Сенюра Оксана Володимирівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.senyura@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Соціологія міста, соціальний простір, соціальна мобільність

Курси

Публікації

Вибрані статті у наукових фахових виданнях:

 1. Сенюра О.В. Концептуальні підходи до вивчення соціальної мобільності у просторі нерівності суспільства / О.В. Сенюра // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. соціол. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – Т.Х. – Вип. 140. – С. 260–267.
 2. Сенюра О.В. Специфіка та тенденції розвитку сучасного міста в соціологічному дискурсі / О.В. Сенюра // Український соціум: науковий  журнал. –  2009. – 3 (30). – С. 25–36.
 3. Сенюра О.В. Дослідження процесів мобільності в історичному контексті / О.В. Сенюра // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Соціол. і політ. науки. – 2009. – Т.14. – Вип.13. – С. 204–213.
 4. Сенюра О.В. Освіта як чинник соціальної мобільності в умовах сучасного структурування українського суспільства / Н.В. Коваліско, О.В. Сенюра // Соціологічні дослідження. Зб. наук. праць. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – №9. – 2010. – С. 27–38. Особистий внесок здобувача: розкрито механізм впливу інституту освіти на соціальну мобільність.
 5. Сенюра О.В. Специфіка соціальної мобільності в регіональному вимірі   / О.В. Сенюра // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Сер. соціол. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – Т.ХІ. –          Вип. 146. – С. 100–108.
 6. Сенюра О.В. Місто як підсистема соціально-просторової організації сучасного суспільства / О.В. Сенюра // Науково-теоретичний і громадсько- політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123) – С. 40–46.  стаття_Сенюра_Грані_№7
 7. Сенюра О.В. Чинники трансформації соціального простору міста в соціологічному дискурсі / О.В. Сенюра // Науково-теоретичний і громадсько- політичний альманах «Грані». – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124) – С. 81-89.  стаття Сенюра № 8

Вибрані статті у наукових виданнях та матеріалах конференцій:

 1. Сенюра О.В. Соціальна мобільність у стратифікованому просторі м. Львова / О.В. Сенюра // Багатовимірні простори сучасних соціальних змін. Наукові студії Львівського соціологічного форуму: Зб. наук. праць – Львів: Видав. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. – С. 572–576.
 2. Сенюра О.В. Сучасні тенденції та напрями регулювання соціальної мобільності в умовах регіонального ринку праці / Н.В. Коваліско, О.В. Сенюра // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. наук. праць ДонДУУ. Соціол. держ. управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – Т.Х. –Вип. 116. – С. 47–52. Особистий внесок здобувача: проаналізовано за результатами емпіричних досліджень тенденції процесів соціальної мобільності.
 3. Сенюра О.В. Молодь у соціальному просторі міста // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: Зб. матер. VІ Міжнародної наук.-практ. конф., Дрогобич, 15–16 травня 2009 року; наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич: Ред.-видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – С. 180–183.
 4. Сенюра О.В. Процеси мобільності в історико-соціологічному контексті  // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: тези доповідей І Конгресу САУ, 15–17 жовтня 2009. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 278–279.
 5. Мобільна поведінка мешканців Львова
 6. Соціологічний аналіз процесів соціальної мобільності
 7. Сучасний стан та перспективи дослідження проблем соціальної мобільності

Біографія

Освіта:14169485_662552647235417_947942423_n

 • грудень 2015: рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • березень 2013: рішенням атестаційної комісії Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;
 • 2010: захист дисертації на тему «Соціальний простір великого міста: динаміка і специфіка процесів мобільності» в Донецькому державному університеті управління та присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук зі спеціальності «Спеціальні та галузеві соціології»;
 • 2007 – 2010: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, аспірант кафедри історії та теорії соціології заочної форми навчання;
 • 2006 – 2007: Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціологія» та здобула кваліфікацію магістр з соціології, викладач соціології;
 • 2002 – 2006: Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки «Соціологія» та здобула кваліфікацію бакалавра з соціології.

Дипломи:

 • 2011 – диплом кандидата соціологічних наук;
 • 2007 – магістр з соціології, викладач соціології;
 • 2006 – бакалавр з соціології;
 • Досвід роботи:
 • 2015 – дотепер: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, доцент кафедри історії та теорії соціології;
 • 2009 – дотепер: Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», викладач соціології.

Участь у наукових конференціях:

ІІ Міжнародному Львівському соціологічному форумі “Багатовимірні простори сучасних соціальних змін” (м. Львів, 2008), Міжрегіональному круглому столі “Інтелектуальна спадщина П. Сорокіна і сучасність” (м. Дніпропетровськ, 2009), VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Молодіжна політика: проблеми та перспективи” (м. Дрогобич, 2009), ІІІ Міжнародному Львівському соціологічному форумі “Традиції та інновації в соціології” (м. Львів, 2009), V Міжнародній науковій конференції “Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління” (м. Донецьк, 2009), VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми розвитку соціологічної теорії: українське суспільство та глобальні соціальні зміни” (м. Київ, 2009), І Конгресі Соціологічної Асоціації України “Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей” (м. Харків, 2009), VІ Міжнародній науковій конференції “Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління” (м. Донецьк, 2010), ІV Львівському соціологічному форумі “Соціологія в умовах кризового суспільства” (м. Львів, 2010).

Методичні посібники: «Методика підготовки і проведення семінарських занять», «Методика підготовки індивідуально-реферативних завдань».

Мови: українська – рідна, російська – вільно,  англійська – середній рівень.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!