Боднар Галина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-71

Електронна пошта: halyna.bodnar@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ ст., історія Львова ХХ ст., усна історія, історія повсякденності, урбаністика, історична пам’ять.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Монографія:

Навчально-методичні праці:

 1. Новітня історія України. 1914–2008 рр.: навч. посіб. / К. К. Кондратюк, Г. А. Боднар, В. М. Качмар, В. Є. Голубко. – Київ: Знання, 2011. – 535 с (розділ 5. Україна в другій половині 60-х – першій половині 80-х років; розділ 6. Український опозиційний (дисидентський) рух (1965–1985 рр.); розділ 7. Освіта, наука, культура (друга половина 60-х – перша половина 80-х років); розділ 8. Україна в 1985–1990 рр.).
 2. Історія України. Програма навчального курсу і методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціальностей. – Львів, 2012. – 44 с.
 3. Навчальні матеріали до запису поглиблених інтерв’ю в рамках виконання науково-дослідного завдання з курсу “Історія України другої половини ХХ – початку ХХІ століття”. – Львів, 2017. – 76 c.

Статті:

 1. Фактори історичної пам’яті українців, переселених 1946року з Ярославського повіту (Польща) у село Смереківка Перемишлянського району Львівської області // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали другої наукової краєзнавчої конференції 21 листопада 2002 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 320–331 (співав. В. Сусак).
 2. Адаптація переселенців із Польщі на території України у 40-х роках ХХ століття – ефект кордону// Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie (Materiały z międzynarodowej konferencji “Sztuka sakralna pogranicza”, Lublin 13–15.10.2005 r.). – Lublin, 2005. – S. 14–22.
 3. Міграція сільської молоді на навчання до Львова в 1960–1980-х роках // Мандрівець. – Тернопіль, 2006. – № 3 (62). – С. 25–30.
 4. Трудова міграція мешканців західноукраїнських сіл до Львова в 1950–1980-х рр. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 16 / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет; Редкол.: М. Вегеш, С. Віднянський, Д. Данилюк та ін. – Ужгород: Вид-во УжНУ “Говерла”, 2006. – С. 27–37.
 5. Дозвілля мігрантів із сіл у Львові (60–80-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 2. – С. 59–66.
 6. Житлово-побутове облаштування мігрантів із сіл у Львові (50-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 8. – С. 327–346.
 7. Етносоціальні зміни населення Львова у другій половині 1950–1980рр. // Історія Львова у трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Т. 3. – Львів: Центр Європи, 2007. – С. 360–363 (співав. К. Кондратюк).
 8. “Рустикалізація” Львова: міжнаціональні взаємини мешканців міста в 1950–1980-х рр.// Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Тернопіль: Астон, 2007. – Вип. 19. – С. 495–502.
 9. Міграція сільського населення до Львова в 1950–1980-х роках: причини й мотиви // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць / За редакцією Олени Аркуші і Мар’яна Мудрого. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – Т. 6: Львів–Краків: діалог міст в історичній ретроспективі . – [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2007]. – С. 610–626.
 10. “Там було добре і тут є непогано жити”: особливості історичної пам’яті українців, переселених із Польщі // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Вип. 2: Депортації 1944–1951. – Львів, 2007. – С. 20–36.
 11. Міграція сільського населення до Львова в другій половині 1950-х – 1980-х рр.: статистичний аспект// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 16: Ювілейний збірник на пошану Івана Патера / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, відповідальний редактор Олена Аркуша. – Львів, 2008. – С. 601–614.
 12. “До церкви забороняли ходити лише тим, хто не хотів іти”: релігійне життя мігрантів із західноукраїнських сіл у Львові в 1960–1980-х рр.// Галицька митрополія 1303–1807–2007: Статті і матеріали / Ред. кол.: З. Білик, В. Гаюк, Я. Дашкевич та ін. – Львів, 2008. – С. 42–46.
 13. “Львів завжди був корумпованим містом”: радянські посадовці очима переселенців із сіл (1950–1980-ті роки) // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura: Studia z dziejów Lwowa / Pod redakcją Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – T.VII: Urzędy, urzędnicy, instytucje. – S. 345–370.
 14. “Mała ojczyzna” w świadomości Ukraińców przesiedlonych z Polski po ІІ wojnie światowej// Krakowskie Pismo Kresowe. – Kraków, 20 – Rocznik II (2010). – S. 119–127.
 15. Національні відносини у Львові в 1950–1970-х роках очима мігрантів із сіл// Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – Вип. 45 / За редакцією Олексія Вінниченка. – С. 309–331.
 16. The History of a Street: The Oral History of O. Bohomoltsia Street in Lviv, Ukraine // Conference Paper XVI International Oral History Conference “Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning” July 7–11, 2010, Prague, Czech Republic. – Prague, 2010. – S.14-
 17. “Люди в основному були приїжджі, […]не було місцевого населення”: мешканці вулиці О. Богомольця у Львові другої половини ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 46 / За редакцією Руслана Сіромського. – С. 171-197.
 18. Адаптація селянина в місті: мігранти із західноукраїнських сіл у Львові в 1960–1980-х роках// Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць / За редакцією Олени Аркуші й Мар’яна Мудрого. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Том 8. – Частина 1: Влада і суспільство. – [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. – С. 293-316.
 19. Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х – 60-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2012. – Вип. 111. – С. 15-
 20. Особливості історичної пам’яті мешканців Львова про повсякденне життя в другій половині ХХ століття (на матеріалах усної історії) // “Комунікативні горизонти усної історії”: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 110-123 
 21. Нові жителі старої дільниці Львова: Кастелівка в другій половині ХХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2013. – Т.CCLXV: Праці Історично-філософської секції. – С. 517–547.
 22. Житло як тягар і привілей: до питання про способи радянізації Львова у другій половині 1940-х років // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura: Studia z dziejów miasta / Pod redakcją Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – T.IX: Zycie codzienne miasta. – S. 413–443.
 23. Депортовані в 1944-1946 рр. українці з Лемківщини і Надсяння в західноукраїнському суспільстві: жіночий досвід (на матеріалах міжнародного проекту “Красне – вузлова станція переселень”) // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczesność, kultura materialna i duchowna / Pod redakcją Bohdana Halczaka, Stefana Dudry, Romana Drozda i in. – Słupsk–Zielona Góra–Svidnik, 2015. – T.V. – S. 93–105.
 24. Між історією та пам’яттю:(не)конструювання образу Михайла Грушевського в сучасних друкованих медіа України. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 291–338
 25. Пам’ять про радянське повсякдення: образ дому у свідомості львів’ян (за матеріалами проекту «Львів у ХХ столітті: історія однієї вулиці») Історичні та культурологічні студії / [відп. ред. М. Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’я кевича. – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7. – С.255-306
 26. Розкіш і злидні повоєнного Львова, або реалії житлово побутового повсякдення в омріяномумісті // Україна модерна. 2015. 28 лютого.
 27. Через творчість та на барикадах. Митці в протестних акціях осені 2013 ‒ зими 2014 років: особливості сприйняття і само презентації. Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018‒2019. Вип. 19‒20. С. 273–307

Біографія

shapeimage_2

Народилася 1982 р. у м. Перемишляни Львівської області. У 1999 р. закінчила середню школу № 2 м. Перемишляни, у 2004 р. – історичний факультет та в 2007 р. – аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію “Міграція сільського населення до Львова в 50–80-х рр. ХХ ст.” (науковий керівник – проф. К. К. Кондратюк).

З 2007 р. – асистент, з 2011 р. по даний час – доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Координатор і учасник міжнародних та українських дослідницьких проектів:

Наукові проекти відзначені Американською Радою Наукових Товариств, Канадським Інститутом Українських Студій, Центром міської історії Центрально-Східної Європи та ін.

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ-ХХ ст. етносоціальний аспект-2008

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2009

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2010

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2011

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ – ХХ ст.-2013

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ–ХХ ст.-2014

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2015

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2016

Нагороди

Наукові проекти відзначені Американською Радою Наукових Товариств, Канадським Інститутом Українських Студій, Центром міської історії Центрально-Східної Європи та ін.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!