Соціологія громад

Тип: Нормативний

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Лапан Т. Д.Ісс-31c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Ісс-31cХміль Я. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Соціологія громад” є розгляд специфіки громад у розвитку сучасного громадянського суспільства в Україні.

Основними завданнями є ознайомлення з теоріями громадянського суспільства; особливостями взаємодії держави та громадського сектору; характеристикою громади як специфічної соціальної спільноти, типів громад, структури громад, принципів функціонування; особливостей застосування соціологічних методів збору та аналізу інформації у дослідженні громад.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: загальна кількість годин для денної форми навчання – 105 год, з яких 32 год. – лекції, 32 год. – семінари, 41 год. – самостійна робота, кількість кредитів – 3.5.

Форма підсумкового контролю – іспит.

Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, перевірка якості виконання самостійних проектних завдань

 Результати навчання:

 • знати: основні поняття з теорії громадянського суспільства; особливості взаємодії держави та громадського сектору; характеристики громади як специфічної соціальної спільноти, її типи, структуру, принципи функціонування; етапи та моделі розвитку громад; способи інтервенції в розвиток громад; особливості застосування соціологічних методів збору та аналізу інформації у дослідженні громад.
 • вміти: користуватись основними принципами, технологіями, методами та засобами cоціологічного дослідження громад; застосовувати на практиці різні моделі та методи дослідження громад, звертаючи особливу увагу на «модель дослідження шляхом участі»; здійснювати інтервенцію в розвиток громад на основі принципів етичного втручання; здійснювати фасилітацію у роботі з громадами; мобілізувати громади до розвитку шляхом участі; писати проекти та пропозиції щодо розвитку громад.

Рекомендована література

Інформаційні ресурси (рекомендовані сайти)

 1. Офіційний сайт Верховної ради України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.
 2. Офіційний сайт Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.auc.org.ua/.
 3. Офіційний сайт Інституту громадянського суспільства – Режим доступу: http://www.csi.org.ua/
 4. Офіційний сайт Міністерства регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minregion.gov.ua.
 5. Реформа децентралізації влади в Україні – Децентралізація влади. [Електронний ресурс] [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// decentralization.gov.ua                                              Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280 / 97-ВР // ВВР України. − 1997. − № 24. − Ст. 170.
 6. Інтернет-Платформою www.razomgo.com

Нормативно-правові документи

 1. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування [Текст] : [збірник] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; заг. ред. Голови Верховної Ради України , акад. НАН України В. М. Литвина ; [упоряд.: В. О. Зайчук (кер. кол.) [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Парламент. вид-во, 2010. – 788 с.
 2. Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах органу місцевого самоврядування: Протокол від 16 листоп. 2009 р. (ратифіковано із заявою Законом № 1664-VII від 02 вересня 2014 р.) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon2. rada. gov. ua/ laws/ show /994_b49
 3. Європейська декларація прав міст. // Прийнята Постійною Конференцією Місцевих і Регіональних Органів Влади Європи (CLRAE) Ради Європи від 18 березня 1992 року. Режим доступу : http:// www.minregionbud.gov.ua/ index.php?id=2119
 4. Європейська стратегія щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні. Режим доступу : http://irgo.org.ua/politika-i-vlast/yevropejska- strategiya-shhodo-innovacij-ta-dobrogo-vryaduvannya-na-miscevomurivni
 5. Європейська хартія міст ІІ. Маніфест нової урбаністики. Режим доступу : http://www.logincee.org/file/15879/library
 6. Європейська хартія місцевого самоврядування: офіційний переклад. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_036 (дата звернення 22.05.2019).
 7. Конституція України. − Х. : Одіссей, 2007. − 48 с.
 8. Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб від 25 грудня 2015 року № 925-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/925-19 – Назва з екрану.
 9. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 – Назва з екрану.
 10. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 р. № 156-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/156-19.
 11. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 5 лют. 2015 року № 156-VIII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19 – Назва з екрану.
 12. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.07.2006 № 1001 // Офіційний вісник Укра­їни. – 2006. – № 30.
 13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (редакція на 01.01.2017 р. підстава 1774-19) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 – Назва з екрану.
 14. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014- %D1%80 – Назва з екрану.
 15. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/333-2014-%D1%80 (дата звернення 05.11.2018).
 16. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Рекомендована література:

 1. Абрамов Л. К. Центр місцевої активності для розвитку громади / Л. К. Абрамов, Т. В. Азарова. – Кіровоград : ІСКМ, 2012. – 144 c. – С. 6.
 2. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. Монографія / В.О. Антоненко, М.О. Баймуратов, О.В. Батанов та ін.; За ред.: В.В. Кравченка, М.О. Баймуратова, О.В. Батанова. – К.: Атака, 2007. – 864 с. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / [авт.-уклад. Г.Райт та ін.; пер. В. Івашко.]. – К.: Основи, 1996. – С. 27.
 3. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 176с.
 4. Безпалько О.В., Авельцева Т.П.. Мацевка Н.І. Технології активізації громади. Метод.посіб./ За ред. О.В. Безпалько. К.: Наук.світ, 2006. 95с.
 5. Безродна В.І. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні в контексті модернізації // Держава і право: Зб. наук. пр. Юр. і по літ. науки. – Вип. 17. – К.: Ін.т держави і права ім. В.М. Корец кого НАН України, 2002. – С. 481–484.
 6. Бекешкіна І. Члени громадських об’єднань як особлива соціальна група / І. Бекешкіна // Укр. суспільство 1992-2008 : соціол. моніторинг. К. : ІС НАНУ, 2008. С. 382–395.
 7. Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник / [Бер­данова О., Вакуленко В.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка де­централізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «София-А». – 2012. – 88 с.
 8. Бориславська О. Місцеве самоврядування як форма децентралізації та гарантія демократичного політичного режиму. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. Випуск 52.
 9. Вакуленко О. В., Комарова Н. М., Романова Н. Ф., Семигіна Т. В. Методичні рекомендації щодо залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах. Доступний з: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4129/Sem
 10. Ваніна Я. А. Активізація участі громадян у місцевому самоврядуванні [Електронний ресурс] / Я. А. Ваніна. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/2/15.pdf.
 11. Варда Я. Острови надій: розробка стратегій локального розвитку / Я. Варда, В. Клосовскі ; пер з пол. М. Желяк. – Київ : Молодь, 2005. – 312 с. – С. 42.
 12. Воловодова О., Касперович О. Про соціокультурну специфіку суб’єктності територіальної громади: організаційний аспект // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 1. – С. 103–119.
 13. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська, Н.М. Комарова – та ін. К. : Академпрес, 1999. 112 с.
 14. Ворона П. В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку представницької влади : монографія / П. В. Ворона. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 341 с.
 15. Гарасимович А. Розвиток національної самосвідомості українців (70.і рр. XIX ст. – 1917 р.): про реконструкцію громадянського суспільства в Україні / Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально- східноєвропейський досвід / За ред. А. Карася. – Л.: Львів. нац. уні.т ім. І. Фран ка, 1999. С. 260–275.
 16. Гончаренко М. В. «Механізми формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізаці», 2017. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/ apdu/2017-2/doc/2/03.pdf
 17. Грицаенко В. Социальный капитал и гражданское общество: Рецензия на статью Fransis Fukuyama. «Social Capital and Civil Society [Электронный ресурс] / В. Грицаенко. – Режим доступа : // http://scd.centro.ru. – С. 85.
 18. Громади України: на шляху відродження : [навчально-методичний посібник] / Відповідальний за випуск К. Гурієнко. – К. : Ай-Бі, 2002. – 279 с. – C. 29–39.
 19. Громадянське суспільство в сучасній Ук раїні: специфіка становлення, тенденції розвитку: Моногр. / С.Ф. Рудич (заг. ред., кер. авт. кол.) та ін.; Ін.т політ. і етно нац. дослідж. НАН України. – К.: Парламент. вид. во, 2006. – 410 с.
 20. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Монографія // [Відпов. ред. – проф. Н.Р. Нижник]. – К.:УАДУ, 1997. – 448с.
 21. Демократизація України: програма малих проектів Посібник з розвитку громад: Практичний порадник для небайдужих / Кол.авт.: Л.О.Єльчева, І.М.Ібрагімова та ін. К.,   458 с.
 22. Децентралізація управління: переваги і ризики в умовах України. URL: http://www.novageografia.com/vogels-139-1.html
 23. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналітична доповідь / Жаліло Я. А., Шевченко О.В., Романова В. В. та ін. Національний інститут стратегічних досліджень. К.: 2019. 115с.
 24. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» – DESPRO. – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с.
 25. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування: результати четвертої хвилі соціологічного дослідження: аналітичний звіт. URL: https://www.kiis.com.ua/ materials/pr/20191103_decentralisation/decentr_ukr
 26. Досвід децентралізації у країнах Європи : зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В. Б. Гройсмана. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 766 с.
 27. Европейская Хартия местного самоуправления и её значение // Полис. – 1998. – № 4. – С. 168–172.
 28. Енциклопедія Українознавства / За ред. проф., д.ра Володимира Ку бійовича. – К.: Вид-во “Молоде життя”. – Т. 2. – Пе ре вид. в Ук ра ї ні. – 1994. – 799 с.
 29. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні. Науково-практичний посібник. / Упоряд. О. В. Бейко, А. К. Гук, В. М. Князєв / За ред. М. О. Пухтинського, В. В. Толкованова. – К.: Крамар, 2003. – 396 с.
 30. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні [Текст] : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; авт.-упоряд.: В. М. Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2010. – 401 с.
 31. Інституційний розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ [Текст] : наук. розробка / І. В. Козюра, А. О. Краснейчук, Ю. Г. Іванченко [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при
 32. Карась А. Соціокультурний текст громадянського суспільства: конструктивність і деструктивність соціальності // Громадянське суспільство як здійснення свободи: центральносхід но єв ро пей ський дос від / За ред. А. Ка ра ся. – Л.: Львів. нац. уні.т ім. І. Фран ка, 1999. С. 39–62.
 33. Короткий огляд реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Доступний з: http://www.csi.org.ua/?p=5879
 34. Котенко Я. Локальна ідентичність як умова розвитку об’єднаних територіальних громад (навчальний модуль) / Ярослав Котенко. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 44 с.
 35. Кравченко Л., Цимбалюк М. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем // Право України. – 2003. – № 10. – С. 17–21.
 36. Куйбіда В.С. Організаційно-правові аспекти місцевого самоврядування в Україні [Текст] : [навч. посіб.] / Куйбіда В. С. ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини «Україна», Вища шк. політ. лідера. – К. : [Ун-т«Україна»], 2011. – 158 с.
 37. Лелеченко А. П., Васильєва О. І., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. / [А. П. Лелеченко, О. І. Васильєва, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – К. : – 2017. – 110 с.
 38. Макарець О. Про метафізику громадянського суспільства // Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально. східноєвропейський досвід / За ред.. А. Карася. – Л.: Львів. нац. уні.т ім. І. Фран ка, 1999. – С. 73–78.
 39. Місцеве самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку : наук. доп. редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. К. : НАДУ, 2014. 128 с.
 40. Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: Колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. Р. М. Плюща. – К.: РІДНА МОВА, 2016. – 744 с.
 41. Місюра В. Місцеве самоврядування як складовий елемент громадянського суспільства. − Вісник НАДУ. – 2005. – № 2. − С. 252. −258.
 42. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL: https:// decentralization.gov.ua/mainmonitoring
 43. Нудельман В., Санжаровський І. Розробка Стратегії розвитку територіальної грома­ди: загальні засади методики / Київ. Центр Ін-ту Схід–Захід. – К.: Вид-во “Дата Банк Україна”, 2002.– 232 с.
 44. Пархоменко В. Громада планує майбутнє: Практичний посібник зі стратегічного пла­нування розвитку міст / В. Пархоменко, В. Прошко // Аспекти самоврядування. – К., 2000. – № 2. – C. 1–20 (вкладка).
 45. Патнам Р. Творення демократії. Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Р. Патнам [та ін.]. К. : Основи, 2001. 302 с.
 46. Планування місцевого сталого розвитку: Посібник з формулювання стратегії місце­вого сталого розвитку. – К.: ПРООН, Муніципальна програма сталого розвитку, 2005. – 67 с.
 47. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні : наук. доп. ; [за ред. О.М. Бородіної, І.В. Прокопи, О.Л. Попової]. – К. : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2015. – 70 с.
 48. Поляруш Б. Громадянське суспільство чи неокорпоративізм в Ук раїні? // За ред. А. Карася. – Л.: Львів. нац. уні.т ім. І. Фран ка, 1999. С. 79–88.
 49. Посібник з розвитку громад: Практичний порадник для небайдужих / Кол.авт.: Л.О.Єльчева, І.М.Ібрагімова та ін. К., 2007. 458 с.
 50. Посібник з розвитку громади: практичний порадник для небайдужих / Кол. авт. : Л. Єльчева, І. Ібрагімова та ін. – 2-ге вид. – К., 2008. – 458 с. – С. 26–28.
 51. Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: Навч. посібник / [за заг. ред. В.А. Рач]. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.
 52. Рада та громада (або як залучати громадян до місцевого самоврядування): посіб. для рацівників органів місцевого самоврядування. − К. : Академпрес, 2003. − 132 с.
 53. Розробка та реалізація Стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний до­свід / [за ред. С. Максименка та ін.]. – К.: Вид-во «Дата Банк Україна», 2002. – 232 с.
 54. Семигіна Т. В., Лиховид Д. О. «Громада» чи «спільнота» (інтерпретації феномену громади сучасними науковцями) Нова парадигма : журнал наукових праць / голов. ред. В. П. Бех ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». Вип. 123. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 6 с.
 55. Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика й політика. – К.: Вид.дім «КМ Академія», 2004.
 56. «Соціальні технології . Частина 2.» (Азарова Т.В., Абрамов Л.К. , – ІСКМ, Кіровоград – 2004, 108ст.)
 57. Ткачук А. Про якірну точку та можливості сільського розвитку / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csi.org.ua/pro-yakirnu-tochku-ta-mozhlyvosti-silskogo-rozvytku/ – Назва з екрану.
 58. Ткачук А. Розумне зростання. Нова парадигма для ОТГ.http://www.csi.org.ua/pro-konferentsiyu-vid-utvorennya-ob-yednanyh-terytorialnyh-gromad-rozumnogo-zrostannya-vrazhennya-iz-zaly/ – Назва з екрану.
 59. Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство (навчальний модуль) / Анатолій Ткачук. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 80 с.
 60. Ткачук А.Ф.Від перспективного плану до стратегії розвитку громади (через призму досвіду об‘єднаних територіальних громад Хмельниччини) К.: ТОВ «Видавництво «ЮСТОН», 2018. 76 с.
 61. Уряд для громадян. Ініціативи щодо поліпшення якості послуг: Укр. пер. – Л. : Львівск. філіал УАДУ, 2000. – 293 с.
 62. Успішна територіальна громада: будуємо разом / Бриль М., Врублевський О., Данчева О.,Сеїтосманов А., Чубаров Е. — Харків : Видавничий будинок Фактор, 2018. — 128 с.
 63. Хуснутдінов О. Соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями як можливість та здатність самоорганізації громадян // Вісник УАДУ. − 2002. −№ 3. – С. 210 – 216.
 64. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. Ю.М. Тодики. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. Справ”Власний дім” в масштабах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://krf.com.ua/section/BBHK/_quot_Власний_д_м_quot_в_масштабах_України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму