Усна історія

Тип: На вибір студента

Кафедра: новітньої історії україни імені михайла грушевського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130доцент Боднар Г. А.Істм-61c

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Потреба пізнати і зрозуміти індивідуальний досвід людини як головної дійової особи історії привела до вивчення минулого в його антропологічному вимірі (з позиції пересічної людини) і становлення сучасної методики усної («живої») історії. «Мовчазний» в історії людський досвід дає змогу не так розкрити прогалини недавнього минулого, доповнити його новими відомостями, як порушити замовчувану проблематику, коригувати усталені та/чи суперечливі погляди, виявляти мозаїку індивідуальних досвідів пережиття, вивчати сам процес осмислення історичних подій і досвіду (студії пам’яті). Продукуючи нові способи вивчення і представлення минулого, усна історія впливає на тематичне поле досліджень, «оживлює» та якісно змінює образ історії, веде до критичного (пере)осмислення. Практикують «терапію спогадами» для травмованих пережитим осіб і людей старшого віку. «Жива історія» – це можливість пізнати минуле «зблизька», через локальні випадки й родинні історії, емоції й переживання, багатоманіття життєвих рішень.

Метою курсу є навчити студентів проводити самостійні дослідження з використанням методу усної історії, здійснювати первинне опрацювання та аналіз інтерв’ю як джерела з урахуванням зарубіжних і вітчизняних усноісторичних практик та сучасних методологічних викликів.

 Результати навчання:

 • знати:

основні зарубіжні та українські дослідження і практики в галузі усної історії, переваги та недоліки усної історії як методу історичних студій; сфери застосування усноісторичних досліджень;

різновиди інтерв’ю: наративне, напівструктуроване, структуроване; індивідуальне і групове; біографічне і проблемне; лейтмотивне і фокусоване;

послідовність етапів проведення поглибленого інтерв’ю; вплив інтерв’ю на його учасників та його учасників на інтерв’ю;

процедури первинного опрацювання та зберігання інтерв’ю;

особливості функціонування пам’яті особи під час індивідуального інтерв’ю;

 • вміти:

організувати і провести самостійне інтерв’ювання, проходячи всі етапи від підготовчого (формулювання характеристик для вибірки, вибір і пошук респондентів, формування програми інтерв’ю, технічне обладнання) до аналізу інтерв’ю;

використовувати на практиці основні технологічні вимоги до розшифрування інтерв’ю; оперувати системою умовних позначень в розшифрованому тексті інтерв’ю і кодуванням інтерв’ю (первинне кодування; відкрите, вісьове та вибіркове кодування);

застосовувати основні методи аналізу інтерв’ю: контентний; наративний; аналіз дискурсу;

презентувати індивідуальні життєписи через публікації, візуальні наративи та враховуючи сучасні методологічні виклики.

Рекомендована література

Основна

 1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Київ, 2012. Вип. 111.
 2. Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. – Харків, 2007.
 3. Грінченко Г.Г. Методичні рекомендації з аналізу наративних інтерв’ю. Для студентів і аспірантів. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна, 2008. – 32 с.
 4. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. – 301 с.
 5. “Комунікативні горизонти усної історії”: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013.
 6. Лоскутова М.В. Устная история: Методические рекомендации по проведению исследования. – СПб.: Европейский Дом, 2002.
 7. Лукина М. Технология интервью: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 191 с.
 8. Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008.
 9. Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 13-14. – Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи / За редакції Володимира Кравченка. – Харків, 2009.
 10. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М., 2003.
 11. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010.
 12. Україна модерна. Випуск 11 / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. Київ-Львів, 2007.
 13. Урсу Д.П. Методологические проблемы устной истории // Источниковедение отечественной истории. 1989. – М.: Наука, 1989. – С. 3 – 32.
 14. Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016.
 15. «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів.: Інститут народознавства НАН України, 2014.
 16. Методические указания по проведению исследований по устной истории / Сост.: канд. ист. наук, доцент А.И. Филюшкин. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004.
 17. Хрестоматия по устной истории. / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб., 2003.
 18. Moyer, Judith. Step-by-Step Guide to Oral History (1993, revised 1999) // Режим доступу: http://dohistory.org/on_your_own/toolkit/
 19. Oral History reader. Edited by Robert Perks and Alister Thompson. – London and New-York: Routledge, 2003.
 20. Truesdell, Barbara. Oral History Techniques: How to Organize and Conduct Oral History Interviews // Indiana University, Center for the Study of History and Memory Режим доступу: http://www.indiana.edu/~cshm/techniques.html.
 21. Yow, Valerie Raleigh. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1994.

Додаткова

 1. Авелін Л. Місія нездійсненна?… Усна історія і блог // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків: Видавництво, 2010. — С. 128-134.
 2. Антипина З.С. Методика oral history в музейной работе [Электронный ресурс] // URL: http://diaghilev.u-education.ru/svedomskiy/p76aa1.html.
 3. Белановский С. А. Глубокое интервью: Учебное пособие. – Москва, 2001.
 4. Берто Д., Малишева М. Культурная модель русских народных масс и вынужденный переход к рынку // Библиографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994. С. 94-147.
 5. Биографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994.
 6. Боднар Г. Львів. Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50–80-ті роки ХХ ст.): монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 340 с.
 7. Боднар Г. Пам’ять про радянське повсякдення: образ дому в свідомості львів’ян (за матеріалами проекту “Львів у ХХстолітті: історія однієї вулиці”) // Історичні та культурологічні студії / Відп. ред. М. Литвин; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крипякевича. – Львів, 2014‒2015. – Вип. 6‒7. С. 255‒303 http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/documents/?newsid=654
 8. Боднар Г. Революція гідності в усних свідченнях львів’ян і жителів Львівської області: події, пережиття, осмислення // Усна історія (не)подоланого минулого: подія – наратив – інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. – Харків, 2016. С. 7–34.
 9. Боднар Г. “Там було добре і тут є непогано жити”: особливості історичної пам’яті українців, переселених із Польщі // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Вип. 2: Депортації 1944–1951. – Львів, 2007. – С. 20–36.
 10. Боровик М., Пастушенко Т. Усна історія: сучасність та перспективи в Україні// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2012. – Вип.  – С. 4–6.
 11. Вансина Я. Устная история и устная традиция / Я. Вансина // Хрестоматия по устной истории. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2003. – С. 66–109.
 12. Венгер А. Периферійні сюжети в тематичних інтерв’ю: на прикладі спогадів мешканців колишнього Сталіндорфського району  // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. С. 57-62.
 13. Венкен М. Включенное наблюдение и/или интервью? Собирание коллективных и/или личных воспоминаний?// У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 64-72.
 14. Вилєгала А. Усна історія «закордоном»: про методологічні проблеми, що виникають у процесі досліджень в іншій країні// «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів, 2014. – С.  42–59.
 15. Гринченко Г. Презентация «голосов»: рассказчик(и) vs исследователь(и) // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 50-56.
 16. Гримич М. Тюнінг, або прості способи підвищення ефективності польових досліджен // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. — С. 74-82.
 17. «Прошу вас мене не забувати»: усні історії українських остарбайтерів / гол. ред. Г. Грінченко; упоряд. І. Ястреб, Т. Пастушенко та ін. — X.: Право, 2009.
 18. Грінченко Г. (Авто)біографічне інтерв’ю в усноісторичних дослідженнях: до питання про теорію наративного аналізу // Схід / Захід. Історико-культурологічний збірник. – Вип. 11–12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків, 2008. – С. 59–76.
 19. ГрінченкоГ. Колективна (соціальна) пам’ять: критика теорії та методу дослідження // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. – Випуск 13-14. – Історична пам’ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи / За редакції Володимира Кравченка. – Харків, 2009. С. 11-24.
 20. ГрінченкоГ. Усна історія: теорія, метод, джерело // Невигадане: Усні історії остарбайтерів / Автор-упоряд., ред., вступ. ст. Г. Г. Грінченко. – Xарків, 2004. – С. 10–32.
 21. Грінченко Г. Текстуальний аналіз усно-історичного свідчення (на прикладі усних інтерв’ю з колишніми «остарбайтерами» Харківської області) // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 6. – Харків; Київ: Критика, 2004. – C. 151-170.
 22. Грінченко Г., Реброва І., Романова І. Усна історія в пострадянських дослідницьких практиках (на прикладі сучасних Білорусії, Росії та України) // Український історичний журнал (Київ). – 2012. – № 4. – С. 172–187.
 23. Доел Р. «Устная история» в историографии современной науки: опыт и проблемы // Вестник истории естествознания и техники. – 2000. – № 4. – С. 60 – 88.
 24. Женская устная история: Гендерные исследовании / Под ред. Э. Шишкаревой: В 2 ч. – Б.: ОФ «Центр изд. развития», 2004-2005.
 25. Иванова Е. О гендерных особенностях памяти // Гендерные исследования (№3, 1999). С. 242-251.
 26. Кісь О. Гендерні аспекти практики усно історичних досліджень: особливості жіночого досвіду, пам’яті і нарації // «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2014. – С. 11-41.
 27. Кісь О. З відстані двадцяти років: роздуми про конференції з усної історії у 1994 і в 2014 роках. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uamoderna.com/event/z-vidstani-20-rokiv.
 28. Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 171-191.
 29. Кісь О. Усна історія в сучасній Україні: здобутки і виклики часу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ua.boell.org/uk/2017/01/16/usna-istoriya-v-suchasniy-ukrayini-zdobutki-i-vikliki-chasu.
 30. Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна модерна. Число 11. Львів-Київ, 2007. – С. 7-21.
 31. Козлова Н. Опыт социологического чтения «человеческих документов», или размышление о значимости методологической рефлекси // Социологические исследования. №9. 2000. С. 22-31.
 32. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: моделі та практики. Київ, 2003.
 33. Куделя-Свйонтек В. Забілені плями. Усна історія визначних історичних подій сьогодні // «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді»: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. / [Упорядники: О.Р.Кісь, Г.Г.Грінченко, Т.Пастушенко]. – Львів, 2014. – С.  60–82.
 34. Лапан Т. Усні історії галичан-остарбайтерів: специфіка примусового досвіду / Т. Лапан // Схід – Захід: Іст.-культ. зб. Вип. 11-12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 198–223.
 35. Лебдушка Л., Волошин Ю. Жива історія – метод усної історії в школі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ustnayaistoriya.info/wp-content/uploads/2015/08/oral-history_brochure_ukraine_book-web_21x21cm-1.pdf.
 36. Лоскутова М. В. Введение // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.5-31.
 37. Лоскутова М.В. Устная история: Методологические рекомендации по проведению исследования. Санкт-Петербург, 2002.
 38. Лотман Ю. М. Устная речь в историко-культурной перспективе /Лотман Ю.М. Избранные статьи. – Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 184-190.
 39. Лукачук О. «Біль і радість, туга й щастя — отак і живемо з дня на день…»: конструювання образу сучасного українського воїна в громадській думці жителів військового містечка (на прикладі Яворова) // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. — С. 146-162.
 40. Лукачук О. Усна історія та гуманітаристика: з досвіду діяльності Української асоціації усної історії// http://oralhistory.com.ua/novini/akadem-zhittya/usna-istoriia-ta-gumanitarystyka.html.
 41. Ляхович М., Мольчинська А. Уснаісторія – методологія досліджень у сучасній польській перспективі та її практика // Народознавчі зошити. № 6 (126), 2015.
 42. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы как исторический источник // Отечественная история. – 1992. – №2. – С. 104-116.
 43. Мемуари та щоденники. Частина 1 / Упорядники А. Бойко, С. Плохій / Передмови: С. Плохій, А. Бойко, В. Чоп, В. Мільчев // Джерела з історії Південної України. Том 5. Книга 1. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2005. – 484 с.
 44. Мемуари та щоденники. Частина 1 / Упорядники: А. Бойко, С. Плохій // Джерела з історії Південної України. Том 5. Книга 2. — Запоріжжя: РА „Тандем – У‖, 2005. — 516 с.
 45. Методика подготовки для использования и публикации фонодокументов: Рекомендации / Главархив СССР. ЦГАЗ СССР. – М., 1985.
 46. Мораес ФеррейраМ. Інституціоналізація та розвиток усної історії: 10 років Міжнародній асоціації усної історії // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 25-41.
 47. Мороз О., Суверина Е. Trauma studies: История, репрезентация, свидетель // НЛО2014, №1(125).
 48. Навчальні матеріали до запису поглиблених інтерв’ю в рамках виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ століття”/ Упорядники Г. Боднар, В. Качмар, О. Лукачук. – Львів, 2017. – 75 с.
 49. Невигадане. Усні історії остарбайтерів/Авт.-упоряд., ред., вступ, ст. Г. Г. Грінченко. — Харків: Видавничий Дім «Райдер», 2004.
 50. Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років. – Київ, 1999.
 51. Память о блокаде. Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества / отв. ред. М. В. Лоскутова. М., 2006.
 52. Пассерини Л.Рабочие Турина и фашизм // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.231-295.
 53. ПастушенкоТ. Дослідження за методом усної історії в Україні: світовий досвід та вітчизняні перспективи // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненський державний гуманітарний університет. Збірник наукових праць. – Рівне, 2010. – Вип. 20.
 54. Пастушенко. Life History та Life Story у біографічному інтерв’ю одного «киянина»: реконструкція смислу життєвого досвіду // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 202-213.
 55. Передача текстів документів і пам’яток: Матеріали науково-методичної наради / Ред. кол.: Німчук В.В., Шандра В.С., Боряк Г.В., Дашкевич Я.Р., Єдлінська У.Я., Сохань П.С., Страшко В.В., Яковенко Н.М. – К., 1990, – 108 с.
 56. Портелли А. Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: история, миф, ритуал, символ // НЗ №40-41 (2-3/2005).
 57. Портелли А. Особенности устной истории // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.32-51
 58. Принс Г. Усна історія // Нові перспективи історіописання / За ред. П. Берка; Пер. з англ. – К.: Ніка-Центр, 2004.
 59. Пушкарева Н. Устная история: гендерный аспект // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 39-49.
 60. Репина Л.П. Образы прошлого в памяти и в истории // Образы прошлого и коллективная идентичность и идентичность в Европе до начала Нового времени. – М., 2003. – С.9 – 18.
 61. Розенталь Г. Реконструкция рассказов о жизни: принципы отбора, которыми руководствуются рассказчики в биографических нарративных интервью // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. СПб: изд-во ЕУСПб, 2003. С.322-355
 62. Розенталь Г. Цілюща дія розповідання історій: до питання про умови розповідання історій у контексті дослідження та терапії // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. С. 42-58.
 63. Семенова В. В. Бабушки: семейные и социальные функции прародительского поколения // Судьбы людей: Россия ХХ век. Биографии семей как объект социологического исследования / Институт социологии РАН. М., 1996. С. 326-354.
 64. Семенова В., Фотеева Е. Судьбы людей. Россия. ХХ век. Биографии семей как объект социологического исследования. Москва: ИС РАН, 1996.
 65. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998.
 66. Сенявская Е.С. 1941-1945: Фронтовое поколение. Историко-психологическое исследование. – М., 1995.
 67. Сенявская Е.С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. – М., 1997.
 68. Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ век: исторический опыт России. – М., 1999.
 69. Скокова Л. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід. Київ, 2004.
 70. Стоянова Г. Заздрити чи співчувати: наративна інтерпретація жіночої долі у соціальній групі морячок // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. — С. 193-202.
 71. Судьбы людей. Россия ХХ век. Биографии семей как объект социологического исследования / Под ред. В. Семеновой, К. Фотеевой. – М.: Ин-т социологии РАН, 1996.
 72. Сурева Н. Правила видання джерел з усної історії (проект). – Запоріжжя, 2005.
 73. Сусак В. Жива історія моєї родини: методологічний посібник для виконання старшокласниками науково-дослідного проекту. Львів, 2000.
 74. Томсон А. Легенда об АНЗАКе: исследуя национальную мифологию и пам’ять в Австралии // Хрестоматия по устной истории / Пер, сост, введение общ. ред. М. В. Лоскутовой. – СПб., 2003. – С. 189–202.
 75. ТомсонА. Чотири зміни парадигм в усній історії // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 7-24.
 76. Тонкин Э. Повести о нашем прошлом. Социальная реконструкция устной истории // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России: материалы из цикла семинаров «Поддержка региональных инноваций в программах и методах преподавания истории». – М.: Ин-т Всеобщей истории РАН, 1999. – С. 159 – 184.
 77. Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. – Москва, 2000.
 78. Урсу Д.П. Методологические проблемы устной истории // Источниковедение отечественной истории: 1989. – М.: 1989. – С.3-32.
 79. Устная история и биография: женский взгляд / Ред.-сост. Е.Ю. Мещеркина. – М.: Невский простор, 2004.
 80. Фукс-Хайнритц В. Биографический метод / Пер. Е. Ю. Мещеркиной // Биографический метод в социологии: история, методология, практика / Под ред. Е. Ю. Мещеркиной, В.В. Семеновой. Москва: Институт социологии РАН, 1994. С. 11-41
 81. Ханенко-Фрізен Н. У пошуках суб’єкта: усна історія в плюральному світі // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод та джерело. Зб. наук. ст. / За ред. Г. Г. Грінченко, Н. Ханенко-Фрізен. — Харків : Видавництво, 2010. — С. 11-24.
 82. Хаттон П. Х. Роль памяти в современной историографии // Хаттон П. Х. История как искусство памяти / Перев. с англ. В. Ю. Быстрова. СПб: «Владимир Даль», 2003. С. 33-90.
 83. Хоффман А. Достоверность и надежность в устной истории // Биографический метод. История, методология, практика / Ред. Е. Мещеркина, В. Семенова. – Москва, 1994. С. 42-49.
 84. Черепанова Р. С. «Маленький человек» в «большой истории»: опыт интерпретации устных биографических рассказов // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 4 (142). История. Вып. 29. С. 148–157.
 85. Шелеп Ю. Архівні та усноісторичні джерела до вивчення партійних працівників Радянської України 1970 – початку 1980-х рр.: інформаційний потенціал і досвід інтерпретації // Усна історія (не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація: Матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8–11 жовтня 2015 р. / [Упоряд. Г. Грінченко]. — Харків, 2016. С. 203-214.
 86. Barański J. Świat rzeczy. Zarys antropologiczny. – Kraków, 2007.
 87. Bukowski A. Wywiad z żebrakiem jako wyzwanie badawcze // Marmuszewski S.; Bukowski А., red. Żebracy w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1995. S. 65-86.
 88. Dant T. Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działanie, styl życia. – Kraków, 2007
 89. Grele R. J. Directions for Oral History in the United States, in: Oral History: an Interdisciplinary Anthology. 2-d ed. Ed. by D. K. Dunaway, W. K. Baum. 1996. 62-84.
 90. Henare A., Holbraad M., Wastell S., Thinking through things. Theorising artefacts ethnographically. – New York, 2007.
 91. Każmerska K. Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analitzczne // Biografia a tożsamość narodowa. Praca zbiorowa pod redakcją M. Czyżewskiego, A. Piotrowskiego, A. Rokuszewskiej-Pawełek. – Łόdź, 1997. – S. 35–44.
 92. Kenny M.G. A Place for Memory: The Interface between Individual and Collective History, in: Comparative Studies in Society and History. 1999. Vol. 41, No. 3. P. 420-437.
 93. Klein K. On the Emergence of Memory in Historical Discourse, in: Representations. 2000. No. 69. Special Issue: Grounds of Remembering. P. 127-150.
 94. Nowak J. Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. – Kraków, 2011
 95. Olick J. K., Robbins J. Social Memory Studies: From “Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices, in: Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24. P. 105-140.
 96. Skultans V.Theorizing Latvian Lives: The Quest for Identity, in: The Journal of the Royal Anthropological Institute. 1997. Vol. 3. No. 4. P. 181-192.
 97. Wylegała. А Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich “ziem odzyskanych”. – Toruń, 2014.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму