Кметь Василь Федорович

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: , доцент

Електронна пошта: vasyl.kmet@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Давня історія України, архівознавство, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни (кирилична і латинська палеографія, українська дипломатика), бібліотекознавство, історія книги, історія церкви та міжцерковних відносин на українських землях у XIV–XVII ст., історія богословської думки, історія українсько-французьких культурних зв’язків.

Курси

Публікації

Електронні варіанти публікацій на сторінці науковця у  соціальній мережі для співпраці вчених Academia.edu.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Діяльність галицького латинського архієпископа Якуба Стрепи (1391-1409) (на матеріалах Центрального державного історичного архіву України у Львові) // Львів: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць. – Т. 3. – Львів, 1999. – С. 22-31.
 2. Документи до біографії першого львівського владики Макарія (Тучапського) в актах Коронної метрики // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 18-25.
 3. Львівська православна єпархія: короткий огляд історії // Шематизм Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Львів: ПАІС, 2000. – С. 8-43 (Вибрана бібліографія до історії Львівської єпархії на с. 44-219).
 4. Інвентарі Успенської та Святоонуфріївської монастирської церков у Львові 1579 р. // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Випуск 35-36. — Львів, 2000. — С. 494-510.
 5. Львівський єзуїтський колегіум на тлі контрреформації у Речі Посполитій в XVI – першій половині XVII ст. // Проблеми архівознавства і джерелознавства. Збірник наукових праць до 90-річчя від дня народження професора В’ячеслава Стрельського (Серія “Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела”. – Вип. 4). – Київ, 2001. – С. 351-388.
 6. До історії взаємовідносин між львівськими єпископами та церковними братствами у XVI – на початку XVII ст. // Форум. Бюлетень громадської організації “Інтелектуально-фаховий форум”. – Львів, 2001. – № 2 (4), грудень. – С. 53-65.
 7. Юрисдикційний статус та організаційна структура Галицької (Львівської) єпархії (ХІІ – середина XVI століття) // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. – Львів: Інститут Історії Церкви ЛБА, 2001. – Ч. 3. – С. 131-155.
 8. “Життєписи львівських єпископів грецького обряду” – пам’ятка української історіографії другої половини XVII ст. // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa / Pod red. Kazimierza Karolczaka. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 65-92.
 9. Львівська єпархія XVI – початку XVII ст.: огляд історіографії // Православний Вісник. Видання Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ, 2002. – № 9-10. – С. 42-59.
 10. З історії дослідження Львівської єпархії XVI – початку XVII ст. за матеріалами фондів ЦДІАЛ України // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 107-115.
 11. З історії становлення Львівської православної кафедри // Гуманітарний Seminarium. Науково-практичний щорічник. – Київ, 2003. – № 1. – С. 124-131.
 12. Кметь В., Турмис Н., Шуст Р. Стан і перспективи розвитку спеціальних історичних дисциплін // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. Колективна монографія / За ред. Леоніда Зашкільняка. – Львів, 2004. – С. 229-259.
 13. Вагилевич Іван Миколайович // Українські архівісти (ХІХ-ХХ ст.): Біобібліогр. довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. – Київ, 2007. – С. 89-91.
 14. Вуйцик Володимир // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Т. 1. – Львів: “Літопис”, 2007. – С. 435-436.
 15. Брошурна війна // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Т. 1. – Львів: “Літопис”, 2007. – С. 289-290.
 16. Григорович-Барський Василь // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Т. 1. – Львів: “Літопис”, 2007. – С. 576-578.
 17. Балабани // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Т. 1. – Львів: “Літопис”, 2007. – С. 150-154.
 18. Архієпископство римо-католицьке (архідієцезія) // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Т. 1. – Львів: “Літопис”, 2007. – С. 123-126.
 19. Археографія // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького та І. Підкови. – Т. 1. – Львів: “Літопис”, 2007. – С. 100-101.
 20. Методика православної педагогіки протоієрея Анастасія Абрамовича // Єпархіальний вісник Дрогобицько-Самбірської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату. – Дрогобич, 2007. – № 10 (46). – С. 20-38.
 21. Аксер Єжи. Щоб навчав ти чужих дітей… Кілька думок про долю академічного вчителя / Укладачі В. Кметь, І. Мрака. Редкол. І. Вакарчук (голова) та ін. – Львів, 2008. – 56 с.; портр. – (Серія “Doсtor Honorіs Causa”).
 22. “Ratio Studiorum” в історії європейської та української освіти // Ratio Studiorum: Уклад студій Товариства Ісусового. Система єзуїтської освіти (Серія Studia rationis) / Пер. з лат. Р. Паранько, пер з англ. А. Маслюх. – Львів: Свічадо, 2008. – С. 7-31.
 23. Наукова бібліотека університету у перспективі 400-річчя // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 3-8.
 24. Галицька митрополія: реалії та міфи української церковної дійсності // Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 1020-літт. Хрещення Руси-України. 21 жовтня 2008 року, м. Київ / Упор. архієп. Димитрій (Рудюк), свящ. В. Клос. – Київ: Архангельський глас, 2008. – С. 376-383.
 25. Длугош Ян // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 97-99.
 26. Державний архів Львівської області // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 43-45.
 27. Друкарство // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 171-177.
 28. Єзуїтський шляхетський конвікт // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 286-287.
 29. Єзуїтська колегія // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 283-286.
 30. Єзуїтська академія // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 280-283.
 31. Єзуїти // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 272-279.
 32. Желиборські // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 312-314.
 33. Єремія ІІ (Транос) // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 293-295.
 34. Єпархія Львівська, Галицька і Кам’янецька // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 290-293.
 35. Інтердикт // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: “Літопис”, 2008. – Т. 2. – С. 564-565.
 36. Крусінський Тадеуш Ян (Юда) // Енциклопедія Львова. Т. 3 / за ред. А. Козицького. – Львів : “Літопис”, 2010. – С. 637–638.
 37. Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог = Incunabulae Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека; [уклав Ф. П. Максименко; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь; вступ. стаття М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 122 с., іл.
 38. Привілей польського короля Яна ІІ Казимира школі Львівського єзуїтського колегіуму про надання статусу Університету. Краків, 20 січня 1661 р. // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Т. І: А-К. – С. 14-15.
 39. Львівський собор 1629 р. // Енциклопедія Львова. Том 4 = Encyclopaedia Leopoliensis. Vol. 4 / за ред. Андрія Козицького. – Львів: Літопис, 2012. – С. 375-378.
 40. Левинський Антоній // Енциклопедія Львова. Том 4 = Encyclopaedia Leopoliensis. Vol. 4 / за ред. Андрія Козицького. – Львів: Літопис, 2012. – С. 44-45.
 41. Мужиловичі: від краєзнавства до мікроісторії // Цебенко А., Цебенко М., прот. Мужиловичі в суспільно-культурних та релігійних процесах Галичини: історико-краєзнавче дослідження. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 135-138.
 42. Бібліотечні фонди ретроспективної періодики у методології філософії національної пам’яті (з досвіду університетської книгозбірні) // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії: зб. пр./ МОН України, Прикарпатський нац. ун-т ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С. 146-154.
 43. Retrospective periodicals in the formation of philosophy of national memory (based on the experience of the University library) // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2015. С. 176-184.

Біографія

shapeimage_2 (12)

Народився 22.06.1975 р. у м. Львів. Історик-медієвіст, архівіст, кандидат історичних наук (тема дисертації: “Львівська єпархія у ХVI – на початку ХVII ст.”, 2001), доцент (2006). Закінчив історичний факультет Львівського університету (1997), аспірантуру (2000); Львівську Духовну Академію Української Православної Церкви Київського Патріархату (2003), навчався на гуманітарному факультеті Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща) (1994–95); учасник і експерт Міжнародної школи гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Варшава, Польща) (учасник наукових сесій у Львові (1997), Варшаві (1998, 2007), Києві (1999), Кракові (1999), Любліні (2002), Римі (2006). Пройшов стажування з питань менеджменту організації наукових проектів під егідою “Academia Istropolitana” у Братиславі (Словаччина, 2010); наукове стажування у Національній вищій школі інформаційно-бібліотечних наук, в Університеті Жана Мулена та Вищій нормальній школі гуманітарних мистецтв і наук у Ліоні (Франція, 2010); курс підвищення кваліфікації з інформаційних ресурсів Thomson Reuters для наукових досліджень (програма сертифікації з Web of Science, сертифікат № 0243) (Київ, 2016).

У 1995–97 рр. працював на посаді архівіста відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України у Львові. У 1997-2002, 2010-2014 рр. – викладач історичних дисциплін та методики наукової роботи у Львівській Духовній Академії і Семінарії (Львівській Православній Богословській Академії) Української Православної Церкви Київського Патріархату. У 2004-2006 рр. – молодший науковий співробітник відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (за сумісництвом).

У 1997–2001 рр. – асистент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, з 2001 – доцент цієї ж кафедри (з 2005 – кафедри давньої історії України та архівознавства). У 2005-2007 рр. – заступник декана історичного факультету з навчально-виховної роботи. З 2007 – директор Наукової бібліотеки Львівського університету, з 2010 – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії (на погодинній основі).

Член Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (1999-2001, з 2008), член Вченої ради історичного факультету (1999-2007), заступник голови Видавничої ради ЛНУ імені Івана Франка (2007-2012), після її реорганізації – член видавничої комісії Вченої ради (з 2015 – видавничої ради) Університету. Голова Львівського зонального методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (з 2007), член Президії науково-методичної бібліотечної комісії при МОН, голова секції з комплектування інформаційних ресурсів науково-методичної бібліотечної комісії (з 2008).

Член редакційної ради та співавтор “Енциклопедії Львівського Університету” (2002-2014); член редакційної ради та співавтор “Енциклопедії Львова” (з 2005); заступник головного редактора Вісника Львівського університету. Серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (з 2007); член редакційної ради фахового видання “Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” (м. Каліш, Республіка Польща) (з 2013). Керівник 8 кандидатських дисертацій (4 успішно захищені, 1 прийнята на розгляд спеціалізованої вченої ради).

Нагороди

Почесні грамоти (2001; 2002; 2006) та знаки Міністерства освіти і науки України: “Відмінник освіти України” (2003); “Василь Сухомлинський” (2007); “Петро Могила” (2008).

Спеціальна нагорода верхньої палати парламенту Франції – Медаль Сенату (2016).

2016-03-20-award-03