Сучасна українська історіографія

Тип: Нормативний

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1140професор Сухий О. М.

Рекомендована література

Базова

 1. Александрович В. Західноукраїнські малярі ХVІ століття. Шляхи розвитку професійного середовища. – Львів, 2000.
 2. Антонович В. Б. Очерк истории Великого княжества Литовського до смерти великого князя Ольгерда. // Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. К.: Либідь, 1995.
 3. Бойко І. Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – Київ, 1963.
 4. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белорусси в конце XVІ – начале XVІІ вв. Часть І. – Москва, 1996.
 5. Брехуненко В. Козаки на степовому кордоні Європи: Типологія козацьких спільнот ХVІ – першої половини ХVІІ ст. – Київ, 2011.
 6. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. І. – Київ, 1998.
 7. Возняк М. Історія української літератури. У 2-х кн. Кн. 1. – Львів, 1994.
 8. Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000.
 9. Гошко Т. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХІV – початок ХVІІст.) – Львів, 2002.
 10. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Київ, 1992.
 11. Грушевський М. Історія України-Руси. – Київ, 1993. – Т.ІV.
 12. Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. – Львів, 2000.
 13. Дмитриев М. Православие и реформация: реформацтонные движения в восточнословянских землях Речи Посполитой во второй половине XVІ в. – Москва, 1990.
 14. Жуковський А. Петро Могила і питання єдності церков. – Київ, 1997.
 15. Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині ХVII століття. – Львів, 2003.
 16. Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ–ХVІІ ст. – Київ, 1966.
 17. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів, 2002.
 18. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. – Львів, 2002.
 19. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.; Авт.: В. М. Горобець, А. О. Гурбик, В. М. Матях та ін.  – Київ:, 2006.
 20. Історія української культури. Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст. – Київ, 2001.
 21. Історія церкви та релігійної думки на Україні. У 3-х кн. – Київ, 1994.
 22. Капраль М. Національні громади Львова ХVІ – ХVІІІст. (соціально-правові взаємини). – Львів, 2003.
 23. Кісь Я. Промисловість Львова у період феодалізму (ХІІІ – ХІХ ст.). – Львів, 1968.
 24. Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV–XVIII ст.: Кордони воєводств у світлі джерел. – Київ, 1993.
 25. Леп‘явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Київ, 1996.
 26. Леп‘явко С.А. Українське козацтво в міжнародних відносинах 1561-1591 рр. – Чернігів, 1999.
 27. Мицько І. Острозька слово‘яно-греко-латинська академія. – Київ, 1990.
 28. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ–ХVІІІ ст. – Київ, 1998.
 29. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – Київ, 1997.
 30. Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. – Москва, 1959.
 31. Переяславська рада 1654 року: історіографія та дослідження. – Київ, 2003.
 32. Плохій С. Наливайкова віра: козаки та релігія в ранньомодерній Україні — Київ, 2005.
 33. Русина О. Україна під татарами та Литвою. – Київ, 1999.
 34. Сас П. Феодальные города Украины в конце XV – 60–х годах ХVI в. – Киев, 1989.
 35. Селянський рух на Україні 1569–1647 рр.: Збірник документів і матеріалів. – Київ, 1993.
 36. Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах ХVІ – середини ХVІІ століття. – Київ, 1991.
 37. Українська література XVІІ ст. – Київ, 1987.
 38. Українська література XІV – XVІ ст. – Київ, 1998.
 39. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. Вид. 2-е. – Київ, 1981.
 40. Центральна і Східна Європа в ХV–ХVІІІ століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження Професора Дмитра Похилевича. – Львів, 1998.
 41. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. – Киев, 1987.
 42. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану (друга половина ХV – середина ХVІІ ст.). – Київ, 2000.
 43. Щербак В.О. Антифеодальній рух на Україні напередодні Визвольної війни 1648-1654 рр. – Київ, 1989.
 44. Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні. – Київ, 1997.
 45. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Львів, 1990. – Т. 1-2.
 46. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Вид. 4-е. – Київ, 2009.
 47. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIІст. – Київ, 2002.
 48. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. – Київ, 2008.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму