Національний чинник у державотворчих процесах у Центральній та Східній Європі (1919–1939)

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Сирота Р. Б.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Асп-2доцент Сирота Р. Б.

Опис курсу

               Анотація  навчальної   дисципліни:

 Розглядаються націє- і державотворчі процеси у Центральній та Східній Європі упродовж міжвоєнного періоду, особливості і основні моделі їхньої взаємодії в процесі появи та історичного розвитку унітарних (моно- та поліетнічних) і федеративних держав у регіоні.

            Результати навчання:

       знати:

 • сучасні концепції націй і націоналізму;
 • типологію держав, основні етапи державотворення у Європі;
 • геополітичний, соціальний та ідеологічний контексти націє- і державотворчих процесів після Першої світової війни;
 • основні стратегії і підходи до вирішення національного питання в державах Центральної та Східної Європи міжвоєнного часу, причини їхнього успіху чи невдачі.

       вміти:

 • критично оцінювати різноманітні націологічні концепції;
 • аналізувати роль національного чинника у формуванні державних структур і політичних практик у минулому та його вплив на консолідацію суспільства;
 • визначати основи формування національних ідеологій та перспективи їхнього розвитку;
 • практично застосовувати знання з історії націє- і державотворення у професійній і громадській діяльності.

Опис Національний чинник у державотворчих процесах у Центральній та Східній Європі (1919 – 1939)

Рекомендована література

Базова

 1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ,
 2. Брюбейкер Р.  Переобрамлений  націоналізм: статус  нації  та  національне питання у новій Європі. Львів,
 3. Гелнер Е. Нації та націоналізм. Київ,
 4. Говард М. Війна в європейській історії. Київ,
 5. Горовіц Д.А. Міжетнічні конфлікти. Харків,
 6. Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад. Київ,
 7. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. Київ,
 8. Мартин Т.  Імперія  національного  вирівнювання.  Нації  та  націоналізм  у Радянському Союзі (1923–1939 роки). Київ,
 9. Ротшильд Дж. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. Київ,
 10. Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569– Київ, 2012.
 11. Шпорлюк Р. Імперія та нації. Київ,

Допоміжна

 1. Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. Москва,
 2. Австро-Венгрия: интеграционные  процессы  и  национальная  специфика. Москва,
 3. Алексієвець Л. Новітня історія Польщі (1918–1939). К.-Тернопіль,
 4. Болован И., Поп И.-А. (Коорд.) История Румынии. Москва,
 5. Вдовин А.И. Эволюция национальной политики СССР, 1917–1941 // Вестн. Моск. ун-та. Сер. История. 2002. № 3.
 6. Деннингхаус В.   В   тени    «Большого    брата»:   Западные    национальные меньшинства в СССР (1917–1938 гг.). Москва,
 7. Єлавич Б. Історія Балкан. ХХ століття. Київ,
 8. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. Москва,
 9. Кріль М. Історія Словаччини. Львів,
 10. Нагорняк М.М. Національно-державницька концепція Томаша Масарика: монографія. Київ,
 11. Писарев Ю. А. Образование Югославского государства. Москва,
 12. Романенко С.  А.   Югославия:  история  возникновения,  кризис,  распад, образование независимых государств. Москва,
 13. Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы. Москва,
 14. Фісанов В.П.   Програне    суперництво     (США    та    Австро-Угорщина     у Центральній Європі у роки Першої світової війни). Чернівці,
 15. Фрейдзон В. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). Санкт-Петербург,
 16. Чеботарев В.Г.   Национальная    политика    Российской     федерации    1925– 1938 гг. Москва, 200
 17. Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории. В 2 кн. Москва, Кн. 1.
 18. Чорній В. Історія Болгарії. Львів,
 19. Шаститко П.М. Обреченные догмы: Большевизм и национальный вопрос. Москва,
 20. Banac The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. Ithaca, N.Y., London, 1984.
 21. Berend Decades of Crisis: Central and Eastern Europe Before World War II. Berkeley, Calif., Los Angeles, London, 1998.
 22. Bernauer Ethnic Politics, Regime Support and Conflict in Central and Eastern Europe. Basingstoke, New York, 2015.
 23. Deak Forging a Multinational State. State Making in Imperial Austria from the Enlightenment to the First World War. Stanford, Calif., 2015.
 24. Dunn , Fraser T. G. (eds.) Europe and Ethnicity: The First World War and Contemporary Ethnic Conflict. London and New York, 1996.
 25. Hutchinson , Smith A.D. (eds) Nationalism. Oxford, New York, 1994.
 26. Leff National Conflict in Czechoslovakia: The Making and Remaking of a State, 1918–1987. Princeton, N.J., 1988.
 27. Roshwald Ethnic Nationalism and the Fall of Empires. Central Europe, Russia and the Middle East, 1914–1923. London, New York, 2001.
 28. Suny G., Martin T. (eds) A State of Nations. Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin. Oxford, New York, 2001.
 29. Ther The Dark Side of Nation-States. Ethnic Cleansing in Modern Europe. Oxford, New York, 2014.
 30. Wimmer Nation Building: Why Some Countries Come Together While Others Fall Apart. Princeton, N.J., 2018.
 31. Wingfield  (ed.)  Creating  the  Other.  Ethnic  Conflict  and  Nationalism  in Habsburg Central Europe. New York, Oxford, 2003.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. http://history.org.ua/uk – Інститут історії України НАН України
 2. http://ipiend.gov.ua – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
 3. http://uamoderna.com – Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис
 4. http://asen.ac.uk – Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN)
 5. http://nationalities.org – Association for the Study of Nationalities (ASN)
 6. http://ecmi.de – European Centre for Minorities Issues (ECMI)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус