Якісні соціологічні дослідження

Тип: Нормативний

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Калиняк О. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148Біла Х. М.
доцент Калиняк О. Т.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів поглибленого розуміння якісної методології і методів соціологічних досліджень, а також на розвиток у них практичних навик із застосування отриманих знань при здійсненні авторських емпіричних соціологічних досліджень. Впродовж навчання студенти будуть залучені до процедури аналітичної роботи з матеріалами якісних досліджень, зокрема, до таких процесів, як кодування, категоризація та концептуалізація текстів, а також до виконання текстуального аналізу (контентного, дискурсивного, наративного аналізів) текстів якісних досліджень. Дисципліна покликана сприяти розвитку пошукових здібностей студентів, їх креативності та можливостей самостійного здобуття знань, а також вміння представити ці знання в аудиторії. В рамках запланованих занять передбачається розвиток творчих і комунікативних здібностей у студентів шляхом застосування інтерактивних методів навчання, зокрема залучення їх до групової роботи, дискусій, рольових ігор тощо.

 

Результати навчання:

знати:

 • основні положення найважливіших соціологічних теорій в рамках якісної парадигми,
 • методологічні особливості якісного соціологічного дослідження,
 • головні методи, які використовуються у якісних соціологічних дослідженнях,
 • специфіку і тонкощі всіх етапів організації та проведення якісного соціологічного дослідження.

вміти:

 • здійснювати кодування, категоризацію та концептуалізацію текстів,
 • робити контентний, дискурсивний та наративний аналізи якісних соціологічних даних,
 • використати отримані якісні соціологічні дані при написанні наукових робіт.

 

Рекомендована література

 1. Бабосов Е.М. Прикладная социология. Минск. 496 с.
 2. Белановский С. Глубокое интервью. М.: Никколо-Медиа.
 3. Белановский С. Метод фокус-групп. М.: Никколо-Медиа.
 4. Горбачик О. Комп’ютерна обробка текстів у якісних та кількісних соціологічних дослідженнях. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 1. С. 124-133.
 5. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 208 с.
 6. Добреньков В. И., Кравченко А.И. Методи социологического исследования: Учебник. М.: ИНФРА-М. 768 с.
 7. Евстигнеева Н.В., Оберемко О.А. Модели анализа нарратива. Человек. Общество. Управление. 2007. №4. С. 95-107.
 8. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 2004. 212 с.
 9. Коваліско Н.В. Методологія соціологічних досліджень. Навчальна програма основного курсу магістерської програми з соціології. Львів: Центр розвитку магістерських програм Львівського національного університету імені Івана Франка. 2003. 52 с.
 10. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. 5-е вид. Київ: Видавничий дім “Професіонал”. 240 с.
 11. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: моделі та практики. Київ: Центр вільної преси, 2003. 200 с.
 12. Кривошеїн В.В. Теоретико-методологічні засади застосування івент-аналізу в діяльності патронатної служби органів державного управління. Аспекти публічного управління. Т. 6. № 3. 2018. С. 12-17.
 13. Ленуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала практической социологии / Пер. с фр. А.Т.Бикбова, Д.В.Баженова, Е.Д.Вознесенской, Г.А.Чередниченко; М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. 410 c. (“Gallicinium”).
 14. Міщенко М. Дослідження впливу інтерв’юера на відповіді респондента: результати методичного експерименту. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2004, № 1. С. 129.
 15. Панина Н. Технология социологического исследования. Курс лекций. К.: Институт социологии НАН Украины. 276 с.
 16. Паніна Н. Избранные труды по социологии: В трех томах. Том I. Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики. Киев: Факт, 2008. 472 с.
 17. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. Київ, 2007. 320 с.
 18. Переверзєв О.С. Сучасні практики використання новітніх не опитувальних методів збору даних у соціології. Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. Т. 196. С. 19-24.
 19. Савченко О. Наративний аналіз як засіб дослідження досвіду на особистісному рівні. East European Journal of Psycholinguistics. 1(2). C. 94-102.
 20. Семенова В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет. 1998. 289 с.
 21. Сикевич З.В. Социологическое исследование. Практическое руководство. Москва.
 22. Степко О.М. Методи аналізу при проведенні комунікативних кампаній. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія економіка, право, політологія, туризм. Т. 1. № 1. 2010. С. 169-173.
 23. Сусак В., Середа В. Якісні методи соціологічних досліджень. Навчальна програма основного курсу магістерської програми з соціології. Львів: Центр розвитку магістерських програм Львівського національного університету імені Івана Франка. 2001. 99 с.
 24. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учедное пособие по курсу “Практикум по экономической социологии”. М.: “Русская панорама”, 2008. 288 с. (Серия “SCIENTIA VINCES”).
 25. Сучасні методики контент-аналізу: навчальний посібник / Батаєва Катерина, Іванов Валерій, Коритнікова Надія, Костенко Наталія, Семотюк Орест, Юзва Людмила; за заг. ред. Костенко Н., Батаєвої К. та Іванова В. К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. 416 с.
 26. Телейко А. Навчальна програма вибіркового курсу магістерської програми з соціології “Моделювання та прогнозування соціальних процесів”. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Центр розвитку магістерських программ.
 27. Технології прикладних соціологічних досліджень. Навчально-методичний посібник. Київ: Інститут соціології НАН України. 2003. 124 с.
 28. Титаренко Н.В., Янько А.О. Метод ФГІ в освітніх моніторингових дослідженнях. Проблеми розвитку соціологічної теорії: модернізація суспільства та соціальні технології. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції. Під ред. Горбачика А.П., Судакова В.І. Київ: Логос, 2018. С. 184-186.
 29. Тихонов О. Програма курсу “Методологія і методи соціологічних досліджень”. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2003. № 3. С. 157-168.
 30. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харків: Гуманітарний центр, 2004. 334 с.
 31. Хоменко Є. Особливості використання наративного аналізу для дослідження взаємодії. Психологія і особистість. 2014. № 1 (5) С. 100-111.
 32. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Львів: Кальварія. 540 с.
 33. Штомпка П. В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии. СОЦИС. 2009. № 8. С. 3-13.
 34. Штомпка П. Визуальная соціологія. Фотография как метод исследования. Москва: Логос, 2007. 168 с.
 35. Штомпка П. Десять тез про статус соціології в нерівному світі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 2012. № 3. С. 8-9.
 36. Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник. За ред. Н. Костенко, Л. Скокової. К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. 400с.
 37. Berg B.L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences. Fifth Edition. Boston: Allyn and Bacon.
 38. Bernard H.R. Social Research Methods. London: SAGE Publications.
 39. Creswell J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches, Second Edition. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму