Український фольклор

Тип: Нормативний

Кафедра: етнології

Опис курсу

Головна мета курсу полягає в ознайомленні студентів із об’єктом та пре­дметом дослідження фольклористики, з історією дослідження українського фольклору, специфікою тих чи інших жанрових різновидів усної народної творчості українців. При його викладанні буде зроблено наголос на тому, що фольклористика як наука невід’ємно пов’язана з етнологією. Відповідно, зразки обрядового фольклору потрібно аналізувати комплексно, з урахуванням супровідних етнографічних реалій. Буде простежено розвиток окремих жанрів українського фольклору. Виклад спецсемінару також спрямований на підкреслення національної специфіки усної народної творчості українців, на виявлення у ній загального та унікального у всеслов’янському контексті.

Студенти заохочуватимуться до критичного аналізу запропонованих на обгово­рення статей, присвячених розгляду образної системи та символіки фольклорних текстів. Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, презентації власних ідей та поглядів, постановка проблемних питань і пошук відповідних розв’язань. Найвище будуть поціновуватися не безпосереднє відтворення тексту лекції чи запро­понованої на практичне заняття літератури, а самостійні творчі виступи, оригінальні за характером письмові праці, вміння доказово обстоювати свою позицію.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати історію розвитку фольклористики як науки та загальні відомості про жанри українського фольклору;

вміти критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал, виокремлювати більш і менш вартісні джерела і літературу.

Рекомендована література

Базова

 

 1. Антонович В., Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М.Драгоманова. К., 1874 – 1875.
 2. Бібліографія українського народознавства у 3-х томах / Зібрав і впорядкував Мирослав Мороз. Львів, 1999. Т. 1. Фольклористика. Кн. 1; кн. 2.
 3. Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні: Історико-етнографічне дослідження. К., 1988.
 4. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / Переклад з рос. Ю.Г.Буряка. К., 1993.
 5. Весілля: У 2 кн. К., 1970. Кн. 1; кн. 2.
 6. Веснянки: Укр. нар. пісні / Упоряд. та вступ. ст. Н.С. Шумади. К., 1984.
 7. Виноградова Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. Москва, 1982.
 8. Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Львів, 1992. Кн. 1.
 9. Возняк М. Історія української літератури: У 2 кн. Львів, 1994. Кн. 2.
 10. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. К., 1993.
 11. Гайдай М., Гусєв В., Кабашніков К., Шумада Н., Юзвенко В. Слов’янська фольклористика: Нариси розвитку. Матеріали. К., 1988.
 12. Галайчук В. Жанрова палітра та основні мотиви календарної поезії в експедиційних записах з Полісся 1996 року // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 2003. Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 249-266.
 13. Галайчук О. Образна структура колядок з військовими мотивами // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2003. Львів, 2003. Вип. 31. С. 75-92.
 14. Галицько-руські народні приповідки: У 3‑х т. / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко: 2‑е вид. Львів, 2006. Т. 1.
 15. Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. Львів, 1999.
 16. Гладкий М. Народні замовляння Ганни Войтенко зі села Велика Рача (На межі з радіоактивно забрудненою зоною) // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 2003. Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 37‑48.
 17. Гладкий М. Скотарські замовляння поліщуків // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 1999. Вип. 2: Овруччина. 1995. С. 273‑292.
 18. Гнатюк В. Нарис української міфології. Львів, 2000.
 19. Гнатюк В.М. Деякі уваги над байкою // Вибрані статті про народну творчість. К., 1996. С. 173-196.
 20. Горленко В.П. Кобзари и лирники. К., 1984.
 21. Грицай М.С., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. К., 1983.
 22. Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. К., 1993. Кн. 1.
 23. Гунчик І. З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2003. Львів, 2003. Вип. 31. С. 52-60.
 24. Дей О. Основні відомості з історії української фольклористики // Українська народна творчість. К., 1965.
 25. Дей О.І. Українська народна поезія календарно-обрядового циклу // Українські народні пісні. Календарно-обрядова поезія. К., 1963. С. 3‑34.
 26. Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2003. Львів, 2003. Вип. 31. С. 3-22.
 27. Дитячі пісні та речитативи / Упоряд., авт. вступ. статті Г.В. Довженок, К.М. Луганська. К., 1991.
 28. Думи (Історико-героїчний цикл): Збірник / Упоряд. О. Дея. К., 1982.
 29. Думи / Упор. текстів, вступ. стаття, прим. Г. Нудьги. К., 1969.
 30. Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. К., 1987.
 31. Етнографія України / За ред. проф. С.А. Макарчука. Вид. 2‑ге, перероблене та доповнене. Львів, 2004.
 32. Загадки / Упоряд., вступ. стаття та приміт. І.П. Березовського. К., 1962.
 33. З гір Карпатських: українські народні пісні-балади / Упоряд., підгот. текстів, вступ. стаття, приміт. та словн. С.В. Мишанича. Ужгород, 1981.
 34. Здоровега Н. Нариси весільної обрядовості на Україні. К., 1974.
 35. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. К., 1963.
 36. Календарно-обрядові пісні / Упоряд., передм., приміт. О.Ю. Чебанюк. К., 1987.
 37. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. У 3 кн., 6 т. К., 1994. Кн. 1. Т. 2: Весняний цикл.
 38. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: Нариси й статті. Львів, 2002.
 39. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. К., 1990.
 40. Колядки і щедрівки / Упоряд., вступ. стаття, приміт. М.С. Глушка. К., 1991.
 41. Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року / Упоряд., передм., приміт. О.І. Дея. К., 1965.
 42. Костомаров Н. Слов’янська міфологія. К., 1994.
 43. Круть Ю. З. Хліборобська обрядова поезія слов’ян. К., 1973.
 44. Кулиш П. Записки о Южной Руси: В 2‑х т. К., 1994. Т. 1; Т. 2.
 45. Кулиш П. Сказки и сказочники // Записки о Южной Руси. СПб. 1857. Т. 2. С. 1-103.
 46. Лановик З., Лановик М. Українська народна словесність. Посібник для сту­дентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. Львів, 2000.
 47. Легенди та перекази / Упоряд. і приміт. А.Л. Іоаніді; вступ. стаття О. Дея. К., 1985.
 48. Мойсієнко В. Поліські замовляння // Древляни: Збірник статей і матеріалів з історії Поліського краю. Львів, 1996. С. 121‑165.
 49. Народні оповідання / Упоряд., вступ. ст. та приміт. С.В. Мишанича. К., 1983.
 50. Несен І. Весільний обряд: Традиційна структура // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 2003. Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 297-322.
 51. Новикова М. Коментар // Українські замовляння. К., 1993. С. 199-306.
 52. Новикова М. Прасвіт українських замовлянь // Українські замовляння. К., 1993. С. 7‑29.
 53. Полесские заговоры (в записях 1970‑1990 гг.) / Сост., подготовка текстов и коммент. Т.А. Агапкиной, Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топор­кова. Москва, 2003.
 54. Потебня А.А. Объясненія малорусских и сродных народных пђсень: У 2 т. Варшава, 1887. Т. 1. Веснянки.
 55. Потебня А.А. Объясненія малорусских и сродных народных пђсенъ: В 2 т. Варшава, 1887. Т. 2. Колядки и щедровки.
 56. Пропп В.Я. Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки (Собрание трудов В.Я. Проппа). Комментарии Е.М. Мелетин­ского, А.В. Рафаевой. Москва, 1998.
 57. Свєнціцький І. Похоронні голосіння // Етнографічний збірник. Львів, 1912. Т. 31-32.
 58. Сиваченко М. Сторінки історії української літератури та фольклористики. К., 1990.
 59. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. ХІХ и начало ХХ в. Москва, 1979.
 60. Сосенко К. Різдво-Коляда і Щедрий Вечір: Культурологічна оповідь. К., 1994.
 61. Сумцов М. Українські думи. Львів, 1914.
 62. Українська народна поетична творчість: У 2 т. К., 1958. Т. 1. Дожовтневий період.
 63. Українське народознавство / За заг. ред. С.П.Павлюка, Г.Й.Горинь, Р.Ф.Кирчіва. Львів, 1994.
 64. Українські замовляння / Упоряд. М. Москаленко. К., 1993.
 65. Українські міфи, демонологія, легенди. К., 1992.
 66. Українські народні анекдоти, жарти, дотепи / Упор. П. Гальченко. Вступ стаття О.І. Дея. К., 1967.
 67. Українські народні думи. Том перший корпусу. Тексти 1‑13 і вступ К. Грушевської. К., 1927; Т. 2. К., 1931.
 68. Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (З Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся). К., 1974.
 69. Українські народні пісні в записах Осипа та Федора Бодянських. К., 1978.
 70. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М.Номис / Упоряд., приміт. та вступна стаття М.М.Пазяка. К., 1993.
 71. Франко І. Національний колорит у казках Бодянського // Іван Франко. Зібрання творів у 50‑ти томах. К., 1981. Т. 34. С. 449-456.
 72. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.
 73. Шкарбан А. Матеріали з народної медицини Житомирського Полісся // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 1999. Вип. 2. Овруччина. 1995. С. 211-224.
 74. Шкарбан А. Народна медицина Київського Полісся // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 1997. Вип. 1: Київське Полісся. 1994. С. 204‑216.
 75. Шкарбан А. С. Знахарство на Поліссі (за експедиційними матеріалами) // Полісся: мова, культура, історія: Матеріали Міжнародної конференції. К., 1996. С. 277‑281.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму