Глушко Михайло Степанович

Посада: професор кафедри етнології

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-40

Електронна пошта: mykhaylo.hlushko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Походження, джерела та етапи розвитку різних об’єктів традиційної матеріальної і духовної культури українського етносу, слов’ян загалом, українська усна народна творчість, історія української етнологічної науки. Останніх півтори десятка років працює на стику різних гуманітарних наук – археології, історії, етнології, фольклористики, лінгвістики.

Курси

Публікації

Автор більше 250 наукових праць.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

 1. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XIX-поч. XX ст. Київ, 1993
 2. Лісозаготівлі // Гуцульщина : історико-етнографічне дослідження. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 119-125.
 3. Средства связи и транспорт // Украинские Карпаты: Культура. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 54-61.
 4. Колядки і щедрівки / Упоряд. М. С. Глушко, О. А.  Чабаненко, вст. стаття М. С. Глушка. – Львів : ХОСЕН, 1990. – 40 с.
 5. Колядки і щедрівки / Упоряд., вст. стаття, примітки М. С. Глушка, вcт. стаття Р. Ф. Кирчіва. – К. : Музична Україна, 1991. – 239 с.
 6. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XIX – поч. XX ст. – К. : Наук. думка, 1993. – 226 с.
 7. Етнографія бойківського лісосплаву // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 1992. – Т. CCXXIII: Праці секції етнографії та фольклористики. – С. 155-171.
 8. Засоби пересування // Поділля : історико-етнографічне дослідження. – К. : ВНКЦ “Доля”, 1994. – С. 313-322.
 9. Науковий доробок Зоряни Болтарович (до 60-річчя з дня народження) // Народознавчі зошити. – 1995. – № 1. – С. 13–16.
 10. Релікти водного транспорту поліщуків Київщини // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1995. – Т. CCXXX: Праці Секції етнографії та фольклористики. – С. 190-199.
 11. Колиска слов’янства у постатомній резервації: До десятої річниці аварії на Чорнобильській АЕС // Універсум. – 1996. – № 3–4. – С. 44-47.
 12. “Норовистому коневі і майдан тісний” (З дискусійних проблем про об’єкти деяких східнослов’янських зворотів) // Народознавчі зошити. – 1997. – № 1. – С. 57-62.
 13. Традиційний сухопутний транспорт // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів : ІН НАН України, 1997. – Вип. 1: Київське Полісся, 1994. – С. 25-52.
 14. Від Уборті до Дніпра (Заключний етап комплексного історико-етнографічного дослідження Центрального Полісся) // Народознавчі зошити. – 1997. – № 6. – С. 368-384.
 15. Лісорубство і транспортування деревини на Лемківщині // Науковий збірник Музею українсько-руської культури у Свиднику. – Пряшів, 1998. – Т. 21. – С. 216-226.
 16. Системи запрягу коня у транспортні засоби українського селянства XVI–XX ст.: Проблеми походження // Народознавчі зошити. – 1998. – № 4. – С. 359-373.
 17. “На нашій ниві колосся, як у шолудивого волосся”. (Ремікси “культурного релятивізму” чи космополітизм “кабінетної етнології”) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1998. – Вип. 3. – С. 326-344. (в співавторстві з Ю. Гошком).
 18. Засоби зв’язку і транспорту // Лемківщина : історико-етнографічне дослідження: В 2-х т. – Львів : ІН НАН України, 1999. – Т. 1: Матеріальна культура. – С. 193-217.
 19. “Для України жить!” (До 70-річчя з дня народження Григорія Дем’яна) // Народознавчі зошити. – 1999. – № 3. – С. 273-290.
 20. Бовкун як етнокультурний феномен українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 501-516.
 21. Рибальські снасті та способи їх застосування // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: ІН НАН України, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 19-32.
 22. Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців: Реконструкція первісного образу та історичного змісту // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2000. – Вип. 35-36. – С. 399-425.
 23. Листування Романа Кирчіва і Григорія Дем’яна / вст. стаття, упоряд., наук. прим. М. Глушка // Народознавчі зошити. – 2000. – № 3. – С. 414-447.
 24. Ніна Заглада. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року / Публ., підг. тексту, прим., “Остання експедиція Ніни Заглади. Замість післямови” М. Глушка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2001. – Т. CCXLII: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 443-505.
 25. “Коня дехто жаліє, яким оре хто-небудь”: нове прочитання літописного факту // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Ч. 1: Статті та повідомлення. – С. 513-524.
 26. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.
 27. Оглобля: слово і реалія // Діалектологічні студії. – Львів: Вид-во Ін-ту українозн. ім. І. Крип’якевича, 2003. – [Т.] 2: Мова і культура. – С. 103-111.
 28. Походження “полазника” як звичаю зимової календарної обрядовості українців (нова концепція) // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 83-89.
 29. Традиційне рибальство // Полісся України : матеріали історико-етнографічного. – Львів: ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 17-36.
 30. Упряж тяглових тварин в Україні доби енеоліту та бронзи: сучасні наукові інтерпретації з погляду етнолога // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 501-522.
 31. Голодомор 1932–1933 років на теренах київського Полісся (свідчення очевидців) // Відлуння голодомору-ґеноциду 1932–1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – Львів, 2005. – С. 163-173.
 32. Походження та джерела слов’янської “колодки” як звичаю весняної календарної обрядовості // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 433-455.
 33. Типологія санного транспорту у сучасній етнологічній науці (На матеріалах дослідження транспортних засобів східних і західних слов’ян) // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 115-132.
 34. Методика реконструкції об’єктів культури населення України доісторичного періоду (досвід етнологів) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 193-210.
 35. Постчорнобильське експедиційне етнографічне дослідження Середнього Полісся (наукові здобутки, прогалини, завдання) // Народознавчі зошити. – 2006. – № 3–4. – С. 321–327.
 36. Гужовий полозний транспорт населення України доби енеоліту: реконструкція ходової частини і кузова // Вісник Інституту археології. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 55-73.
 37. Методика польового етнографічного дослідження: навч. посіб. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 288 с.
 38. Етнографічне районування української Галичини (За матеріалами наукових досліджень XIX – початку XXI ст.) // Галичина: Етнічна історія: тематич. зб. ст. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 46-80.
 39. Михайло Грушевський – ініціатор та організатор етнографічних досліджень в НТШ // Народознавчі зошити. – 2008. – № 1–2. – С. 14-20.
 40. Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С. 12-23.
 41. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України: локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 15–33.
 42. Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи розвитку // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 217-257.
 43. Тетяна Пархоменко. Календарні звичаї та обряди Рівненщини. Рівне: Видавець Олег Зень, 2008. 199 с., іл., ноти // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 465–471.
 44. Артефакт воза з Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів : Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 358-365.
 45. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 179-214.
 46. Шляхи сполучення і традиційний транспорт Старосамбірщини // Народознавчі зошити. – 2009. – № 5–6. – С. 634–648.
 47. Роман Кирчів – невтомний член НТШ в Україні // Народознавчі зошити. – 2010. – № 1–2. – С. 29–37.
 48. Народознавчі дисципліни у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка: дефініції і предметний засяг // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 335-363.
 49. Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX – 30-ті роки XX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 413-436.
 50. Хто ж записав “Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської ґубернії”? // Народознавчі зошити. – 2011. – № 1. – С. 28-42.
 51. Пам’ять про Василя Доманицького незгасна // Народознавчі зошити. – 2011. – № 2. – С. 365–367.
 52. Корнелій Кутельмах – дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків // Народознавчі зошити. – 2011. – № 6. – 1051–1055. (співавтор: Ігор Гілевич)
 53. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) // Народознавчі зошити. – 2012. – № 1. – С. 3–18.
 54. Невідомий Андрій Веретельник // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 119–126.
 55. Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові // Вісник Львівського університету: Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 6–16.
 56. Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України? // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 48. – С. 299–318.
 57. Дослідження традиційного будівництва у Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX – початок XXI ст.) // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 191–199.
 58. З глибин народного досвіду. Ігнатенко І. Народна медицина Середнього Полісся: традиції і сучасність (на польових етнографічних матеріалах) / Ірина Ігнатенко. — Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. — 334 с.: іл. // Народознавчі зошити. – 2013. – № 4. – С. 765–766.
 59. Наукові зв’язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету. – С. 73–109.
 60. Праця етнолога з інформатором у сучасних умовах: ключові аспекти // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень : У 5 т. / [за наук. ред. М. Гримич; упоряд. О. Брайченко, М. Гримич, С. Жовтий]. – Київ : Дуліби, 2014. – Т. 1 : Вступ до спеціальності. – С. 119–126.
 61. Допоміжні господарські заняття населення Старосамбірщини // Народознавчі зошити. – 2014. – № 2. – С. 229–235.
 62. Історія народної культури українців : навч. посібник. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 414 с.
 63. Нове слово про історію, культуру і побут українців Одещини. Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав’я (друга половина XIX – перша половина XX ст.) / В.Г. Кушнір. – Одеса : КП ОМД, 2012. — 191 с. : іл. // Народознавчі зошити. – 2015. – № 1. – С. 268–271.
 64. “Етнографічна” тематика українських мовознавців на шпальтах збірника “Діалектологічні студії” // Народознавчі зошити. – 2015. – № 2. – С. 306–320.
 65. Цінне дослідження. Пономар Л.Г. Народний одяг Правобережного Полісся середини XIX – середини XX століть (Історико-етнографічний атлас. Словник) / Л.Г. Пономар. — Київ : Бизнесполиграф, 2014. – 267 с. : іл. // Народознавчі зошити. – 2015. – № 4. – С. 992–995.
 66. Іван Раковський – дослідник антропологічних рис Тараса Шевченка // Народознавчі зошити. – 2015. – № 5. – С. 999–1003.
 67. Листування Василя Доманицького з Іваном Кревецьким // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 257–265.
 68. Важлива історіографічна праця. Конта Р.М. Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.): історіографія. Монографія / Р.М. Конта. – Київ : VADEX, 2014. – 454 с. // Народознавчі зошити. – 2016. – № 1. – С. 236–240.
 69. Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння // Народознавчі зошити. – 2016. – № 6. – С. 1320–1330.
 70. Традиційний санний транспорт волинян // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 61–72.
 71. Історіографія народознавчого дослідження Надсяння // Народознавчі зошити. – 2017. – № 2. – С. 368–379.
 72. Коляда – від Різдва до Водохреща.
 73. “Дід” – традиційний хліборобський атрибут різдвяно-новорічних свят українців Надсяння // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 6. – С. 31–41.
 74. Колективний інформатор: переваги та недоліки інтерв’ю народознавця // Міфологія і фольклор. – 2016. – № 3–4. – С. 5–16.
 75. Маловідоме дослідження Марка Грушевського // Народознавчі зошити. – 2017. – № 3. – С. 531–540.
 76. Надсяння: локалізація і межі етнографічного району України // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 3. – С. 7–15.
 77. “Гуцульщина” Володимира Шухевича – відображення стану української етнографії наприкінці XIX – на початку XX ст. // Шухевич В. Гуцульщина: в 5 ч. / ПередмА. А. Карпенко; післям. М. С. Глушко; упоряд. О. О. Савчук – (Репринтне видання 1899–1908 рр.). – Харків: Видавець О. Савчук, 2018. – С. 1205–1216.
 78. Історія народної культури українців: навч. посібник. – Вид. 2-ге, доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 416 с.; іл.
 79. Edward Pietraszek – niezapomniany uczestnik ukraińskiej ekspedycji naukowej na Polesie i nie tylko… // W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka / Red. nauk. M. Trojan. – Wrocław, 2017. – S. 247–252.
 80. Українсько-польські етнокультурні зв’язки і проблеми визначення пограниччя у XX ст. (на матеріалах Надсяння) // Одеські етнографічні читання: українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Збірка наукових праць / [відп. ред. В. Г. Кушнір]. – Одеса; Тульча (Румунія), 2018. – С. 98–107.
 81. Проблеми історико-етнографічного районування України: сучасний стан і наукові перспективи // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 3. – С. 9–21.
 82. З історії малої прози Марка Грушевського // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали VI науково-практичної конференції 9–10 листопада 2017 р. – Черкаси: Вертикаль, 2017. – С. 157–160.
 83. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби). – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2017. 591 с. (співавтор: Хомчак Л.)
 84. Народознавець Архип Данилюк у публікаціях сучасників // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості. Збірник доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. 18–19 квітня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 229–240.
 85. Problems and prospects of development of ethnotourism in the Ukrainian Carpathians // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. – Маріуполь, 2018. – Вип. 22–23. – С. 9–16. (співавтор: Надія Войтович)
 86. Роман Радович, Народна архітектура Старосамбірщини XIX – першої половини XX ст. (житлово-господарський комплекс). (Київ: видавець Олег Філюк, 2015). 351 с., іл. [рец.] // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. праць. – Львів, 2018–2019. – Вип. 19–20. – С. 557–566.
 87. Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису “Этнографическое обозрение” (1889–1916) // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 45–58.
 88. Володимир Гнатюк – біля джерел формування українознавства // Народознавчі зошити. – 2018. – № 6. – С. 1366–1375.
 89. Підсумкова праця про традиційне будівництво українців Словаччини: Мирослав Сополига. Народна архітектура українців Словаччини. – Свидник, 2016. – 351 с., іл. [рец.] // Народознавчі зошити. – 2018. – № 6. – С. 1645–1649.
 90. Неоревізіонізм в українському народознавстві. Марко Грушевський, Зенон Кузеля. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Репр. вид. 1906 р. К.: Інтелектуальна книга, 2017. Ч. 1. VIII + VI + 220 с. (Сер.: Етнологія для дорослих); Репр. вид. 1907 р. К.: Інтелектуальна книга, 2017. Ч. 2. [28] + XXIII + 144 с. (Сер.: Етнологія для дорослих) [рец.] // Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: ІУ НАН України, 2018. – С. 347–356.
 91. Традиційне житло населення історико-етнографічної Волині (за архівними джерелами кінця XIX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста / За ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського – С. 830–860. (співавтор: Микола Крикун)
 92. “Материяли до українсько-руської етнольоґії” – історичне видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку друку) // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 3. – С. 5–24.
 93. Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1898–1940): персональний склад, функції // Дрогобицький краєзнавчий зб. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – Вип. XXI. – С. 317–368.
 94. Традиційне житло запорізьких козаків – давній архаїзм народного будівництва // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції “Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України” (до 360-річчя битви під Конотопом). Львів, Руда – 30 червня 2019 року. – Львів, 2019. – С. 157–160.
 95. Транспорт // Енциклопедія історії України. – К.: Наук. думка, 2018. – Т. “Україна – українці”. – Кн. 1. – С. 205–217.

Література про вченого

 1. Дем’ян Г. Чарівний світ захоплень // Комуністичне слово (Баранівка). – 1981. – 7 листопада.
 2. Сербин Д. Етнограф і фольклорист М. Глушко // Радянська Верховина (м. Сколе). – 1988. – 23 липня.
 3. Дем’ян Г. Михайло Глушко // Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. – Львів : Каменяр, 1991. – С. 254-260.
 4. Макарчук С. Кафедра етнології // Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000). Ювілейна книга / Упоряд. О. Вінниченко, О. Целуйко; відп. за вип. Р. Шуст. – Львів, 2000. – С. 53-58.
 5. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 6. Дем’ян Г. Грабовець (Історико-народознавче дослідження). – Львів, 2007. – 383 с.
 7. Тарнавський Р. Глушко Михайло Степанович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 351–352.
 8. Тарнавський Р. Глушко Михайло Степанович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. І : А–К. – C. 351–352.
 9. Ляска В., Пуківський Ю. [Рец.:] Михайло Глушко. Історія народної культури українців : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл. // Археологічні дослідження Львівського університету. 2015. Вип. 19. С. 233–240.
 10. Галайчук В. [Рец. на:] Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби). – Львів, 2017 (Серія “Діалектологічна скриня”; Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч. 47) // Вісник НТШ. – 2018. – Ч. 59. – С. 104–106

Біографія

shapeimage_2 (22)

Народився 5 листопада 1955 р. у с. Грабовець Сколівського району Львівської області в селянській родині. Навчався у початковій школі у рідному селі (1963-1967 рр.), Славській десятирічці (1967-1973 рр.), на історичному факультеті Ужгородського державного університету (1973-1978 рр.), який закінчив з відзнакою та рекомендацією в аспірантуру. У 1978-1982 рр. – вчитель історії Дубрівської десятирічки Баранівського району Житомирської області, у 1982-1984 рр. – керівник початкової військової підготовки Новороздільської СШ № 1 Миколаївського району Львівської області.

З квітня 1984 р. – молодший науковий співробітник, у 1990-1992 рр. – науковий співробітник, у 1992-1994 рр. – заступник директора з наукової роботи, у 1994-1997 та 1999-2003 рр. – старший науковий співробітник, у 1997-1999 рр. – завідувач відділом карпатознавства Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (з 1992 р. – Інститут народознавства НАН України).

З 1998 – доцент кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка (до 2003 р. за сумісництвом), з квітня 2005 р. – професор цієї ж кафедри. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Сухопутні засоби транспорту українців Карпат другої половини XIX – початку XX ст. (Особливості і розвиток)” (керівник – проф. Ю. Гошко), у 2004 р. – докторську дисертацію на тему “Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема)” (наук. консультант – проф. Р. Ф. Кирчів). Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій (всі зі спеціальності “етнологія”)

Організатор, керівник та учасник близько сорока історико-етнографічних експедицій, під час яких було досліджено Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину, Надсяння, Опілля, Покуття, Поділля, Волинь, Середню Наддніпрянщину, Полісся та інші етнографічні райони України. Організатор і керівник комплексних історико-етнографічних, фольклористичних та мистецтвознавчих експедицій у радіоактивно забруднених районах Середньо Полісся (1994-1997, 2004 рр.).

Зібрав майже півтора тисячі українських народних пісень, десятки казок, легенд, переказів і народних оповідань, сотні прислів’їв і приказок тощо, які і досі не опубліковані. У 2004-2005 рр. прочитав курс лекцій “Етнографія України” в Інституті етнології та культурної антропології Варшавського університету (Польща). У 1990-1992 рр. – секретар, у 1992-2008 рр. – голова Етнографічної комісії, з 1996 р. – член Президії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні. У 2005 р. обраний дійсним членом НТШ. Член редколегії часопису “Міфологія і фольклор”, щорічників “Вісник Львівського університету. Серія історична”, “Вісник Інституту археології”, “Народна творчість та етнологія”, “Наукові зошити історичного факультету”, “Кайндлівські читання”, серійного видання “Записки Наукового товариства імені Шевченка”. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей “фольклористика” та “етнологія”. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.05 – “етнологія”.

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка в Україні (2005).
Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2004).
Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2015).
Подяка та пам’ятний значок Львівської обласної державної адміністрації (2018).

Методичні матеріали

Глушко М. Історія народної культури українців: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 414 с. (кольорові ілюстрації)
Глушко М. Історія народної культури українців: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 414 с.
Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження: Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 288 с.
Глушко М.С. “Методика польового етнографічного дослідження”. Теми для дистанційного вивчення упродовж карантину 12.03–24.04.2020
Глушко М.С. “Історія народної культури українців: карпатська традиція”. Теми для дистанційного вивчення упродовж карантину (12.03– 24.04.2020)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!