Когут Петро Володимирович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: petro.kohut@lnu.edu.ua

Публікації

 1. Когут П. В. Персоніфікація демократії як основа новітніх політико-владних відносин // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XXIV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. – С. 277-281.
 2. Когут Петро. Персоніфікація політичної влади в контексті європейської інтеграції // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2006. – Т. IV. – С. 122-131.
 3. Когут Петро. Політико-владна персоніфікація у європейській перспективі України: теоретико-методологічний аспект // Ukraina-Polska-Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i spoleczno-kulturalny wymiar wspolpracy : Monografie / Pod red. Katarzyny Jedraszczyk, Oresta Krasiwskiego, Witolda Sobczaka. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk, 2012. – T. 7. – S. 111-131.
 4. Когут П. В. Обмеження персоніфікованої сутності як першооснова політико-владного конфлікту // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 42. – С. 144 – 153.
 5. Когут П. В. Особливості персоніфікації політико-владних відносин в українському виборчому процесі: теоретико-методологічний аспект // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р. – К. : ІПіЕНД, 2012. – С. 381-392.
 6. Когут П. В. Персона в політико-владних відносинах українського козацтва // Нова парадигма. – 2005. – Вип. 51 – С. 160 – 168.
 7. Когут П. В. Персональний елемент в політико-владних відносинах мирного періоду розвитку революції 1917 р. в Україні: теоретико-методологічний аспект // Грані. – 2008. – № 5. – С. 19-24.
 8. Когут П. В. Персональний фактор в політико-владних відносинах демократичного типу // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 47 (5). – С. 493-500. (також надрукована у: Наукові праці МАУП. – 2012. – Вип. 1(32). – С. 80-86).
 9. Когут П. В. Персоніфікація політико-владних відносин України в контексті європейських інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць: У 2 ч. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип. 73. – Ч. 1. – С. 28-33.
 10. Когут П. В. Політико-владні відносини персони і натовпу: теоретико-методологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2012. – № 106. – С. 78-81.
 11. Когут П. В. Політичний статус персони у державно-владних відносинах // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3. – С. 94-100.
 12. Kohut Petro V. The Influence of Power Personification on Formation of the Geopolitical Priorities of Ukraine // Economic, Social and Administrative Changes in Central and Eastern European Countries / ed. by Myron Lesechko, Cezary Mądry ; Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine ; Adam Mickiewicz University, Poznan, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Management. – Lviv : LRIPA NAPA, 2009. – P. 152-160.
 13. Kohut Petro. Reform of the Political-Power Values of Regions on Principles of Personification: Eurointegrational Aspect // Problems of Regional Development in Ukraine and Poland. – Lviv: Publisher LRIPA NAPA, 2006. – P. 26-37.

Біографія

Когут Петро Володимирович – к.і.н., доцент

Дата народження: 13.08.1959 р.

Місце народження: с. Завидче, Радехівського району Львівської області.

У 1966-1974 рр. навчався у Завидчанській восьмирічній школі.

У 1978 р. закінчив навчання на відділенні підготовки вчителів праці та креслення Бродівського педагогічного училища (Львівська область).

У 1983 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “історія”, кваліфікація “історик, викладач історії та суспільствознавства”.

У 1998 р. закінчив спеціальний правничий факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю “правознавство”, кваліфікація “юрист”.

Кандидат історичних наук, доцент. Дисертацію на тему: “Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944-1953 рр.)” захистив у спеціалізованій вченій раді з історичних наук К 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка 10 жовтня 2000 р.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної роботи:

У 1984-1986 рр. – викладач СПТУ № 58 м. Львова;

У 1986-1987 рр. – лектор музею;

У 1987-1990 рр. – аспірант кафедри політичної історії Львівського державного університету ім. Ів. Франка;

У 1990 – 1992 рр. – асистент кафедр історії і політології та українології Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова.

З 1993 року – старший викладач кафедри українознавства Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова (з 1994 року – Українська академія друкарства).

З 2001 року – переведений, а у 2002 році – обраний на посаду доцента кафедри українознавства.

У серпні 2002 р. обраний на посаду доцента кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, де й працює донині.

Підготував чотири кандидати наук з державного управління (2 – з спеціальності “теорія та історія державного управління”; 2 – з спеціальності “механізми державного управління”).

Розроблені навчальні курси:

а) для рівня “бакалавр-спеціаліст” – “Політична історія України ХХ ст.”, “Історія України”, “Історія українського друкарства”, “Релігієзнавство”, “Основи конституційного права”, “Правознавство”, “Господарське законодавство”, “Трудове право”, “Підприємницьке право”, “Комерційне право”, “Авторське право”, “Інтелектуальна власність”.

б) для рівня “магістр державного управління” – “Теорія держави і права”, “Конституційне право”, “Адміністративне право”.

в) курси спеціалізацій для рівня “магістр державного управління” – “Європейська інтеграція та міжнародна співпраця”; “Основи геополітики”; “Україна в сучасній геополітичні обстановці”; “Національна безпека”; “Міжнародне право та структури безпеки”; “Попередження та врегулювання конфліктів”; “Діяльність органів державної влади в особливих умовах”.

Має близько 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!