2006, випуск 9

У збірнику поміщена перша частина матеріалів Міжнародної ювілейної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри археології та історії стародавнього світу Львівського університету, яка відбулась 22-24 листопада 2005 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: д-р. іст. наук, проф. О. Ситник (гол. ред.), д-р іст. наук, проф. Л. Крушельницька, д-р іст. наук, проф., член-кор. НАНУ В. Баран, д-р іст. наук, проф. Д. Козак,
д-р іст. наук, проф. М. Кучинко, канд. іст. наук, доц. Р. Берест (відп. ред.), канд. іст. наук, доц. Я. Онищук, канд. іст. наук, доц. В. Рудий, асист. Я. Погоральський (відп. секр.)

БЕРЕСТ Р. Внесок Івана Франка у розвиток археологічної науки в Галичині

З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЇ

ЛЄХ Я. З історії польсько-українських зв’язків в археології (кінець XVIII ст.–1939 р.)

БАУКОВА А. Вплив Імператорської Археологічної Комісії на дослідження античних пам’яток Керченського півострова

БУЛИК Н. Охорона археологічних пам’яток у Східній Галичині у ХІХ ст

ПІОТРОВСЬКА Д. З діяльності польських служб охорони археологічних пам’яток у Західній Україні в 1919–1939 роках 

КОЗЛОВСЬКИЙ С. К. Володимир Антонєвіч і Кароль Гадачек.

ЧОПЕК С. Тадеуш Сулімірський та його внесок у дослідження епохи бронзи і раннього заліза Поділля та Волині

СИТНИК О. Львівська археологічна школа у період потрясінь та випробувань (1939-1951 рр.)

ЗАКОСЬЦЄЛЬНА А., ҐУРБА Я. Діяльність польських археологів з кафедри праісторії Львівського університету після Другої світової війни

ОНИЩУК Я. Археологічні дослідження Львівського університету у межиріччі Західного Бугу та Ікви

РУДИЙ В. Галицька земля XІ-середини XIV ст. в українській історіографії

ДОСЛІДЖЕННЯ. ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

КОРОПЕЦЬКИЙ Р. Проблеми дослідження пізньопалеолітичного культурного шару І Куличівки

ГЛУШКО М. Методика реконструкції об’єктів культури населення України доісторичного періоду (досвід етнологів)

КОЗАК Д. Етнокультурні процеси на теренах Українського Подністров’я в першій половині І тис. н. е

МИЛЯН Т. Оборонні укріплення Зимнівського ранньосередньовічного городища

МИСЬКА Р., ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Я. Археологічні дослідження в Теребовлі

ЛАЗУРКО О. Археологічні дослідження на території Белзького заповідника

РЕЦЕНЗІЇ

СТАНКО В., ОЛЕНКОВСЬКИЙ М. Сапожников И. В. Большая Аккаржа. Хозяйство и культура позднего палеолита степной Украины. Киев: Шлях, 2003. 203 с

СПОГАДИ. ХРОНІКА

КУЛАКОВСЬКА Л. Михайло Клапчук (1920-1984)

КЛАПЧУК М. Спогади.

СИТНИК О. Кафедра археології святкує 100-річний ювілей