Соціологія громадянського суспільства

Тип: На вибір студента

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Лапан Т. Д.Ісс-31c

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Ісс-31cдоцент Лапан Т. Д.

Опис курсу

Громадянське суспільство є одним із важливих ідеалів сучасного соціуму. Це суто аналітична категорія (конструкт/ідеальний тип), яка дозволяє стверджувати про міру розвитку тої чи іншої спільноти, її правову та громадянську свідомість. Громадянське суспільство включає в себе ціннісні уявлення, інституційну складову, особливі горизонтальні відносини у соціальних групах. Саме громадянське суспільство виступає водночас і кінцевою метою, і засобом для побудови якісної демократичної системи.

Багато дослідників приділяли увагу цьому феномену відзначаючи позитиви громадянськості/цивільності для суспільства, особливо для політичних систем, що прагнуть демократії. Громадянське суспільство – поняття, яке з’явилося в рамках лібералізму, і сьогодні сам лібералізм, представницька демократія та громадянське суспільство переосмислюються. Ряд дослідників відзначають неефективність ряду інституцій громадянського суспільства, занепад соціального капіталу (Р.Патнем), можливості для здичавіння громадянських суспільств. Багатоманітність проявів громадянського суспільства дає підстави для появи багатьох теоретичних та емпіричних моделей. У рамках цього курсу пропонується розглянути суть поняття, історію поняття та явища громадянського суспільства, його структуру та функції, емпіричні та теоретичні моделі.

Навчальна дисципліна тісно пов’язана з курсами, «соціологія громад», «соціологія політики», «соціологія організацій», «соціологія управління», «історія політичних вчень», соціальна філософія тощо.

Мета викладання навчальної дисципліни – розкриття сутності соціального феномену громадянського суспільства та його практик. Познайомити студентів з основними позиціями сучасного наукового дискурсу з проблем громадянського суспільства, зробити огляд основних теоретичних моделей громадянського суспільства, визначити його структуру, інституційну та ціннісну складові, а також створити передумови для формування студентами свого власного погляду на проблеми громадянського суспільства, взаємовідносини громадянського суспільства та держави, їхньої ролі у поступі суспільства та розбудові держави, діяльності соціальних інститутів.

Основні завдання вивчення дисципліни:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

 1. сформувати у студентів знання про основні етапи розвитку концепцій громадянського суспільства в світі і в України;
 2. надати базові знання, необхідні для розуміння функціонування громадянського суспільства;
 3. ознайомити з основними теоретичними моделями громадянського суспільства, які представлені в теоріях різних авторів та дослідників, дати уявлення про різні моделі громадянського суспільства;
 4. розкрити специфіку соціологічних підходів вивчення громадянського суспільства та його практик;
 5. виробити навики користуватися категорійно-понятійним апаратом з курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з даної проблематики;
 6. вміти співставляти та порівнювати процеси інституціоналізації громадянського суспільства та громадянських практик у різних країнах;
 7. проводити соціологічні дослідження інститутів і практик громадянського суспільства;
 8. аналізувати сучасну систему громадянського суспільства в Україні, її стан та вектори розвитку;
 9. сформувати критичне мислення, вміння оцінювати сучасну політичну практику, визначати умови та причини встановлення тої чи іншої моделі громадянського суспільства;
 10. навчити студентів самостійно аналізувати тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні та світі.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 1. основні концепції громадянського суспільства,
 2. етапи становлення поняття та явища громадянського суспільства,
 3. аналітичні моделі громадянського суспільства ;
 4. основні цінності громадянського суспільства, підходи до розуміння соціального капіталу, розуміння «громадянської культури»;
 5. механізми функціонування громадянського суспільства: громадське лобіювання, громадські ради, соціальне підприємництво тощо;
 6. викривлення громадянського суспільства та його замінники: патерналістські відносини, клановість;
 7. визначення наступних термінів: громадянське суспільство, суспільний договір, громадянська культура, громадські організації, соціальний конфлікт, соціальний капітал, права людини, національний інтерес, ідеологія, лобіювання, соціальне підприємництво тощо;
 8. моделі громадянського суспільства, давати їм характеристики, порівнювати їх;
 9. структуру громадянського суспільства, механізми його функціонування;
 10. роль та місце прав людини у громадянському суспільстві, значення громадянського суспільства та його інститутів для захисту прав людини;
 11. розвиток взаємодії громадянського суспільства та держави.

вміти

 • проводити соціологічні дослідження з проблем розвитку громадянського суспільства;
 • розрізняти різні види і моделі громадянського суспільства;
 • оцінювати переваги та недоліки громадянського суспільства в Україні.

Рекомендована література

Рекомендована література

 Основна література

 1. Александер Дж. Парадокси громадянського суспільства / Дж. Александер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – – № 1. – С. 27-42.
 2. Колодій А. Ф. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього (формування ідеалу). – Режим доступу: http://political-studies.com/?page_id=2
 3. Матусевич В.  Громадянське   суспільство   в   Україні:   передумови   становлення   / В. Матусевич // Україна-2002: Моніторинг соціальних змін / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Ін-т соціології НАН України, – С. 204-208.
 4. Патнем Р. Д. Творення демократії: Традиції громадянської активності в сучасній Італії / Р. Д. Патнам разом з Р. Леонарді та Р. Й. Нанетті; Пер. з англ. В. Ющенко. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», – 328 с.
 5. Резнік О. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, суб’єкти, способи реалізації / Резнік О. – К. : Ін-т соціології НАН України, – 336 с.
 6. Резнік О. Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення / Олександр Резнік // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – – № 3. – С. 68-79.
 7. Степаненко В. Н. Громадянське суспільство: дискурси і практики. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. – 420 с.
 8. Степаненко В. Громадські організації у патерналістському суспільстві / В. Степаненко // Українське суспільство 1992-2013. Динаміка соціальних змін / За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : Інститут соціології НАН України, 2013а. – С. 120-127.
 9. Степаненко В. Громадянське суспільство та громадські організації: особливості соціального контексту розвитку в Україні / В. Степаненко // Вектори змін українського суспільства / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2014а. – С. 224-254.
 10. Степаненко В. Социологическая концепция гражданского общества в постсоветском контексте / В. Степаненко // Социология: теория, методы, маркетинг, – № 3. – С. 5- 20.
 11. Токвиль А. Демократия в Америке / Токвиль А. – М. : Прогресс, 1992. – 554 с.
 12. Ховард М. М. Слабость гражданського общества в посткоммунистической Европе / Ховард М. М. – М. : Аспект-Пресс, 2009. 190 с.

 

Допоміжна література

 1. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание // Полис. – 1995. – № 3. – С. 48-57.
 2. Боренько Я. Громадянське суспільство і політична влада олігархії / Ярина Боренько

// Незалежний культурологічний часопис, 2001. – № 21. – С.164-173.

 1. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості / Габермас Ю. – Львів : Літопис, 2000а. – 318 с.
 2. Гаджиев К. С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные вехи формирования // Вопросы философии. – 1991. – № 7. – С. 18-23.
 3. Пасісниченко В. Л. Громадянське суспільство: сучасні дебати та їх соціологічні імплікації / Віктор Пасісниченко // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – – Вип. 16. – С. 45-49.
 4. Патнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки / Роберт Патнем // Незалежний культурологічний часопис, 2001. – № 21. – С.30-46.
 5. Розенблюм Н.Л. Громадянські суспільства: лібералізм і моральні впливи плюралізму / Ненсі Л. Розенблюм // Незалежний культурологічний часопис, 2001. –

№ 21. – С. 6-29.

 1. Рябчук М. Дилеми українського Фауста: Громадянське суспільство і “розбудова держави” / Рябчук М. – К.:Критика, 2000. – 271 с.
 2. Степаненко В. Глобальное гражданское общество: концептуализации и посткоммунистические вариации / В. Степаненко // Социология: теория, методы, маркетинг, 2005. – № 2. – С. 156-175.
 3. Степаненко В. Гражданское общество как дискурс и социальный нормативный порядок

/ В. Степаненко // Социология: теория, методы, маркетинг, 2006. – № 2. С. 5-23.

 1. Щурко О. Юрген Габермас про інституціалізацію сфери громадської відкритості / Олена Щурко // Незалежний культурологічний часопис, 2001. – № 21. С. 102-111.
 2. Gellner E. Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals. – London,
 3. Keane J. Civil Societies: Old Images, New Visions. – Cambridge: Polity Press,
 4. Kumar K. Civil Society: An Inquiry into the Usefulness of an Historical Term // British Journal of Sociology. – 1993. – Vol. 44. – № 3. – P. 375-379.
 5. The Future Role of Civil Society. – World Economic Forum, 2013. – Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму