Войтович Леонтій Вікторович

Посада: завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-20

Електронна пошта: leontiy.voitovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Генеалогія правлячих династій Європи, історія українських земель періоду княжої доби, етногенез слов’ян.

Курси

Публікації

Електронні варіанти публікацій:

Більше електронних варіантів публікацій на сторінці вченого у  соціальній мережі для співпраці вчених Academia.edu.

Наукові праці Л. В. Войтовича_повний перелік

Найважливіші публікації:

 1. Генеалогія династії Рюриковичів. – Київ, 1990. – 227 с.
 2. Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів. – Київ, 1992. – 199 с.
 3. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII- XVI ст. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 1996. – 256 с.
 4. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Таблицi]. – Львів, 1996. – 80 с. [50 табл.]
 5. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – 649 с.
 6. “Teraturgema” Афанасiя Кальнофойського як джерело з генеалогiї князiвських родин. – Львiв, 2000. – 40 с.
 7. Нащадки Чінгіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. – Львів, 2004. – 249 с.
 8. Княжа доба на Русі: портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 784 с.
 9. Степи України у другій половині ХІІІ – середині XV ст. // Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – Т.1. – Київ, 2006. – С. 37–57.
 10. Правлячі династії Європи. – Біла Церква, 2008. – 464 с.
 11. Волинська земля // Україна: Литовська доба 1320–1569. – Київ, 2008. – С. 43–74. (у співавторстві)
 12. Генеалогія [Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 2.]. Навчальний посібник. – Львів, 2008. – 218 с. (у співавт. з О. Целуйко).
 13. [Рец. на:] Володимир Чорній. Історія Болгарії. Львів, 2007. 463 с. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 461–465.
 14. Формування кримськотатарського народу: вступ до етногенезу. – Біла Церква, 2009. – 214 с.
 15. Medium aevum: Середні віки. Підручник з історії середніх віків для історичних факультетів університеті / Л. Войтович, Н. Козак, Ю. Овсінський, М. Чорний. – Львів, 2010. – 502 с.
 16. Прикарпаття в другій половині І тисячоліття н. е.: найдавніші князівства // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 45. – С. 13–54.
 17. Галицько-волинське князівство і монгольські улуси у ХІІІ ст. // Наукові зошити історичного факультету. Серія історична. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 151–170.
 18. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква, 2011. – 480 с.
 19. Історія Візантії: Вступ до візантиністки / А Домановський, Л. Войтович, Н. Козак, І. Лильо, М. Мельник С. Сорочан, О. Файда. – Львів, 2011. – 880 с.
 20. Польський король Казимир ІІІ і боротьба за спадщину Романовичів // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2011. – Вип. 46. – С. 17–41.
 21. Генеалогія. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів / Л. Войтович, І. Кривошея, Ір. Кривошея, О.Целуйко. – Умань, 2011. – 190 с.
 22. Князь Лев Данилович / Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 1. – Львів, 2012. – 181 с.
 23. Король Данило Романович / Славетні постаті середньовіччя. – Вип. 3. – Біла Церква, 2013. – 240 с. (у співавторстві з В. Александровичем).
 24. Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 13–44.
 25. Лев Данилович, князь галицько-волинський (бл. 1225 – бл. 1301). – Львів, 2014. – 314 с.
 26. Галич у політичному житті Європи XI–XIV століть. – Львів, 2015. – 478 с.
 27. Галич-у-політичному-житті-Європи-XI–XIV-століть.-–-Львів-2015.
 28. [Leontii Voitovych]. Notes. Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus’. Vol. 3. To the Year 1340. (Edmonton–Toronto, 2016), 384–471, 474–480, 498–501, 504–507.
 29. Король Данило Романович: давні і модерні напрями фальсифікації портрету. Король Данило Романович: культурна і державотворча спадщина його доби. (Львів, 2016), 12–35.
 30. “Баварский Географ”: попытки этнолокализации населения Центрально-Восточной Европы в ІХ веке. Studia Historica Europae Orientalic. Исследования по истории Восточной Европы. Вып. 9. (Минск, 2016), 16–51.
 31. Професійні наймані армії: результат “порохової революції” чи еволюції військової справи?  Воєнно-історичний вісник. № 3 (21). (Київ, 2016), 5–11.
 32. Скандинавські горизонти Володимира Святославича. Княжа доба: історія і культура. Вип. 10. Святий Володимир Великий. (Львів, 2016), 91–102.
 33. Lew Daniłowicz i walka o tron krakowski w ostatniej ćwierci XIII wieku. Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 8 (12). (Katowice, 2016), 117–131.
 34. Ярослав Осмомисл: спроба портрета. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 28. Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. (Львів, 2016),  468–481.
 35. Чи був Рагнар Лодброк на руських землях? Україна в Центрально-Східній Європі. Вип. 16.  (Київ, 2016), 93–107.
 36. Войтович Л., Овсінський Ю. Історія війн і військового мистецтва. У трьох томах. Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа – початок ХVII ст.). (Харків: Фоліо, 2017), 894 с.
 37. Львів у ХІІІ столітті: нова спроба подолання старих стереотипів. Княжа доба: історія і культура. Вип. 11. Княжий Львів. 1256–2016. (Львів, 2017), 51–74.
 38. Відносини Галицько-Волинського князівства з монголами. Перший етап (1223-1245). Colloquia Russica. Series II. – Vol. 3. Далило Романович  і його часи. (Івано-Франківськ–Краків, 2017), 79–102.
 39. Феномен галицького боярства і його стосунки з князями. Наукові праці Кам’янець-Подільського університету. Історичні науки. Т. 70. До 70-річчя від дня народження професора Валерія Степанкова. (Кам’янець-Подільський, 2017), 228–244.
 40. [Wojtowycz L.] Fachowe najemne wojsko: wynik “rewolucji prochowej” czy ewolucji wojskowości? Wojna–Wojsko–Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. T. 2. (Szczecin, 2017), 319–334.
 41. Казимирівська легенда: подолання стереотипів. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. 19–20. (Дрогобич, 2017), 95–117.
 42. Штурм Ізмаїла: як це було насправді. Вісник Львівського університету. Історичні науки. Вип. 54. (Львів, 2017), 123–140.
 43. “Podwójna” koronacja Daniela Romanowicza: wymysł Długosza czy fakt rzeczywisty?”. Наукові зошити Історичного факультету Львівського університету. Вип. 19. (Львів, 2017), 221–233.
 44. Українсько-польське співжиття крізь віки: стереотипи і пошуки історичної правди. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Т. 29. Primum agere. A collection of studies in honor of Mykola Lytvyn. (Львів, 2017), 277–298.
 45. Войтович Л., Голубко В. Історія війн і військового мистецтва. У трьох томах. Т. 2. Від професійних найманих до масових (мобілізаційних) армій (початок XVI cт. – початок ХХ ст.). – (Харків: Фоліо, 2018), 971 с.
 46. [Wojtowycz L.] Fenomen halickich bojarów i ich stosunki z książętami. Średniowieczni władcy i ich otoczenie / Materiały V Kongresu mediewistów Polskich. T. 5 / Pod red. J.Sperki, K.Kollingerа.  (Rzeszów, 2018), 31–51.
 47. У пошуках нових міфів: “мусульманство”князя Володимира Святославича. Colloquia Russica.  Series 1. Vol. 8. Religions and beliefs of Rus’ (9th –16th centuries). (Krakow, 2018), 73–84.
 48. Проблеми історичної термінології середньовічної Русі: дружинна держава, феодалізм, князівство, волость, лен, кормління, вотчина. Colloquia Russica. Series II. Vol. 4. (Івано-Франківськ–Краків, 2018), 9–20.
 49. Боротьба за спадщину Романовичів (1340–1434): між стереотипами та історичною правдою.  Княжа доба: історія і культура. Вип. 12. (Львів, 2018), 121–142.
 50. Італійські війни кінця XV – XVI століття – важливий етап еволюції військової справи.  Проблеми історії війн і військового мистецтва. За ред. Л. В. Войтовича. (Львів, 2018), 151–180.
 51. Загадки генеалогії перших князів Руси. Записки НТШ. Т. 271. Праці комісії спеціальних (допоміжних) дисциплін. (Львів, 2018), 506–524.
 52. Боротьба за спадщину Романовичів (1340–1434 рр.): нумізматичний аспект. Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: на пошану професора Романа Шуста. (Львів, 2019), 67–82.
 53. Битва на Калці: деякі підсумки досліджень. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. 21. (Дрогобич, 2019), 191–201.
 54. Станіслав Жолкевський. Початок і успіх Московської війни. Переклад і коментарі Леонтія Войтовича (Біла Церква, 2019), 242 с.
 55. Велика Хорватія і Біла Хорватія: довгий шлях подолання помилкового стереотипу. Україна і Хорватія: історичні паралелі. Ukrajina i Hrvatska: povijesne paralele. (Дрогобич, 2019), 152–169.
 56. Галицько-Волинське князівство і королівство Русі та монголи. Проблеми історії війн і військового мистецтва. За ред. Л. В. Войтовича. Вип. 2. (Львів, 2019), 45–146.
 57. Угорщина і Польща в боротьбі за спадщину Романовичів: витоки, події, наслідки. Українсько-угорські етюди. Вип. 3. (Львів, 2019), 191–274.
 58. [Voitovych Leontii]. Podwójna koronacja Daniela Romanowicza: wymysł Długosza czy fakt rzeczywisty? Recepgja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich.  Red. Marceli Antoniewicz, Norbert Morawiec. (Częstochowa, 2019), 67–85.
 59. Військова діяльність князя Костянтина Івановича Острозького. Військово-науковий вісник. Вип. 32. (Львів: Національна академія сухопутних військ, 2019), 17–32.
 60. Ще раз про права князя Любарта-Дмитра Гедиміновича на спадщину Романовичів. Княжа доба: історія і культура. Вип. 13. (Львів, 2019), 225–238.
 61. Князь Костянтин Іванович Острозький як полководець. Нариси воєнно-політичної історії України. (Острог, 2020), 82–91.

Література про вченого_повний перелік

Вибрана література про вченого:

 1. Пришляк Я. Видатні особистості Миколаївщини. – Миколаїв-Монреаль-Львів, 1998. – С. 80-81.
 2. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2004. – С. 255.
 3. Львівщина і львів’яни. Енциклопедично-біографічний довідник / За ред. С. Давимуки. – Львів, 2004. – С. 62.
 4. Львівський національний університет ім. І.Франка. Довідник. – Львів, 2004. – С. 94-95.
 5. Ісаєвич Я. Д. Войтович Леонтій Вікторович // Енциклопедія сучасної України. – Т. 5. – Київ, 2006. – С. 47.
 6. Литвин М. Р. До 60-річчя доктора історичних наук професора Л. В. Войтовича // Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С.230–231.
 7. Щодра О. Історичні дослідження Леонтія Войтовича // Actis testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип.20. – Львів, 2011. – С.15-29.

 

Біографія

IMG_4203

ВОЙТОВИЧ Леонтій Вікторович (16.05.1951, м. Єманжелінськ Челябін. обл., Росія) – історик, канд. іст. наук (Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів в ХІІ–ХVІ ст., 1994), д-р іст. наук (Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ–початок ХVI ст.). Склад, суспільна і політична роль, 2001), доц. (2006), проф. (2008). Закінчив мех.-машинобуд. ф-т Львів. політехніки (1972). Заст. ком. мотострілецького б-ну з технічної частини; конструктор ІІІ-І категорій, провідний конструктор, зав. сектора Берегівської філії Всесоюз. ін-ту ремонту та експлуатації машинно-тракторного парку; гол. механік та гол. інженер Берегівського меблевого комбінату; перший заступник голови Миколаївської райдержадміністрації, заступник голови Миколаївської районної ради, 1994–2002 ст. наук. співроб. Ін-ту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України; 2002–06 проф. каф. давньої історії України та архівознавства, з 2006 зав. каф. історії сер. віків та візантиністики Львів. ун-ту. Наук. інтереси: військова і політична історія середніх віків і ранньомодерної доби, генеалогія правлячих династій Центр.-Сх. Європи, княжа доба, слов’ян. етногенез. Бл. 600 праць, в т. ч. 28 монографій зокр., Генеалогія династії Рюриковичі (К., 1990); Генеалогія династій Рюриковичів і Гедиміновичів (К., 1992); Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХIIXVI ст. (Львів, 1996); Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ – початок ХVI ст.). Склад, суспiльна i полiтична роль (Львів, 2000); Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів (Львів, 2004); Княжа доба на Русі: Портрети еліти (Біла Церква, 2006); Правлячі династії Європи (Біла Церква, 2008; з Целуйко О.); Формування кримськотатарського народу: вступ до етногенезу (Біла Церква, 2009); Галицько-волинські етюди (Біла Церква, 2011); Князь Лев Данилович (Львів, 2012); Король Данило Романович (Біла Церква, 2013; з Александрович В.); Лев Данилович, князь галицько-волинський (бл. 1225 – бл. 1301) (Львів, 2014); Князь Рюрик (Біла Церква, 2014); Галич у політичному житті Європи XIXIV століть (Львів, 2015); Leontii Voitovych. Notes // Mykhailo Hrushevsky. History of UkraineRus’. – Vol. 3. To the Year 1340. (Edmonton–Toronto, 2016. – P. 384–471, 474–480, 498–501, 504–507); Історія війн і військового мистецтва. У трьох томах. – Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа – початок ХVII ст.) (Харків, 2017; з Ю.Овсінським); співавтор “Історії української культури (ХІІІ–перша половина XVII ст.).” (Т.2. Київ, 2001), “Історії українського козацтва” (Т.1 Київ, 2006), “Історії України” (Вип.3. Львів, 2002), підручників “Medium aevum: Cередні Віки” (Львів, 2010) та “Історія Візантії. Вступ до візантиністики” (Львів, 2011). Державна премія з науки і техніки (2014), Премія ім. М. Грушевського НАНУ (2002), почесна грамота Президії НАН України (2008), почесні грамоти Львівської ОДА (2001, 2007, 2008), медалі “90 років Західно-Української народної республіки” (2008), “20 років незалежності України” (2012), шкіряні грамоти переможця Форуму видавців у Львові (2001, 2006), Київського міжнародного книжкового ярмарку (2006, 2011).

Проекти

1.2005-2008.Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2006

2.2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2007

3.2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2008

4.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2009

5.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2010

6.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія і Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–XІV ст.)-2011

7.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2012

8.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2013

9.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах IX‒XV ст. -2014

10.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2015

11.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2016

Нагороди

2002 р. – Лауреат премії імені Михайла Грушевського Президії НАН України.

2012 р. – Відзнака Президента України — ювілейна медаль “20 років незалежності України” (Указ Президента України від 27 січня 2012 р.). Високу державну відзнаку отримав за вагомі особисті заслуги у державотворчій, соціально-економічній, культурно-освітній діяльності, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові та з нагоди Дня Соборності та Свободи України

2014 р. – Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (Указ Президента України Петра Порошенка від 8 грудня 2015 р.). Високу державну відзнаку отримав за співавторство у праці “Історія української культури” (у п’яти томах і дев’яти книгах).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!