Соціологічний аналіз громадської думки

Тип: На вибір студента

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Марусяк Т. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Метою навчальної дисципліни «Соціологія громадської думки» є : за допомогою критичного аналізу існуючих теорій сформувати у студентів уявлення про природу, зміст та  принципи функціонування інституту громадської думки в сучасному суспільстві. Визначити основні соціологічні методи вивчення громадської думки та сформувати навики і вміння інтерпретувати дані цих соціологічних досліджень з метою аналізу процесів у сучасному суспільстві. Програмою передбачені лекційні, семінарські заняття, а також самостійна робота студентів. Кожен студент протягом семестру має виконати 2 індивідуальні наукові завдання. Підсумковою формою контролю є іспит.

 

 

Результати навчання:

 

Знати методологічні і теоретичні основи вивчення громадської думки в соціології; основні закономірності  утворення та функціонування, методи і осередки дослідження громадської думки, роль громадської думки в житті людини та суспільства, механізми взаємовпливу громадської думки та інших соціальних інститутів і процесів.

 

Зміст понять: громадська думка, громадськість, масова свідомість, демос копія, об’єкт громадської думки, суб’єкт громадської думки, електоральна громадська думка, маніпулювання громадською думкою.

 

Вміти критично осмислювати існуючі теорії вивчення громадської думки, пояснювати механізми появи, функціонування та зміни громадської думки у сучасному суспільстві, визначати динаміку розвитку суспільних проблем  і процесів шляхом аналізу даних соціологічних досліджень.

 

Рекомендована література

 1. Бекешкіна І.Е. Громадська думка у суспільствах, що трансформуються/ І.Е. Бекешкіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – – № 4. – С.218–222.
 2. Бекешкіна І.Е. Громадська думка як вимір демократизації суспільства // Україна–2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.231–244.
 3. Бурдье П. Общественное мнение не существует (Пер. с франц.) / Бурдье П. Социология политики (Сост., общ. ред. и предисловие Н. Шматко). М.: Socio-Logos, 1993. С. 159-177
 4. Гавра Д.П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимодействия // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т.1, – № 4
 5. Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный институт СПб.: ИСЭП РАН, – 350с.
 6. Ганчев Д. С. Изучение и формирование общественного мнения. – М.: Мысль, 1983. – 208 с.
 7. Головаха Є. Громадська думка, соціологія, влада // Громадська думка: за матеріалами семінару. – К.: Фонд «Демократичні ініціативи», 2004. – С. 16-21.
 8. Городяненко В.Г., Соціологія: Посібник для  студентів  вищих навчальних  закладів.-К.: „ Академія”, 1999.-  378 с.
 9. Горшков М.К. Общественное мнение: История и современность [Текст] / М.К. Горшков. – М.: Политиздат, 1988. – 383 с.
 10. Грушин Б. А. Мнение о мире и мир мнений. [Текст] / Б. А. Грушин. – Москва : Праксис : ВЦИОМ, 2011. – 542 с.
 11. Иванов О. И. Общественное мнение и власть / Иванов О. И. // Социально-политический журнал – 1993. – № 7. – С. 37–41.
 12. Игнатов Н. Г., Матков С. И. Роль СМИ в процессе формирования общественного мнения / Н.Г. Игнатов, С.И. Матков// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 1997. – № 1. – C. 19–27.
 13. Коробейников В.С. Пирамида мнений (Общественное мнение: природа и функции). – М. : Мол. гвардия, 1981. – 222 с.
 14. Короткова Л. Н. Социология общественного мнения: Конспект лекций. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000 г. – 32 с.
 15. Левада Ю. Активы и ресурсы общественного мнения/ Ю.Левада // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.  – 1996. –  №1. – С.10–29.
 16. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон, К. В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с.
 17. Луман Н. Что такое коммуникация? [Электронный ресурс] / Н. Луман // Социологический журнал. – 1995. – № 3. – Режим доступу : http://sj.obliq.ru/article/175.
 18. Мансурова Н. С. – М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996, – 352 c.
 19. Матусевич В. Общественное мнение: критерии идентификации / В. Матусевич // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. – № 2. – С. 5-19.
 20. Матусевич В. Суб’єкт громадської думки: теоретичні та методичні проблеми визначення/ В. Матусевич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №1. – С.21–40.
 21. Нельга. О.В. Соціологія громадської думки [Текст] / О.В. Нельга. – Харків: Вид-во О.В. Шейніної, 2008. – 186 с.
 22. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Э. Ноэль-Нойман / Пер. с нем./Общ. ред. и предисл. Мансурова Н.С. — М.: Прогресс-Академия, Весь Мир, 1996. — 352 с.
 23. Общественное мнение: механизм формирования, функции, проблемы изучения. В кн.: Социология. Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. – М. Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998.
 24. Орбан-Лембрик Л. Особливості формування громадської думки/ Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія. – 2004. – № 2 (4). – C.77-89
 25. Осовський В. Л. Громадська думка: спроби соціологічної інтерпретації / В. Л. Осовський. – К. : Інститут соціології НАНУ,1999. – 299 с.
 26. Оссовський В. Проблема інституціалізації громадської думки/ В.Оссовський // Політологічні читання. — 2006. — № 3. — С.49-70.
 27. Панина Н.В. Технология социологического исследования [Текст] /Н.В.Панина – К.: Институт социологии НАНУ, 1999. – 278 с.
 28. Полторак В.А. Социология общественного мнения: Учеб. пособ. – К., Днепропетровск: Центр «СОЦИОПОЛИС» – Издательство «Арт-Пресс», 2000. – 262 с.
 29. Сатаров Г.А.. Общественное мнение и общественное сознание: реальность и миф/ Г.А. Сатаров // Общественные науки и современность. 2007. – № 4. –  С. 5-23.
 30. Стефанчук У. Зміст поняття «громадська думка»: основні підходи до визначення та розуміння / У.Стефанчук [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www/nbuv.ua./portal/soc_gum/Unir/2007_19/24/pdf. – Заголовок з екрану.
 31. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство / Юрген Габермас / Пер. з нім. А. Онишко; під ред. М. Прихода. – Л. : Літорис, 2000.– 317 с.
 32. Сурмін Ю.П. Теорія громадської думки [Текст] / Сурмін Ю.П. – К.: МАУП, 1999. – 72 с.
 33. Сафаров Р.А. Общественное мнение и государственное управление / Р.А. Сафаров. – М. : Политиздат, 1975, – 302 с.
 34. Скалецкий С.М. Общественное мнение: его место в структуре общественного сознания / С.М. Скалецкий. – Львов: Каменяр, 1989. – 169 с.
 35. Сурмин Ю.П. Меодология и методы социологических исследований : учеб. пособие / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков. – К. : МАУП 2000. – 304 с.
 36. Сурмин Ю.П. Теория общественного мнения / Ю.П. Сурмин. – К.: МАУП, 2000. – 108 с.
 37. Тард Г. Общественное мнение и толпа / Перевод с французского под редакцией П. С. Когана. – Изд-во Т-ва типографии А. И. Мамонтова. – М., 1902 г., Институт психологии РАН, Издательство «КСП+». – 1999. – 414 с.
 38. Тощенко Ж.Т. О парадоксах общественного мнения/ Ж.Т. Тощенко // Социс, 1995 – №11. – С.3-11
 39. Українське суспільства 1992 – 2010. Соціологічний моніторинг / За ред. д.е.н. В.М.Ворони, д.соц.н. М.О.Шульги. – К.: IС НАНУ, 2010. – 636 с.
 40. Уледов А. К. Общественное мнение советского общества. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 391 с.
 41. Халтобин В.О. Общественное мнение как социальная система и антисистема/ В.О. Халтобин // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2001. – 569 с.
 42. Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения. – М.: Центр «Академія», 2002. – 560 с.
 43. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра / Пер. с франц. М., 1997
 44. Федотова Л.Н.  Общественное мнение и журналистика: Учебное пособие. – М.: Издательство Московского университета, 2011. – 376 с.
 45. Федотова Л.Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.
 46. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Академкнига, Добросвет, 2003. – 596 с.,
 47. Якуба Е. Социологический анализ общественного мнения/ Е.Якуба // Современное общество. – 1993. – № 1. – С. 131-138.
 48. Childs Harwood. Public Opinion: Nature, Formation, and Role. – N.J., 1965.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму