Качараба Степан Петрович

Посада: декан історичного факультету, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-41-36, (032) 239-41-03

Електронна пошта: stepan.kacharaba@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія української еміграції, історія Греко-католицької церкви.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Еміграція галицьких селян в Російську імперію в кінці ХIХ ст. // Український історичний журнал, 1990, №9.- С.30-36.
 2. Еміграція галицьких селян в Боснію і Герцоговину наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст.// Проблеми слов’янознавства, 1990, №42.- С.66-73.
 3. Сезонна еміграція галицьких і буковинських сільськогосподарських робітників  до Німеччини // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.28.-Львів, 1992.- С.57-66.
 4. Ставлення австрійського уряду до української еміграції з Галичини та Буковини // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.29.- Львів, 1993.-С.88-99.
 5. Українська еміграція (1890-1914 рр.) Еміграційний рух зі Східної Галичини та Північної Буковини у 1890-1914 рр. Львів, 1995. 124 с. (у співавторстві).
 6. Еміграційна політика Польщі у міжвоєнний період // Наукові зошити історичного факультету.- Львів, 1997, вип.1.- С.103-105.
 7. Напрямки української еміграції зі Східної Галичини і Північної Буковини наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст.// Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.33.- Львів, 1998.- С.114-121.
 8. Участь морехідних компаній в організації переселення західноукраїнського селянства в Латинську Америку у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Наукові зошити історичного факультету. Вип.2.- Львів, 1999.-С. 169-181.
 9. Оповідання і чутки про еміграцію в Галичині наприкінці ХIХ – на початку ХХ ст. // Народознавчі зошити.- Львів, 1999, №2.- С.150-153.
 10. Роль мореплавних компаній та їх агентури в еміграційному русі на Західній Україні (1919-1939)  // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.35-36- Львів, 2000.- С.274-285.
 11. Товариство “Польська опіка над співвітчизниками за кордоном” у Львові (1927-1939) // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. Чернівці. 2001. Т.8.- С.110-118.
 12. Експозитура Еміграційного уряду у Львові (1923-1932) // Lwów: miasto-spoleczeństwo-kultura. Studia z dziejów Lwowa pod redakciją Kazimierza Karolczaka. Kraków, 2002. T.IV. S.333-345.
 13. Трудова еміграція із Західної України в Канаду (1919-1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.37. Львів, 2002. Ч.I. С.350-364.
 14. Щоденник Івана Дорундяка (До історії української еміграції в Канаду) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.37. Львів, 2002. Ч.II. С.128-172.
 15. Еміграція євреїв із Західної України в Палестину у 1919-1939 роках. // Модерна Україна. Київ – Львів. Інститут історичних досліджень Львівського національного університету ім.Ів.Франка, 2002. С.119-140.
 16. Еміграційна політика Польщі та її реалізація на Західній Україні (1919-1939) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць Львівського національного університету ім. Ів.Франка. Львів, 2002. Вип.52. С.73-86.
 17. Еміграція з Західної України. Львів, 2003. – 416 с.
 18. Трудова еміграція з Західної України: історіографія проблеми // Міжнародні зв’язки: наукові пошуки і знахідки. Київ, Інститут історії України НАН України, 2004. Вип.13.- С.328-337.
 19. Emigracja Żydów z Ukrainy Zachodniej do Stanów Zjednoczonych w latach 1919-1939 // Świat niepożegnany. Praca zbiorowa pod redakcją Kszysztofa Jasiewicza. London, 2004.- S.77-87.
 20. Участь львів’ян в організації опіки над емігрантами (1921-1939) // Lwów: miasto-spoleczeństwo-kultura. Studia z dziejów Lwowa pod redakciją Kazimierza Karolczaka. Kraków, 2005. T.V. S.397-407.
 21. Від свободи імміграції до рестрикціонізму: вплив законодавства США на українську еміграцію наприкінці XIX – першій третині ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.39-40. Львів, 2005. С.300-314.
 22. Українська еміграція з Галичини в Аргентину наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. // Етнічна культура українців. – Львів, 2006. – С. 82–90.
 23. Василь Мудрий – редактор часопису “Діло” (1927-1935 роки) // Історична пам’ять. Науковий збірник. Полтава, 2007. Вип.1. – С.78-85.
 24. Василь Мудрий – громадський діяч, політик, публіцист. Дрогобич, 2009. 240 с. (у співавторстві).
 25. Етнодемографічний розвиток Галичини за умов австрійського панування // Галичина: етнічна історія. Тематичний збірник статей. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2008. – С.116-130.
 26. Греко-католицька церква у США наприкінці XIX – на початку XX ст.: проблеми становлення // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.21: Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С.361-369.
 27. “Бразилійський гаразд” Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел ? // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – Вип. 48 / За редакцією Руслана Сіромського. С. 104-114.
 28. З Галичини до Америки: подорож українського емігранта (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) // Lwów: miasto-spoleczeństwo-kultura. Studia z dziejów Lwowa pod redakciją Kazimierza Karolczaka і Łukasza Sroki. Kraków, 2014. T.IX. S.136-144.
 29. Вплив Першої світової війни на еміграцію із Західної України // Перша та друга світові війни в історії людства (до 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої  світових воєн): Монографія / Наукова редакція д.і.н. проф. С.С. Троян. – К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – С. 213-226.
 30. Йосип Олеськів. Життя і діяльність. Львів, вид-во “Проман”, 2014. – 440 с. (у співавторстві).
 31. Польська еміграція із Західної України до Бразилії у міжвоєнний період. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.21. Ювілейний збірник на пошану Юрія Сливки / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – С.113-122.
 32. Німецька еміграція із Західної України у міжвоєнний період (1919-1939 рр.) // Німці в історії Волині. Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції. Луцьк, 1-2 жовтня 2015 р. / за наук. ред. М.П.Костюка. – Луцьк: ПК “Твердиня”, 2016. – С.212-218.
 33. Душпастирська опіка греко-католицької церкви над українською еміграцією у Боснії та Герцеговині (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) / С. Качараба // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2013. – Вип. 49. – С. 130-142.
 34. Німецька еміграція з Волинського воєводства (1919–1939)/ С. Качараба // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2015. – Вип. 51. – С. 265 – 274.
 35. Михайло Кріль. Історія Словаччини. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 264 с. / Степан. Качараба // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 3. – С. 322-324.

Біографія

shapeimage_2 (2)

Народився 1958 р. у с. Молотові Жидачівського району Львівської області у сім’ї робітників. У 1973 р. закінчив Демидівську восьмирічну школу Жидачівського району. У 1973-1977 рр. навчався у Новороздольському політехнічному технікумі. У 1977-1979 рр. служив у Радянській Армії. У 1979-1980 рр. навчався на підготовчому відділенні, у 1980-1985 рр. на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1985-1987 рр. – старший лаборант кафедри історії СРСР, у 1987–1992 – асистент кафедри історії та етнографії України.  У вересні 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Українська трудова еміграція із Східної Галичини і Північної Буковини наприкінці XIX – на початку ХХ ст.” (науковий керівник – проф. С.Макарчук). Від 1992 р. доцент  кафедри історії та етнографії України. 1991-1994 рр. – заступник декана історичного факультету. У 1998-2008 рр. – завідувач кафедри історичного краєзнавства, з 2005 р. – професор. У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Еміграція з Західної України (1919-1939 рр.)” (науковий консультант – проф. С.Макарчук).  2008 -2019 рр. – завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн.  З лютого 2019 р. – декан історичного факультету. Стажувався у Люблінському, Вроцлавському (Польща) університетах. Член спеціалізованих рад із захисту дисертацій з історичних спеціальностей при Львівському національному університеті імені Івана Франка та Інституті українознавства імені І. Крип’якевича НАН України Від 2003 р. – член редколегій “Вісника Львівського університету. Серія історична”, “Наукові зошити історичного факультету”. У 2004-2008 рр. – член Експертної ради ВАК України з історичних наук. Від 2002 р. член Національної спілки краєзнавців України. У 2017 р. отримав почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Проекти

1_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2006

2_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2007

3_2005-2008. Країни Західної Європи та Північної Америки в новий та новітній час проблеми історії та історіографії-2008

4_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2009

5_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2010

6_2009-2011. Історія суспільно-політичних відносин країн Європи та Америки-2011

7_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2012

8_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX – XX ст.-2013

9_2012-2014. Країни Західної Європи та Північної Америки в системі міжнародних відносин XIX‒XX ст.-2014

10_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2015

11_2015-2017. Світові інтеграційні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст.-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!