Ільків-Свидницький Микола Мирославович

Посада: доцент кафедри давньої історії України та архівознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ilkiv_sv@yahoo.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Спеціальні історичні науки, історіографія та історія спеціальних історичних наук, палеографія (латинська і кирилична), кодикологія, книгознавство (бібліологія), документознавство, історія середньовіччя та ранньомодерного часу.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Готико-гуманістичне письмо і проблема гуманістичної реформи письма у канцелярії львівського магістрату XVI – початку XVII ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2006. – Вип. 8. – С. 48–62.
 2.  Пізньоготичне фінансове письмо у канцелярії львівського магістрату в першій половині XVI ст. (на матеріалах ЦДІА України у Львові) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) дисциплін. – Львів, 2006. – Т. CCLII. – С. 29–52
 3.  Готичне письмо у канцелярії львівського магістрату кінця XIVXV ст.( на матеріалах ЦДІА України у Львові) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2006. – Вип. 9. – С. 285–300.
 4.  [псевдо. Микола Левандівський]. Vivat academia! Vivant professores! // Критика. – К., 2007. – Рік. XI.– Ч. 9 (119). – С. 29–30.
 5.  Готичне письмо // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Львів, 2007. – С. 567–569.
 6.  Гуманістична реформа письма // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Львів, 2007. –С. 599-601.
 7.  Проблеми і перспективи дослідження рукописної спадщини в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2007. – Вип. 11. – С. 292–297. – Рец. на кн.: Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 188 с., 8 кольор. іл.
 8.  Палеографічні таблиці у фондовій збірці князів Любомирських (ЦДІА України у Львові) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2008. – Вип. XI–XII. –С. 431–437.
 9.  Проблема походження готичного письма // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 9–20.
 10.  Готичне письмо у канцелярії Львівського магістрату кінця XIV – першої половини XVI ст.: автореф. дис. на здобуття наук. cтупеня канд. іст. наук: спец. 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Ільків-Свидницький Микола Мирославович; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – 20 с.
 11.  Книги міських урядів Львова // Енциклопедія Львова. Т. 3 / За ред. А. Козицького. – Львів, 2010. – С. 265–271.
 12.  Ґенеза і проблема формування канцелярії львівського магістрату у XIV ст. // Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura. – Kraków, 2010. – t. VII (urzędy, urzędnicy, instytucję). – S. 9–21.
 13.  Проблеми збереження фонду відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка НБ ЛНУ ім. І. Франка // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці. – Одеса, 2010. – С. 106–116.
 14.  Канцелярія львівського магістрату кінця XIVXVI століть як культурний осередок // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku: [Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10-12 września 2007 roku] / Podred. H. GmiterkaiJ. Łosowskiego. – Kraków, 2010. – S. 511–533, 17 il.
 15.  Латинська палеографія в Україні: історіографія, проблеми, перспективи // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 104–116.
 16.  Формування нового канону спеціальних історичних дисциплін в Україні? (Деякі критичні міркування з приводу видання: Спеціальні історичні дисципліни. Довідник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Н. Войцехівська (керівник авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. Київ: “Либідь”, 2008. 520 c.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 709–728.
 17.  “Найдавніший” латинський рукопис НБ ЛНУ – палеографія і кодикологія // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 3–18.
 18. Збірка інкунабул Львівського університету: з історії формування і каталогізації // Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог / [уклав Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. – [Вид. 2-ге розшир. та допов.]. – Львів, 2011. – С. 5–26.
 19. (у співавторстві) Документи // Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог / [уклав Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. – [Вид. 2-ге розшир. та допов.]. – Львів, 2011. – С. 60–96.
 20.  (у співавторстві) ФПМаксименко як дослідник інкунабул (анотована бібліографія) // Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог / [уклав Ф. П. Максименко; передмов. Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. – [Вид. 2-ге розшир. та допов.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 97–114.
 21.  (у співавторстві) Борковський (Дунін-Борковський, Borkowski) Станіслав Ян Непомуцен Каєтан Дунін // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1: А–К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 233–34.
 22.  [Рец.] Петришак Б. “Лицар пера і каламаря” – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639) / Львів. відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАН України; ЦДІА України, м. Львів (Львів. історичні праці. Дослідження. – Вип. 3). – Львів, 2011. – 208 с // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. X (нової серії IV). – C. 87–91.
 23.  Максименко Федір Пилипович // Енциклопедія Львова. Т. 4 / Під ред. А. Козицького. – Львів, 2012. – С. 32–33.
 24.  Палеографические особенности латинских документов Галичско-Волынского государства первой половины XIV в. // Палеография, кодикология, дипломатика: Современный опыт исследования греческих, латинских и славянских рукописей и документов : Материалы междунар. науч. конф. Москва, 27-28 февраля 2013 г. / Отв. ред. И. Г. Коновалова; сост. Д. Н. Рамазанова. – Москва, 2013. – С. 101–118.
 25.  Le Printemps Français. Каталог виставки / [уклад. М. Ільків-Свидницький; вступ. ст. В. Кметь]. – Львів, 2013. – 24 с.
 26.  [ред.] в: Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка / автор-укладач та автор вступної статті Н. Кіт-Копистянська; Міністерство освіти і науки, Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека. – Львів, 2013. – 152 с.
 27.  Рец. на: Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона. Материалы Международной научной конференции, Москва, 14–16 мая 2008 г. / Редкол.: Б. Л. Фонкич (отв. ред.) и др. – Москва, 2008. – 295 с. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. книгозн., бібліот. та інф. технол. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 322–333.
 28.  Про фахову (не)готовність до осмислення палеографічних студій // Український гуманітарний огляд. – Київ, 2013. – Вип. 18. – С. 149–171.
 29.  (у співавторстві з Н. Шепеляк). Левицький Йосиф Іванович / Микола Ільків-Свидницький // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 томах. –Т. 2: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 28.
 30.  (у співавторстві з Н. Шепеляк). Лозинський Йосип / Микола Ільків-Свидницький // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 томах. – Т. 2: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 52–53.
 31.  (у співавторстві з Н. Швець). Максименко Федір Пилипович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 томах. Т. 2: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 82–83.
 32.  Палеотипів колекція // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 томах. Т. 2: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 253.
 33.  Рукописних, стародрукованих та рідкісних книг відділ імені Ф. П. Максименка // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 томах. – Т. 2: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 387–388.
 34.  Рукописів НБ ЛНУ фонд // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 томах. – Т. 2: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 386–387.
 35.  Рец. на: Описи передмість Львова XVI–XVIII ст. / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Львівське відділення; упоряд. А. Фелонюк. – Львів, 2014. – 752 с. (Львівські історичні праці. Джерела. – Вип. 4) // Вісник НТШ. – Львів, 2014. – Весна-зима (№ 51-52). – С. 50–51.
 36.  Рец. на: Атлас українських історичних міст. Київ: ДВНП “Картографія”, 2014. Т. 1: Львів / За наукової редакції М. Капраля. – 95 с., + 25 ориг. карт, 11 карт-репродукцій, 67 видів міста // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 264–270.
 37.  Проблеми латинської палеографії: Програма курсу для студентів історичного факультету спеціальності «Архівознавство». – Львів, 2015. – 21 с.
 38.  “Історіографія ерудитів” та її вплив на палеографічні студії у Львівському університеті (1784–1848) // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія / За ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженги. – Львів, 2015. – С. 82–90.
 39.  Бібліотека та архів Володимира Вуйцика у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка // Культура і мистецтво західноукраїнських земель 2009, 2010. Збірник статей / [відповід. ред. Володимир Александрович]. – Львів, 2015. – С. 37–46.
 40.  До 500-річчя з дня смерті книговидавця Альда Пія Мануція (1450–1515) // Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=855:do-500-richchja-z-dnja-smerti-knygovydavcja-alda-pija-manucija-14501515&catid=1:latest-news&Itemid=1 [08.04.2015р.]
 41. Кодекс с трактатами Амвросия Медиоланского из фондов Научной библиотеки Львовского национального университета им. Ивана Франко // Вспомогательные исторические дисциплины. – Санкт-Петербург, 2015. – Вып. XXXIII. – С. 251–286.
 42.  Рец. на: Груша А. І., Латушкін А. М. Альбом палеаграфічных здымкаў (з электронным дадаткам): дапаможнік. – Мінск, 2014. – 104 с. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2015. – Т. CCLXVIII. – С. 560–562.
 43.  Ґоттфрід Уліх та його студії з допоміжних історичних наук у Львівському університеті (1784–1794) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – Львів, 2015. – Т. CCLXVIII. – C. 443–456.
 44.  “In aedibus Aldi”: сторінки і сюжети з книговидавничої діяльності Альда Мануція та його спадкоємців // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2015. – Вип. 10. – С. 3–36.
 45.  Ilkiw-Swydnycki M., Kaczmar W. Pierwsze katedry (1784-1805) // Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.) / red. naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska i L. Zaszkilniak. – Rzeszów, 2016. – S. 51-64.
 46.  W Liceum Lwowskim (1805-1817) // Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.) / red. naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska i L. Zaszkilniak. – Rzeszów, 2016. – S. 65-73.
 47.  Ilkiw-Swydnycki M., Kaczmar W. Po ponownym erygowaniu Uniwersytetu (1817-1848) // Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.) / red. naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska i L. Zaszkilniak. – Rzeszów, 2016. – S. 75-86.
 48. Факсимільне видання рукописної пам’ятки Закарпаття – Королевського Євангелія 1401 р. // Каменяр. – 2016. – № 5-6 (травень-червень). – С. 9.

Біографія

           Народився 21 вересня 1981 р. у с. м. т. Мізоч, Здолбунівського р-ну, Рівненської обл. у сім’ї службовців. У 1999 р. закінчив Мізоцьку середню загальноосвітню школу I-III ступенів зі срібною медаллю, з 1999 по 2004 р – навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчив за спеціальністю історія та архівознавство з відзнакою. У 2004–2007 рр. навчався в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка.

У 2005–2006 рр. працював на посаді асистента кафедри давньої історії України та архівознавства (за сумісництвом). У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Готичне письмо у канцелярії Львівського магістрату кінця XIV – першої половини XVI ст.” У 2007–2013 рр. асистент, від 2013 р. працює на посаді доцента кафедри давньої історії України та архівознавства (за сумісництвом, вчене звання доцента присвоєно у 2015 р.). Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (2001–2003).

Проходив стажування в Інституті історії Варшавського університету (Польща, 2005, 2006), бібліотеці Ягеллонського університету (2014 р.). У 2011 р. – премія від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для талановитих молодих учених і спеціалістів.

З 2007 р. працює на посаді завідувача відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського університету.

            Член редакційної колегії Вісника Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (від 2014 р.), від 2010 р. – член Наукового Товариства імені Шевченка, від 2017 – секретар Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін НТШ. Автор близько 50-и наукових публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!