Глушко Михайло Степанович

Посада: професор кафедри етнології

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-40

Електронна пошта: mykhaylo.hlushko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Походження, джерела та етапи розвитку різних об’єктів традиційної матеріальної і духовної культури українського етносу, слов’ян загалом, українська усна народна творчість, історія української етнологічної науки кінця XIX – початку XXI ст. Останніх два десятки років працює на стику різних гуманітарних наук – археології, історії, етнології, фольклористики, лінгвістики.

Курси

Публікації

СПИСОК

основних праць доктора історичних наук, професора

ГЛУШКА Михайла Степановича

Авторські монографії:

 1. Глушко М. С. Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини XIX – поч. XX ст. / АН України, Ін-т народозн. [відп. ред. Ю. Г. Гошко]. – Київ: Наукова думка, 1993. – 226 с. + вкл іл.
 2. Глушко М. Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема) / МОН України, ЛНУ ім. Івана Франка; [відп. ред. Р. Кирчів, М. Худаш]. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с., іл., рез. англ.
 3. ГлушкоМ., ХомчакЛ. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби) / НАН України. Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича; НТШ в Україні [відп. ред. Н. Хобзей]. – Львів, 2017. – 591 с., іл. (Серія “Діалектологічна скриня”; Українознавча наукова бібліотека НТШ. – Ч. 47).
 4. Глушко М. Народознавчі студії в Науковому товаристві імені Шевченка (1895–2020): Статті та матеріали / НТШ в Україні. – Львів, 2022. – 662 с. – (Серія: Українознавча наукова бібліотека НТШ. – Ч. 52).
 5. Глушко М. Філарет Колесса і Наукове товариство імені Шевченка у Львові / МОН України, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 224 с. + вкл. іл.

Колективні монографії:

 1. Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження / АН УРСР, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, Львів. відділення [відп. ред. Ю. Г. Гошко]. – Київ: Наук. думка, 1987. – 471 с.
 2. Украинские Карпаты: Культура / АН УССР, ИМФЭ им. М. Ф. Рыльского, Львов. отделение [отв. ред. Ю. Г. Гошко]. – Киев: Наук. думка, 1989. – 199 с.
 3. Соціалістичні перетворення в культурі та побуті західних областей України (1939–1989) / АН УРСР, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, Львів. відділення [відп. ред. Ю. Г. Гошко]. – Київ: Наук. думка, 1989. – 263 с.
 4. Поділля: Історико-етнографічне дослідження / АН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського [відп. ред. А. П. Пономарьов]. – Київ: ВНКЦ “Доля”, 1994. – 499 с.
 5. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження / НАН України, Ін-т народозн. [відп. ред. С. Павлюк, М. Глушко]. – Львів: ІН НАН України, 1997. – Вип. 1: Київське Полісся, 1994. – 356c.
 6. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження: У 2 т. / НАН України, Ін-т народозн. [відп. ред. Ю. Гошко]. – Львів: ІН НАН України, 1999. – Т. 1: Матеріальна культура. –360 с.
 7. Історія Гуцульщини / Гуцульський Дослід. Ін-т в Чікаго, США; Гуцульський Дослід. Ін-т, відділення на Гуцульщині та ін. [гол. ред. М. Домашевський]. – Львів: Логос, 1999. – Т. IV. –
 8. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження / НАН України, Ін-т народозн. [відп. ред. С. Павлюк, М. Глушко].– Львів: ІН НАН України, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. –373 с.
 9. Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження / НАН України, Ін-т народозн. [наук. ред. С. Павлюк, Р. Омеляшко]. – Львів: ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – 338 с.
 10. Відлуння голодомору-ґеноциду 1932–1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні / НТШ в Україні [ред. Р. Кирчів, О. Романів]. – Львів, 2005. –199 с.
 11. Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат / НАН України, Ін-т народозн. [гол. ред. С. Павлюк]. – Львів: ІН НАН України, 2006. – Т. 2: Етнологія та мистецтвознавство. – 815 с.
 12. Шухевич В. Гуцульщина: в 5 ч. / Передм А. А. Карпенко; післям. М. С. Глушко; упоряд. О. О. Савчук – (Репринтне видання 1899–1908 рр.). – Харків: Видавець О. Савчук, 2018. – 2017
 13. Етнографічні групи українців Карпат. Бойки / НАН України, Ін-т народозн. [за ред. С. П. Павлюка]. – Харків: Фоліо, 2020. – 576 с.
 14. Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси: монографія / МОН України, ЛНУ ім. Івана Франка [відп. ред. Р. Сілецький]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 692 с.

Авторські навчальні посібники:

 1. Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження: Навч. посібник / МОН України, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 286 с. +вкл. іл.
 2. Глушко М. Історія народної культури українців: навч. посібник / МОН України, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с. + вкл. іл.
 3. Глушко М. Історія народної культури українців: навч. посібник. – Вид. 2-ге, доп. / МОН України, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 416 с. + вкл. іл.

Колективні навчальні посібники

 1. Хрестоматія з народознавства: Посібник для вчителів, студентів та учнів старших класів / Міністерство освіти України [уклад. М. М. Немиро]. – Рівне: Держ. ред.-вид. підпр., 1993.
 2. Українське народознавство: Навч. посібник / [за заг. ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Горинь, Р. Ф. Кирчіва]. – Львів: Фенікс, 1994. – 607 с.
 3. Українознавство: Посібник / [відп. ред. В. П. Сойко; уклад. В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач]. – Київ: Зодіак-ЕКО, 1994. – 399 с.
 4. Українське народознавство: Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Знання, 2004. – 570 с.
 5. Етнографія України: Навч. посіб. / За ред. С. А. Макарчука. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2004. – 518 с.
 6. Українське народознавство: Навч. посіб. / За ред. С. П. Павлюка. – 3-тє вид., випр. – Київ: Знання, 2006. – 570 с.
 7. Етнографія українців: навч. посібник / За ред. С. А. Макарчука; вид. 3-тє, перероб. і доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 711 с.

Фольклорні збірники:

 1. Колядки і щедрівки / Упоряд. М. С. Глушко, О. А. Чабаненко, вст. стаття М. С. Глушка. – Львів: ХОСЕН, 1990. – 40 с.
 2. Колядки і щедрівки / Упоряд., вст. стаття, примітки М. С. Глушка, вcт. стаття Р. Ф. Кирчіва. – Київ: Музична Україна, 1991. – 239 с.,

Статті та розділи у колективних монографіях:

 1. Глушко М. С. Лісозаготівлі // Гуцульщина : історико-етнографічне дослідження. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 119-125.
 2. Глушко М. С. Средства связи и транспорт // Украинские Карпаты: Культура. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 54-61.
 3. Глушко М. Етнографія бойківського лісосплаву // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Львів, 1992. – Т. CCXXIII: Праці секції етнографії та фольклористики. – С. 155-171.
 4. Глушко М. Засоби пересування // Поділля : історико-етнографічне дослідження. – К. : ВНКЦ “Доля”, 1994. – С. 313-322.
 5. Глушко М. Науковий доробок Зоряни Болтарович (до 60-річчя з дня народження) // Народознавчі зошити. – 1995. – № 1. – С. 13–16.
 6. Глушко М. Релікти водного транспорту поліщуків Київщини // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1995. – Т. CCXXX: Праці Секції етнографії та фольклористики. – С. 190-199.
 7. Глушко М. Колиска слов’янства у постатомній резервації: До десятої річниці аварії на Чорнобильській АЕС // Універсум. – 1996. – № 3–4. – С. 44-47.
 8. Глушко М. “Норовистому коневі і майдан тісний” (З дискусійних проблем про об’єкти деяких східнослов’янських зворотів) // Народознавчі зошити. – 1997. – № 1. – С. 57-62.
 9. Глушко М. Традиційний сухопутний транспорт // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів : ІН НАН України, 1997. – Вип. 1: Київське Полісся, 1994. – С. 25-52.
 10. Глушко М. Від Уборті до Дніпра (Заключний етап комплексного історико-етнографічного дослідження Центрального Полісся) // Народознавчі зошити. – 1997. – № 6. – С. 368-384.
 11. Глушко М. Лісорубство і транспортування деревини на Лемківщині // Науковий збірник Музею українсько-руської культури у Свиднику. – Пряшів, 1998. – Т. 21. – С. 216-226.
 12. Глушко М. Системи запрягу коня у транспортні засоби українського селянства XVI–XX ст.: Проблеми походження // Народознавчі зошити. – 1998. – № 4. – С. 359-373.
 13. Глушко М. Засоби зв’язку і транспорту // Лемківщина : історико-етнографічне дослідження: В 2-х т. – Львів : ІН НАН України, 1999. – Т. 1: Матеріальна культура. – С. 193-217.
 14. Глушко М. “Для України жить!” (До 70-річчя з дня народження Григорія Дем’яна) // Народознавчі зошити. – 1999. – № 3. – С. 273-290.
 15. Глушко М. Бовкун як етнокультурний феномен українців // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 1999. – Вип. 34. – С. 501-516.
 16. Глушко М. Рибальські снасті та способи їх застосування // Полісся України : матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів: ІН НАН України, 1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 19-32.
 17. Глушко М. Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців: Реконструкція первісного образу та історичного змісту // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2000. – Вип. 35-36. – С. 399-425.
 18. Листування Романа Кирчіва і Григорія Дем’яна / вст. стаття, упоряд., наук. прим. М. Глушка // Народознавчі зошити. – 2000. – № 3. – С. 414-447.
 19. Ніна Заглада. Із звіту етнографічної експедиції 1934 року / Публ., підг. тексту, прим., “Остання експедиція Ніни Заглади. Замість післямови” М. Глушка // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2001. – Т. CCXLII: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 443-505.
 20. Глушко М. “Коня дехто жаліє, яким оре хто-небудь”: нове прочитання літописного факту // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37. – Ч. 1: Статті та повідомлення. – С. 513-524.
 21. Глушко М. Оглобля: слово і реалія // Діалектологічні студії. – Львів: Вид-во Ін-ту українозн. ім. І. Крип’якевича, 2003. – [Т.] 2: Мова і культура. – С. 103-111.
 22. Глушко М. Походження “полазника” як звичаю зимової календарної обрядовості українців (нова концепція) // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 83-89.
 23. Глушко М. Традиційне рибальство // Полісся України : матеріали історико-етнографічного. – Львів: ІН НАН України, 2003. – Вип. 3: У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 17-36.
 24. Глушко М. Упряж тяглових тварин в Україні доби енеоліту та бронзи: сучасні наукові інтерпретації з погляду етнолога // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2003. – Вип. 38. – С. 501-522.
 25. Глушко М. Голодомор 1932–1933 років на теренах київського Полісся (свідчення очевидців) // Відлуння голодомору-ґеноциду 1932–1933. Етнокультурні наслідки голодомору в Україні. – Львів, 2005. – С. 163-173.
 26. Глушко М. Походження та джерела слов’янської “колодки” як звичаю весняної календарної обрядовості // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2005. – Вип. 39-40. – С. 433-455.
 27. Глушко М. Типологія санного транспорту у сучасній етнологічній науці (На матеріалах дослідження транспортних засобів східних і західних слов’ян) // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 115-132.
 28. Глушко М. Методика реконструкції об’єктів культури населення України доісторичного періоду (досвід етнологів) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 193-210.
 29. Глушко М. Постчорнобильське експедиційне етнографічне дослідження Середнього Полісся (наукові здобутки, прогалини, завдання) // Народознавчі зошити. – 2006. – № 3–4. – С. 321–327.
 30. Глушко М. Гужовий полозний транспорт населення України доби енеоліту: реконструкція ходової частини і кузова // Вісник Інституту археології. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 55-73.
 31. Глушко М. Етнографічне районування української Галичини (За матеріалами наукових досліджень XIX – початку XXI ст.) // Галичина: Етнічна історія: тематич. зб. ст. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 46-80.
 32. Глушко М. Михайло Грушевський – ініціатор та організатор етнографічних досліджень в НТШ // Народознавчі зошити. – 2008. – № 1–2. – С. 14-20.
 33. Глушко М. Фольклор: початок вживання терміна в українській науці та його значення // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 6. – С. 12-23.
 34. Глушко М. Середнє Полісся у системі етнографічного районування України: локалізація, межі (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 15–33.
 35. Глушко М. Санний транспорт поліщуків: джерела, походження, етапи розвитку // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 217-257.
 36. Глушко М. Артефакт воза з Тустані та його значення для реконструкції ходу колісного транспорту княжої доби // Фортеця: збірник заповідника “Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів : Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 358-365.
 37. Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 179-214.
 38. Глушко М. Шляхи сполучення і традиційний транспорт Старосамбірщини // Народознавчі зошити. – 2009. – № 5–6. – С. 634–648.
 39. Глушко М. Роман Кирчів – невтомний член НТШ в Україні // Народознавчі зошити. – 2010. – № 1–2. – С. 29–37.
 40. Глушко М. Народознавчі дисципліни у дослідженнях Наукового товариства ім. Шевченка: дефініції і предметний засяг // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 2010. – Т. CCLIX: Праці Секції етнографії і фольклористики. – С. 335-363.
 41. Глушко М. Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX – 30-ті роки XX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 413-436.
 42. Глушко М. Хто ж записав “Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської ґубернії”? // Народознавчі зошити. – 2011. – № 1. – С. 28-42.
 43. Глушко М. Пам’ять про Василя Доманицького незгасна // Народознавчі зошити. – 2011. – № 2. – С. 365–367.
 44. Глушко М., Гілевич І. Корнелій Кутельмах – дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків // Народознавчі зошити. – 2011. – № 6. – 1051–1055.
 45. Глушко М. Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) // Народознавчі зошити. – 2012. – № 1. – С. 3–18.
 46. Глушко М. Невідомий Андрій Веретельник // Народознавчі зошити. – 2012. – № 6. – С. 119–126.
 47. Глушко М. Співпраця Василя Доманицького з Науковим товариством імені Шевченка у Львові // Вісник Львівського університету: Серія історична. – 2012. – Вип. 47. – С. 6–16.
 48. Глушко М. Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України? // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 48. – С. 299–318.
 49. Глушко М. Дослідження традиційного будівництва у Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX – початок XXI ст.) // Народознавчі зошити. – 2013. – № 2. – С. 191–199.
 50. Глушко М. Наукові зв’язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2014. – Вип. 50 : До 75-річчя історичного факультету. – С. 73–109.
 51. Глушко М. Праця етнолога з інформатором у сучасних умовах: ключові аспекти // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень : У 5 т. / [за наук. ред. М. Гримич; упоряд. О. Брайченко, М. Гримич, С. Жовтий]. – Київ : Дуліби, 2014. – Т. 1 : Вступ до спеціальності. – С. 119–126.
 52. Глушко М. Допоміжні господарські заняття населення Старосамбірщини // Народознавчі зошити. – 2014. – № 2. – С. 229–235.
 53. Глушко М. “Етнографічна” тематика українських мовознавців на шпальтах збірника “Діалектологічні студії” // Народознавчі зошити. – 2015. – № 2. – С. 306–320.
 54. Глушко М. Іван Раковський – дослідник антропологічних рис Тараса Шевченка // Народознавчі зошити. – 2015. – № 5. – С. 999–1003.
 55. Глушко М. Листування Василя Доманицького з Іваном Кревецьким // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 257–265.
 56. Глушко М. Традиційні звичаї та обряди Свят-вечора українців Надсяння // Народознавчі зошити. – 2016. – № 6. – С. 1320–1330.
 57. Глушко М. Традиційний санний транспорт волинян // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 61–72.
 58. Глушко М. Історіографія народознавчого дослідження Надсяння // Народознавчі зошити. – 2017. – № 2. – С. 368–379.
 59. Глушко М. Коляда – від Різдва до Водохреща (вступна стаття до збірника 1991 р.).
 60. Глушко М. “Дід” – традиційний хліборобський атрибут різдвяно-новорічних свят українців Надсяння // Народна творчість та етнологія. – 2016. – № 6. – С. 31–41.
 61. Глушко М. Колективний інформатор: переваги та недоліки інтерв’ю народознавця // Міфологія і фольклор. – 2016. – № 3–4. – С. 5–16.
 62. Глушко М. Маловідоме дослідження Марка Грушевського // Народознавчі зошити. – 2017. – № 3. – С. 531–540.
 63. Глушко М. Надсяння: локалізація і межі етнографічного району України // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 3. – С. 7–15.
 64. Глушко М. “Гуцульщина” Володимира Шухевича – відображення стану української етнографії наприкінці XIX – на початку XX ст. // Шухевич В. Гуцульщина: в 5 ч. / ПередмА. А. Карпенко; післям. М. С. Глушко; упоряд. О. О. Савчук – (Репринтне видання 1899–1908 рр.). – Харків: Видавець О. Савчук, 2018. – С. 1205–1216.
 65. Hluszko M. Edward Pietraszek – niezapomniany uczestnik ukraińskiej ekspedycji naukowej na Polesie i nie tylko… // W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy. Tom poświęcony pamięci prof. Edwarda M. Pietraszka / Red. nauk. M. Trojan. – Wrocław, 2017. – S. 247–252.
 66. Глушко М. Українсько-польські етнокультурні зв’язки і проблеми визначення пограниччя у XX ст. (на матеріалах Надсяння) // Одеські етнографічні читання: українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Збірка наукових праць / [відп. ред. В. Г. Кушнір]. – Одеса; Тульча (Румунія), 2018. – С. 98–107.
 67. Глушко М. Проблеми історико-етнографічного районування України: сучасний стан і наукові перспективи // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 3. – С. 9–21.
 68. Глушко М. З історії малої прози Марка Грушевського // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали VI науково-практичної конференції 9–10 листопада 2017 р. – Черкаси: Вертикаль, 2017. – С. 157–160.
 69. Глушко М. Народознавець Архип Данилюк у публікаціях сучасників // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості. Збірник доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. 18–19 квітня 2018 р. – Львів, 2018. – С. 229–240.
 70. Hlushko M., Voitovych N. Problems and prospects of development of ethnotourism in the Ukrainian Carpathians // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. – Маріуполь, 2018. – Вип. 22–23. – С. 9–16.
 71. Глушко М. Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису “Этнографическое обозрение” (1889–1916) // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 45–58.
 72. Глушко М. Володимир Гнатюк – біля джерел формування українознавства // Народознавчі зошити. – 2018. – № 6. – С. 1366–1375.
 73. Глушко М. Транспорт // Енциклопедія історії України. – К.: Наук. думка, 2018. – Т. “Україна – українці”. – Кн. 1. – С. 205–217.
 74. Глушко М. Традиційне житло населення історико-етнографічної Волині (за архівними джерелами кінця XIX ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста / За ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського – С. 830–860. (співавтор: Микола Крикун)
 75. Глушко М. “Материяли до українсько-руської етнольоґії” – історичне видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку друку) // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 3. – С. 5–24.
 76. Глушко М. Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1898–1940): персональний склад, функції // Дрогобицький краєзнавчий зб. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – Вип. XXI. – С. 317–368.
 77. Глушко М. Традиційне житло запорізьких козаків – давній архаїзм народного будівництва // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції “Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України” (до 360-річчя битви під Конотопом). Львів, Руда – 30 червня 2019 року. – Львів, 2019. – С. 157–160.
 78. Глушко М. Наталя Хобзей і “Надсяння”  // Діалектологічні студії. 2020. Вип. 13. С. 430-438.
 79. Глушко М. Етнографічно-фольклористична діяльність Володимира Гнатюка – гідний наслідування почин  // Вісник НТШ. 2021. Ч. 65 (Весна-літо). С. 74-80.
 80. Глушко М. Євген Луньо – щирий приятель етнологів Львівського національного університету імені Івана Франка  // Народознавчі зошити. 2022. № 2. С. 287-293.
 81. Hlushko M., Voitovych N. Motives of the marriage of the Ukrainians in the Galician village in the first half of the XXth century (based on archival materials of Lviv Greek Catholic Metropolitan Consistory) // East European Historical Bulletin. 2022. Issue 23. P. 40-50. (Web of Science)
 82. Глушко М. Локалізація і межі історико-етнографічної Волині // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнографічні нариси: монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 6–31.
 83. Глушко М. Традиційний гужовий транспорт // Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнографічні нариси: монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. С. 169–194.
 84. Глушко М. Участь Філарета Колесси в роботі науково-апробаційних підрозділів Наукового товариства імені Шевченка у Львові // Фортеця: збірник заповідника “Тустань” – Львів : Простір-М, 2022. Кн. 5. С. 446-471.

Рецензії

 1. Глушко М., Гошко Ю. “На нашій ниві колосся, як у шолудивого волосся”. (Ремікси “культурного релятивізму” чи космополітизм “кабінетної етнології”) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич : Вимір, 1998. – Вип. 3. – С. 326-344.
 2. Глушко М. Тетяна Пархоменко. Календарні звичаї та обряди Рівненщини. Рівне: Видавець Олег Зень, 2008. 199 с., іл., ноти // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2008. – Вип. 43. – С. 465–471.
 3. Глушко М. З глибин народного досвіду. Ігнатенко І. Народна медицина Середнього Полісся: традиції і сучасність (на польових етнографічних матеріалах) / Ірина Ігнатенко. — Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. — 334 с.: іл. // Народознавчі зошити. – 2013. – № 4. – С. 765–766.
 4. Глушко М. Нове слово про історію, культуру і побут українців Одещини. Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав’я (друга половина XIX – перша половина XX ст.) / В.Г. Кушнір. – Одеса : КП ОМД, 2012. — 191 с. : іл. // Народознавчі зошити. – 2015. – № 1. – С. 268–271.
 5. Глушко М. Цінне дослідження. Пономар Л.Г. Народний одяг Правобережного Полісся середини XIX – середини XX століть (Історико-етнографічний атлас. Словник) / Л.Г. Пономар. — Київ : Бизнесполиграф, 2014. – 267 с. : іл. // Народознавчі зошити. – 2015. – № 4. – С. 992–995.
 6. Глушко М. Важлива історіографічна праця. Конта Р.М. Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.): історіографія. Монографія / Р.М. Конта. – Київ : VADEX, 2014. – 454 с. // Народознавчі зошити. – 2016. – № 1. – С. 236–240.
 7. Глушко М. Роман Радович, Народна архітектура Старосамбірщини XIX – першої половини XX ст. (житлово-господарський комплекс). (Київ: видавець Олег Філюк, 2015). 351 с., іл. [рец.] // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. праць. – Львів, 2018–2019. – Вип. 19–20. – С. 557–566.
 8. Глушко М. Підсумкова праця про традиційне будівництво українців Словаччини: Мирослав Сополига. Народна архітектура українців Словаччини. – Свидник, 2016. – 351 с., іл. [рец.] // Народознавчі зошити. – 2018. – № 6. – С. 1645–1649.
 9. Глушко М. Неоревізіонізм в українському народознавстві. Марко Грушевський, Зенон Кузеля. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Репр. вид. 1906 р. К.: Інтелектуальна книга, 2017. Ч. 1. VIII + VI + 220 с. (Сер.: Етнологія для дорослих); Репр. вид. 1907 р. К.: Інтелектуальна книга, 2017. Ч. 2. [28] + XXIII + 144 с. (Сер.: Етнологія для дорослих) [рец.] // Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: ІУ НАН України, 2018. – С. 347–356.
 10. Глушко М. [Рец.] Мушкетик Л. Сучасна угорська етнологія: осередки, напрями досліджень, персоналії. К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2017. – 399 с. // Народна творчість та етнологія. 2021. № 4. С. 117-121.

Література про вченого

 1. Дем’ян Г. Чарівний світ захоплень // Комуністичне слово (Баранівка). – 1981. – 7 листопада.
 2. Сербин Д. Етнограф і фольклорист М. Глушко // Радянська Верховина (м. Сколе). – 1988. – 23 липня.
 3. Дем’ян Г. Михайло Глушко // Дем’ян Г. Таланти Бойківщини. – Львів : Каменяр, 1991. – С. 254-260.
 4. Макарчук С. Кафедра етнології // Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940–2000). Ювілейна книга / Упоряд. О. Вінниченко, О. Целуйко; відп. за вип. Р. Шуст. – Львів, 2000. – С. 53-58.
 5. Макарчук С. Етнологія у Львівському університеті // Етнічна культура українців. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 11-29.
 6. Дем’ян Г. Грабовець (Історико-народознавче дослідження). – Львів, 2007. – 383 с.
 7. Тарнавський Р. Глушко Михайло Степанович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 351–352.
 8. Тарнавський Р. Глушко Михайло Степанович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. І : А–К. – C. 351–352.
 9. Ляска В., Пуківський Ю. [Рец.:] Михайло Глушко. Історія народної культури українців : навч. посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 416 с., іл. // Археологічні дослідження Львівського університету. 2015. Вип. 19. С. 233–240.
 10. Галайчук В. [Рец. на:] Глушко М., Хомчак Л. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби). – Львів, 2017 (Серія “Діалектологічна скриня”; Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч. 47) // Вісник НТШ. – 2018. – Ч. 59. – С. 104–106

Біографія

shapeimage_2 (22)

Народився 5 листопада 1955 р. у с. Грабовець Стрийського району Львівської області в селянській родині. Навчався у початковій школі у рідному селі (1963-1967 рр.), Славській десятирічці (1967-1973 рр.), на історичному факультеті Ужгородського державного університету (1973-1978 рр.), який закінчив з відзнакою та рекомендацією в аспірантуру. У 1978-1982 рр. – вчитель історії та суспільствознавства Дубрівської десятирічки Баранівського району Житомирської області, у 1982-1984 рр. – керівник початкової військової підготовки Новороздільської СШ № 1 Миколаївського району Львівської області.

З квітня 1984 р. – молодший науковий співробітник, у 1990-1992 рр. – науковий співробітник, у 1992-1994 рр. – заступник директора з наукової роботи, у 1994-1997 та 1999-2003 рр. – старший науковий співробітник, у 1997-1999 рр. – завідувач відділом карпатознавства Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (з 1992 р. – Інститут народознавства НАН України).

З 1998 – доцент кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка (до 2003 р. за сумісництвом), з квітня 2005 р. – професор цієї ж кафедри. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Сухопутні засоби транспорту українців Карпат другої половини XIX – початку XX ст. (Особливості і розвиток)” (керівник – проф. Юрій Гошко), у 2004 р. – докторську дисертацію на тему “Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема)” (наук. консультант – проф. Роман Кирчів). Опублікував понад 400 наукових та науково-популярних праць, серед них – п’ять авторських монографій, три авторські навчальні посібники, 14 колективних монографій і 7 колективних навчальних посібників у співавторстві, упорядник двох фольклорних збірників “Колядки і щедрівки”, один із яких видали накладом 100 тис. примірників. Підготував шістьох кандидатів наук (всі зі спеціальності “Етнологія”), одного доктора філософії зі спеціальності “Історія та археологія”, науковий консультант одного доктора наук зі спеціальності “Етнологія”.

Організатор, керівник й учасник понад 30 історико-етнографічних експедицій та індивідуальних експедиційних виїздів, під час яких було досліджено Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину, Надсяння, Опілля, Покуття, Поділля, Волинь, Середнє і Західне Полісся, Середню Наддніпрянщину та інші етнографічні райони України. Ініціатор, організатор і керівник комплексних історико-етнографічних, фольклористичних та мистецтвознавчих експедицій у радіоактивно забруднених районах Середнього Полісся (1994–1997, 2004 рр.).

Зібрав майже півтора тисячі українських народних пісень, десятки казок, легенд, переказів і народних оповідань, сотні прислів’їв і приказок тощо, із яких опублікована лише дещиця. У 2004-2005 рр. прочитав курс лекцій “Етнографія України” в Інституті етнології та культурної антропології Варшавського університету (Польща).

Один із перших вступив у відновлене в 1989 р. у Львові Наукове товариство імені Шевченка (посвідчення № 69). У 1990–1992 рр. – секретар, у 1992–2008 рр. – голова Етнографічної комісії, з 1996 р. – член Президії та Ради Наукового товариства ім. Шевченка в Україні. У 2005 р. обраний дійсним членом НТШ.

Член редколегії часописів “Народна творчість та етнологія” (Київ) і “Вісник НТШ” (Львів), щорічників “Матеріали з української етнології” (Київ), “Проблеми слов’янознавства” (Львів), та “Одеські етнографічні читання” (Одеса), дворічника “Фортеця” (Львів), серійного видання “Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині” (Рівне) тощо.

Проекти

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2006

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2007

2005-2008. Етнічні процеси в Україні-2008

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2009

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2010

2009-2011. Традиційна етнічна культура українців-2011

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2012

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2013

2012-2014. Традиційно-побутова культура українців південно-західного історико-етнографічного регіону-2014

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2015

2015-2017. Етнокультурні процеси в Україні у другій половині XIX – на початку XXI ст.-2016

Держбюджетна тема ТЕ-04Ф Культурно-побутові традиції українців етнографічної Волині; Сілецький Роман Броніславович, доктор історичних наук, професор; 0115U003248; 01.02.2015–31.12.2017.

Нагороди

Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка в Україні (2005).
Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2004).
Грамота Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2015).
Подяка та пам’ятний значок Львівської обласної державної адміністрації (2018).

Методичні матеріали

Глушко М. Історія народної культури українців: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 414 с. (кольорові ілюстрації)
Глушко М. Історія народної культури українців: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 414 с.
Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження: Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 288 с.
Глушко М.С. “Методика польового етнографічного дослідження”. Теми для дистанційного вивчення упродовж карантину 12.03–24.04.2020
Глушко М.С. “Історія народної культури українців: карпатська традиція”. Теми для дистанційного вивчення упродовж карантину (12.03– 24.04.2020)

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!