІІ-ХVІст. за хроніками Бєльських та Стрийковського // Український історико-географічний збірник. – К., 1971. – Вип.1. – С. 83–102.
 29. Демкова М. Цивільне право за вірменським Статутом 1519 р. // Вісник Львівського університету. Львів, 2003. – Серія юридична. Випуск 39. С.48-55.

Матеріали

Інформаційні ресурси:

 1. Інститут ісорії України НАН України, електронна бібліотека, джерело доступу: http://resource.history.org.ua/.
 2. Ізборник. Джерело доступу: http://litopys.org.ua/.
 3. Соціум. Альманах соціальної історії України, джерело доступу: http://resource.history.org.ua.
 4. Альманах, джерело доступу: http://resource.history.org.ua.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму